4000 Fa. DUIM BURGER Vreemdelingenpolitie zoekt zes Spanjaarden Amlrsfgdrt Trachten zij te ontvluchten? Zaterdag 4 December 1937 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36e Jaargang No. 135 Algemeene toestand van den Prins 1 blijft goed LEYTAX Oudste en betrouw baarste adres in BINNEN- EN BUITENLAND Tel. 1788 De staatsomwenteling in Brazilië OPHEFFING VAN STOPPLAATSEN T N aansluiting aan vorige bericb- ten betreffende de opheffing van vele stopplaatsen door de Ne- derlandsche Spoorwegen, vernemen wij, dat vooral in de provincie Friesland, en in Groningen en Gel derland vele van deze stopplaatsen zullen verdwijnen met ingang van de nieuwe dienstregeling. De affaire Campinchi Voor Bleyle Kleeding NIEUWE DIENST REGELING DER SPOORWEGEN INGRIJPENDE WIJZIGINGEN NIEUWE COMMISSARIS VOOR PALESTINA UIT MOOI BOMBARDEMENTEN IN SPANJE Dit nummer bestaat uit 4 bladen W eerverwachting 4 uur 18 min. HOUDT U VAN PAARDEN? Medische Hulp DELBOS BIJ BECK GEEFT PRACTISCHE ST. NICOLAAS-GESCHENKEN AMERSFOOmSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per PRIJS DER ADVERTENTIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15 TYp Fu N4 I A NT|Jp |l elke regel meer f 0.25. Liefdadighcids-advcrtcnticn voor do Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 mJ\ I 1 V* Li 11-/1 helft van den prijs.* Kleine Advertentiën „KEITJES bij vooruitbetaling 1 5 regels POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 50 cent. elke regel meer 10 cent. driemaal plaatsen f 1Bewijsnummer extra f 0.05 De vernieuwde Torenlaan en Huizerweg ie Biariucm, die voor hef verkeer Ier plaaise zeer be langrijk zijn, werden Vrijdagmiddag in gebruik gesteld. De autoriteiten wandelen over den nieuwen weg Hoofdpijn verschijnt j 1 met tusschenpoozen AMSTERDAM, 4 Dec. 1 De particulier secretaris f van Z. K. H. Prins Bern- hard, Jhr. Mr. C. Dedel, verstrekte ons heden- ochtend te 10.15 uur het volgende communi- qué: ,,De algemeene toe- stand blijft goed. Prins 1 Bernhard heeft in den I E 1 afgeloopen nacht goed geslapen. De hoofdpijn verschijnt met tusschen- f I poozen. i i i 111 ii i n li r PASSAGIERS VERZEKERD Maandag behooren zij zich bij de Zeister politie te melden Leden van hoogen Spaan- schen adel ZEIST, 4 Dec. Sedert Juli van dit jaar vertoeven In hotel Figi alhier negen Spanjaarden, die hun land ontvlucht zijn na het uitbreken van den burgeroorlog en die in Nederland een onderkomen hebben gevonden. Intusschen wordt op hen vanwege de vreemdelingenpolitie geregeld controle uitgeoefend, zooals op alle hier te lande vertoevende Spanjaar den, hetzij links, hetzij rechts ge oriënteerd. Zij hebben hun eere woord moeten geven, dat zij geen pogingen zullen aanwenden om naar Spanje terug te keeren, en bo vendien moeten zij zich eiken Maandag melden bij de plaatselijke politie te Zeist, maar verder kun nen zij zich vrij door ons land be wegen, bezoeken afleggen en ont vangen, waarvan zij dan ook in den loop der maanden een druk gebruik hebben gemaakt, Intusschen is gisteren per radio opsporing en voorgeleiding ge vraagd van een zestal hunner, van wien de vreemdelingenpolitie gegronde redenen had om aan te nemen, dat zij deze week zouden trachten, ons land te verlaten, on danks het feit, dat zij zich op eerewoord verbonden hadden, geen ontvluchtingspoging te on dernemen. Wij spraken hedenmorgen met den burgemeester dezer gemeente. Jhr. mr- van Holtho tot Echten, die ons ver klaarde, dat bij de Zeister politie om trent een eventueele vlucht van de zes Spanjaarden niet6 bekend is. Zij hebben zich alle negen Maandag j-1-, zooals ge bruikelijk, bij de politie gemeld, en hun •eenige verplichting is thans, dat zij zich Maandag a.s. opnieuw melden. Doen zij dat niet, dan zou dus inderdaad hlij- ken, dat zy zich aan de overeenkomst niet hebben gehouden, maar dat zal men dus nog af moeten wachten, want formeel mogen zij zich op het oogen- blik, mits zij binnen de landsgrenzen blijven, overal bevinden waar zij wil len. Een feit is 'het intusschen, dat zij de laatste dagen niet in Zeist zijn ge weest, en de vreemdelingenpolitie te Den Haag schijnt reden te hebben om aan te nemen, dat zij ook Maandag niet zullen verschijnen, reden waarom gis teren per. radio hun opsporing is ver zocht. De redenen die de vreemdelingen politie tot haar ingrijpen hebben geleid aldus de burgemeester zijn ook ons onbekend. Wij vernamen nog, dat de Spanjaar den, die te Zeist vertoeven, behooren tot den hoogsten Spaanschen adel. Zij zijn bezitters van fabrieken in de om geving van Madrid, en uit vrees voor het al te drastisch optreden van de linksche partijen, zijn zij uitgeweken Hun familieleden vertoeven echter nog allen in Spanje- Zij hadden het in ons land naar omstandigheden niet slecht, maar toch ging steeds weer hun ver langen uit naar het verre Spanje, waar hun verwanten verbleven, en waaruit hun voortdurend de meest alarmee rende berichten bereikten. Men kan zich dus indenken, dat zij 'hier op „hee- to kolen" zaten, maar of dit voldoende aanleiding voor hen zou zijn, om het eens gegeven eerewoord tc breken, be twijfelden sommigen onzer zegslieden, dien wij hedenmorgen tc Zeist spraken. Een der directeuren van het Ho tel Figi verklaarde ons nog, dat in het hotel door niets de indruk wordt gevestigd, dat de zes Spanjaarden verdwenen zouden zijn. Hun kamers zijn volkomen in orde, gereed voor ihet gebruik, vrijwel alle bagage is in Zeist achtergebleven, zoodat al les er op wijst, dat nog vóór Maan dag de heeren terug zullen zijn* Ook de drie Spanjaarden, die nu nog in Figi logceren, drie broers, toonden zich zeer verbaasd over het ingrijpen van de vreemdelingen politie, die echter in deze ook wel niet over één nacht ijs zal zijn ge gaan. Maandag zal in elk geval moeten blij ken, of inderdaad de zes Spanjaarden een poging tot ontvluchting hebben ge daan. Melden zij zich niet bij de politie, dan hebben zij de eens gegeven belofte verbroken 6 De president der Braziliaansche repu bliek heeft een verordening geteekend, waarbij alle politieke organisaties, ook die der integralisten, ontbonden worden. De minister van arbeid heeft aangekon digd. dat de vakorganisaties hervormd zullen worden in den zin der corpora tieve gedachte. KATHOLIEK BLAD VERBODEN BERLIJN, 4 December. (Hava6). Bij besluit van den chef der rijkspolitie Himmler, is het Metzer Katholisches Volksblatt. dat te Metz verschijnt, in Duitschland verboden. Er zullen nog 70 stopplaatsen verdwijnen, w.o. Maarssen en Breukelen Zijn wij wel ingelicht, dan vallen, wat de provincie Utrecht betreft, alleen Maarn en Maarsbergen onder de nieuwe regeling. Deze halteplaat sen zullen worden opgeheven, zoo dat op de lijn UtrechtArnhem al leen nog als stopplaatsen zullen overblijven Driebergen en Ede. Wij vernemen evenwel voorts, dat het bij de reeds eerder aange kondigde opheffing van ongeveer 150 halten niet zal blijven. Als on ze inlichtingen juist zijn, wordt er op het oogenblik tusschen de di rectie van de Spoorwegen en de regeering overleg gepleegd om trent de opheffing van nog een zeventigtal stopplaatsen, verdeeld over het geheele land. Wij hebben reden om aan te nemen, dat daar bij ook zullen zijn de stations Maarssen en Breukelen aan de lijn van Utrecht naar Amsterdam. Provinciale pers thans in actie ROME, 3 Dec. (Havas). De te Rome verschijnende dagbladen hebben de campagne gestaakt, die gisteren ingezet is tegen verklaringen, die ITerriot wer den toegeschreven betreffende de z.g. affaire Campinchi. De provinciebladen beginnen thans met publicaties over deze zaak, waarbij zelfs gezaghebbende bladen als de Popoio d'Italia. Deze bla den publiceeren thans, hetgeen gisteren reeds door de Messagero afgedrukt was en wat categorisch in Frankrijk is tegengesproken. Dit démenti verschijnt nergens in de Italiaansche bladen. OVERSTROOMINGEN IN TURKIJE ISTANBOEL, 4 Dec. (Havas). De spoorlijn tusschen Adana en Diar Be- kir is voor een groot deel door een overstrooming weggeslagen. Een loco motief en een postwagen zijn hierdoor in de modder gevallen. Verscheidene personen werden gekwetst, van wie sommigen ernstig. In de gebieden Adana en Anatolië i6 ernstige 6chade aangericht door de overetroomingen. Vele treinen zullen op gelijke tijdstippen vertrekken NAAR ons ter oore komt zal de dienstregeling van de Ne- derlandsche Spoorwegen, waaraan thans reeds wordt gearbeid, en die in Mei van het volgende jaar zal worden ingevoerd, een zeer ingrijpende wijziging ondergaan, mede in verband met de opheffing van tal van stopplaatsen. Het moet, als wij juist zijn inge licht, in de bedoeling liggen om de dienstregeling zoo te maken, dat op de groote lijnen van alle eind punten de treinen op een gelijk tijd stip vertrekken. Men zal er dan bij voorbeeld op kunnen rekenen, dat op een bepaald tijdstip, zeg 8 uur 's morgens, treinen vertrekken van Groningen naar Utrecht en van Utrecht naar Groningen, van Nij megen naar Maastricht en omge keerd, van Rotterdam naar Roosen daal en omgekeerd, enzoovoorts. En zoo op nog meer tijdstippen van den dag. Door een dergelijke regeling, en te vens door het feit, dat er op de groote lijnen vrijwel geen stoptreinen meer zullen loopen, krijgt men meer vrijheid op de lijn, waardoor het bijvoorbeeld mogelijk zal zijn om overdag een inten siever vrachtgoederenverkeer te onder houden dan thans het geval kan zijn. Tevens vernemen wij, dat het in de bedoeling moet liggen om op de tra jecten welke met ingang van de nieu we dienstregeling door Dieseltreinen zullen worden bereden, des Zondag6 en ook op andere drukke dagen toch nog stoomtreinen te laten rijden, ten einde nok aan het drukste verkeer het hoofd te kunnen bieden. LONDEN, 3 Dec. (Reuter) Als opvol ger van Wauchope is tot hoogen com missaris van Paléstina aangewezen Sir Harold Macmichael, thans gouverneur van het gebied Tanganjika. Wauchope zal eind Februari zijn functie overdra gen. DE KLAPEKSTER \\7lE er van houdt, in den herfst 1/1/ en winter over onze heiden te zwerven, kan het geluk heb ben niet bepaald alledaagsche ver schijningen te ontmoeten. Welnu, men moet dan maar eens letten op de top pen van de verspreid staande dennen en berkenboomen op de licide van het Hazenwater en de Leusdensche heide, alsook op dc telefoondraden en -palen. Het is dan niet onmogelijk, dat men op een goediv dag dc Klapekster ont moet. een vogel, die ongeveer zoo groot is als een lijster en die zeld zaam broedt in de Zuidelijke en Oos telijke provinciën van ons land. Eigenlijk is deze Blauwe Klauwier een ekster in zakformaat, hoewel de klcurep daarentegen niet zoo uitge sproken zwart en wit zijn. De boven zijde van deze Groote Klauwier is blauwgrijs, terwijl de onderzijde een troebel-witte kleur liceft. Een goed kenmerk zijn de witte vlekken op de zwarte vleugels, die verwarring uit sluiten met de meer in ons land broe dende Grauwe Klauwier. Meestal verschijnt Lunius excubitor in September om tot April hier te blij ven. Voorzoovcr bekend, is hij hier nog niet broedend aangetroffen, het geen in April en Mei plaats vindt. Meer dan twee zijn er nog niet waar genomen. Vermoedelijk zijn deze trek vogels uit Scandinavische landen, Oost-Duitsclilund of Noord-Rusland. Hoe het ook zij, wü zijn blij deze zeldzame gasten hier in hun doen en laten te kunnen observecren. Zooals gezegd, kiest deze Vinkcnbijter een plaats waar hij een goed uitzicht heelt. Meestal zit hij duur onbeweeg lijk. maar zijn pientere, zwarte kraal- oogen bewijzen wel. dat hij waak zaam is voor zijn grootcn vijand, den Sperwer en ook naar buit speurt. Op vliegenvangersmanier laat deze Klauwier zich plotseling naar bene den vallen, pikt dan wat op om daar na weer naar een anderen top van struik en boom te vliegen. Hierbij kan de Groszer Wurger, zooals de Duit se hers hem noemen, met zijn ekster- achtigen staart heel eigenaardige be wegingen maken. In een boog kan hij dezen van links naar rechts bewegen, dat men soms niet weet, met wat voor een raren sinjeur men te doen heeft. In het begin van den herfst doet dc Wiirger zich tc goed aan de veel voorkomende staalblauwe mestkevers. Trouwens, het voedsel van den Doorn draaier bestaat vaak uit insecten en zelfs uit schadelijke, zoouls meike vers cn veenmollen. Ook neemt hij longc kikvorschen cn hagedissen, ter wijl hij gedurende den herfst cn win ter ijverig op muizen jaagt. Zeker, er worden slechte hoedanig heden van den Klapekster verteld. In de lente en den zomer moet de Judas zich te buiten gaan aan Jonge vogels. Soms maakt de moordenaar het zoo bont. dat hij zelfs musschcn, lijsters en vinken wurgt Zijn prooi plaatst hij vaak tusschen vorken van takken om haar zoo uit een tc kunnen scheuren. Het meest wordt de Groote Klauwier kwalijk ge nomen, dat zij nu en dan insecten als kevers, vliegen en heel zelden muizen en jonge vogels op doorns en prikkel draad spietst, teneinde deze te bewa ren of ze daardoor gemakkelijker aan stukken te kunnen trekken. Intusschen is de Doorndraaicr niet slechter dan andere vogels; slechts verorbert hij zijn prooi op zijn ma nier. Het liefst zie ik hem of haar in hel voorjaar, wanneer zij bezig zijn gelui den van andere vogels na te bootsen of dat z(i moedig groote vogels, zelfs roofvogels plagenderwijze aanvallen. VIRIDIS MADRID. 4 Dec (Havas). Miaja heeft medegedeeld dat vliegtuigen van Franco de dorpen Tarancon, aan den weg naar Valencia en Fuentiduena de Tajo. ten Zuid-Oosten van de hoofd stad. hebben gebombardeerd. In den vroegen morgen begonnen gisteren wederom granaten uit het ge schut der rechtschen op Madrid neer te komen. HET AANTAL BETALENDE ABONNÏS OP HET AMERSFOORTSCH DAGBLAD STAAT ONDER GEREGELDE CON TROLE VAN HET BUREAU VOOR PUB LICIT EITSW AARDE TOURNOOIVELD 4 - DF.N HAAG Dit blad heefteen dagelijk se he oplaag van EXEMPLAREN T MOOISTE WAT MEN GEVEN KAN is...'n Parapluie van SPIEKERMANN Langestraat 31 Tilefoon 321 Medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. Zwakke tot matige N.-O. tot N.- W. of W. wind, aanvankelijk tijdelijk opklarend, later weer toenemende bewolking m'et kans op regen, temperatuur om het vriespunt des nachts, over dag iets zachter. Dan kunt U gerust eens binnenloopeu in de RUITERSPORT SCHOOL OUD LEUSDEN Groote binnen- en buitenmanège met kleedkamers en douohe. Eigenaars P. J. J. A. DE JONG TEL. 1401 Amersfoortscho Huisartson- Verecniglng Zondag hebben dienst de volgende burgergeneesheeren: Knik, Utrechtscheweg 9, Tel. 579. Lubsen, Snouckaertlaan 12, Tel. 290. Mcrten6 zur Borg, 't Laantje 5, TeJj 1225. Zondag heeft dienst de apotheek van Cramer, Utr.weg 93, Tel. 902. Zondag hebben dienst de vroedvrou* wen: Mej. de Leuw, Puntenburgerlaan 21% Tel. 1852. Mej. H. v. d. Grient, Breestr. 8, Tel. 189 Vandaag beginnen de eigen lijke Poolsch-Fransche besprekingen WARSCHAU, 4 Dec. (P.A.T.) -i- De Fransche minister van buitenlandsche zaken, Delbos, heeft een bezoek ge* bracht aan zijn Poolschen collega. Beek en anderhalf uur met hem gesproken. Het eerste onderhoud bevestigde ddn gunstigen indruk, die door do harte* lijke ontvangst te Warschau was ge* wekt. Men bepaalde zich tot een alge* meene gedachtenwi6seling. Hedenmid* dag zal met de eigenlijke politieke' be* 6prekingen een begin worden gemaakt* Delbos heeft Beck in kennis gesteld van de resultaten der besprekingen to Londen. Omtrent het onderhoud tusschen Del* bos en Von Neurath schrijft de Petit Parisien, dat dit gehaar wordt be* sohouwd als een hoffelijkheid na eeni ge jaren van verkilling en niet-begrij* pen Op het oogenblik heeft dit gebaar slechts psychologische waarde en er is verdere uitleg noodig, willen de betrek kingen beter worden. De bijzondere berichtgever van de Jour, Jean Bey. merkt op, dat de Duit- sche minister Delbos heeft verzekerd, dat de Duitsche regeering de reis geens zins op ongunstige wijze uitlegt. Zij hoopt integendeel, dat zij een bijdrage zal zijn tot het behoud van den vrede in Europa. REGENMANTELS JAPONNEN in Tweed Gabardine Gummi in Kant Zijde Wol Tricot MANTELS PEIGNOIRS met en zonder bont. Prima modellen. Onderjurken Handschoenen Kousen, Sjaals enz. ens. Dames- en Kinderconfectie-Arnh. weg 26 II

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1