Verwoede tegenstand der Chineezen Barcelona bestookt Gevecht bij het licht der maan DELBOS TE Boekarest „BOVO" DE ÊEMLANDEQ Worsteling om Nanking's bezit BREUK MET GENEVE? Tegenaanvallen der Chineezen ARRESTATIES TE HAMBURG Voortdurende onrust Belangrijkste Licht op Donderdag 9 December 1937 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36e Jaargang No. 139 Voorsteden der hoofdstad plat gebrand MINSTENS 8000 HAITIANEN vermoord? NEGENTAL MENSCHEN VERBRAND Nieuwe strijd ten Noorden van Brunete DE KOPTISCHE KERK IN ABESSYNIE HEVIGE BRAND TE ROCHDALE Chineesch pleidooi voor het boycotten van Japan ZOET WINSTJE KONING LEOPOLD UIT LONDEN VERTROKKEN Dit nummer bestaat uit 2 bladen BINNEN en BUITENLAND BERICHT op andere pagina's We er verwachting 4 uur 15 min. Voor BSsyle Kleeding DE UNIVERSITEIT VAN COIMBRA De talenkwestie in België AMER SFGGRTSGH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS OER AOVERTENTIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadighcids-advcrtenticn voor do helft van den prijs. Kleine AdverientiÊn „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bcwiisnummer extra f 0.05 Japansche opmarsch in belangrijke mate opgehouden SJANGHAI, 9 December (Reu- Ier). Een Japansche afdeeling is erin geslaagd door de Chinee sche verdediging heen te breken en den Lioesjoesjan-heuvel, vijf tien kilometer ten Zuiden van Nanking, te bezetten. De Japan sche troepen ontmoeten krachti gen tegenstand van de Chineezen. Het schijnt, dat de eerste teeke nen van een ineenstorting hebben plaats gemaakt voor den vasten wil de verovering van Nanking voor de Japansche troepen zoo duur mogelijk te maken. Volgens nog niet bevestigde ge ruchten is de Japansche voorhoe de door een van de poorten van den buitenmuur binnengedrongen. De woordvoerder van het Japansche leger heeft aan de pers verklaard, dat de omsingeling van Nanking thans een feit is. In werkelijkheid bestaat deze omsingeling uit een halven cirkel ten Zuiden van de stad, aangezien deze in ihet Noorden begrensd wordt door de Jangtse, waarvan de linkeroever nog door de Cihineesche troepen bezet .wordt. De Japansche militaire autoriteiten hebben een nota gepubliceerd, waarin zij de buitenlandsche autoriteiten ver zoeken alle schepen en voertuigen, wel ke aan hun onderdanen toehehooren. uit de gevechtszone te verwijderen. De Japansche autoriteiten weigeren eenige schadeloosstelling »oe te kennen, wan neer eventueel schade aan buitenland sche eigendommen wordt toegebracht welke, tegen hun waarschuwing in. in de gevechtszone worden achtergelaten. De Chineesche autoriteiten te Hankau hebben van het front van Nanking vernomen, dat sedert giste ren niets is gewijzigd. De Chinee sche troepen hebben den Japan- 6chen opmarsch ten Oosten en ten Zuiden van de stad opgehouden en de Chineezen gaan door de voorste den plat te branden om de Japan sche soldaten van dekking te beroo- ven. Hankau wordt op het oogenblik gereed gemaakt om het hoofd te bieden aan Japansche vliegtuigaanvallen Den geheelen dag cirkelden Chineesche vliegtuigen boven de stad. De interna tionale Kamer van Koophandel heeft het vertrek van de vreemdelingen voor bereid Japansche vliegtuigen hebben op nieuw Oehoe bestookt, waardoor vele slaohtoffers zijn gevallen. Bij het Tai-meer hebben de Chineezen een plaatselijk succes behaald en de Japansche aanvallers teruggeslagen in de richting van Oesing. Te Sjanghai is de gemeenteraad van de internationale nederzetting voorne mens een vrijwilligerscorps op te rich ten. Dit corps moet iederen nacht driehonderd man leveren om in samen werking met de politie te patrouillee ren. Het doel hiervan is aan de golf van diefstallen en gewapende overvallen, welke verontrustende vormen heeft aangenomen, het (hoofd te bieden. Bo vendien wordt hierdoor den Japanschen autoriteiten het voorwendsel ontnomen in de internationale nederzetting in te grijpen. Men weet. dat de Japansche autoriteiten den gemeenteraad verwe ten hebben, dat de tegenwoordige politiemacht niet voldoende was. Men rekent erop, dat Italië deze week zal aankondigen, dat het den Volkenbond verlaat ROME, 9 Dec. (Havas). Hoewel het gerucht, dat Italië voornemens zou zijn uit den Volkenbond te treden, nog niet bevestigd is, wordt het toch in diplomatieke kringen met grooten ernst opgenomen. Het schijnt, dat Italië, na met Duitschland en Japan van gedachten te hebben gewis seld, besloten heeft het voor beeld van deze mogendheden te volgen. Het besluit zal ver moedelijk nog voor het einde van deze week openbaar wor den gemaakt. De voornaamste oorzaak schijnt te liggen in het aarze len van den Volkenbond om het Italiaansch-Ethiopische keizerrijk te erkennen. PORT AU PRINCE. 9 Dcc. (Havas). In een interview met een vertegenwoor diger der Associated Press heeft de pre sident der republiek Haiti verklaard dat minstens 8000 Haitianen op Domini- caansch grondgebied gedood zijn sedert October. Hij voegde er aan toe. dat men deze moorden niet als grensincidenten kan beschouwen, doch als ver van de grenzen en op Dominicaansch erondge- bied begane moorden. De president ver klaarde verder geen sensationeel karak ter aan deze zaak te hebben willen ge ven. Hij had zeer veel moeilijkheden ondervonden bij het doen schatten van het aantal donden daar alle moorden in 1 de Dominicaansche republiek zijn ge- pleegd. VOOR HEROPENING DER WERELD EXPOSITIE v?aïr Havas uit Parijs meldt, heeft «ok de financieele commissie der Ka mer (met 27 tegen 9 stemmen) het re erin gsont werp tot heropening der tentoonstelling aangenomen. NEW YORK, 0 Dec. (D.N.B.). - Bij een brand in een woonhuis te Knox- ville (Tennessee) zijn negen perso nen, onder wie een vrouw met vier kinderen, om het leven gekomen. Verscheidene personen worden nog vermist. De brand, die in den nacht was uitgebroken, kon zulke groote afme tingen aannemen, doordat de brand- pompen tengevolge van de groote koude bevroren waren, zoodat de brandweer geen water kon geven. MOND- EN KLAUWZEER IN DUITSCHLAND BERLIJN, 9 December (D.NB.). Ten einde bef gevaar van een verdere uitbreiding der mond- en klauwzeer- epidemie tegen te gaan, is het noodig gebleken de tentoonstelling „Grüne Woche" in 1938 te laten vervallen. Te vens zullen met de tentoonstelling ver band houdende congressen enz. niet doorgaan. Palma de Mallorca eveneens van de lucht uit gebom bardeerd SALAMANCA, 9 December (Havas). In een officieel communiqué wordt me degedeeld, dat verschillende regeerings- vliegtuigen Palma dc Mallorca hebben gebombardeerd, waarbij enkele slacht offers zijn gevallen. Jachtvliegtuigen der rechtsche troepen, aldus het communi qué, hebben acht vijandelijke vliegtui gen neergehaald, terwijl het afweerge schut er drie neerschoot. Rechtsche vliegtuigen hebben volgens hetzelfde communiqué gisteren met succes mili taire doelen te Barcelona gebombar deerd. Uit Barcelona wordt dienaangaande gemeld, dat gistermiddag een escadrille rechtsche vliegtuigen, begunstigd door den minst, plotseling boven Barcelona is verschenen. Het vuur der luchtafweer- batterijen noodzaakte de aanvallende vliegtuigen zich in de richting van de zee te verwijderen, doch niet dan nadat zij op één der buitenwijken eenige hom men, hadden geworpen. Jachtvliegtuigen der regeering stegen daarna op om de aanvallers te achtervolgen. Woensdagochtend vroeg hebben vol gens een bericht van Havas uit Madrid de troepen van Franco een hevigen aan val gedaan bij Villa Nueva de la Ca nada, twee kilometer ten Noorden van Brunete. Bij het offensief van de recht- schen in Juli van dit jaar, waarbii de regeeringstroepen Brunete moesten prijs geven, werden de troepen van Franco op ongeveer drie kilometer ten Zuiden van Villa Nueva de la Canada tegengehou den. De regeeringstroepen slaagden erin den aanval van de rechtschen af te slaan. Uit Perpignan meldt Havas, dat de familie van den jongen boer Jiumola, die door Spaansche karabiniers werd doodgeschoten, schadeloosstelling heeft geëischt. De prefect heeft den Spaanschen grens-inspecteur ontvangen, die ziin ver ontschuldiging aanbood en mededeelde, dat de Spaansche regeeriner in beginsel bereid is een schadeloosstelling te beta len. In verband met de opwinding, welke in de streek is ontstaan, wordt in som mige kringen verlangd, dat dp Spaan sche regeering de grensposten tot drie honderd meter van de grens zal terug trekken. CAIRO, 9 December (Reuter). Vol gens berichten uit Addis Abeba hebben de Italiaansche autoriteiten den aboe- na niet alleen tot aartsbisschop der Koptische kerk in Abessynië, maar ook tot patriarch benoemd, waarbij men de Egyptische moederkerk geheel heeft genegeerd. De onderkoning en hooze militairen hebben de installatie van den aboena in de kathedraal te Addis Abeba bijgewoond. Nadat nog drie aartsbisschoppen en drie bisschoppen geïnstalleerd waren, werd een proces sie door de straten gehouden onder strenge bewaking van met machinege weren gewapende Italiaansche troepen. Naar verluidt, beschouwt de Eevp- tische regeering deze aangelegenheid als een nationale kwestie. Roemeensch-Fransche ziens wijzen stemmen met elkaar overeen BOEKABEST, 9 December (Havas). De protocolaire bezoeken, die Delbos gisteren, den eersten dag van zijn ver blijf te Boekarest, heeft gebracht, zijn politieke besprekingen geworden, 's Ochtends heeft hij drie kwartier ge confereerd met zijn ambtgenoot Anto nescoe, met wien hij in den namiddag nog een onderhoud heeft gehad, dat anderhalf uur heeft geduurd. Ook heeft hij een half uur gesproken met Tatarescoe. den premier, waarna hij vijf kwartier lang op de Fransche legatie heeft vertoefd. Tijdens een door den koning aange boden noenmaal heeft Delbo* voorts nog gelegenheid gehad met de Roe- meensche ministers van gedachten te wisselen. De koning heeft met Delbos een bespreking gehad, die anderhalf uur heeft geduurd. Dit onderhoud was zc-er hartelijk. De vele Woensdag gehoudpn bespre kingen hebben de gelegenheid gegeven kwesties der algemeene politiek te be handelen. De besprekingen, welke he den zullen worden gehouden, zullen betrekking hebben op de oeconomische, commercieele, militaire en intellectuee- le betrekkingen der beide landen. Reeds gisteren heeft Delbos kunnen vaststellen, dat de diplomatieke opvat tingen der beide regeeringen geheel overeenkomen. LONDEN, 9 December (Havas). Gisteravond is een felle brand uitge broken in de markthallen van Roch dale. Een groote hoeveelheid goederen, welke hier voor de komende Kerstda gen lag opgeslagen, is een prooi der vlammen geworden. De brandweer van Rochdale, gehol pen door de brandweren van de omlig gende plaatsen, slaagde er na drie uur in het vuur meester te worden. STOJADINOWITSJ NAAR MILAAN ROME. 9 December (Havas). Kort na middernacht is Stojadinowitsj, uit geleide gedaan door Mussolini, in ge zeischap van Ciano en Alfieri naar Mi laan vertrokken. De gezanten hij het Quirinaal en den Heiligen Stoel, het hoogere personeel der Joego-Slavische legatie, de secretaris der fascistische partij en andere autoriteiten warén mede bij het vertrek aanwezig. Japanneezen steeds dichter bij de poorten van Nanking TOKIO, 9 December. (Reuter.) De Japansche oorlogscorrespondenten be richten. dat de Japansche voorhoede van nacht in het maanlicht heelt doorgestre den. Een tegenaanval van de Chineezen is afgeslagen en twee Chineesche veclitwa- gens werden buit gemaakt. Bovendien heb ben de Japansche troepen zich meester gemaakt van de Chineesche infanterie- school te Tautsjau en van het vliegveld, dat op ruim een kilometer afstand van den Oostelijken muur van Nanking ligt. Zij rukken thans op naar de Tsjoengsjan- poort bij de graven van de Ming-dynastic. Reuter meldt nog uit Slangliai, dat vijl maunden na het leggen van de versper ring in de Jangtse zij vanochtend door de Japansche troepen uit den weg is ge ruimd. Een flotille Japansche torpedoja gers is de rivier op gestoomd. De Chineesche vakvereenigingsverte- genwoordiger Tsjoe, die enkele dagen in Nederland heeft vertoefd, heeft in een door hem afgelegde verklaring wel- is-waar het militaire overwicht van Ja pan erkend, maar hij toonde zich geenszins pessimistisch. Telkens opnieuw zoo zeide hij moeten de Chineesche troepen voor de Japansche aanvallen wijken. Zij doen dit zoodanig, dat hun organisatie en zelfs alle mechanismen in het verover de gebied intact blijven. Het Chinee sche volk strijdt met ontembaren moed Als de Japanneezen ru6ten, volgt een tegenaanval der Chineezen. tot dat de Japansche troepen opnieuw aanval|pn Zoo komen de Japanneezen voortdurend verder het binnenland in. Steeds moei lijker wordt het voor hen het bezette gebied met een hun vijandige bevol king in bedwang te houden. Hulpbron nen levert dit gebied hun niet op. want de landbouw is er stop gezet, fabrieken en mijnen zijn er vernield en de Ja pansche legerleiding zal zoowel eigen troepen als de bevolking van het be zette gebied van levensmiddelen moe ten voorzien. Wanneer de Chineezen voortdurend tegenstand zullen kunnen blijven bieden, kunnen de Japanneezen op den duur noch vóór-, noch achteruit De Chineezen zullen hun verzet echter slechts kunnen volhouden, wanneer zij den steun krijgen van de vredesgezinde Wegens overtreding der deviezen- maatregelen De speciale correspondent van de Daily Telegraph meldt, dat de Ham- burgsche zakenwereld zeer onaange naam verrast is door een aantal arres taties, die de laatste drie maanden on der leidende Hamburgsche kooplieden werden verricht. Een aantal directeu ren en ondergeschikten van vooraan staande firma's worden er van beschul digd de ingewikkelde deviezenmaatrege- len te hebben overtreden. Men spreekt van een S0 aanhoudingen, hoewel de autoriteiten er slechts 12 toegeven. Men acht het mogelijk dat een oplos sing wordt gevonden zonder ingrijpen van de rechtbank. De Hamburgsche Ka mer van Koophandel heeft een protest ingediend. Goering schijnt getroffen te zijn door het feit, dat deze arrestaties een groot gevaar voor het crediet van de Hamburgsche export- en importfir ma's kunnen vormen. Hoewel het grootste stilzwijgen wordt bewaard en hizonderheden moeilnk zijn te verkrijgen, schijnen de overtredingen in de meeste gevallen slechts van tech- nischen aard te ziin en te wijten aan het algemeene gebrek aan inzicht in de niet te overziene hoeveelheid Duit- sche deviezenmaatregelen Men schijnt kleine bedragen in vreemde valuta in het buitenland gelntpn te hehhen. zon der de autoriteiten hiervan op de hoog te te stellen Het is technisch mogelijk dat de gearresteerden hun hoofd ver liezen wegens „oeconomische sabotage" volgens Goering's eigen wet van Dec. 1936 De correspondent heeft voorts verno men. dat een der meest geachte koop lieden uit Hamburg. Lademann. in de gevangenis zelfmoord heeft gepleegd. democratische mogendheden, die door afzijdigheid Japan slechts aanmoedigen voort te gaan, niet alleen in China, maar ook daarbuiten. Het Chinoeesche volk verwacht niet, dat hot militairen steun van deze mogendheden zal krijgen, vooral niet na de teleurstelling, die de Brusselsche conferentie heeft ge bracht. Het koesterde de verwach ting, dat deze mogendheden uitslui tend in haar eigen belang paal en perk aan de Japansche veroverings zucht zouden stellen. Door gedu rende drie maanden geen Japan sche producten te koopen en voor al geen petroleum aan Japan te leveren, zou men do toch al zoo zwakke economische positie van Japan zoodanig bedreigen, dat Ja pan wel rekening met de wenschen der betrokken mogendheden zou moeten houden. De Japansche begrooting 1937 be draagt li.000 millioen yen, of meer dan het totale nationale inkomen in 1936. In Mandsjoekwo is gebleken, dat de toegezegde opendeur-politiek door de Japanneezen niet gehandhaafd is. Tsjoe verwachtte dan ook zoowel voor Europa als voor Amerika groote economische nadeelcn van een definitieve onderwer ping van China door Japan. Daden van terreur in Palestina nemen toe JERUZALEM, 9 Dec. (Havas). De daden van terreur nemen in aantal toe. Op het huis van Sjeik Ansari is een bomaanslag gepleegd. Eén der personen, die bij den aanslag betrokken is, is ge arresteerd. Onbekend gebleven personen hebben den spoorweg tusschen Jaffa en Jeruzalem versperd. Het verkeer moest gestaakt worden. In de buurt van Nabloes zijn tal van arrestaties verricht van personen, die in het bezit van wapenen werden bevon den. Te Tel Aviv is een door 5000 personen bijgewoonde vergadering gehouden, welke een onderdeel vormde van een campagne tegen het plan tot verdeeling van Palestina. Gematigde Arabische kringen probee- ren een organisatie in het leven te roe- non. die de taak van het hooge Arabi sche comité zou moeten overnemen. Zij zonden voornemens zijn binnenkort het achtste congres van Arabische Palestij- nen bijeen te roepen. De autoriteiten zou den aan dit voornemen geen moeilijk heden in den weg leggen. Te danken aan atmosferische storingen Een atmosferische 6toring, welke de vertraging van een tPlegram tengevol ge had, heeft een Weensch bediende twee duziend pond sterling opgebracht. Op aanraden van een vriend besloot hij zijn spaarpenningen in Engeland te beleggen en telegrafeerde naar Londen om vijftig aandeelen van vier pond het stuk, te nemen in een gezond „indus trieel" concern. Tot zijn ontsteltenis ontving hij den volgenden dag een te legram uit Londen met het bericht, dat vijfduizend aandeelen voor hem waren aangekocht en hij gedebiteerd stond voor een bedrag van 20.000 pond. Zelfs een uiteenzetting van het hoofd kantoor der posterijen, dat de oorzaak der verandering van het getal 50 in 5,000 zeer waarschijnlijk gezocht moest worden in luchtstoringen, konden hem niet geruststellen. Toen hij zijn vriend, die op een bank werkte, om raad ging vragen, vernam hij. dat de betreffende aandeelen dien zelfden dag acht shilling omhoog wa ren gegaan en hij zoodoende een winst van tweeduizend pond sterling had ge maakt. LONDEN, 9 December (Havas). Koning Leopold III van België is gis tera.vond in gezelschap van zijn moe der, koningin Elisabeth, en de hertO' gin van Portland van Kines Cross Sta lion vertrokken. Men weet niet waar heen. SPOORWEGTARIEVEN VERHOOGD PARIJS, 9 Dec. (Havas) Minister Queuille heeft bevestigd, dat van 1 Ja nuari af de spoorwegtarieven verhoogd zullen worden zoowel voor reizigers als goederen. TAXIDIENST JUDSTE- en BETROUWBAARSTE ADRES V0JR Passagiers verzekerd Tel. 1 093 - 1 830 ZIJ, die zich met ingang van 1 Januari a.s. op geven als kwartaalabonné, ontvangen de tot dien da tum verschijnende num mers gratis. S7 ADSMkUWS Brand in de St Anfridusstraat. (Tweede blad, pag. 1)< Sleepret. (Tweede blad, pag. 1). SPOR1 26ste partij tusschen Dr. Euwe en Dr, Aljechin remise. (Tweede blad, pag. 2). St. Nicolaas op bezoek bij Neptunus. (Tweede blad, pag. 2). Medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. Matige tijdelijk toenemende O. tot N. wind, betrokken tot zwaar of half bewolkt, tijdelijk regen of sneeuw vooral in het Z. en O. In het N. temperatuur om het vriespunt, weinig verande ring in temperatuur in het Z. Hoogste barometerstand 771.9 te Abis- ko. Laagste barometerstand 742.9 te Lyon. Stormwaarschuwlngsdienst. Geseind van De Bilt vanochtend om 7.45 uur aan de posten van Delfzijl tot Hoek van Holland: „Weest op uw hoe de". Het vierhonderdjarig bestaan wordt herdacht LISSABON, 9 Dec. De vlaggen van vele naties wapperen van de gebouwen der prachtige universiteit van het oude Coimbra. welke met vijf feestdagen het feit zal herdenken van de vestiging der universiteit in 1537, die voordien, van 1377 af, haar zetel had in Lissabon. Ter gelegenheid van dit vierhonderd- jarig bestaan zijn vertegenwoordigers \an Groot-Briftannië, Frankrijk, Span je, Brazilië, Duitschland, Italië. Zuid- Af ri ka, Zwitserland, Canada. België, Estland, Roemenië en de Vereenigde Staten herwaarts gekomen. BRUSSEL, 9 Dec. Het algemeen bestuur van het Willemsfonds heeft zich tot ministerpresident Janson ge wend, teneinde er bij hem op aan te dringen, dat de regeering de door het kabinet-Van Zeeland gevolgde talenpo- litiek voortzet. De premier heeft hierop geantwoord, dat de regeering vastbesloten is de taal- en cultureele vraagstukken defini tief op te lossen in het kader der na tionale eenheid.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1