De Japansche troepen voor Nanking HET MAUSOLEUM der Nassau's? DE EEMLANDEQ Felle strijd in de voorsteden Geen dagelijksch over den Prins Uitslaande brand VERDEDIGING VAN AUSTRALIË FLOHR DAAGT ALJECHIN UIT BRAND IN EEN asphaltfabriek Voor Blsyle Kleeding ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95: per maand 0.65; per PRIJS DER ADVERTENTIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, Woensdag 8 December 1937 Uitgave: VALKHuFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36e Jaargang No. 138 communiqué meer V.J in de St. Anfridusstraat Graaf van Vlaanderen te Londen Tot dusver onbekende grafkelder in Breda ontdekt der Bataafsche DELBOS THANS IN ROEMENIE Dit nummer bestaat uit 2 bladen LEYTAX Oudste en betrouw baarste adres in BINNEN- EN BUITENLAND PASSAGIERS VERZEKERD Tel. 1788 BERICHT :ogrijksife iMieuws 4 uur 16 min. HERDENKING VAN JEAN MERMOZ Krupp's bedrijvigheid in Zuid-Amerika AMERSFOORTSCH DAGBLAD tm week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 elke regel meer f0 25. Liefdadighelds-advcrtenti6n voor de helft van den prijs. Kleine Adverientien „KEITJES" bij vooruitbetaling I5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent. driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Geheel de stad in rookwolken gehuld Chineesche soldaten hebben versterking ontvangen TOKIO, 8 December. (Reuter.) üe Japansche troepen, welke voor Nanking liggen, brengen op het oogenblik belege ringsgeschut in stelling. Het schijnt, dat zij verwachten, dat in Nanking een be stuurswisseling zal komen, waardoor de stad zal worden overgegeven. De Japansche militairen willen blijkbaar de stad een bestorming besparen. Omtrent de gevechten rond Nanking be richt het Chineesche blad Takoengpau. dat gisteren in de voorsteden van Nanking he vig gevochten is. De geheele stad is sc huld in rookwolken, welke opstijscn uit de gebouwen, welke door de Japansche vliegers in brand zijn gestoken. Men schat, dat'zeven Japansche regimenten aan den aanval deelnemen. Het hevigst schijnt gc- vochten te worden in de Oostelijke voor steden. De Chincezen hebben de prach tige villa's, welke rond het mausoleum van Soen Yat Sen stonden, in brand gestoken om een ruimer schootsveld te krijgen. Te gen den nacht werd de strijd minder he vig. De Chineesche troepen houden het dorp Toengtioe. dat tusschen twee heuvels ligt, nog bezet. Zij hebben uit het Noorden en Noord-Westen versterking ontvangen. In het Zuid-Oo6ten hebben drie Ja pansche regimenten, gesteund door £0" motoriseerde eenheden, het dorp Toen- hoea, tien kilometer ten Zuiden van het fort Kwanghoea. aangevallen. In het Zuiden zijn twee Japansche regimenten opgehouden door Chineesche troepen halverwege Molingkwan en Nanking. Twaalf Japansche vliegtuigen hebben gisteren het station Toenkwan op de grens van de provincies Honan, Sjen«' en Sjansi gebombardeerd. Ook verschei dene plaatsen in Oost-Sjensi werden be stookt. Intusschen bestudeert het Japan sche kabinet de houding, welke zij moet aannemen, wanneer Tsjang Kai Tsjek naar bet Westen van Chi na terugtrekt om verder tegenstand te bieden. In dit geval zal de Ja pansche regeering ongetwijfeld de regeering van Tsjang Kai Tsjek niet meer erkennen. Ook is mogelijk, dat de regeering van Tsjang Kai Tsjek omver zal worden geworpen en dat een nieu we regeering vrede met Japan wil sluiten. De woordvoerder van het ministerie van buitenlandsche zaken heeft mede gedeeld, dat de Japansche regeering nog geen plannen heeft opgesteld, voor het geval China om vrede zal vragen Wanneer China dit verzoek doet. zal Japan beginnen de voorwaarden te be- studeeren. Tsjang Kai Tsjek zal den strijd rekken De correspondent van de Yomioeri Sjimboen te Sjanghai schrijft aan zijn blad, dat Tsjang Kai Tsjek nooit tot overeenstemming zal komen met Ja pan, maar trachten zal voort te gaan met het rekken der vijandelijkheden te gen Japan door een basis te vestigen in Kwantoeng en Kwangsi, zelfs wanneer hij Nanking verliest. De Japansche be zetting van Sjanghai, aldus deze corres pondent, beteekent het einde van het eerste stadium in het ChineeschJa pansche conflict. De onderwerping van Nanking zal het tweede stadium be sluiten en het begin vormen van het derde en laatste stadium der vijande lijkheden. Japan moet geen einde ma ken aan de militaire operaties, aldu? deze journalist, zoolang het anti-Japan- 6che orgaan, de Kwomintane, te Hankau of Tsjansja verblijft Het moet integen deel de drijfjacht voortzetten niet al leen naar Kioekiang en Nantsjang maar ook naar Hankau en Tsjansja teneinde de anti-Japansche agenten van de Kwomintang in bet nauw te drijven in de drie buitenprovinciën Szetsjnoan Kweitsjau en Yoennan Door de °v.er- heersching van de zeven provinciën Kiang6oe, Tsjekiang, Foekien. Kiangsi. Anhwei, Hoepei en Hoenan is Japan in staat Centraal en Zuid-China te zui veren. Het is zoo duidelijk als het maar kan, dat Tsjang Kai Tsjek niet tot overeenstemming met Japan zal ko men na den val van Nanking en zal volharden in zijn anti-Japan9che houding, hopende, zonder reden, op hijstand van derden. De correspon dent verwacht, dat Tsjang Kai Tsjek na het verlies van Nanking zijn troepen zal verzamelen in de provincie Hoenan en vandaar de provinciën Kwantoeng en Kwangsi zal binnentrekken, waar hij een ba sis voor operaties tegen Japan zal vestigen en afhankelijk zar zijn van Britsche wapen- en munitieleverin gen via Hongkong en Franschen bij stand via Indo-China. Tenslotte merkt de correspondent op. dat er wijziging intreedt in de Chinee sche massa, die naar zijn meening de anti-Japansche leuze, die zoo ijverig door de Nanking-leiders wordt ver spreid, beu bpgint te worden. ROMAANSCH ERKEND ALS VIERDE TAAL BERN, 8 Dec. (D.N.Bv.) De nationale raad heeft met algemeene stemmen het wetsontwerp aangenomen, krachtens hetwelk naast bat Duilsch, Fransch en Italiaansch ook het Raeto-Romaansch als landstaal wordt erkend. AMSTERDAM, 8 Dec. De particuliere secretaris van Z.K.H. Prins Bernhard, jhr. mr. C. Dedel, verstrekte ons hedenmiddag het volgende communiqué: „De nacht van Dinsdag op Woensdag is door Prins Bern hard rustig doorgebracht. Vanmorgen heeft hij zijn ont bijt met smaak genuttigd. De hoofdpijn gaat in matigen graad op en neer. De hoofdwond van den hof- jager Spek is genezen. De operatiewond geneest op nor male wijze. De toestand blijft gunstig. Er zal geen dagelijksch communiqué meer worden ui/gegeven. Hedenmiddag half 4 is in de drukkerij en cartonnagefabriek van den heer Salomon (Denca) een hevige brand uitgebroken. Bij het verschijnen van de brandweer met volledig materiaal sloegen reeds zeer hooge vlammen uit de boven ste verdieping van het gebouw. Het bericht omtrent zijn verloving met een kleindochter van den hertog van Portland wordt niet bevestigd LONDEN, 8 Dec. (Havas.) Een ver slaggever van de Daily Express heeft gisteren den graaf van Vlaanderen in ëen hotel in Westend ontdekt. De graat was vergezeld van zijn stalmeester ba ron Goffinet. De graaf weigerde elk in terview, terwijl baron Goffinet met zijn parapluie den fotograaf verjoeg, die den verslaggever vergezelde. De hertogin van Portland heeft op een vraag over een mogelijk huwelijk van een harer kleindochters met prins Karei van België, den broer van koning Leopold, verklaard, dat „het bericht, waarin melding wordt gemaakt van de verloving van lady Anne Cavendish Bentinck geen waarheid bevat." Door bemiddeling van zijn zaakgelas tigde heeft ook de hertog van Portland in de pers een démenti gepubliceerd, waarin de geruchten, welke in sommige bladen zijn gepubliceerd ten aanzien van het verblijf van koning Leopold van België en koningin Elisabeth op Wol beek Abbey, krachtig worden tegenge sproken. Deze geruchten zijn geheel on gegrond. Zij zijn belachelijk en zouden niet tegengesproken behoeven te wor den, indien zij geen nadeelige gevolgen zouden kunnen hebben. TURKSCH-SYRISCHE RELATIES PARIJS, 8 Dec. (Havas). In welinge lichte Fransche kringen heeft men den indruk, dat het opzeggen van het ver drag van vriendschap en goede nabuur schap tusschen Turkije en Syrië van 1926 door de regeering van Ankara is toe ta schrijven aan den indruk, welken men in Turkije heeft gekregen tijdens de debatten in het Syrische parlement over het sandjak Alexandrette. De Turksche slap hew'ijst, dat men te An kara zijn betrekkingen met Syrië nauw keurig wil regelen. Binnenkort zullen onderhandelingen worden geopend tus schen de regeeringen te Ankara, Bey- root en Parijs. De Fransche regeering zal de belangen van Syrië verdedigen, zoolang het Fransche mandaat over Syrië nog niet is geëindigd. Het land is niet langer immuun voor aanvallen Groote aandacht gewijd aan de luchtdefensie SYDNEY (Nieuw Zuid-Wales), 8 De cember. De vroegere directeur van wetenschappelijk onderzoek aan het luchtvaartministerie te Londen, H. E. Wimperis, heeft in een tafelrede tegen over leden van de Koninklijke Lucht vaartclub van Nieuw Zuid-Wales ver klaard, dat de Royal Air Force en vloot- deskundigen tezamen plannen uitwer ken voor een soort slagschepen, dat zeer veilig is tegen luchtaanvallen. On geveer 95 pet. van de thans in dienst zijnde oorlogsbodems over de geheele wereld kunnen, aldus spreker, tot zin ken worden gebracht door voortdurende aanvallen uit de lucht Een Amerikaansch deskundige heeft verklaard, dat binnenkort vliegtuigen in gebruik zullen worden genomen mei een actieradius van 19 000 kilometer Ook Wimperis is die meening toege daan Op het oogenblik zouden lucht aanvallen op Australië alleen kunnen worden uitgevoerd door vliegtuigen dip met een moederschip derwaarts ge bracht worden, maar Australië zal in de toekomst er voor moeten zorgen -n het hpzit te zijn van een afdoend afweer middel tegen een mogelijken toekom- stigen aanval. Australië is niet langer immuun voor aanvallen. Ook acht spreker het noodzakelijk een laboratorium in Australië in Ie rich ten ten behoeve van de ontwikkeling eener krachtige verdediging Het zou onmogelijk zijn zonder lahoratorium dat door proefnemingen en onderzoek de beste methodes moet vaststellen om de overzeesche techniek toe te passen en met succes voort te gaan met den houw van goede vliegtuigen Tevens moet het er voor zorgen, dat het materiaal. dat in de fabrieken in Newcastle ver vaardigd wordt, ook in de fabrieken te Melbourne gebruikt kan worden. Tweemotorige toestellen zijn beter ge schikt gebleken voor luchtverdedigings doeleinden dan eenmotorige vliegtui gen; de moeilijkheid van het grootere brandstofverbruik zal wel te zijner tijd worden opgelost. De burgerluchtvaart, aldus spreker, heeft zich in Australië buitengewoon gunstig ontwikkeld en uitstekende toe stellen zijn in gebruik. Amerika, de bouwer van de Douglas-toestellen, hepft zich kunnen concentreeren op de ont wikkeling van de burgerluchtvaart, ter wijl Groot-Brittannië door de omstan digheden gedwongen is de ontwikkeling te bevorderen van de militaire lucht vaart Men hoopt echter, dat Engeland binnen enkele iaren weer meer aan dacht zal kunnen besteden aan den bouw van verkeersvliegtuigen. WEER AANSLAGEN IN PALESTINA JERUZALEM, 8 Dec. (Reuter). Door het goede uitkijken van den machinist is een aanslag op den trein Jeruzalem Lydda mislukt. Hij merkte, dat een barricade van steenen op de rails was geworpen Hierin werd bij het opruimen een hom gevonden. Op donzelfden trein werden schoten gelost, doch niemand werd getroffen. In de vallei van de Jordaan is de pe troleum-pijpleiding uit Irak wederom vernield. De ontsnappende petroleum is in brand gestoken. Deze daad is ge pleegd niettegenstaande den oproep van het Arabische verdedigings-eomité, om de pijpleiding nipt te beschadigen, aan gezien hierdoor de economische belaft gen \an Irak worden benadeeld. ACHT DOODEN BIJ AUTO ONGELUK MEXICO-STAD. 8 Dec (Havas). Op den weg tusschen Mexico-stad en Lare do is een autobus omgeslagen, waardoor acht personen om het leven zijn geko men en 43 werden gewond. Antecedenten van twee geraamten zullen eerst worden nagegaan Vier kisten gevonden BREDA, 8 Dec. Gisteren hebben de opperceremoniemeester van H.M. de Koningin, J. H. F. graaf Du Monceau, de directeur van het Koninklijk Huisarchief, dr. N. Japikse en de burgemeester van Breda, de heer B. W. T. van Slobbe, een bezoek gebracht aan de Groote Kerk te Breda. Dit bezoek gold een grafkelder, die men onlangs onder de z.g. Prin- senkapel en het grafmonument van Graaf Engelbrecht II van Nassau in de Groote Kerk heeft ontdekt, en waarin men vier kis ten heeft gevonden, welke ver moedelijk de stoffelijke resten van de graven van Nassau bevatten. Thans heeft men daarnaar een onderzoek ingesteld, omtrent de resultaten waarvan de meest strikte geheimhouding wordt be waard. De kisten zijn gedeeltelijk op een ijzeren raam geplaatst, dat in den muur van den kelder is aangebracht, en ge deeltelijk in nissen in den wand Twee ervan zijn geopend; een hiervan beval het stoffelijk overschot van een vrouw de andere dat van een kind van naar sohatting 2 3 laar. Dat de andere 2 kisten nog niet zijn geopend, wordt toegeschreven aan het verlangen om de anteceden ten van de beide onderzochte ge raamten eerst in de Koninklijke Archieven op hun juistheid na te gaan. want de veronderstelling is. dat men te doen heeft met het ge beente van de eerste graven van Nassau, waarvan de laatste rust plaats tot op heden niet met zeker heid bekend was. H.M. de Koningin was mpt de ontdek king op de hoogte gebracht, zoodat het onderzoek dan ook geschiedde in over leg met (het Koninklijk Huis. Binnen enkele dagen zal het worden voortgezet. Hij maakt van zijn uitdagings- recht gebruik 's-GRAVENHAGE. 8 December. Aangezien reeds voordat dr. A. Al- jeohin het wereldkampioenschap officieel opnieuw had behaald, in de dagbladpers mededeelingen zijn verschenen omtrent uitdagingen aan den nieuwen wereldkampioen, heeft de T6jecho Slowaaksche meester S. Flohr, ook namens zijn Schaak bond, aan het bureau van den wereldschaakbond te kennen gege ven, dat hij op grond van zijn ver kiezing tot candidaat voor den titel door (het in den afgeloopen zomer gehouden congres te Stockholm, van zijn uitdagingsrecht voor het jaar 1940 gebruik wensoht te maken. Voornoemd bureau heeft deze ver kering met ondersteuning daarvan, aan dr. Aljechin doorgegeven. Het gebouw te Wonokromo geheel vernield SOERABAJA, 8 December (Aneta) Gistermiddag is brand uitgebroken in de asfaltfabriek van de Bataafsche Pe troleum-maatschappij te Wonokromo (nabij Soerabaja). De brand ontstond door het springen van een mangat-dek sel van een ketel, waardoor een vonk in de kokende olie viel. Deze olie stroomt door de spoellcidingen, zoodat het vuur zich snel verbreidde. Het alarm-systeem, dat de B.P.M daar heeft ingericht, werkte uitstekend, zoodat het personeel zeer snel ter plaat se was en onmiddellijk aan den arbeid toog met tientallen schuim-bluschappa raten. Bovendien was de brandweer zeer spoedig ter plaatse, welke gebruik maakte van de pas aangeschafte lucht schuimstraalpijp zoodat de brand vrij snel gehlnscht was. De asfaltfabriek werd echter geheel vernield. Brand op Curasao 's-GRAVENHAGE. 8 Dec. Naar aan leiding van een persbericht uit Willem stad over een zwaren brand in een tank er een pompstation van pon Petroleum maalschappu. verneemt Aneta dat deze brand van benerkten aard is gebleken en inmiddels reeds weer is srehlusrht. zoodat binnen enkele dagen het bedrijf weer normaal zal loopen. BOEKAREST, 8 December. (Havas). Do trein, waarmede Delboe en zijn ge volg op weg zijn naar Boekarest, i6 gisteravond te Opaseni de Roemecn- sche grens gepasseerd. De Fransche minister van buiten landsche zaken i6 op alle stations, die hij op zijn weg naar Boekarest voor bijkwam, op hartelijke wijze begroet. De nationale boerenpartij, de voor naamste oppositiepartij, heeft besloten niet deel te nemen aan de ontvangst van Delbos. De partij heeft in een me- dedeeling aan de pers uiteengezet, dat de redenen van dit besluit niet mee gedeeld kunnen worden, doch het be- luit is niet gericht tegen Frankrijk of den Franschen minister. Men veron derstelt, dat het besluit is genomen om binnenlauuöcli-pouuek'e redenen, welke in verband staan met de komen de verkiezingen op 20 Deecmber a.s. In den trein heeft Delbos een begroe- tings-communiqué, bestemd voor het Roemeensche volk. opgesteld, waarin hij zichzelf gelukkig prijst zich in een land te bevinden, dat allen Franschen zoo na aan het hart ligt. Het doel van zijn bezoek is de bezoeken van koning Carol en Antonescoe aan Parij6 te be antwoorden en bovendien is het bezoek ingegeven door den wensch van de Fransche regeering in de tegenwoor dige internationale politieke omstan digheden een sterken band te onder houden met een bevriend land, waar van de politiek gegrondvest is op de zelfde vreedzame beginselen. Uit de reis van Delbos blijkt, dat Frankrijk op internationaal gebied met alle be vriende landen wil samenwerken. Toen Delbos hedenochtend kwart over tien te Boekarest aankwam, was het station versierd met de Fransche kleu ren. Delbos werd verwelkomd door een groote groep vooraanstaande personen, o.a. minister Antonescoe. den minister van buitenlandsche zaken en verschil lende andere ministers, alsmede het di plomatieke corps en het personeel van de Fransche Ipgatie. Na de gebruike lijke begroeting verliet Delbos het station door een haag van schoolkinde ren. die voor deze gelegenheid vrij had den gekregen. De kinderen riepen hoera en brachten den Olvmpischen groet. Te kwart voor elf begaf Delhos zich naar het paleis des konings. om zijn naam in hei register te schrijven Van middag zal hij hij den koning lunchen, terwijl de middag gewijd zal zijn aan hesprekincen niet de' Roemeensrhp staatslieden Vanavond biedt Delhos een diner aan op de Fransche legatie, waar bij ook de koning zal aanzitten. ZIJ, die zich met ingang van 1 Januari a.s. op geven als kwartaalabonné, ontvangen de tot dien da tum verschijnende num mers gratis. op andere pagina's STADSNIEUWS Alnetybo, (Tweede blad, pag. l.J Werken en gedachten van EdithJ Pijpere. (Tweede blad, pag. 1.)) De lasten omlaag. (Tweede blad, pag. 1.)] Eben Haezer. (Tweede blad, pag. 1.)] St. Nicolaas in het City Theater. (Tweede blad, pag. 1.)' SPORT Dr. Aljechin wereldkampioen echa-i ken. (Tweede Blad, pag. 3)4 W eerverwachting Meest matige, Oostelijke tot Zuidelijke wind, zwaar bewolkt tot betrokken, later wellicht tij delijk opklarend, tijdelijk regen of sneeuw, temperatuur om het vriespunt tot lichte vorst. TREIN GRIJPT SLEDE: VIER DOODEN RIGA. 8 Dec (D.N B.) Bij het sta tion Oegalen (Noord-Koerland) heef» epn sneltrein op een onhewaakten er- wee een slede gegrepen, waarop zich een gezelschap hruilnftvierenrie perso nen bevond Vier personen werden g«- dood. een vijfde ernstig gewond De he- shitirdPr van de slede had bij den wed strijd tegen andere sleden den naderen den trein niet gezien. Gisteren. 7 December, was het een jaar geleden, dat het Fransche post vliegtuig tusschen Natal en Dakar, de Croix du Sud. bestuurd door den pio nier der Fransche luchtpostverbinding over den Zuidelijken Atlantischen Oce aan. Jean Mermoz. in den Oceaan ver dween Dinsdagmiddag tegen half vier ver zamelde zich op het vliegveld Le Bour- get voor rle hangars der Air France het geheele aanwpzigp personeel van de Air France en werd. in aanwezigheid van vele burgerlijkp en militaire autoritei ten. een plechtig" herdenkingsdienst ge houden voor Jcan Mermoz en de overi ge tegelijk met hem om het leven ge komen leden van de bemanning dor Croix du Sud. BUENOS AIRES. 8 Dec (Havas.) Uit Salta wordt gemeld, dat Krupp voor nemens is te Salta fahriekpn op tp rich-» ten Deze maatschappij heeft hier drie belangrijke mijnconcessies Voor de pxplojtatie hiervan wordt dprtig mil- lioen mark beschikbaar gesteld.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1