DE EEMLANDEU NANKING IN BENARDE POSITIE FINLAND 20 JAAR VRIJ Gastvrijheid misbruikt Haitiaansche excessen Overbevolkt Polen DELBOS TE Warschau „BOVO" Goede toestand van den Prins houdt aan Britsch vliegtuig in zee gestort OPNIEUW EEN TAIFOEN De Spanjaarden inderdaad gevlucht VoorBIsyle Kleeding ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per PRIJS OER ADVERTENTIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, Maandag 6 December 1937 Uitgave: VALKHüFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36e Jaargang No. 136 DE JAPANNEEZEN VEROVEREN KOEJOENG Duitsche pogingen tot bemiddeling ORIËNTATIE NAAR HET WESTEN Land der duizend meren een der Oslo-staten KOLONEL LINDBERGH IN AMERIKA Dreigende mijnstaking in Zuid-Wales Dit nummer bestaat uit 2 bladen LEYTAX Tel. 1788 Oudste en betrouw baarste adres in BINNEN- EN BUITENLAND PASSAGIERS VERZEKERD Belr.ogrijkste W eer verwachting 4 uur 17 min. TAXIDIENST BINNEN en BUITENLAND Passagiers verzekerd Tel. 1093-1830 Het auto-ongeluk van Ir. van Dusseldorp AMERSFQGRTSCH DAGBLAD week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 285. Afzonderlijk© nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advcrtcntiën voor do helft van den prijs. Kleine Adverienticn „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Hebben de Chineezen Kwangteh heroverd? SJANGHAI 6 Dec. (Havas.) Naar het schijnt, hebben zekere Chineesche ele menten. die optreden in het gebied van Kwangteh. niet hun aanvalsvermugen ver loren. Sommige berichten melden zelfs dat zij voortdurend plaatselijke successen zouden behalen en dat de lapansche op marsch naar Nanking niet zoo onweer staonbaar zou zün als men aanvankelijk meendeDe Chineesche pers meldt du' Chineesche colonnes een belangrijken oo marsch naar het N O in de richting van VZoehing ten Zuiden van het Taimeer heb ben uitgevoerd. Het Chineesche bericht dat de herovering van Kwangteh door de Chineezen meldde is niet duidelijk tegen gesproken door de lapansche autoriteiten De Japansche troepen hebben volgens Domei Koeloeng bezet en daarmede de omsingeling van Nankingvoltooid Gisteren hebben negen Japansche vlieetuigen het vliegveld van het Ming- paleis. dat binnen Nanking is gelegen gebombardeerd en vernield. Een ben- zine-opslagplaats vloog in de lucht. ter. wijl zes huizen, die in de nabijheid ston den, werden vernield. Er vielen geen slachtoffers. De Chineesche troepen, die Nanking verdedigen, hebben aldus Beuter het zwaar te verantwoorden. Het is zeer koud en zij hebben geen ■warme kleeding en weinig levensmidde len. Soldaten patrouilleeren door de straten van Nanking, waar de krijgswet is afgekondigd. Plunderaars in de ha venwijken vormen een gevaar te meer. Men vreest, dat de ongedisciplineerde soldaten zullen trachten de stad te plun- 'deren, indien de algemeene terugtocht wordt bevolen. Naar officieel wordt medegedeeld, heeft de bemanning van een Japan- schen torpedojager zich meester ge maakt van den Chineeschen kruiser Ning Hai, nadat zij te voet onder een hevig vuur de versperring over de ïangtse was overgetrokken. De Duitsche ambassadeur Trautmann 5s van zijn reis naar Nanking in Han- ikau teruggekeerd. De besprekingen tusschen Tsjang Kai Tsjek en Trautmann te Nanking zijn gisteren geëindigd. Naar Reuter meent, houdt Tsisng Kai Tsjek er aan vast, dal vredesonderhandelingen onmogelijk zijn. zoo lang de Japansche troepen gewa- penden druk uitoefenen. Hij zou daar om hebben voorgesteld, dat de Japan sche troepen eerst zouden worden te ruggetrokken. Wat Japan van China eischt Volgens nadere berichten schijnt het bijna zeker, dat Trautmann aan Tsjang Kai T6jek de minimum voorwaarden heeft overhandigd, waarop, naar hij meende, de Japan- neezert bereid zijn onderhandelin gen aan te knoopen. De voorwaar den zouden de volgende zijn: 1. Toetreding van China tot het anti-communistische verdrag. 2. Erkenning van Mandsjoerije en aanvaarding van de autonomie van Noord-China. 3. Instelling van een Japansche concessie te Sjanghai. 4. Herziening der Chineesche douane-tarieven. 5. Hervorming van de Kwomin- tang. Men meent te weten, dat de genera lissimus deze voorwaarden niet heefl aanvaard, doch de onderhandelingen niet heeft afgebroken en den Duitschen ambassadeur tegenvoorstellen heeft overhandigd. In politieke kringen te Hankau, die In nauw contact staan met de Chinee sche regeering, verklaart men, dat de Duitsche pogingen, om spoedig een ein de te maken aan het conflict in hel Verre Oosten, er wel in zijn geslaagd den vorm te verzachten der Japansche eischen, doch niet dep grondslag. Hel vredesaanbod van Tokio maakt geet melding van het terugtrekken der Ja pansche troepen van het Chineesch' grondgebied, hetgeen de regeering te Nanking als voorafgaande voorwaarde had gesteld voor elke onderhandelinv Het keizerlijke Japansche hoofd kwartier deelt mede- De door de Japanneezen rondom Nanking getrokken cirkel wordt steeds verder aangehaald. De Ja pansche troepen zijn Zondag getrok ken door het gebied van Noord-Koe- joeng en Sosjoetsjen, 20 K.M. ten Z.O. van Nanking en vervolgden den vluchtenden vijand. Nu de laat ste verdedigingslinie van Nanking gebrok- is en Koejoeng en Lisjoei gevallen zijn, is het lot van Nan king, volgens de militaire waarne mers, beslist. Men verwacht, dat Nanking over 5 dagen of tegen den 15en December wordt ingenomen- Men bericht uit Sjanghai, dat 't ar tillerievuur thans duidelijk hoorbaar is en dat de stad bijna geheel door de burgers verlaten is. Inmiddels stoomen de Japansche oorlogssche pen de Jangtse op naar Nanking' De Japansche luchtmacht is zeer ac tief geweest- De omgeving van Nanking en het vliegveld Tsjoesjien zijn gebom bardeerd. In de provincie Kansoe zijn veertien Chineesche vliegtuigen op het vliegveld Lantsjau vernield en twee an dere Chineesche toestellen werden neer geschoten. In de provincie Honan is het arsenaad te Koengtsjien geheel ver nietigd. DE TOESTAND VAN HOFJAGER SPEK AMSTERDAM, 6 Dec. De toestand van Hofjager Spek is gunstig. Hij heeft een rustigen nacht gehad en lijdt weinig oijn. Niettemin blijven alle be moeienissen van Z.K.H. in afzienbaren tijd buitengesloten AMSTERDAM, 6 Dec. De particuliere secretaris van Z.K.H. Prins Bernhard, jhr. mr. C. Dedel, verstrekte ons hedenochtend te 9.45 uur het volgende communiqué: „De goede toestand, waarin Prins Bernhard verkeert,houdt aan. Niettemin wordt bezoek vooralsnog niet toegestaan. In afzienbaren tijd blijven alle bemoeienissen van den Prins buitengesloten." In een vroegere periode was het achtereenvolgens ver bonden met Zweden en Rusland Men schrijft ons van Finsche zijde. OP 6 December viert de Finsche repu bliek haar vierde lustrum. Al weer twintig laar geleden is het dus. dat de Finsche landdag 's lands onafhankelijk heid proclameerde en daarmede een lang- durigen ontwikkelingsgang afsloot. Als autonome volksgemeenschap had de Fin sche staat toen namelijk reeds een ge schiedenis van meer dan een eeuw achter den rug In den tijd der lotsverbondenheid met Zweden, welke van de kruistochten tot IS09 bestendigd bleet, had Finlands bevol king dezelfde rechten als die van de ove rige de el en van het toenmalige Zweedsche rijk: zoowel in den rijksdag als in de re geering traden telkens weer persoonlijk heden uit Finland op den voorgrond. Even- Kallio, Finland's president als in Zweden ontwikkelden zich In Fin land in stad en lande reeds vroeg een ge meentelijk zelfbestuur en andere openbare instellingen op vrijen democratischen grondslag. Dit strookte o.m. met het zelf standig karakter der boerenbevolking, die vanouds haar vrijheid wist ie bewaren. Tijdens de unie met het Russische rijk, welke in 1809 ontstond, vormde het land der duizend meren een afzonder lijk grootvorstendom, dat zoowel ten- aevolge van zijn typische ligging als door de eigen cultuur en taal zijner be volking ook als rechtsgemeenschap een bijzondere plaats innam. Finland was destijds door een tolgrens van Rusland sescheiden Het had een eigen regee ring, welke rechtstreeks onder den kei- zer-groot vorst 6tond en uitsluitend, evenals trouwens het ambtenarencorps, uit Finsche onderdanen bestaande. Ook toen reeds bezat Finland een eigen cir culatiebank en een eigen munt. de Fin sche mark. De van St. Petersburg uit gevoerde russificatie-politiek, die in 1899 inzette, vermocht in Finlands autonomie geen hlijvende wijzigingen te brengen. Zij bad ten slotte geen ander resultaat dan dat zij tot het streven der Finsche na tie naar volledige politieke zelfstandig heid den heslissenden stoot gaf. Het wa* tijdens den wereldoorlog, dat bedoeld streven met gunstig resultaat bekroond ,werd. Tegen het Pinde van 1917 kon Fin lands voorloopige staatsbewind een be gin maken met het zuiveren van het land van bolsjewistische elementen, teneinde zich vervolgens te wijden aan het organiseeren van de weermacht en de huitenlandsche betrekkingen. Wat het economische leven betreft, kwam het er in de eerete plaats op aan nieuwe afzetgebieden te vinden voor 's lands export, nu Rusland nog slechts op beperkte schaal in aanmerking kwam. Cultureel naar het Westen georiën teerd, zocht Finland in het vervolg ook economisch nieuwo wegen Westwaarts De desbetreffende pogingen werden met succes bekroond. Finland is op het oogenblik het voornaamste houtexport land ter wereld en heeft sinds jaren een actieve handelsbalans. Zoowel sociaal als economisch gaat het nog steeds vooruit. Vergeleken met de laatste ja ren voor don wereldoorlog Is Finlands handelsverkeer met het buitenland naar de hoeveelheid gerekend, verdub- Leid. Finlands jaarlijksche uitvoer van gezaagd hout bedraagt 1.100.000 stds., die van mijnhout en papierhout c.a. drie milüoen kub. m., triplex 146 millioen Kg., cellulose 1.081 millioen Kg., papier 453 millioen Kg., mechanische houtstof 278 millioen Kg. Zooals voor de hand ligt, richtte Fin lands huitenlandsche politiek zich in zonderheid tot de naburige Scandinavi sche rijken In dit verband verdient ver melding. dat Finland zich spontaan bij de Oslo-sfaten voegde In het Volken- bondswerk zien wij Finland over het algemeen samengaan met de in den we reldoorlog neutraal gebleven staten. Na een opbouwend werk van welhaast twintig jaren verheugt Finland zich thans in een periode van voorspoed en verdere economische consolidatie. Elf passagiers, waaronder Sir John Salmond, gewond, twee personen gedood LONDEN', 5 Dec- (Havas). Een viermotorig vliegtuig van de „Im perial Airways", dat uit Britsch- Indië kwam, is vanmorgen na het vertrek uit Brindisi in zee gestort. Het watervliegtuig, „Cygnu6" ge- heeten, zonk- Van de dertien per sonen, die zich aan boord bevonden, zijn er twee om het leven gekomen. Alle andere, onder wie de lucht- maarschalk sir John Salmond, die van -een inspectiereis naar Indië terugkeerde, zijn gewond. De elf passagiers van het Britsche viermotorige vliegtuig ,Cygnus", dat na het vertrek uit Brindisi is gezonken, zijn overgebracht naar het hospitaal der militaire luchtvaart, waar zij door den prefect en andere autoriteiten wer den bezocht. NEW YORK, 6 Dec. (Reuter.) Met de President Harding zijn kolonel Lind bergh en echtgenoote hier onverwacht aangekomen. Het is hun eerste bezoek aan de Vereenigde Staten, sedert zij zich metterwoon in Engeland hebben gevestigd. Naar men meent, zijn hun kinderen daar achter gebleven. Volgens ineöedeeling der officieren van de Pre sident Harding zijn de Lindbergh's naar do Vereenigde Staten gekomen, teneinde hc. Kerstfeest bij mevrouw Morrow, de moeder van mevrouw Lindbergh, te vieren, MANILLA, 6 December (Havas). Een zware taifoen heeft gewoed bo ven de in het midden der Philip- pijnen gelegen eilanden. Het eiland Samar is geïsoleerd Zooals hakend, zijn de Philippijnen resp op 11 cn 17 November j.l. reeds geteisterd door twee taifoens, waarbij toen 200.000 personen dakloos werden en 300 slachtoffers vielen. BELGRADO, 6 December. (Havas). De correspondent van Reuter en van de New York Times, Hubert Harrison, heeft van da prefectuur te Belgrado het verzoek ontvangen zijn verblijfsvergun ning in te leveren en Joego-Slavië bin nen drie dagen te verlaten. Harrison, die reeds dertien jaar te Belgrado geves tigd was en vice-president van de En- gelsch-Amerikaansch-Joego-Slavische club aldaar, heeft reeds in Juli j.l. de kans geloopen uit het land te worden gezet. Men had hem do verlenging van zijn verblijfsvergunning geweigerd, doch kort daarna stemde Stojadinowitsj er in toe den maatregel in te trekken. Het agentschap Avala deelt in ver band met deze kwestie mee, dat de au toriteiten Harrison gastvrijheid heb ben geweigerd wegens de tendentieuse en onjuiste strekking van de berichten, die hij aan de Britsche openbare mee ning voorlegde. NEW-YORK, 6 Dec. (Havas). Uit Ciudad Trujillo wordt gemeld, dat de regeering van Santo Domingo bekend maakt, dat een bende Haitiaansche boeren, een dertigtal, gewapend met bijlen, het Dominicaansche dorp Car- pillo in de nabijheid van de grenö tus schen Haiti en Santo Domingo, heeft overvallen. Hieraan wordt toegevoegd, dat de Aaitianen een groot aaital Do minicanen hebben gedood en gewond. De New York Times wijdt een be schouwing aan den toestand op Haiti en verklaart, dat 't Haitiaansche volk vijandig zou staan tegenover de hou ding, die president Vincent aanneemt in het geschil tusschen beide staten het verwijt den president zijn lijdelijk heid, terwijl sommigen hem er van be- schulidgen het eens te zijn met den Dominiciaanschen president, Trujillo. Talrijke betoogingen zouden in ver scheidene Haitiaansche provincies zijn gehouden en stakingen zouden zijn uit gebroken. Het Haitiaansche congres is permanent bijeen ter regeling van den toestand Zij hebben zich hedenmorgen bij de Zeister politie niet aangemeld ZEIST, Naar wij verne men hebben de zes Spanjaar den. wier opsporing de vorige week vanwege de vreemdelin genpolitie per radio was ver zocht, zich hedenmorgen bij de Zeister politie niet aan gemeld. Men zal zich herin neren, dat op de negen in Zeist verblijvende Spanjaar den de verplichting rustte, zich eiken Maandagmorgen bij de politie te melden, en dat zij overigens voile bewe gingsvrijheid genoten. De vo rige week Maandag hadden zij zich nog alle negen gemeld, maar in den loop van de week had de vreemdelingenpolitie een waarschuwing gekregen, dat zes hunner een poging tot ontvluchting zouden wagen. Deze aanwijzing blijkt wel op goede gronden to hebben berust, want inder daad zijn de zes heeren hedenmorgen niet komen opdagen, zoodat mag wor den aangenomen, dat zij zullen trach ten. naar hun vaderland terug te keeren. Of dit hun zal lukken, nu vanwege de vreemdelingenpolitie reeds uitgebreide maatregelen zijn getroffen, mag op z'n minst genomen twijfelachtig worden genoemd. LONDEN, 6 December (Havas). Ongeveer 45.000 arbeiders van de Powell Duffrynmijnen in Zuid-Wa- les hebben zich uitgesproken voor een staking van twee weken als protest tegen het aan drie mijn werkers verleende ontslag. HET TREINONGELUK BIJ VALENCIA Omtrent de treinramp in Spanje wordt nader door Havas uit Barcelona gemeld, dat Zaterdagmiddag een uit Rudelo komende trein nabij Valencia werd aangereden door een electrischen voorstadstrein. Er vielen vijf dooden, terwijl vijf reizigers zwaar werden ge wond. Warschau stelt koloniale eischen Het Poolsche regeeringsgezinde blad Express Poranny schrijft, na te hebben vastgesteld, dat het vraagstuk der kolo niën tot rijpheid is gekomen, dat er bij de komende onderhandelingen over dit onderwerp rekening zal moeten worden gehouden met de Poolsche eischen in deze kwestie. Voor het overbevolkte Polen is het noodzakelijk toegang te krijgen tot grondstoffen en kolonisatie gebieden. Het blad neemt er met vol doening kennis van, dat de Poolsche eischen op koloniaal gebied niet meer met een schouderophalen worden ont vangen. De veronderstelling, in de Fransche pers geuit, dat deze kwestie een onderwerp van bespreking zou uit maken tusschen Beek en Delbos, aldu9 schrijft het blad verder, vormt een be wijs voor het groeiend begrip in het buitenland, dat Polen een land is, dat rechtstreeks betrokken is bil de oplos sing van het koloniale vraagstuk Naar Havas verder meldt, schrijft de bizondere berichtgever te Warschau van de Paris Soir, .Jules Sauerwein, met be trekking tot de koloniale ^kwestie: Indien Amerika niet gesloten was voor de Europeesche immigratie, zou den Folen noch Duitschland in Afrika of Azië naar afzetgebied behoeven te zoeken. Op het oogenblik, aldus Sauer wein verder, vertoeft een Poolsche dele gatie te Parijs Deze is zoo juist terug gekeerd van Madagascar, waar zij de mogelijkheid heeft bestudeerd van het inrichten van Poolsche plantages op de hoogvlakten van het eiland. De eisch is tot nu toe in geen enkel diplomatiek onderhoud ter sprake gebracht, noch tusschen de beide ministers noch tus schen de ministers en de ambassadeurs. De bizondere berichtgever van Havas te Warschau bericht, dat in antwoord op de in Warschau in omloop zijnde ge ruchten, kan worden gemeld, dat Beek tijdens zijn besprekingen met Delbos geen enkelen kolonialen eisch ter sprake heeft gebracht, zelfs niets, toen hem daartoe een geschikte gelegenheid werd geboden: toen Delhos hem op de hoogte stelde van de door lord Halifax uit Duitschland meegebrachte inlichtin gen. Heden vertrekt de Fransche minister van huitenlandsche zaken naar Krakau WARSCHAU, 6 December. (Havas.) Delbos heeft gisteren den Engelechen ambassadeur, Kennard, de gezanten van Roemenië en Tsjecho-Slowakije, alsme de de zaakgelastigden van Sovjet-Rus land en Joego-Slavië ontvangen De burgemeester van Warschau bood hem een lunch aan. Gisteravond heeft een diner plaats gehad in de Fransche am bassade. Onder de gasten werden opge merkt Beek, Kwiatkowski, de minister van handel Roman en anderen. Vervol gens werd een ontvangst in de ambas sade gehouden. Heden zal Delbos, na Beek en de ver tegenwoordigers der Poolsche en hui tenlandsche pers te hebben ontvangen, in de ambassade begroet worden door de Fransche kolonie. Daarna zal hem door den minister van huitenlandsche zaken een lunch worden aangeboden. Vervolgens vertrekt hij naar Krakau, waarbij Berk en de Fransche ambassa deur Noel hem zullen vergezellen. Tij dens deze reis zal zich waarschijnlijk opnieuw de gelegenheid voordoen voor een onderhoud tusschen Beek en Delbos. op andere pagina's ST AIISNIHIWS Mercurius bestaat 25 jaar. (Tweede blad, pag- 1) Expositie in Sierkunst (Tweede blad, pag- 1) OMTREK Diefstal te Lunteren opgehelderd. (Eerste blad, pag. 2) SPUR7 De voetbal- en hockeywedstrijden van Zondag- (Tweede blad, pag. 2) St. Nicolaas veldloopen van A-A.V. (Tweede blad, pag. 2) De 25ste partij tusschen Euwo en Aljechin afgebroken. (Tweede blad, pag. 3) Medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. Matige tot zwakko wind uit W. richtingen, zwaar bewolkt tot betrokken, tijdelijk opklarend, enkele regen- of sneeuwbuien, temperatuur om het vriespunt des nachts, overdag weinig ver andering in temperatuur. Hoogste barometerstand 766.S te Abis- ko en Ingoe. Laagste barometerstand 740.3 te Gro ningen. OUDSTE- en BETROUWBAARSTE ADRES VOOR Bij een scherpe bocht is de auto in een ravijn gestort 's-GRAVENHAGE, 6 Dec. In aan sluiting van het telegram uit Sabang, meldende den dood van ir. van Dussel dorp tengevolge van een auto-ongeval, wordt door Aneta nog het volgende ge meld: Zondagochtend hadden vier passa giers van de „Dempo", t.w. baronesse van der Felfz, ir. van Dusseldorp. mevr. van Dusseldorp en hun nicht, mejuf frouw Gerritsen, in gezelschap van ba ron van der Feltz, hoofdadministrateur van de Sabang maatschappij een rond rit over het eiland gemaakt. Bij het Bergmeer in een scherpe bocht is de auto in een ravijn gestort- De heer van Dusseldorp werd vrijwel op slag gedood. Mevrouw van Dusseldorp liep een niet ernstige ribfractuur op, terwijl de overige inzittenden ongedeerd ble-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1