Nankings val spoedig te verwachten Stad opnieuw bestookt WAT DE WINTER ONS BIEDEN ZAL DÉ EEMLANDEU r Hoofdpijn van den Prins wisselt af Belgisch -Engelsch prinsenhuwelijk VoorBteyleKIceding „HORSE WEIDE Dinsdag 7 December 1937 Uitgave: VALKHuFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36e Jaargang No. 137 J ERKENNING VAN FRANCO Normale temperatuur doch teveel aan neerslag VELE GERUCHTEN DOEN DE RONDE TWAALF DOODEN BIJ TREINRAMP Taifoen teistert de Philippijnen AANHOUDEN VAN SCHEPEN BEZETTING DER AZOREN? Dit nummer bestaat uit 2 bladen 4 uur 16 min. HELIUMGAS NAAR DUITSCHLAND AMEPSFOORTSCH DAGB1AD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week met gratis verrekering tegen ongelukken) f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS OER ADVERTENTIEN van 14 regels f 1.05 met Inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Licfdadighcids-advertcnticn voor do helft van den prijs. Kleine Adverientiën „KEITJES" bij vooruitbetaling t5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Tsjang Kai Tsjek zou per vliegtuig naar elders zijn vertrokken Japansche kabinet pleegt overleg SJANGHAI. 7 December. (D.N-B.) De 'Japansche luchtmacht heeft hedenochtend wederom Nanking gebombardeerd. Dit is de 115e aanval od Nanking sedert het uit breken van het conflict fn Japansche kringen verluidt volgens 'Reuter dat de verdediging van Nanking ineen is gestort en dat de val van de stad binnenkort te verwachten is. Het ineen storten van de verdediging wordt toege schreven aan het feit. dat gedemorali seerde provinciale troepen terugtrekken door de verdedigingslinie van de drie élite corpsen. welke Nanking moeten verdedi gen. Men verwacht dat de aanval van de luchtmacht van hedenochtend de verdedi ging geheel gedemoraliseerd zal hebben licht kringen gelooven, dat de verove ring van Nanking een keerpunt zal be- teekenen in de Japansche politiek ten opzichte van China. Gisteravond is de Japansche consu laire politie opnieuw de internationale nederzetting te Sjanghai binnenge drongen om een Koreaan te arresteeren. tegen wien door den Japanschen con sul een bevel tot inhechtenisneming was uitgevaardigd. De man werd over gebracht naar Hongkioe. Britsch protest te Sjanghai Vice-admiraal Little, de bevclhebbei van de Britsche vloot in de Chineesche wateren, heeft bij vice-admiraal Hasega- wa geprotesteerd tegen het bombarde ment bij Woehoe. Zondag j.l., waarbij twee Britsche schepen werden getrof fen. PERSONA NON GRATA BERLIJN, 7 Dec (Havas). Hermann Boeschenstein, de berichtgever der Basler Nachrichten. wien de Duitsche autoriteiten geweigerd hadden zijn ver blijfsvergunning te verlengen, is gister avond uit Berlijn naar Bazel vertrok ken. Een vijftigtal buitenlandsche cor respondenten was bij het vertrek aan wezig. a De geruchten over plunderen en bran- 'den te Nanking zijn ongegrond. Het Amerikaansche vlaggeschip Augusta heeft van de Amerikaansche kanon neerboot bij Nanking vernomen, dat tot nu toe alles rustig is in de stad. Van betrouwbare zijde wordt verno men, dat maarschalk Tsjang Kai Tsjek hedenochtend vergezeld van zijn echt- genoote, in een vliegtuig Nanking heeft verlaten. Men vermoedt, dat hij op weg is naar Nantsjang, de hoofdstad van Kiangsi Tsjang Kai Tsjek heeft aan alle pro vinciale autoriteiten in het oorlogsge bied opdracht gegeven zoo lang moge lijk hun functie uit te oefenen, militip? te organi6eeren en niet-strijders te eva- cueeren. De autoriteiten moeten even wel de plaatsen, welke onmiddellijk 'door den Japanschen opmarsch worden bedreigd, verlaten, nadat zij zich hebben overtuigd, dat alle voorraden levens middelen. munitie en wapenen naar het achterland zijn gebracht en na het te rugtrekken van de hurgergevolking tc hebben georganiseerd. In den vanmorgen te Tokio gehouden kabinetsraad is besproken, welke maat regelen de regeering zal nemen na den val van Nanking. De minister van oor log. Soegivama. verklaarde, dat de ge- dachtenwisseling. welke hierover tus- fichen de departementen heeft plaats gehad, reeds tot bepaalde conclusies heeft geleid. Na den val van Nanking, welke elk oogenblik kan worden verwacht en wel ke de regeering van Tsjang Kai Tsjek tot een zuiver plaatselijk bewind zal terugbrengen, zal de Japansche regee ring waarschijnlijk een belangrijke ver klaring publiceeren. waarin zij de er kenning der regeering van Nanking in Gfekt. Het kabinet zal dit besluit ne- Iken. zoodra het officieele bericht is *n tvangen van generaal Matsoei. den Vpperhevelhehher van het Japansche le- fcer, dat Nanking volledig bezet is. Nn de verovering van Nanking zal ook een gemeenschappelijke conferentie wor den gehouden tusschen het keizerlijke hoofdkwartier en het kabinet. Welingc- Z.K.H. blijft opgewekt en be langstellend, voor zoover hem dit vergund is AMSTERDAM. 7 Decem ber. De particuliere secre taris van Z.K.H. Prins Bern- hard, Jhr. Mr. C. Dedel, ver strekte ons hedenochtend te 11 uur het volgende commu niqué: „De hoofdpijn, die gisteren wat heviger opkwam, is he den na een rustigen nacht, bijna geweken. Prins Bern- hard blijft niettemin al dien tijd opgewekt en belangstel lend, voor zoover hem dit vergund is. De toestand van den hofja- ger Spek blijft normaal." Stappen van de Portugeesche regeering LISSABON, 7 Dec. (Havas) Gister avond is een nota gepubliceerd, waar in de regeering meedeelt besloten te hebben, dat zij zich bij generaal Franco zal doen vertegenwoordigen door een bijzonder agent, teneinde haar vertegen woordiging meer doeltreffend te maken en meer in overeenstemming met de be langrijke betrekkingen, welke bestaan tusschen Portugal en Spanje. Door zijn politieke positie zal deze agent de ge meenschappelijke belangen van heide landen ontwikkelen en getuigenis afleg gen van de gevoelens van de Portugee sche regeering. De keus van de Portugeesche regee ring voor het vervullen van deze functie is gevallen op dr. Pedro Teotonio Pe- reira, den tegenwoordigen minister van handel, die zijn portefeuille ter beschik king zal stellen. De regeering van Portugal heeft ver der generaal Franco medegedeeld, dat zij gaarne een agent, dien hij onder ge lijke omstandigheden zou kunnen be noemen, zal ontvangen. FRANSCH-SPAANSCH INCIDENT PERPIGNAN, 7 Dec. (Havas) De Spaansche inspecteur van den grens- dienst, Massia, heeft den prefect te Per- pignan spontaan het leedwezen van zijn regeering betuigd met den dood van Sebastian Juanola. De prefect heeft for meel den eisch gesteld de schuldigen te zoeken, terwijl hii een voorbeeld wil doen stellen. Hij eischte voorts een be langrijke schadeloosstelling voor de fa milie van het slachtoffer. Do jongeman was één der kostwinners en de finan- cieele omstandigheden der familie zijn zeer hachelijk. Massia beloofde naar Barcelona te gaan om er met den minister van bin- nenlandsche zaken over te spreken, wien hij de eisrhen van den vertegen woordiger der Fransche regeering zal overbrengen. Een seizoensverwachting, uitgesproken door het Kon. Ned. Meteorologisch Instituut J?EN ons door het Kon. NedMe- teorol. Instituut toegezonden me- dedeeling heeft tot conclusie, dat er geen aanleiding beslaat om een stren gen maar evenmin om een zachten winter te verwachten. Aan deze con clusie gaat nog de volgende beschou wing vooraf. Zooals men weet, is de regenverwach ting voor den herfst niet vervuld. Naar het landgemiddekle gerekend, was al leen September boven normaal, pl.m. 31 pet., October was veel te droog, pl.m. 75 pet.. November nog merkbaar te droog. pl.m. 20 pet., zoodat het geheele seizoen aan den drogen kant is geweest. Bij deze teleurstelling zijn intut?6chen twee feiten te vermelden, die het ver trouwen in de 6eizoensverwachting in het algemeen verhoogen Berekent men den verwachten neerslag voor de afzon derlijke maanden, dan is de uitkomst- September belangrijk hoven normaal. October slechts zeer weinig. November iets meer. De gang i6 dus geheel overeenkom stig deze berekening geweest, doch alle maanden hadden daarnaast een tekort, dat niet met de berekening stemt Het BIJ DE FOTO'S. Links: Lady Mar garet Cavendish—Bentinck in het midden: Prins Karei van België, rechts: Lady Anne Cavendish— Bentinck tweede feit is. dat zeer dicht in onze nabijheid, in Frankrijk en op de Brit sche eilanden, veel meer regen is ge vallen. zoodat daar de herfst zeker bo ven normaal is- geweest. Er is du6 een zekere verschuiving op getreden. die bij dergelijke verwachtin gen wel meer optreedt Voor den winter geven de bere keningen uitkomstn, die voor de temperatuur niet veel van de nor male afwijken, maar voor den neer slag wijzen op een teveel. Er bestaat zooals hierboven reeds gezegd geen aanleiding, om een strengen, maar evenmin om een zeer /.achten winter te verwachten. De uit komsten vóór de afzonderlijke maan den loopen. wat de temperatuur be treft. niet veel uiteen, maar maken het waarschijnlijk, dat het teveel aan neer slag in Februari zou zijn te verwachten. Er is sprake van een verloving tusschen prins Karei van België en één der klein dochters van den hertog van Portland T\E laatste dagen is er zeer veel ge- J rucht rondom de Belgische konink lijke familie, welke zich op het oogenblik in Engeland bevindt, waar ko ning Leopold en koningin Elisabeth, zijn moeder, de gasten zijn van lord en lady Portland. Ook prins Karei, de graaf van Vlaanderen, een broeder van den Belgi schen koning, is Zondagochtend via Oostende naar Engeland vertrokken. Waarom bevinden de Belgische gasten zich thans op Britschcn bodem? De En- gelsche pers heeft zich met de aangele genheid bemoeid en schrijft lange kolom men, die echter weinig positiefs bevatten: wat de journalisten zoo breedvoerig ver melden. zijn voorloopig nog slechts ver moedens. al is het niet onmogelijk, dat met tertijd zal blijken, dat de vermoedens de waarheid ten zeerste benaderden. Er verluidt dan dat een verloving zal plaats vinden tusschen prins Karei en een der kleindochters van den hertog van Portland. Deze dochters zijn lady Marga ret Cavendish—Bentinck. oud 19 jaar en lady Anne CavendishBentinck. oud 21 jaren. Hun vader is lord Titchfield. Wel heeft de secretaris van den koning der Belgen te kennen gegeven, dat het be zoek. dat de leden der koninklijke familie aan Engeland brengen, een louter parti culier karakter draagt en dat alle geruch ten omtrent een verloving hetzij van ko ning Leopold, hetzij van prins Karei met een den kleindochters van den hertog van Portland ongemotiveerd zijn. doch aan dit démenti hecht men in sommige Engelsche kringen niet al te groote waarde. Men kan nauwelijk aannemen dat de koning der Belgen, die nog maar enkele weken gele den Engeland bezocht, waar hij politieke vraagstukken behandelde, zich thans op nieuw daarheen heeft begeven, wanneer niet dringende familie-aangelegenheden hem hiertoe noopten. Trouwens, tusschen de Belgische koninklijke familie en den hertog van Portland bestaan sinds langen tijd nauwe verwantschapsrelaties. Vooral heeft het de aandacht getrokken, dat ko ningin Elisabeth in een seizoen, dat voor haar een reis naar Engeland minder pret tig maakt, den koning der Belgen verge zelde. Hoe dit zij. met spanning wacht men in Engeland en ook elders af. of de romantiek, die men om het konink lijk bezoek heeft geweven, haar voortzet ting zal vinden in een nog meer tot de verbeelding sprekende werkelijkheid. MANILA, 7 Dec. (D.N.B.) De Phi lippijnen zijn wederom door een tai foen geteisterd. De materieele schade is zeer aanzienlijk. In de streken, welke onlangs door een taifoen geteisterd werden, zijn epidemieën uitgebroken, welke reeds talrijke dooden hebben ge- eischt- BARCELONA, 7 Dec. (Havas) Tusschen de stations Freiuxenada en Planes de Montsia in de provin cie Tarragon is een trein, welke van Valencia naar Barcelona reed, op een wagon, welke los op de rails stond, gereden. De locomotief sprong uit de rails en trok den tender en twee wagons derde klasse mee in een ravijn. Bij dit ongeluk zijn twaalf personen gedood en zestig gewond. Engeland zal een desbetreffend optreden van Franco niet dulden LONDEN. 7 Dec. (Havas). De ver klaring van de autoriteiten van Sala manca. welke erop duidt, dat de recht- schen de politiek, welke zij tijdens den jongsten sinaasappeloogst hebben aan genomen en volgens welke zij achttien Deensche schepen, welke uit een haven van dc regeering kwamen, in beslag hebben genomen, willen voortzetten, is voor den vlootredacteur van de Times aanleiding geweest om de houding van Engeland uiteen te zetten. Do Britsche regeering zal nooit toegeven, dat een dergelijk optreden wettig is. Het is en blijft tegen de internationale wet. In dien eventueel de rechten van oorlog voerenden worden verleend, waardoor het aanhouden en onderzoeken van schepen op volle zee toegestaan zal wor den, dan zal het nog niet geoorloofd zijn schepen in beslag te nemen alleen wegens de herkomst van de lading. Geen enkele poging van de rechtschen, om dergelijke maatregelen toe te pas sen ten aanzien van de Britsche koop vaardij, zal worden geduld. Van zekere zijde worden Enge land desbetreffende voor nemens in de schoenen geschoven \V eerverwachting Medegedeeld door het K.N.M 1 te De Bilt. Zwakke tot matige wind uit O. richtingen, nevelig tot zwaar bewolkt, nog kans op regen of sneeuw, lichte vorst des nachts, overdag temperatuur om het vriespunt „Belachelijk bericht" zegt Londen ROME, 7 Dec. (Havas.) De Italiaan- sche bladen publiceeren een bericht uit Weenen, waarin een samenvatting wordt gegeven van een bericht in het Ncucs Wiener Tageblatt, dat op zijn beurt weer uit Parijs afkomstig zou zijn. In het bedoelde bericht wordt gespro ken van een document, dat het Brit sche ministerie van marine aan het op perbevel der Britsche vloot zou hebben gezonden, waarin bezorgdheid wordt ge- uit over de strategische gevolgen van de versterking der troepen in Libye en in de luchthavens op Sicilië, alsmede over de ontwikkeling van het Italiaan- sche duikbootwapen. In het rondschrij ven wordt gezegd, dat de Britsche re geering voornemens is op het juiste oogenblik Palestina te annexeeren en met geweld de Azoren en in het bijzon der het eiland Horta te bezetten. Tot eiken prijs moet de vrijheid van den Atlantischen zeeweg worden verzekerd De mogelijkheid, dat deze eilanden door een eventueelen vijand als basis voor zijn onderzeebooten zou worden ge bruikt, zou uiterst gevaarlijk zijn, ter wijl aan den anderen kant de kans ge ring is, dat op dit bijzondere punt met de Portugeesche regeering overeenstem ming wordt bereikt. Het document, dat ter kennis is geko men van bepaalde internationale mili taire kringen en waarvan volgens het krantenbericht de echtheid buiten twij fel is, heeft diepen indruk gemaakt. In officieele kringen te I.onden heeft men dit bericht zoo belachelijk genoemd, dat het volkomen ongeloofwaardig is. Men voegdp hieraan toe, dat dergelijke berichten slechts in omloop worden ge bracht met de hedoeling wantrouwen to zaaien Zij behooren te worden behan deld met de verachting, die zij ver dienen. DANK VAN H.M. DE KONINGIN BATAVIA, 7 December (Aneta). Bii den aanvang van de vergadering van het college van gedelegeerden uit den Volksraad, deelde de voorzitter mede. dat een telegram van H.M de Koningin is binnengekomen, in welk ♦e- legram den Volksraad dank wordt ge bracht voor het blijk van belangstel l:ng en de goede wenschen voor het herstel van Prins Bernhard. WASHINGTON. 7 December (Havas). Het staatsdepai tement heeft den agent vanvde Duitsche Zeppelinmaatschappii gemachtigd 17 000 000 kubiekp voeten onbrandbaar hp'iumgas uit te voeren Dit helium is nnndig voor de nieuoe Zeppelin LZ 130. Door deze machtiging is de weg gebaand vonr een hprvattine van de proefvluchten met bestuurbare luchtschepen tusschen Duitschland de Vereenigde Staten in het volgende voorjaar. DECEMBERWERKJES IN DEN TUIN Tl 7IE een hoekje van zijn tuin wil 1/1/ benutten voor het kwecken van groente, moet thans dut stukje grond vast omspitten opdat het goed kan doorvriezen. Hoe beter dc vorst in de aarde kan doordringen, hoe los ser en kruimcliger zij het volgend voorlaar zal zijn. Hebben we wat zwarten grond over, b.v. oude aarde uit den bak. dan strooien we die over het gras en wan neer we veel mosplckken in het gazon ontdekken, bestrooien we die met kalkmergel of met 1 Kg. kalk per 10 M\ Wanneer het niet vriest, kunnen vruchtboomcn en heesters nog uitste kend verplant worden, terwijl laat bloeiende heesters thans ook gesnoeid kunnen worden. Het spreekt wel van zelf. dat we de vroeg in het voorjaar bloeiende struiken met rust moeien laten, anders kan het bloemhout zich niet ontwikkelen. Het snoeien in den winter mag zich uitsluitend bepalen tot het kort insnijden van heesters, die na middenzomcr bloeien, als: Budd- leya, Hypericum, Spiraea Bumalda Anth. Water er. Hydrangea pamculata Ccanothus. Indigorcra, Lcspcdcza, enz. Het is uitstekend om thans de bor der te bemesten met korten mest. dien we voorzichtig onderspitten of als dat met 't oog op de tusschenbeplanting van bloembollen bezwaarlijk gaat. niet een laagje aarde of bladgrond dekken. Alle minder sterke planten als Ro zen. Vuurpijlen. Montbretias. Anemone japonica. Gyncrlum of Pampasgras, Alstrocmcria. Agapanthus. Crinums alsook onze voorjadrsbloembollen eischcn eenige dekking, een laag turf molm is meestal voldoende. Deze strooien wc echter vooral niet in het hart van de planten. De Gyncrium be schermen we door er een rietmat om heen te plaatsen. Onze vruchtboomcn kunnen we thans uitstekend bemesten met stalmest, we strooien dezen zóó uit. dat ongeveer een meter om den boom vrij blijft en liefst spitten we den mest licht onder om de voedingstoffen te behouden. Hoewel December de meest trieste maand is voor den tuin. valt er bij goed weer door den liefhebber toch nog wel het een en ander te doen. zoo als we hierboven zagen. ioopi bloemen en planten bij mij Hier is pracht om te roemen Het adres is: 'SV'lSXftM0 IC' J» TEL 1993 MEER WERKLOOZEN IN ENGELAND I.ONDEN, 7 Dcc. (Reuter) Het aan tel vverkloozen bedroes op 15 Nqv. 1.490.203. hetgeen 108.954 meer is dan op 18 October.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1