Gebrs. VALEWINK II DEUX-PIÈCES, JUMPERS, BLOUSES, MUTSEN, SJAALS, HANDSCHOENEN VUlM&UKijtiK 11 ONVERWACHT VERZET Toenadering GOEBBELS SPREEKT 4000 DÉ EEMLANDEQ uit mooi Amersfoort De gegijzelde journalist der volkeren VERSTERKING DER VLOOT Belangrijkste Nieuws Licht op ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per PRIJS DER ADVERTENTIEN vafl 14 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, Zaterdag 11 December 1937 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36e Jaargang No. 141 NANKING IS NOG NIET GEVALLEN Felle strijd duurt voort INDIAANSCHE JAGER TEN HOVE VIER DOODEN BIJ EEN VLIEGRAMP DELBOS OP WEG naar Belgrado H. M. de Koningin te Amsterdam NEERGESCHOTEN VLIEGTUIGEN INGESNEEUWDE AUTO'S Snelheidsrecord voor vliegtuigen Medische Help Kerstvacantie! MUURHUIZEN 40 TEL. 454 Het vierjarenplan eischt opofferingen HABSBURGERS KRIJGEN GOEDEREN TERUG Vrijzinnigen Vl" LEYTAX Oudste en betrouw baarste adres in BINNEN- EN BUITENLAND PASSAGIERS VERZEKERD Tel. 1788 BERICHT op andere pagina's Weerverwachting 4 uur 15 min. Voelt U voor Paardrijden? Vo©r BSsyle feeding li Voor SNEEUW- en IJSPRET hebben wij gezellige WARME WOLLEN n t\tjti\j nttt>nï?t> II AMERSFOOKTSCfi DAGBLAD fS*"™" week met gratis Verzekering tegen ongelukken) 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 elke fcgcl meer f 0.25. Llefdadighcids-advcrtcntien voor do helft van den prijs. Kleine Advcrienticn „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Tokio vierde de verovering reeds met vlaggen en vuurwerk r TOKIO, 11 December (Reuter). Volgens Japansche berichten uit Nanking wordt daar nog heftig gestreden. De Chineezen doen Voortdurend tegenaanvallen en de Japansche artillerie, welke op den Purperen Heuvel staat opgesteld, tracht de muren der stad in puin te schieten. Ook in de nabijheid van de Tsjoeng- fcjan-poort wordt fel gestreden. Verder berichten de Japansche autoriteiten, dat de Chinee6che troepen van de Taiping-poort en van de Noord-Ooste lijke poort zijn verdreven. Te middernacht hebben de Chineezen Ben uitval gedaan in de richting van de Poort der Overwinning in het Zui den der stad. Zij maakten hierbij ge bruik van handgranten en traangas. De Japansche troepen, die van gasmaskers voorzien waren, öloegen de aanvallers terug. In extra edities hebben de Japan sche bladen bekend gemaakt, dat de Japanneezen Nanking zijn bin nengerukt Ondanks het late uur iheschen gi6teren vele inwoners de Vlag. Op vele plaatsen in de stad werd vuurwerk afgestoken. Nader seint Havas uit Tokio, dat, bfschoon de geheele Japansche pers pen indruk tracht te wekken, dat Nan king reeds genomen is, het Japansche volk niettemin verwonderd is over het freit, dat de stad blijkbaar nog niet is gevallen. Het dacht, dat de stad zonder tegenstand zou worden bezet, zooals Verscheidene andere steden. Reeds werd jinkele dagen gevlagd om de overwin ning te vieren. Nu evenwel geen ant woord ie ontvangen op het ultimatum Van generaal Matsoei en Tsjang Kai Tsjek niet aftreedt, begint het Japan- Bohe volk te begrijpen, dat de Chinee zen nog niet gedemoraliseerd zijn en Oog in staat zijn tegenstand te bieden en (het den Japansche troepen bij ver der doordringen in China zeer moeilijk te maken. Niettegenstaande het verwarde en fragmentarische van de berichten uit Nanking maakt men hieruit te Sjanghai op, dat de Japansche troe pen op het laatste oogenblik een onverwachten tegenstand hebben ontmoet na hun gemakkelijken opmarsch van de laatste weken. De „Grijze Uil" vertoont een film op Buckingham Palace De „Grijze Uil", de bekende Noord- iAmerikaansche Indiaansche jager, wiens latere werkzaamheden ten aanzien van bet in stand houden van de bevers door hem worden beschreven in boeken, die pen zeer groote verspreiding hebben ge kregen en die in de laatste jaren twee tnalen een bezoek aan Engeland heeft gebracht, waar hij lezingen heeft gehou den, is gisteren op Buckingham Palace Pntvangen, waar de koningin en de prin essen Elisabeth en Margaret Rose een 'ertooning zagen van een film over het even der Noord-Amerikaansche India- len, die door den „Grijzen Uil" werd oegelicht. WARSCHAU, 11 December (P.A.T.). 6ij Toroen zijn twee vliegtuigen met jlkaar in botsing gekomen. Vier men- ichen zijn daarbij om het leven geko- inen. BOEKAREST, 11 December (Havas) Hedenochtend is de Fransche minister tan buitenlandsche zaken, Delbos, met lijn gevolg uit Boekarest vertrokken un naar Belgrado te gaan. Advocaat-generaal bij het Hof vraagt bevestiging van de beslissing der rechtbank 's-GRAVENHAGE, 11 Dec. Het Haagsche gerechtshof heeft heden in hooger beroep in raadkamer de zaak behandeld tegen den journalist C. L. Hansen, wiens gijzeling door de rechtbank is bevolen op grond van zijn weigering als opgeroepen getuige mededeelingen te doen over de bron van een publicatie in zijn blad betreffende een geheime raads vergadering. De heer Hansen werd ook thans bijgestaan door zijn raadsman Mr. J. F. Hijmans. Naar wij vernemen heeft de advo caat-generaal Mr. Vermeulen beves tiging van de beslissing der recht bank gevraagd. De beschikking van het Hof wordt a.s. Maandag verwacht. Lansbury voert besprekingen te Praag PRAAG. 11 Dec. (Ceteka). Lans bury heeft gistermiddag het noenmaal bij den president der republiek ge bruikt, waarna hij besprekingen heeft gehad met minister-president Hodza en den minister van buitenlandsche zaken, Krofta. Hij heeft deze hoeren op de hoogte gesteld van zijn streven naar toenadering tusschen de volken op den grondslag van het economische loven, in overeenstemming met het denkbeeld van koning Leopold van België. De pers heeft Lansbury medegedeeld dat Hodza en Krofta hem hadden ge sproken over de toenadering der stand punten van Tsjecho-Slowakije, Duitsch- land en Italië ten aanzien van de eco nomische samenwerking in het kader van samenwerking tusschen Midden- en Zuid-Oost-Europa en de groote ino gendheden. Voor een bozoek aan Prins Bernhard AMSTERDAM. 11 December. H.M. de Koningin is hedenochtend te ruim half twaalf te Amsterdam aangekomen, waar zij zich rechtstreeks naar het Burgerziekenhuis heeft begeven tot het brengen van een bezoek aan Z.K.H. Prins Bernhard. De Koningin zal hedenmiddag weer naar de residentie terugkeeren. Voor einde 1940 indienststelling van 130 nieuwe Britsche oorlogsschepen LONDEN, 10 December (Havas) De United Service Review beves tigt, dat voor einde 1940 minstens 130 nieuwe oorlogsschepen bij de Britsche marine in gebruik zullen worden genomen. Rekening houdende met de in de reserve te plaatsen schepen of met de volledige ontwapening van oude schepen, zal de Britsche vloot in deze periode met 70 oorlogsbodems worden uitgebreid. Het betreft voor al kleine eenheden, torpedojagers, sloepen en duikbooten, doch ook vijf linieschepen en vier vliegkamp schepen. Winter eischt in Amerika vele slachtoffers NEW YORK, 11 December. (D.N.B.) In een groot deel van bet Oosten der Vereenigde Staten woeden hevige sneeuwstormen. Duizenden auto's staan ingesneeuwd op de wegen en op vele plaatsen is gebrek aan levensmiddelen ontstaan, doordat het verkeer geheel is gestremd. Tot nu toe zijn in den staat New York elf personen om het leven gekomen en in den staat Pennsylvanië veertien. Rechtsch offensief in Spanje te verwachten? BORDEAUX, 11 Dec. (Havas.) De militaire bevelhebber te Irun heeft gis teren de Fransche politie medegedeeld, dat de grens bij Hendaye streng geslo ten is zoowel voor binnenkomend als uitgaand verkeer, tot 20 December. De Zuidexpress uit Irun is de grens ech ter nog gepasseerd, zij het met aanzien lijke vertraging. Aangezien de grens hier ook al gesloten is geweest tijdens de offensieven aan het Noordelijk front, veronderstelt men, dat deze maatregel een voorteeken vormt voor een nieuw rechtsch offensief. Volgens een bericht uit Barcelona zijn tijdens een luchtgevecht aan het front van Aragon twee vliegtuigen van de rechtschen omlaag geschoten. Een oorlogsbodem van de rechtschen heeft Alicante gebombardeerd. Een vrouw en een kind werden gedood; veertig personen werden gewond. Een officieel rechtsch communiqué behelst, dat de rechtsche troepen giste ren aan het front van Aragon 20 vijan delijke toestellen hebben omlaaggescho. ten. De rechtschen hebben zelf volgens deze mcdedecling slechts één toestel verloren. Omtrent het bombardement van Ali cante wordt nader uit Barcelona ge meld. dat gistermiddag kwart voor vijf de Canarias, Baleares en Almirante Cervantes een kwartier lang de stad hebben gebombardeerd. De kustbatte- rijen beantwoordden het vuur en de aanvallers moesten wijken. De mate- rieele schade is onbeteekenend. Even na het vertrek van de kruisers zag men van verschillende punten van de kust op zee een rooden gloed als van een brandend schip. Deze gloed duurde tot negen uur in don a\ond. In den middag trachtten gisteren veertig rccht6che vliegtuigen de vlieg velden Bujaraloz en Candasno6 te bombardeeren. De luchtmacht van de regeering aanvaardde den strijd en twee rechtëche jachtvliegtuigen werden omlaag geschoten, terwijl drie toestel len werden gedwongen op vijandelijk terrein te dalen. De regeeringslucht macht verloor een jachtvliegtuig; de bestuurder kon zich met zijn val scherm redden. Later bestookten achttien rechtsche vlieguigen de 6teden Barba6tro en Castejon aan het front van Aragon. Franco's blokkade maatregelen Het ministerie van landsverdediging te Barcelona heeft medegedeeld, dat Franco een blokkade van de kust van de Middellandsche Zee heeft aange kondigd, bestemd om den handel ter zee te beperken. Franco heeft volgen? het ministerie geen voldoende strijd middelen ter zee om deze blokkade te handhaven. De afstand is te groot en de macht zou te veel verdeeld moeten worden, zoodat de regeeringsvloot den tegenstander makkelijk zal kunnen vernietigen. Ten aanzien van de mijnen deelt het ministerie mede, dat deze worden op gevischt. Tot nu toe heeft zich nog geen enkel incident voorgedaan. ROME, 11 December (Stefani). De Italiaansche ingenieur Furio Niclot heeft met een licht bombardements vliegtuig het snelheidsrecord over 1.000 K.M. voor vliegtuigen zonder lading en met een lading van 500 en 1000 K.G. verbeterd en gebracht op gemiddeld 525 K.M. Het record stond sedert 22 November op naam van de Duitschers Nieschke en Dieterle met 504 K.M. per uur. OVERSTROOMINGEN IN CALIFORNIE SACRAMENTO, 11 Dec. Vrijdag avond is de Yuba-rivier buiten haar oevers getreden en heeft het stadje Downieville in de Sierra Nevada en eenige omliggende gemeenten over stroomd. Meer dan 450 gezinnen wer den uit hun woningen verdreven. Amersfoortsche Huisartson- Verceniging Zondag hebben dienst de volgende burgergeneesheeren: De Beaufort. Bergstr. 41, tel. 633. Kamerling, Utr. weg 35. tel. 142. Schmelling, Fr. v. Blankenheijm- straat 6, tel. 996. Zondag heeft dienst de apotheek van Jos. Haan, Julianaplein 3, tel. 1150. Zondag hebben dienst de vroedvrou wen: Mevr. de Leeuw, H. v. Viandenstraat 2, Telef. 2079. Mej. Vernhout, Soesterweg 232, Tele foon 2270. Bespreekt nu reeds Uw auto „Wij willen een uit eigen kracht levende soevereine staat zijn" KONINGSBERGEN, 11 Dec. (D.N.B.). Dr. Goebbels heeft gisteren te Konings bergen in de „Schlagetenhalle" een redevoering gehouden. Ten aanzien van het vierjarenplan verklaarde mi nister Goebbels: Wij willen een uit eigen kracht le vende souvercino staat zijn. Alle of- fors, die voor hot vierjarenplan moes ten worden gebracht, zullen door de successen drievoudig worden gecom penseerd. Het nationaal-socialisme heeft vol gens Goebbels, sinds het het bewind heeft overgenomen, 500 millioen M. be steed aan het werk der winterhulp. Volgens het verslag van het Duitsche Nieuwsbureau heeft de minister er den nadruk op gelegd, dat het Nationaal- socialisme niet vijandig staat tegen over het Christendom. Het is ook niet waar, aldus verklaarde hij, dat de ker ken zich niet vrij kunnen ontwikkelen en dat het Duitsche volk goddeloos is geworden. Het gaat er slechts om, dat een ge heele natie zich., door discipline een nieuwe levensbasis schept. Voorts wees Goebbels er op, dat het nationaal-socialisme ieder poging van het bolsjewisme, om Europa te bolsje- wiseeren, met alle kracht zal verhinde ren. Volgens Havas verklaarde Goebbels nog: Wanneer men zegt, dat het vierjaren plan een plan voor den oorlog is, ant woord ik: „Zeer zeker. Natuurlijk is het ook, indien noodig, een plan voor den oorlog. Het is er niet \oor ons plezier. Wij vervaardigen geen surro gaten, maar hetere producten. Dat eischt natuurlijk opofferingen. Het is waar, dat de boter zeldzamer wordt, maar wanneer 's nachts vliegtuigen bo ven onze hoofden brommen, weten wij, dat het geen Engelscbe, Russische of Tsjechische vliegtuigen, doch Duitsche vliegtuigen zijn. Ik kan niet zeggen, aldus dr. Goeb bels, wanneer wij koloniën zullen heb ben, maar ik kan wel zeggen, dat wij deze op een dag zullen krijgen. Vervolgens herinnerde de minister aan de betrekkingen van Duitschland met Polen, Japan, Italië, België en Hongarije. Dr. Goebbels zcide den in druk te hebben, dat anderen bezig zijn zich te isoleeren. Hij verklaarde niet den indruk te hebben, dat de reis van Delbos een triomftocht kan worden ge noemd. Ik denk, aldus Goebbels, dat Duitschland op zijn buren een magne tische aantrekkingskracht begint uit te oefenen. WEENEN, 11 December. (D. N. B.). Naar officieel wordt medegedeeld, is in den ministerraad besloten krachtens de reedê vroeger afgekondigde wet be treffende de opheffing van het ver- bi ij fs verbod voor en de restitutie van het vermogen van de Hahsburgers de ze restitutie thans ten uitvoer te leg gen. Verschillende kasteelen, heerlijk heden enz. worden teruggegeven. PAARDENWESP OF HORENTJE Wanneer de heer Pijpstra eens komt aanloopcn don heeft hij meestal iets bezienswaardigs uit de natuur bij zich. Wat hij ons dezen keer liet zien, was toch wel heel belangwekkend. Een groot wespennest toonde hij ons, een papicrachtigcn grootcn hol, die mooi grijs-, bruin- en geelachtig ge streept gekleurd was, zoo iets als de kleuren van Elfenbankjes, een op hout veel voorkomende zwam. Binnenin bevonden zich twee hori zontale raten met 40 50 groote zes hoekige cellen. De raten waren ver bonden door een zuiltje, zoodat het leek alsof de verdiepingen op zuilen steunden. Onderaan was er een ope ning, die door de wespen gebruikt werd voor het in en uit vliegen. De raten waren omgeven en beschermd door een uit vele lagen samengestelde papierachtige stof, waarin gangen voor ventilatie en voor verbindingen tusschen de verschillende dcclen opengelaten waren. Ziedaar, een kunstig bouwwerk, dat gedurende dezen zomer door Paardenwcspen was gebouwd tegen een balk op den zolder van een be woner op Bavoort. Weliswaar zijn deze Horentjes de grootste onzer wespen, maar toch al hebben ze een voor wespen kolossale grootte van 2 tol 2/2 c.m., is het ongeloofelijk, dat dit kunstig maaksel door wespen is vervaardigd. Uit het nest was nog een twaalftal P aardenwespen le voorschijn geko men, die grooter waren dan de arbeidsters. Welnu, dit waren de koninginnen, die, evenals de manne tjes en de arbeidsters te herkennen zijn aan de grootendcels roode kleur van de voorste lichaamshclft en aan het geel en zwart gestreepte ach terlijf. Deze bevruchte wijfjes verlaten in de laatste helft van den herfst hun nest en overwinteren in een hiervoor geschikten schuilhoek. In de eerste dagen van Mei begint ieder voor zich een nest te bouwen. De bouwstof, die hiervoor gebruikt wordt, bestaat uit de groene schors van verschillende boomen, vooral van jonge csschen, die soms aan alle zijden afgeschild worden en hierdoor veel schade lijden. Zoodra de eerste cellen gereed zijn worden hierin eitjes gelegd en ook wordt er een voorraad voedsel in ge bracht, dat uit fijn gekauwde insecten bestaat, als bijen en vliegen en soms met honing is vermengd. De uit het eitje komende larf vindt derhalve de tafel gedekt. Na 4 weken is het wes pengezin vermeerderd met verschei dene arbeidsters die vlijtig aan het werk gaan. Zij voltooien het nest en brengen voedsel aan de nieuwe larven. Het bouwmateriaal is fijngeknaagd hout. waarvan zij met speeksel een papje maken, dat in den vorm van kleine balletjes naar het nest vervoerd wordt. In de nabijheid van het vlieggat worden schildwachten geplaatst, die bij naderend gevaar zich in het nesi begeven om de bewoners te waar schuwen, die daarna woedend op de rustverstoorders aanvallen. Dan zijn het hoogst gevaarlijke dieren, die mei hun giftige angel tot heel wat in staat zijn. Het liefst zie ik ze snoepen van allerlei zoete vruchten en honing puren uit bloemen of op jacht naar insecten Het laatst van September en in begin October worden er ook manne tjes en koninginnen geboren, maar zoodra het ruwe jaargetijde aan breekt, halen de tot dusverre liefde volle verzorgsters, de jongen, die nog in de cellen aanwezig zijn, uit hun wiegje en laten deze ellendig omko men. Daarna bezwijken ook de arbeidsters en de volwassen manne tjes, zoodat alleen de bevruchte groote wijfjes van Vespa crabo over blijven. V1RIDIS Waar anderen zich organiseren, mogen wij, vrijzinnigen, niet achterblijven! Versterkt de vooruitstrevende midden groep, welke de democratie wil hand haven en uitbouwen, krachtig stelling kiest tegen alle uitersten en streeft naar samenwerking en verdraagzaamheid. Sluit U aan bij de Vrijzinnig Democratische Bond! A a n VRlJZlNtG^9DEHaar 1 cro I Dom- Bond- i Naam U HET AANTAL BETALENDE ABONNCS OP HET AMERSFOORTSCH DAGBLAD STAAT ONDER GEREGELDE CON TROLE VAN HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSW AA RDE TOURNOOIVELD 4 - DEN HAAG Dit blad heefteen dagelijk- sche oplaag van EXEMPLAREN ZIJ, die zich met ingang van 1 Januari a.a. op geven als kwartaalabonné, ontvangen de tot dien da tum verschonende num mers gratis. STADSNIEUWS Rembrandt-theater In een nieuw ge waad. (Tweede Blad pag. 1). Lezing over Boven Digoel. (Tweede Blad pag. 1). SPUR 7 Spelregelfilm in „De Valk". (Tweede Blad pag. 2). Schermwedstrijden Bereden Wapens. (Eerste Blad pag. 3.) Medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. Krachtige tot matige Z.O. tot O. wind, betrokken tot zwaar of half bewolkt, vooral in 't Zuid-Wes ten sneeuw of regenbuien, lich te vorst tot temperatuur om het vriespunt in het N.-O., in het Z.-W. temperatuur orn het vries punt tot lichte dooi. Hoogste barometerstand 769.6 te VardÖ. Laagste barometerstand 741.0 te Liver pool en Pembroce. U kunt uitstekend rijles krijgen in de grooto overdekte manége van de RUITERSPORT SCHOOL OUD LEUSDEN Groote binnen- en buitenmanège met kleedkamers en douohe. Eigenaar: P. J. J. A. DE JONG TEL. 1401 ii [""ontvangen de kayser-kous Dames-en Kinderconfectie-Arnh. weg 26 |jf

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1