OPMARSCH NAAR NANKING Prins Bernhard nuttigde met genoegen zijn ontbijt DE EEMLANDEU VERTRAAGD TEMPO BEMIDDELING van Berlijn? OOSTENRIJK „levensvatbaar" GASMASKERS VOOR zuigelingen Donderdag 2 December 1937 Uitgave: VALKHüFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36e Jaargang No. 133 STEEDS DICHTER BIJ HET DOEL TALRIJKE DOODEN OP JAMAICA Forten van Kiangjin nognief geheel bezet Hié Dit nummer bestaat uit 2 bladen DE PRINS EN HET BUITENLAND Vliegtuig verongelukt ERKENNING VAN MANDSJOEKWO PRINS STARHEMBERG GEHUWD DUITSCHE VLIEGERS GEDESERTEERD NAZI'S BETOOGEN IN OOSTENRIJK DE TOESTAND VAN LUDENDORFF HET PUBLIEK VOOR DE MICROFOON 2 MILLIOEN VOOR VERBETERING VAN PENSIOENEN TAXIDIENST BOVO" BINNEN en BUITENLAND Passagiers verzekerd Tel. 1093 - 1830 :ngrijkste op andere pagina's W eerverwachting Liclbt op 4 uur 19 min. AMERSFOORTSCU ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1 95; per maand 0.65; per week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS OER ADVERTENTIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0 25. Liefdadigheids-advertentiön voor do helft van den prijs. Kleine Adverienticn „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Chineezen vernielen bruaatn en ondermijnen wegen Londen houdt vast aan zijn rechten te Sjanghai SJANGHAI. 2 December (Reuter.) Dc 'Japansche troepen die naar Nanking en Woehoe oprukken naderen steeds meer hun doelTerwijl een af deeling Tung- jang up 70 kilometer van Nunking heelt bereikt heeft een undere naar gemeld wordt vasten voet gekregen te Idlang 55 kilometer van Woehoe De lapansche op marsch is tot een wedloop tusschen de verschillende ufdeelingen gewordenDe Chineezen laten bruggen in de lucht vlie gen en ondermijnen de wegen om den op marsch te belemmeren Uit Tokio seint Reuter dat de lapan sche troepen het station van Tanjang heb ben veroverd Men verwacht dat de stad zelf binnenkort zal vallen De C.hineesche verdedigers zijn reeds begonnen zich in de richting vaan Tslingkiang terug te trek ken De Japansche troepen, die van Ihsing uit in westelijke richting oprukken, 'hebben het dertig K M verder gelegen Liyang bezet, terwijl de Japansche strijdkrachten, die langs den spoorweg Sjanghai—Nanking oprukken, laatstge noemde 6tad tot op 70 K M. genaderd zijn. Jk. KIANGSOE K Dnotaiil |M wóeboer^,™»'.!,, Isjinq* Zr- ilfelS4f Kwangteh-j* 'va, i ''i f'"" kissjinól Van verschillende zijden op ons kaartje door pijlen aangegeven ruk ken de Japanneezen op in de richting van Nanking den zetel der centrale Chineesche regeering. die inmiddels de stad reeds heeft verlaten. De op- marsch der Japanneezen is tot dusver met succes bekroond, doch wordt vol gens de laatste berichten eenigszins vertraagd In het Lagerhuis heeft Eden, naar aan leiding van een vraag betreffende de mogelijkheid van militaire controle over Sjanghai door de Japanneezen, gewaar schuwd tegen het maken van overdre ven gevolgtrekkingen uit de verklaring, die de Japansche minister-president te genover een journalist zou hebben afge legd. Hij voegde hieraan toe, dat de Bij de overstroomingen zijn meer dan vijftig perso nen omgekomen LONDEN, 2 Dec. (Havas). Volgens een door het ministerie van koloniën ontvangen telegram zijn 53 personen gedood of verdwenen tijdens overstroo- uiingen, die het grootste gedeelte van het eiland Jamaica hebben verwoest en voor meer dan vijftigduizend pond ster ling schade hebben aangericht. Meer dan driehonderd personen zouden op het oogenblik dakloos zijn. Britsche regeering aan geen enkele mo gendheid in de internationale nederzet ting het recht kan toekennen eenzijdig op te treden bij de regeling van vraag stukken. voortvloeiende uit hel hestuut over de nederzetting. De Asahi Sjimhocn is van oordeel, dat het vraagstuk van het overnemen van de douane te Sjanghai door Japan moet worden opgelost door rechtstreeksche onderhandelingen lusschen China en Ja pan. aangezien de Japansche regeering in beginsel het ingrijpen van een derde mogendheid verwerpt. De toestand in het Verre Oosten baart zorg in de Vereenigde Staten In diplomatieke kringen is men on gerust over de berichten uit Tokio, waarin wordt aangekondigd, dat hinnenkort een oorlogsverklaring van Japan te verwachten is. Een dergelijke stap zou een nieuwen toestand scheppen in verband met de neutraliteitswet. Naar in welin gelichte kringen verluidt, zou pre sident Roosevelt bpsloten hebben deze wet niet toe te passen, teneinde China in staat te stellen in de Ver eenigde Staten wapenen en munitie fe koopen. Japanneezen ontmoeten moeilijk heden op weg naar de Chi neesche hoofdstad SJANGHAI, 2 Dec. (Havas). Naar de Chineesche pers bericht, hebben de Japansche vliegtuigen tot twee keer toe Sjausjan bij Hankau ge bombardeerd. Hierdoor zijn ver scheidene branden uitgebroken en een duizendtal woningen is ver nield. Vijfhonderd dooden zijn in middels herkend. Het totaal aantal slachtoffers is nog niet bekend. De woordvoerder van het Japan sche leger heeft medegedeeld, dal de forten van Kiangjin nog voor een deel door de Chineesche ver dedigers zijn bezet, hoewel reeds werd medegedeeld, dat de forten waren gevallen. O.a. zijn de Chi neezen nog in het bezit van de bat terijen luchtdoelartillerie aan de oevers van de Jangtse. Hij voegde hieraan toe, dat de strijd ten Westen en Zuid-Westen van het Taimeer zich langzaam ontwikkelt. Het verloop van den strijd is bevredigend. Dit schijnt er op te wijzen, dat de opmarsch naar Nanking in langzamer tempo ge schiedt. De geruchten, dat vijftig duizend man Japansche troepen bij Sjikkai aan land zouden zijn gezet, worden, naar Reuter uit Hongkong meldt, aldaar overdre ven genoemd. Het is niel mogelijk hot juiste aanfal te weten te komen, doch van zekere Chineesche zijde wordt dit aantal geschat op driehonderd man. De Japansche consul te Hongkong ontkent met klem op een of andere wijze een dreigement tegenover het be stuur van Hongkong te hebben geuit I-Iij verklaart, dat zijn woorden op vol komen onjuiste wijze zijn weergegeven. Vólgens de te Washington ontvangen inlichtingen zouden de Japansche mili tairen voornemens zijn onmiddellijk na het verklaren van den oorlog een blok kade af te kondigen Hierdoor zou de mogelijkheid van incidenten met de Vereenigde Staten grooter worden, want Amerika wil niet toestaan, dal zijn schepen worden doorzocht. -,-L— - mm .-ËT - Misleid door den mist reed te Argenteuil een automobilist in de Seme. Ondanks het feit, dat onmiddellijk hulp aanwezig was, werd de auto mobilist toch dood opgehaald. iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiii;i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Berichtgeving in de bladen is ka rakteristiek voor de belang stelling die er allerwege in Europa voor het Prinse lijk paar bestaat Hoe sterk ook in het buitenland het ongeluk van Prins Bernhard de aan dacht heeft getrokken blijkt wel uit de uitvoerige berichtgeving, die tal rij se buitenlandsche bladen aan^ deze ge beurtenis hebben gewijd. Zij bepalen zich niet aldus het Ilbld. tot ver melding van het feit. a 1 leen, doch geven ook vele bijzonderheden over het onge luk en de communique's van de behan delende goneesheeren Het feit, dat Ie meeste bladen dit alles op de front pagina's plaatsten, is karakteristiek voor de belangstelling, die er allerwege in Europa voor Nederland s Kroonprin selijk Paar bestaat. liet uitvoerigst van alle zijn wel de Belgische bladen, en dan in het bij zonder de Vlaamsche. Zij vertolken ook de vreugde van het Nederlandsche volk over den goeden afloop van de botsing. De Engelsche bladen vermeldden het ongeluk eveneens tot in de kleinste dé- lails. De „Daily Telegraph" drukte zelfs het gesprek af tusschen Prinses Juliana en den Prins, toen Zi| voor de eerste maal aan het ziekbed van haar Gemaal verscheen! De correspondent van dit blad heeft blijkbaar wel erg scherpe ooren gehad Ook eenige Duitsche bladen hebb»n •erichlen van hun eigen corresponden ten. Zoo deelt de „Frankfurter Zeitung" terloops mede, dat de Prins zich in kor ten tijd door zijh liefde voor de sport en zijn tactvol en ongedwongen optreden groote sympathie heeft verworven en dat hij door de Nederlanders plgenlijk beschouwd wordt als iemand, „die hce- lemaal bij ons hoort." Inderdaad, zoo is het. Ditzelfde blad vertolkt ook de deer nis, die er uitging naar de Prinses, toen zij de eersle mededeeling omtrent h6t gebeurde moet hebben onfwragen. De bladen uit Centraal-Europa, die wij ontvangen, beperken zich tot eenige korte telegrammen met zakelijken in houd, doch die uit Scandinavië zijn zeer breedvoerig in hun berichtgeving. Zoo is het bericht van het ongeluk hoe spoedig het overigens achterhaald werd door gunstige mededeelingen uit het ziekenhuis naar alle zijden over geheel Europa verspreid. In vele Euro- peesche hoofdsteden zijn dezer dagen bulletins verspreid: op vele plaatsen is reikhalzend naar het laatste nieuws ten deze uitgezien. Prinses Juliana en haar Gemaal staan dezer dagen weer geheel in het middelpunt der internationale belangstelling. Bestuurder van zandauto bezoekt Burgerziekenhuis De bestuurder van den zandauto, waartegen de auto van Prins Bernhard is opgebotst, heeft zich een der laatste avonden naar het Burgerziekenhuis te Amsterdam begeven om daar naar den toestand van den hoogen patiënt te in- formeeren. Gestoken in zijn beste pak, werd hij op zeer vriendelijke wijze door 's Prinsen secretaris. Jhr. C. Dedel, ontvangen, die zijn bezoek zeer op prijs stelde en hem over den toestand van den Prins bevredigende inlichtingen verschafte. Duitsch ambassadeur in China zou zich met Tsjang Kai Tsjek in verbinding stellen SJANGHAI, 2 Dcc. (Has as). Uit gewoonlijk welingelichte bron wordt vernomen, dat de Duitsche ambassa deur in China. dr. Oscar Trautmann, een audiëntie zou hebben aangevraaed bij Tsjang Kai Tsjek en Hankau reeds zou hebben verlaten op weg naar Nan king, teneinde aldaar don generalissi mus te ontmoelen. In Chineesche wel ingelichte kringen gelooft men, dat hem opgedragen is de Chineesche re- gcering Duitschlands hemiddeling aan te bieden en misschien wel druk uit te oefeneiY. opdat men een spoedig einde make aan het geschil. Men gelooft ver der. dat Berlijn in volledige overeen stemming met Rome handelt en ziet in een artikel in de Popoio d'Italia. lat algemeen wordt toegeschreven aan Mussolini, een aanwijzing, die zou be wijzen. dat de Duitsche stap in over eenstemming rnet de zienswijze der Italiaansche regeering zou zijn. IERSCHF. VRIJSTAAT WORDT „IERLAND" GENÈYE, 2 Dec. (Havas). De re geering van den Ierschen vrijstaat heeft den Volkenbond medegedeeld, dat vol gens de Ierschc grondwet, die 29 Dp cember a s. van kracht wordt, de offi cieele naam van den Ierschen Vrijstaat voortaan eenvoudig in het Iersch „Eira" en in het Engelsch „Ireland" (Ierland) zal zijn. AMSTERDAM, 2 De cember. De particuliere secretaris van Z. K. H. Prins Bernhard, Jhr. Mr. C. Dedel, verstrekte ons hedenochtend het volgen de communiqué: Deze nacht heeft meer slaap gegeven dan de vo rige, de hoofdpijn wisselt, doch neemt in het alge meen af. Prins Bernhard heeft met genoegen zijn ontbijt genuttigd. De algemeene toestand blijft bevredi gend. Hofjager Spek heeft huiten de breuk van zijn kniescliijf geen stoornis sen van eenig belang. Ook hij heeft goed geslapen. IIIJililllliililiillUUIIIIIIIllllllllllllUllllllllllllllUHUinillllHi.. Minister Neumayer legt te Londen een verkla ring af LONDEN, 2 Dec. (Havas). De Oos- lenrijksche minister van financiën, Neu mayer, heeft gisteravond voor de pers een verklaring afgelegd, waarin hij er aan herinnerde, dat de financieele toe stand van Oostenrijk geconsolideerd is. Voorts zeide hij: Mijn reis naar Londen heeft ten dool gehad mij in staat te stellen persoon lijk kennis te maken met de voornaam ste persoonlijkheden van dc Britsche iegeering en de City. Ik ben uiterst dankbaar voor de wijze, waarop ik ben ontvangen. Oostenrijk is er in geslaagd te bewijzen, dat het levensvatbaar is en dat het door Engeland verleende ver trouwen gerechtvaardigd was. Wij ver trouwen, dat Engeland zal voortgaan Oostenrijk vertrouwen en goedpn wil te betoonen. Gisteravond heeft de minister in de Oostenrijksche legatie een diner aan geboden, waaraan verscheidene leden der regeering en eenige hooggeplaatste persoonlijkheden deelnamen. Heden vertrekt minister Neumayer. Sir Samuel Hoare over dezen tijd van bruut geweld LONDEN, 2 Dec. In een redevoe ring aan de universiteit van Reading hoeft sir Samuel Hoare ten aanzien van de tegenstellingen, die zich tegenwoor dig voordoen, het volgende verklaard- Voor zoover wij ons kunnen herin neren, heeft het brute geweld nog nooit zulk een belangrijke rol gesppcld als thans. Zouden onze ouders, die opge voed zijn in liberaler en ruimer dagen van menschel ij kheirt. het geloofd heb ben, wanneer hun verteld was, dat wij in het jaar 1937 genoodzaakt zouden zijn bij wijze van zelfverdediging gas maskers voor de zuigelingen te ma ken? De vrijheid is op verschillende plaatsen vernietigd, de gerechtigheid vermdmd, terwijl de onverdi nczaam- hcid een deugd genoemd wordt. Daar entegen bestaat er ondanks de tegen stellingen een groote en groeiende groep idealisten. Ondanks werelds ruwhe den, misschien juist ton gevolge daar' van, dénkt jong en oud meer dan ooit over een vollediger en vrijer leven, waarin de burgerplichten meer univer seel aanvaard zouden zijn. STOCKHOLM, 1 Dec (Havas). Eert, postvliegtuig van de lijn Stock holmHelsinki heeft een noodlan ding gemaakt op een bevroren meer hij Stockholm. De heide inzittenden, bestuurder en radiotelegrafist, zijn verdronken. Het was wel noodig. Dc Arnhcmsche makelaars hebben een aclic inge steld om te komen tot een plaatselijke verordening, waarbij één uni form huur- en koopbord wordt voorgeschreven, „te bevragen bij alle makelaars." Duitsche rcgecring heeft het Italiaansche voorbeeld nog niet gevolgd BERLIJN, 2 December. (Havas). Bevoegde Duitsche kringen verklaren niets te weten van een aanstaande er kenning van Mandsjoekvvo door Duitschland. Sedert verscheidene weken zijn geruchten dienaangaande .in om loop, doch de Duitsche regeering heeft geen enkel besluit genomen. Men wijst erop, dat Duitschland, hetwelk groote economische belangen in hel Verre Oos ten heeft en dat zeer nauwe betrekkin gen met dc Chineesche markten onder houdt, geen enkele reden heeft op het oogenblik overijld te handelen- In den echt verbonden met een beroemd actrice van het Burgtheater WEENEN, 2 December- (Stefani). Hedenmorgen is in de kerk op den Kahlenberg, gelegen in de onmiddel lijke omgeving van Weenen, in 6tilte het 'huwelijk voltrokken tusschen den vroegeren vice-kanselier prins Starhem berg en de beroemde actrice van het Burgtheater, Nora Gregor. Gisteravond heeft /ii voor de laatste maal in het Burgthealer gespeeld en kreeg zij na afloop der voorstelling een hartelijke ovatie van het publick. BERLIJN, 2 December (D N B Naar aanleiding van do berichten, als zouden twee vliegers van het eskader- „Richthofen". die voor dienst in Spanje bestemd zouden zijn, naar Oostenrijk zijn uitgeweken, meldt het Duitsche Nieuwsbureau, dat eenige maanden ge leden twee manschappen der vlieger troepen van Mannheim, dip niet tot het vliegend personeel behoorden, gedeser teerd zijn en, waarschijnlijk om zich interessant te maken, beweerd hebben, dat zij naar Spanje gezonden zouden worden. WEENEN, 2 Dec. (Havas). Acht honderd nationaal-sociali9tcn hebben zich voor de gevangenis verzameld, waarin zich een twintigtal nationaal- socialistcn bevinden, die reeds sedert ongeveer een week in hongerstaking zijn. Zij eisehten op luidruchtige wijze hun invrijheidstelling, doch werden' door de politie uiteengejaagd, die 25 personen arresteerde. MÜNCHEN, 2 December. (D.N.R Het vanmorgen uitgegeven bulletin over den toesland van generaal Luden- dorff luidt, dat na een rustig verloopen nacht de toestand van den patiënt on veranderd ernstig is. De B.B.C., de Britsche radio-omroep, heeft voor Oudejaarsavond een interes sante nieuwigheid op het programma staan. Op dien avond zal. naar wij in de Daily Telegraph and Morning Post lezen, een medewerker van de B B.C. zich met een microfoon in een der Lon- densche straten opstellen, en tot enkele willekeurige voorbijgangers het verzoek richten, zich voor de microfoon te laten hooren. Hij zal hun vragen, wat zij zich hij de intrede van het nieuwe jaar hebben voorgenomen, en verder alles wat hem voor den mond komt. Hetzelfde denkbeeld is reeds op uit gebreide schaal in Amerika toegepast on met vermakelijke resultaten. PARIJS, 1 December. ("Havas). Mor gen zal het rapport van den rapporteur generaal Jammy Schmidt over het ont werp van de hegrooling 1938 aan de leden van de Kamer worden overhan digd. Na de behandeling door de financieele commissie luidt dc begrooting als volgt: inkomsten 54.251 rriillioen, uitgaven 52.691 milliocn. Dit overschot zal moeien dienen om het hoofd te bieden aan do uitgaven, welke gedaan zullen moeien worden overeenkomstig de wet lot ver betering van het lot der ambtenaren, gepensioneerden en van hen, die oor logspensioen genieten. DE GODSDIENSTVERVOLGING IN RUSLAND LENINGRAD, 1 December (D NB.).— De beide laatste evangelische predikan ten in de Sovjet Unie, de Duitschers Reichart, vader en zoon, zijn door do GPOE gearresteerd. De ongeveer 1.750.000 protestanten in de Sovjet Unie hebben thans geen enkele geestelijke meer. OUDSTE- en BETROUWBAARSTE AORES VOOR STADSNIFUWS Jubileum Militaire Rijschool. (Tweede Blad pag. I), Auto ge6lipt op Laan 1914- (Tweede Blad pag. 1)< Lampion-optocht Leusderkwartier. (Tweede Blad pag. 1)< SPORT Engeland wint met 54 van Tsjecho- Slowakije- (Eerste Blad pag. 3). De 23ste partij tusschen Euwe en Al- jechin eindigt in remise. (Eerste Blad pag. 3). ■T MOOISTE WAT MEN GEVEN KAN is.'n Parapluie van SPIEKERMANN Langestraat 31 Tïleloon 321 Medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. Matige, tijdelijk toenemende ver anderlijke wind. later uit Noor delijke richtingen, zwaar be volkt, met tijdelijke opklaring, waarschijnlijk regenbuien, later iets kouder.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1