Ongelukken door den sneeuwval Algemeene aanval op Nanking begonnen China geeft den moed geenszins op DELBOS IN Roemenië DE EEMLANDEP Geweldige sneeuwmassa LOOPGRAVEN onder water FEL VERWEER DER CHINEEZEN VoorBhySeKleeding Koeboes vallen koelies aan Vrijdag 10 December 1937 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36e Jaargang No. 140 Vooral in de Graafschap hebben verschil lende ongevallen plaats gehad met auto's en wielrijders HEVIGE STORM BOVEN CERET TERREURDADEN IN PALESTINA TEGENSTAND TOT HET BITTERE EINDE Italiaan vliegt naar de Himalaya Dit nummer bestaat uit 2 bladen BERICHT JBeir.ogrijkste 4 uur 15 min. AMER SFOORTSCti BAGBEAB ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15 Binn enland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderliike nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PDI K nPR M1VFBTFNTIFN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, rWIJ5 UtK AUftWItWIItn mtcr f Q25 L!efdadigheids.advertcnticn voor do helft van den prijs. Kleine Advcrientiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1 5 regels 50 cent, elke regel meer.10 cent, driemaal plaatsen f t.Bewijsnummer extra f 0.05 ZUTPHEN, 10 December. De zware sneeuwval heeft ook in Zutphen en de Graafschap groote verkeersstagnaties teweeg gebracht. Verschillende auto's bleven in de sneeuw steken en het kostte den automobilisten veel moeite, hun reis voort te zetten. Met moeite konden de autobusdiensten in stand worden gehouden. In Voorst is een ernstig verkeersongeluk geschied ten gevolge van de gladheid van den weg en het slechte zicht door de sneeuwjachten. Op den weg naar Apeldoorn moest de auto mobilist Prins uit Apeldoorn een met paard bespannen vracht wagen van den vrachtrijder Brui] uit Eefde passeeren. Door de sneeuwjacht zag de autobestuurder den wagen te laat. Hij remde, doch door de gladheid slipte de auto naar links, waarop hij den vrachtwagen aan den linkerkant voorbij .reed. Aan dien kant liep de zoon van den vrachtrijder. Hij werd tegen den grond geslingerd en met ernstige verwondingen naar het alge meen ziekenhuis te Zutphen vervoerd, waar hij vannacht is overleden. Een zesjarig jongetje te R u u r 1 o slipte met zijn fiets en brak een been. Op een spoorwegovergang te Eefde slipte een personenauto. De wagen kwam met een wiel tusschen de rails terecht en rat muurvast. Na teel moeite werd de wagen vrijgemaakt. Om ongelukken te voorkomen, waar schuwde de overwegwachter de stations te Zutphen en Gorssel. waar de treinen w°rden opgehouden tot de auto weer op den weg stond. Een juffrouw, die te Vorden op den rijksweg uitgleed, viel voor een Juist passeerende auto. De bestuurder remde krachtig, schoof de sneeuw voor zich uit op een hoop. waarin de juffrouw kwam Ie liggen. Toen zij uit haar sneeuwbed te voorschijn was gehaald, bleek, dat zij geen letsel had bekomen. Desorganisatie van het verkeer in Engeland Talrijke slachtoffers in de Ver. Staten LONDEN, 10 Dec. Uit verschillen de deelen des lands komen berich ten binnen over sneeuw- en hagel buien. Vooral in Hampshire is de sneeuwval algemeen, waardoor vele wegen onbruikbaar zijn geworden. Ook in Yorkshire en Durham is dit het geval en op vele plaatsen ligt de sneeuw daar zeer hoog. In Lin colnshire vreest men voor overstroo mingen tengevolge van den zwaren regenval, terwijl er tevens veel natte sneeuw valt. waardoor de kans op overstroom in gen nog vergroot wordt. Een toestel van de lijn Parijs Croydon was tengevolge van een zware hagelbui, die gepaard ging met bliksem, gistermiddag genood zaakt te Lympne een landing te maken, waarbij bleek, dat een in slaande bliksem in één der vleugels een gat had gebrand. De passagiers, onder wie zich miss Wilkinson be vond. die terugkeerde van haar reis naar Barcelona, hebben de reis per trein voortgezet. Ook in het geheele Noorden der Vereenigde Staten woeden hevige sneeuwstormen, waardoor in ver scheidene steden voedseltekort dreigt Het verkeer op de wegen en spoorwegen is ontredderd, fabrieken liggen stil en scholen zijn gesloten. Op sommige wegen ligt de sneeuw 75 centimeter hoog. Vijftig men- schen ziin tengevolge van de koude omgekomen. CERET, 10 Dec. (Havas). Gister nacht is een uiterst hevige storm losge broken boven het gebied van Céret. Er ontstond, vermoedelijk tengevolge van het breken van electrische draden, een brand in de bergen, die zich spoedig uitbreidde over een front van 5 kilome ter en ernstig de stad Céret bedreiede. Militairen bestreden krachtig de vlam men en slaagden erin het gevaar te be dwingen. Het noodweer heeft voorts aam zienlijke schade toegebracht aan talrijke huizen, kweekerijen en electrische gelei dingen. Overstroomingen verhinderen oorlogsoperaties in Opper- Aragon Vliegveld van Minorca gebombardeerd SARAGOSSA, 10 Dec. (Havas). De onafgebroken regenval der laatste da gen heeft zeer ernstige overstroo mingen in Opper Aragon cn in het Ebro- dal veroorzaakt. De regeeringstroepen moesten de ondergeloopen stellingen ver laten en naar hooger gelegen linies te rugtrekken. Ten Z.O. van Saragossa heeft het water van de Ebro veel scha de aangericht in het dal tusschen Pina en Saragossa. Vele loopgraven moesten worden ontruimd. In zijn toespraak heeft generaal Quei- po de Llano medegedeeld, dat rechtsche vliegtuigen, in antwoord op het bom bardement, waarvan Palnia de Mallorca het doelwit was, het vliegveld van Ma- hon (eiland Minorca) hebben gebombar deerd. Het Britsche stoomschip Celtic Star, dat van Zuid-Amerikaansche havens met een lading vleesch op weg was naar havens op het onder contróle der Spaansche regeering 6taande gebied, kon zijn reis niet voortzetten, doordat 27 personen van de uit 57 koppen bestaan de Britsche bemanning weigerden de reis voort te zetten wegens de bestem ming Algemeen gelooft men, dat schepen an Franco mijnen hebben gelegd in de buurt van Barcelona, Valencia en Car tagena. Rekening wordt gehouden met straatgevechten in de binnenstad De yen het betaalmiddel in Sjanghai? TOKIO, 10 Dec. (Reuter). Aangezien de commandant van het Chineesche garnizoen van Nanking geen antwoord heeft gegeven op het ultimatum van generaal Matsoei, zijn de Japan- sche troepen te half een overge gaan tot den algemeenen aanval op de stad. souvereiniteit van China. De Chinee sche minister van financiën had het aannemen van Japan6ch geld echter verboden. Tot dusver was de invoering an de yen door het gevaar van disagio voor de Japanneezen nauwelijks loo- nend, daar op de beurs te Sianghai de yen niet verhandeld werd. Door de jongste ontwikkeling zijn echter de voorwaarden hiervoor gunstiger gewor den. Van beslissende beteekenis is daarbij, i hoeverre de Chineezen bereid zijn buiten de door de Japanneezen bewoon de gedeelten der 6tad Japansch geld aan te nemen. Eveneens hangt 'hiervan het lot van den Chineeschen dollar af, welke tot dusver nog steeds stabiel gebleven is De Britsche consul-generaal te Sjang hai heeft bij zijn Japanschen collega geprotesteerd tegen het in beslag nemen door Japansche mariniers van den Britschen stoombarkas Weidah. De Britsche vlag op dit scheepje werd om laag gehaald en vervangen door de Japansche vlag. BOEK VERBODEN IN ZUID-AFRIKA PRETORIA, 10 Dec. (Reuter). Het boek „Turning Wheels" van Stuart Cloete, een historische roman over Zuid- Afrika, welke in Engeland groot succes heeft, is in de Unie van Zuid-Afrika ver boden. Het besluit werd deze week offi cieel bekend gemaakt en is te wijten aan scherpe critiek, geuit door het Afri- kaansch sprekende deel der bevolking over opmerkingen, welke in het boek gemaakt worden over de „voortrekkers". Er mogen thans geen exemplaren van dit werk meer in Zuid-Afrika worden ingevoerd. „Turning Wheels" is de eerste roman van den Zuid-Afrikaanschen schrijver Stuart Cloete. Het boek is de vorige maand verschenen en vormt in Enge land een der „best sellers" van het oogenblik. Er zal ook een film van ge maakt worden. v HAIFA, 10 Dec. (Havas) Een terrorist is gevlucht, terwijl hij zijn revolver leeg schoot op hem achtervolgende personen. Deze man werd betrapt op het oogen blik, dat hii een bom wilde werpen. Een Jonge Jood werd ernstig door kogels ge- Wond. In een andere wijk is een bom ont ploft. zonder evenwel schade te veroor zaken. Bij Nazareth hebben militairen een huis vernield, dat door personen was bezet, die er van verdacht werden on langs een autobus te hebben aangeval len. Japansche artillerie schiet een bres in één der poorten van Nanking Aantal successen der Chineezen TOKIO. 10 December. (Reuter.) De Japansche troepen hebben Tangtoe tus schen Nanking en \Voehoe ingenomen. In Chineesche kringen te Hunkau wordt krachtig ontkend, dat het graf van Soen Yat Seri bij Nanking in handen van den vijand zou zijn gevallen, zooals van ja pansche zijde wordt beweerd. Ten aanzien van het ultimatum van Ja pan. waarin de overgave van Nanking werd geëischt. herinnerde men in Chi neesche kringen aan het besluit van de regeering tot het laatst toe tegenstand te bieden. Generaal Tslangsioen, secretaris-gene raal van den politieken raad. heeft gis teravond te Hankau een rede gehouden, waarin hij verklaarde dat China den strijd niet op wil geven. Deze strijd kan evenwel niet gevoerd worden zonder hulp van het buitenland. Hii dankte intusschcn de bevriende mogendheden voor hun po- zingen den vrede te herstellenDe bijeen komst werd bijgewoond door de ambas sadeurs van Duitschland en de Vereenig de Staten. Afdeelingen van het keurcorps van Tsjang Kai Tsjek zijn in allerijl naar de Kwanhoea Men. de poort der over winning. gezonden om de Japansche troepen tegen te houden. De Japansche artillerie heeft hier een bres geschoten en de Japansche troepen hebben reeds het vliegveld en de kazerne buiten de Doort bezet. Volgens de Nitsji Nitsji Sjimboen hebben de Japansche troepen de Tai- ping Men, de N.O. poort van Nanking, bezet. Een aantal Chineezen te Sjanghai heeft een manifest uitgevaardigd, waar in zij o.a. zeggen: Volgens een op de Chineesche ambas sade te Londen ontvangen telegram wordt in de voorsteden van Nanking zeer verbitterd gevochten. De Chineezen zijn vastbesloten rondom Nanking stand te houden; zij hebben voorzorgs maatregelen getroffen voor mogelijke straatgevechten in de binnenstad. Ten Zuiden van Nanking, aan den spoorweg naar Kiangan. vallen de Ja panneezen Hsoeantsjen aan, dat krach tig verdedigd wordt. Volgens Chineesche berichten van het Noordelijke front hebben de Chineesche troepen een aan tal steden in Oost-Sjantoeng heroverd, Domei seint, uit Nanking, dat, niette genstaande het kruisvuur van de Chi neesche voorposten en hun krachtigen tegenstand bij de versperringen, de Japansche troepen erin geslaagd zijn den geheelen Purperen Heuvel te be zetten. De troepen rukken thans op naar den Oostelijken muur De Japan sche genie heeft de Hoengvvoe-poort. in den Zuid Oostelijken muur ondermijnd Japansche tanks met infanterie trekken op naar de Taiping-poort in den Noord-Oostelijken muur. Het Chineesche garnizoen te Nanking wordt op honderdduizend man geschat. De Chineesche commandant te Nanking, generaal Tang Sjeng Tsji, heeft aan de buitenlandsche diplo matieke vertegenwoordigers ver zocht hun landgenooten mede te deelen, dat zij de stad onmiddellijk moesten verlaten in de richting van Haikwan. Alle wegen worden door de Chineezen versperd en versterkt met zandzakken Ook de poorten worden gebarricadeerd, terwijl tal- looze huizen met ontplofbare stof fen en petroleum worden vernield. Eefi te Sjanghai verschijnend Ja pansch dagblad eischt in een hoofdarti kel de invoering van de Japansche valuta in de door de Japanneezen bewoonde deelen van de 6tad. Dit vormt den eersten aanval op de valuta- Wij zweren onze eer te handhaven en weigeren samen te werken met den vijand of zijn goederen te koopen. Wij vertegenwoordigen drie millioen Chi neesche burgers in Sjanghai en wij verwerpen de organisaties, welke de vijand hier in het leven heeft geroepen. Wij zweren van ganscher harte trouw aan de centrale regeering en zullen Tsjang Kai Tsjek geheel steunen. Uit Hangtsjau wordt vernomen, dat Woetsjing door Chineesche troe pen is omsingeld. In de voorsteden wordt hevig gevochten en het lot is den Chineezen gunstig gezind. Naar ver luidt. hebben de Japansche autoriteiten van Nanking versterking gezonden naar Ivwangte en Woetsjing. Verder wordt in de Chineesche pers medegedeeld, dat Chineesche vrijscha- ren Nan wei en Poetoeng hebben her wonnen. Deze vrijscharen tellen in to taal zeven duizend man. verdeeld in af deelingen van honderd man. Zij trek ken rond in het gebied Fengsien, Nan- wei en Tsjoenentsja. Japan erkent niet langer het bewind van Tsjang Kai Tsjek Het Japansche kabinet heeft vanmor gen in een plenaire bijeenkomst het besluit goedgekeurd van de conferentie der vijf ministers inzake de politiek van Japan ten aanzien van den toe stand in China. Naar vernomen wordt, houdt dit besluit in: 1. Japan zal zijn „kruistocht" in China niet lalen varen, zoolang de Chi neesche regeering haar anti-Japansche houding niet herziet. 2. De Japansche erkenning van het bewind van Tsjang Kai Tsjek wordt in getrokken. 3. Alle aandacht zal worden be steed aan den opbouw van het nieuwe China. Chineesche koelies leggen werk neer Te Singapore zijn 700 Chineesche koe lies. in dienst van een Japansche ijzer mijn in Johore, in staking gegaan Zij verklaarden niet te willen medewer ken aan de voortbrenging van me taal, dat bestemd is voor munitie te gen de Chineezen. Men verwacht, dat de koelies werk zullen vinden hij Chi-lgen, tot deze landen zou wenschen te neesche of Engelsche werkgevers. behooren. Havas meldt uit Boekerast, dat in zijn antwoord aan zijn Roemeenschen colle ga, Antonescoe, de Fransche minister van buitenlandsche zaken, Delbos. uit drukking gaf aan den wensch, dat de reeds zoo innige betrekkingen, die tus schen de Fransche en Roemeensche in- tellectueelen, handelaars en industriee- len bestaan, zich steeds verder zullen ontwikkelen. Delbos gewaagde van de gemeenschap Deliike gehechtheid aan den Volkenhond en de gemeenschappelijke liefde voor den vrede, dien beide landen niet al leen voor zichzelf wenschen, maar voor alle volken. De Roemeensche premier Tatarescoe en Antonescoe hebben volgens Havas De'' "-een enkelen specifiek kolonialen ei.sch voorgelegd, doch verklaarden, dat indien zich in overzeesche gebieden mo gelijkheden zouden voordoen voor het opnemen van bevolkingsoverschotten van zekere landen. Roemenië, dat thans een te talrijke bevolking begint te krij TURIJN. 10 Dec. (Stefani). De Ita- liaansche vlieger en journalist Lualdi is, vergezeld van een tweeden bestuurder cn twee deskundigen, te Turijn opgeste gen in een tweemotorig vliegtuig, om een vlucht van 22.000 kilomeier te on dernemen naar het Himalaya-gebergic. De tocht is georganiseerd door het Tu rijnsche dagblad La Stampa. DU SEIGNEUR BLIJFT IN ARREST PARIJS, 10 Dec. (Havas). De rechter an instructie heeft de voorloopige hech tenis van generaal Du Seigneur. Henri de l'Oncle, den sergeant-vlieger Chéron en de drie Arabieren, die gearresteerd zijn in verband met de affaire van de C.S.A.R., met een maand verlengd. AMERIKA'S RELATIES MET ENGELAND WASHINGTON, 10 Dec. De verwachte benoeming van Joseph P. Kennedy, voorzitter der maritieme commissie, tot Amerikaansch ambassadeur in Londen wordt beschouwd als een onderdeel van een breed programma om de besprekin gen tusschen de Vereenigde Staten en Groot-Brittannië te verstevigen en om de Amerikaansche buitenlandsche poli tiek een vaster omlijnden vorm te geven n het belang van de geheele wereld. ZIJ, die zich met ingang van 1 Januari a.s. op geven als kwartaalabonné, ontvangen de tot dien da tum verschijnende num mers gratis. op andere pagina's STADSMHIIWS De sneeuwstorm van gisteren. (Tweede blad. pag. 1). De F.A.M.en K van K.-verkiezingen. (Tweede blad. pag. 1). SPUR1 STUDENTENRELLETJES TE LEUVEN BRUSSEL. 10 Dec. (Havas). Te Leuven hebben zich ernstige relletjes voorge daan tusschen Vlaamsche en Waalsche studenten. Politie en gendarmerie moes ten tusschenbeide komen om de orde te herstellen. FRANSCH-SPAANSCH GRENSINCIDENT PERPIGNAN, 10 Dec. (Havas). Ver nomen wordt, dat de karabinier. die op 6 December den Franschman Juanola heeft gedood, door de Spaansche autori teiten is gearresteerd. Hij zal met zijn beide medeplichtigen op transport wor den gesteld naar Barcelona. TWEE AMERIKANEN IN RUSLAND VERDWENEN MOSKOU, 10 Dec Twee Amerikanen, de schrijver Donald L. Robinson en zijn vrouw, zijn. naar gisteren bekend werd, op geheimzinnige wijze verdwenen, üe Amerikaansche ambassadeur is hiervan verwittigd en stelt thans een onder zoek in. HERLEVING VAN DE EXPO PARIJS, 10 Dec. (Havas). De com missie voor handel van de Karner heeft met 17 tegen 12 stemmen het rapport van Frangois Martin, dat ongunstig ad viseerde over het heropenen van de ten toonstelling in 1938. verworpen. De commissie is het derhalve eens met het besluit van de financiëele commissie tot heropening van de tentoonstelling. DE SALARISHERZIENING BATAVIA, 10 Dec. (Aneta-A.N.P.). Ten aanzien van de kosten, welke de salarisherziening zullen medebrengen, valt nog te melden, dat de uitgaven, hii realisatie van de voorstellen, voor bur gerlijke en militaire landsdienaren te zamen 12 millioen gulden zullen bedra gen. n 1. 9.500.000.gulden voor de bur gerlijke landsdienaren cn 3.500.000 gul den voor de militaire. In dit bedrag is alles begrepen, dus ook de loonen van werklieden en maandlooners. zoowel als de kinder-toeslagen en standplaats-toe lagen. Voor enkele van de allerhoogste be trekkingen ziin op bescheiden schaal ambtstoelggen uitgetrokken. 27ste partij Euwe—Aljechin remise. (Eerste blad, pag. 3) St Nicolaasmarsch Z. U. T. (Eerste blad, pag. 3) W eerverwachting Medegedeeld door het K.N.M.l te De Bilt. Aanvankelijk zwakke tot mati ge W. tot Z. wind. later toe nemende en uit Z. richtingen, half tot zwaar bewolkt, later betrokken met tijdelijke regen of sneeuw, lichte vorst tot tem peratuur om het vriespunt des nacht6. overdag dooi. Mededeellng Gladde wegen tengevolge van sneeuw in het geheele land, behoudens in het Westen. Stormwaarschuwingsdienst Geseind op 10 Dec. 8 50 uur aan de posten van Delfzijl tot Hoek van Hol land: „stormseln neer", en aan die van Hoek van Holland tot aan de Belgi sche grens: „attentiesein neer". PALEMBANG, 10 Dec. (Aneta). Op drie dagreizen van Palembang ontmoet ten 3 koelies, werkzaam hij de Nedcr- landsche Koloniale Petroleum Maat schappij. vier koeboes (afkomstig uit Moesi-Hilir en Koeboesstreken. in de afdeeling Palembangsche benedenlan- den). die met lansen bewapend waren. Bij een hierop volgende vechtpartij werden een koelie en een koeboe licht gewond. De assistent-resident en het inheem- sche bestuur hebben zich derwaarts he geven. vergezeld van een brigade infan terie. Een exploratiekamp van de N.K.P.M., dat tijdens de werkzaamheden on het terrein verlaten was. werd door de Koe boes vernield. De daar aanwezige le vensmiddelen werden door hen meege nomen. Goedkoope Kerst- en Nieuw- jaarsgesprekken 'S-GRAVENHAGE, 10 Dec. Van 23 December 1937 tot en met 4 Januari 1938 kunnen in het telefoonverkeer met Argentinië, Brazilië, Chili. Egypte, Irak, Japan, Palestina, Paraguay, Peru. Siam, Syrië, Uruguay en Venezuela via Ber lijn Kerst- en Nieuwjaarsgesprekken gevoerd worden, waarvan de kosten de helft van die van een gewoon gesprek bedragen. De duur dezer gesprekken is onbeperkt. Bovendien kunnen op 25 December 1937 en op 1 Januari 1938 kerst- en nieuwjaarsgesprekken worden gevoerd met den Philippijnschen Statenbond, eveneens via Berliin. De kosten hier voor bedragen per 3 minuten: 1ste zóne 37.50, 2de zóne 39.50 en 3de zóne 42.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1