EEN OORLOGSSCHIP DER V.S. TOT ZINKEN GEBRACHT VERONTWAARDIGING IN ENGELAND ROME'S BESLISSING IS GEVALLEN DË ËEMLANDEU Japansch bombardement de oorzaak Voor Bleyle Kleeding BOVO" Nieuws Maandag 13 December 1937 Uitgave: VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36e Jaargang No. 142 VELE GEWONDEN ZIJN TE BETREUREN „Buitengewoon ongelukkig incident" BRITSCHE LEENING AAN BELGIE PRINS BERNHARD gaat geleidelijk vooruit VJ Londen pijnlijk getroffen door het Japansche optreden BRITSCHE STAP TE TOKIO Krachtiger houding bepleit Mussolini deelt het Italiaansche volk de breuk met Genève mee TOEJUICHINGEN van het publiek Duce kondigt niettemin vredespolitiek aan LEYTAX Tel. 1788 Oudste en betrouw baarste adres in BINNEN- EN BUITENLAND PASSAGIERS VERZEKER! MADRID ONDER VUUR Dit nummer bestaat uit 2 bladen ACHT MIJNWERKERS OMGEKOMEN WEER DOODVONNISSEN IN RUSLAND TAXIDIENST BINNEN en BUITENLAND Passagiers verzekerd Tel. 1093-1830 BERICHT Weerverwachting 4 uur 15 min. NIEUW DECREET VAN KERRL AMERSFGGRTSOi DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PD! IQ nPD MUFDTFNTIFN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer. fluvtKitwntn mcpr fQ25 LicfdadiJ,hci£,9_advcrtcnti5nvoordo helft van den prijs. Kleine Advericntien „KEITJES" bij vooruitbetaling 1 5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra f 0.05 SJANGHAI, 13 December. Naar verluidt, hebben Japan- sche vliegtuigen de Amerikaansche kanonneerboot Panay tus- schen Nanking en Woehoe tot zinken gebracht. President Roo sevelt heeft aan de departementen van marine en van binnen- landsche zaken verzocht hem op de hoogte te houden van alle gebeurtenissen met betrekking tot het doen zinken van de Panay. Het schip lag voor anker op ongeveer 28 mijl boven Nanking. De Panay was opgestoomd, teneinde eventueel val lende granaten te kunnen ontwijken. Naar vernomen wordt, zijn 35 overlevenden van de Panay er in geslaagd de kust te bereiken. Eenigen van hen zijn zwaar gewond. Volgens de tot nog toe ingekomen berichten bevon den zich aan boord van het schip o.m. twee secretarissen van de Amerikaansche ambassade te Nanking. Tot de overleven den behoort ook de bevelhebber van de Panay, Hughes, die evenwel een der beenen heeft gebroken. Vroeg in den ochtend was de Panay reeds door een vuurlijn van Japansche schepen gevaren, terwijl het schip vluchtelingen uit Nanking opnam. Het Britsche oorlogsschip Bee en twee Amerikaansche schepen spoedden zich naar de plaats van het ongeluk. De regeering der Vereenigde Staten zal onmiddellijk een nauwkeurig onderzoek doen instellen. Drie tankbooten van de Standard Oil Company zijn eveneens tot zinken gebracht. bieden inzake het Incident met de Pany. Japan heeft reeds zijn excuses aangeboden DE Amerikaansche journalisten ge bruikten de Panay als drijvend 'radiostation om hun berichten naar de Vereenigde Staten te zenden. De overlevenden zijn te Hohsien in de provincie Anhwei aan land gebracht, Onder hen bevinden zich de vier amb tenaren van de Amerikaansche am bassade. Het Britsche oorlogsschip Bee stoomt op volle kracht de rivier op om de overlevenden te hulp te komen en naar Woehoe. ongeveer tien mijl af stand van Hohsien, te geleiden. De drie petroleum-tankschepen, die tot zinken zijn gebracht, werden gecommandeerd door een Amerikaan een Noor en een Estlander. Het aantal slachtoffers aan boord van deze schepen is niet bekend. Volgens de laatste te Washington ontvangen berichten zijn vijftien tot twintig opvarenden van de Panay gewond. Volgens een ander bericht bevonden zich op de Panay 72 per sonen, van wie 19 om het leven zouden zijn gekomen. Dit aantal wordt evenwel niet officieel beves tigd. Officieren van de Augusta mee- nen, dat achttien opvarenden der .Panay door bommen zijn gedood dan wel verdronken. De Japansche lezing van het incident In een communiqué van de Japan- Bche marine-leiding wordt het incident „buitengewoon ongelukkig en ten zeer ste te betreuren" genoemd. Verder wordt in het communiqué ver klaard., dat de Japansche legerleiding berichten had ontvangen over het vluchten van de Chineesche troepen uit Nanking per stoomschip. De mari ne-luchtmacht kreeg toen opdracht deze schepen te achtervolgen en te bombar deeren. De drie tankschepen van de Standard Oil werden bij vergissing voor Chineesche schepen aangezien en ge bombardeerd. Tijdens deze operatie is 'ook de Panay, die naast deze schepen lag, getroffen, zoodat het schip is ge- ïonken, Hasegawa biedt zijn verontschuldigingen aan - T\ De bevelhebber van de Japansche ^.marine in China, vice-admiraal Ha- tsegawa, is in een pinas van het jp vlaggeschip Izoemo naar het onge- J veer een halve mijl verder liggende Amerikaansche vlaggeschip Au- gusta gekomen om den Ameri- kaanschen bevelhebber, Yarnell, jjfl zijn verontschuldigingen aan te In een persconferentie te Sjanghai verklaarde de woordvoerder van het Japansche leger, dat het voor buiten- landsche schepen op de Jangtse het beste zoirzijn zich geheel buiten de gevechtszones te houden en niet stil te houden in gebieden, waar de Chinee sche troepen rondtrekken, teneinde te voorkomen dat deze schepen worden gehouden voor vaartuigen, waarmede Chineesche troepen terugtrekken. Het vertrek van de Augusta, dat op morgen was vastgesteld, is uitgesteld. De Japansche ambassadeur te Sjang hai, Kawagoe, heeft den Amerikaan- schen ambassadeur te Hankau, John son, telegrafisch verontschuldigingen van de Japansche regeering inzake het tot zinken brengen van de Panay en drie tankschepen aangeboden. De Japansche consul-generaal te Sjanghai heeft gelijke stappen gedaan bij den Amerikaanschen consul-gene raal. Ambassadeur Johnson heeft het Ame rikaansche departement van buiten- landsche zaken meegedeeld, dat de tankschepen vluchtelingen vervoerden. BRUSSEL, 13 Dcc. (BelgaL De Peuple meldt, dat de minister van finan ciën, De Man, te Londen met een Britsch bankiersconsortium een leening van vijf millioen pond heeft gesloten tegen een rente van 4 procent, een koers van uit gifte van 97 procent en een looptijd van 20 jaren. Deze leening zou dienen voor de te rugbetaling der Mendelssohn-leening. De overeenkomst werd Zaterdag gepara feerd en zal morgen a-6. door De Man te Londen worden geteekend. Niettemin blijft rust geboden AMSTERDAM, 13 Decem ber, De particuliere secre taris van Z.K.H. Prins Berm hard, jhr. mr. C. Dedel, ver strekte ons hedenmiddag het volgende communiqué: „Sinds het laatste commu niqué is uitgegeven, is de ver betering van den toestand van Prins Bernhard geleidelijk voortgeschreden. Niettemin blijft rust nog geboden. De hoofdwond is genezen. De toestand van hof jager Spek blijft gunstig. De opera- tiewond is goed genezen en er is reeds een begin van bewe gingsmogelijkheid in de knie." Sommige bladen gewagen van zeerooverij HANKAU, 13 December. (Reuter.) De Amerikaansche ambassadeur heeft mede gedeeld. dat vijftien opvarenden van de Panay gewond werden, sommigen zelfs zeer ernstig. Aan boord van het schip bevonden zich drie ItalianenVan dezen is één gewond. Een Japansch officier is onmiddellijk naar Woehoe vertrokken, om een onder zoek in te stellen naar de aanvallen op de Britsche kanonneerbooten Ladybird en Bee. alsmede het Britsche stoomschip Suiwo. De Japansche militaire attaché. Harada, is per vliegtuig van Sjanghai naar Nan king gegaan om de veiligheid van de bui- tenlandsche schepen op de Jangtse boven Nanking te verzekeren. De Britsche ambassadeur te Tokio heeft een bezoek gebracht aan het ministerie van buitenlandsche zaken om te protestee ren tegen het incident bij Woehoe De Britsche pers ie zeer verontwaar digd over de incidenten. Do Daily Tele graph and Morning Post kan niet geloo- ven, dat hier opzet der Japansche regee ring in het spel is, temeer aangezien op het oogenblik baron Ishii te Londen is om Engeland te overtuigen van de goede zaak van Japan. Het blad uit de voor de Japansche legerleiding weinig vleiende veronderstelling, dat de plaatselijke commandanten door een paniek zijn ge grepen, zooals de Russische Oostzeevlool in 1904. De News Chronicle verzet zich tegen de geduldige houding van Engeland. Het blad verlangt, dat schadeloosstel ling van Tokio zal worden geëischt, ter wijl de Daily Express verlangt, dat En geland, hetwelk aan de zeerooverij in het Westen een eind heeft gemaakt, ook in het Oosten hi'eraan een einde zal maken. De beschieting van verscheiden Brit sche oorlogsschepen door Japansche bat terijen te Woehoe heeft in Britsche di- „Wij hebben stalen wapens te land, ter zee en in de lucht" Zaterdagavond om negen uur, na de zitting van den grooten fascistischen raad, verscheen Mussolini op het balkon van het Palazzo Venezia om aan de duizendkoppige menigte mee te deelen, dat Italië het lidmaatschap van den Volkenbond heeft opge zegd en wel „zonder spijt". Ons temperament van strijders aldus de duce is niet in overeenstem ming met Genève. Zijt gij het daarmede een? (Luide kreten- Ja! Ja!). Het is onmogelijk, dat wij onze ge dragslijn opgeven, om het spel te spelen der groote democratieën. De menigte schreeuwt: „Neen" Niet6 vermag men, aldus vervolgde Mussolini, tegen een volk. als het Itali aansche. dat in staat is tot alle soorten opofferingen. Wij hebben stalen wapens te land. ter zee en in de lucht, maar vooral hebben wil den heldhaftigen geest van onze revolutie. Die wapen6 en die geest hebben de proef doorstaan in twee oorlogen, waarin wij overwin naar bleven. Ondanks ons besluit zullen wij de fundamenteele lijnen onzer poli tiek, die gaan in de richting van sa menwerking en vrede, niet prijsgeven. De geruchten in de buitenlandsche pers laten ons volkomen onverschillig. De toespraak van Mussolini duurde in het geheel maar tien minuten. Uit bundige ovaties volgden. De menigte juichte nog steeds, toen de muziek het lied der zwarthemden reeds begon te spelen. Om kwart over negen duurde het gejuich nog steeds voort. Vijf batail- lons soldaten, die opgesteld 6tonden op het verlichte plein, zongen toen de cantate der legionnairs en de „Giovi- nezza" Om vijf minuten voor half tien begon een défilé van de vrijwillige strijders in Afrika en Spanje. De historische beslissing, welke de groote raad heeft genomen en welke gij met de meest enthousiaste kreten hebt toegejuicht aldus verklaarde Musso lini volgens de lezing van Stefani kon niet langer worden uitgesteld! WIJ hebben lange jaren de wereld een voor beeld van onuitputtelijk geduld gege ven. Wij hebben niet vergeten en wij zullen niet vergeten de schandelijke poging tot economische wurging van het Italiaansche volk door Genève. (Ver ontwaardigde kreten). Maar sommige meenden, dat de Vol kenbond op een gegeven oogenblik zijn fout zou herstellen Hij heeft dat niet gedaan en heeft dat niet willen doen! De goede voornemens van som mige regeeringen vergaan, zoodra hun gedelegeerden in contact ko men met het noodlottig milieu van het Geneefsche Sanhedrin, dat be stuurd wordt door verborgen krach ten. die vijandig zijn aan ons Italië, aan onze revolutie. Kon onder deze omstandigheden onze aanwezigheid op den drempel van Genève nog geduld worden? Onze stijl en ons temperament van soldaten leed er onder. Het uur naderde, waarop een keuze gedaan moest worden: er in of er uit? Er in? (de menigte schreeuwt: „Neen"!). Er uit? (de menigte roept: „Ja"!). Zoo roepen wij uit. dat het genoeg is en wij verwijderen ons uit dezen wankelen tempel, waarin men niet voor den vrede werkt, maar waar men den oorlog voorbereidt. Het is eenvoudig belachelijk te ge- looven, dat er druk uitgeoefend is om onze houding te bepalen. Er is geen pressie geweest. Er kon geen pressie zijn! Onze kameraden van de spil- Berlijn-Tokio hebben dat is de waar heid een volstrekte discretie in acht genomen. De uittreding van Italië uit den Vol kenbond is een gebeurtenis van groote historische strekking, die de aandacht der wereld zal trekken en welker con sequenties nog niet voorzien kunnen worden. Daarom zullen wij onze fundamen teele politieke richtlijnen, die uitgaan naar samenwerking en vrede niet opge ven Wij hebben daarvoor dezer dagen een bewijs gegeven door den vrede in de wateren van de Adriatische Zee vast te leggen. De dreigende stemmen, die zich van tijd tot tijd verheffen en die waarschijnlijk nog meer naar voren zullen komen van den kant der kudden der groote democratieën, laten ons vol komen onverschillig. Den heroischen geest onzer revolutie zal geen menschenmacht ter wereld ooit kunnen doen buigen! Na de zitting van den grooten fascis tischen raad heeft de Italiaansche minister van buitenlandsche zaken het volgende telegram naar Genève gezon den: „Op grond van een besluit van den grooten fascistischen raad deel ik aan het secretariaat van den Volkenbond mede, dat Italië op 11 Dec. 1937 uit den Volkenbond treedt." plomatieke kringen een zeer pijnlijken indruk gemaakt. De regeering heeft slechts een kort verslag ontvangen van de Britsche plaatselijke autoriteiten, dat do telegrammen der persagentschappen bevestigt. Officieele kringen wachten vollediger inlichtingen af. Zij willen zich voor de ontvangst dezer berichten niet uitlaten over de gevolgen, welke aan deze inci denten moeten worden gegeven. Chineesch douaneschip bij Hongkong beschoten Een Japansche kanonneerboot heeft gevuurd op een schip der Chineesche douane in de Chineesche wateren voor Hongkong. Het schip werd beschadigd en stoomde in allerijl op naar de Brit sche wateren waar het strandde. Men meent te weten, dat het beschadigde schip, toen de plaatselijke politie arri- eerde, reeds door de Japanneezen naar de Chineesche wateren versleept was De politie stelt een onderzoek in. De scheepvaart op de Jangtse De commandant van de Japansche troepen te Woehoe, kolonel Hasimoto, heeft de Britsche autoriteiten medege deeld, dat de komende drie dagen geen schepen op de Jangtse mogen varen. Op schepen, die dit gebod overtreden, zal geschoten worden. Hasimoto voegde hieraan toe, dat hij niet in verbinding staat met het hoofd kwartier en zijn mannen kunnen de Britsche vlag niet onderscheiden. Attlee brengt verslag uit over zijn bevindingen in Spanje MADRID, 13 Dec. (Ilavas). Om half acht gisteravond heeft ue rechtschc ar tillerie het bombardement op de hoofd stad hervat. Een tiental projectielen i6 terecht gekomin in de binnenstad, voor namelijk op de Gran Via. De vertegen woordigers van Havas werden tegen den grond geslagen, toen op 20 M. afstand van de plaats, waar zij zich bevonden, een bom ontplofte. De leider van de Labour-oppositie Att lee, die juist van een reis naar Spanje is teruggekeerd, heeft in de Daily He rald zijn bevindingen in Spanje uiteen gezet. Ik ben teruggekeerd, zoo schrijft hij, met een gevoel van groote schaamte over de politiek van de Britsche regeering. Vervolgens zette Attlee uiteen, dat deze politiek van niet-inm?nging den rechtschen ten goede komt. Hij stelt de ze politiek verantwoordelijk voor do le- vensmiddelen-schaarschte van 't Spaan- 6che volk. Verder verklaart Attlee, dat het com munisme geen overwegenden invloed heeft in Spanje, of dat de tegenwoordige 6trijd een strijd is tusschen fascisme en communisme. Het i6 volgens hem een strijd tusschen vrijheid en tyrannie. JOHANNESBURG, 13 Dec. (Reuter). De bliksem heeft een electrischen draad getroffen bij den ingang van een schacht met het gevolg, dat op meer dan 1000 meter onder dan grond elf dynamic!pa tronen tot ontploffing werden gebracht. Acht inheemsche mijnwerkers zijn om het leven gekomen. MOSKOU, 13 Pec. (D.N.B.) Volgens het Duitsche nieuwsbureau worden nog steeds tot den kogel varoordeelden ge fusilleerd. In de laatste dagen zijn volgens het D.N.B. in de verschillende deelen der Sovjet-Unie in het geheel 15 doodvon nissen tegen boeren, arbeiders en em- ployé's van staatsbedrijvan geveld. GROOTE BRAND IN FRANKRIJK Havas meldt uit Bayonne, dat e°n felle brand heeft gewoed in de gebou wen van de zout-raffinadertj te Mousse- rolles, bij Bavonne, waar talrijke arbei ders werk vinden. De brandweren van Bayonne en Biarritz slaagden er pas na uren ingespannen werk in het vuur meester te worden. Veertien gehouwen zijn een prooi der vlammen gewordeu. OUDSTE- en BETROUWBAARSTE ADRES VOOR ZIJ, die zich met ingang van 1 Januari a.s. op geven als kwartaalabonné, ontvangen de tot dien da tum verschonende num mers gratis. op andere pagina's STADSNIEUWS Jubileum van „Mercurlus" (Tweede Blad, pag. Ij Uitvoering „Kunst na Arbeid". (Tweede Blad, pag. IJ Diakenwijding O.-K. kerk. (Tweede Blad. pag. IJ, BINNENLAND Groote brand In Amsterdam. (Eerete Blad. pag. 2J SPORV Schermwedstrijden „Bereden Wapens". (Tweede Blad, pag. 2J Aljechin wlnl 28ste party, (Tweede Blad, pag. 2.)' Medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. Stormachtige tot krachtige Zui delijke tot Westelijke wind, be trokken tot zwaar bewolkt met regenbuien, aanvankelijk zach ter. Stormwaarschuwingsdlenst Geseind van De Bilt vanochtend 8.35 uur aan alle posten: „Wordt verwacht storm uit het Zuidwesten." Regeling, van het bestuur der Duitsche kerken De Duitsche rijksminister voor kerke lijke aangelegenheden, Kerll, heeft de zeventiende verordening uitgevaardigd ter uitvoering van de wet Inzake de Duitsche Evangelische kerk. De verordening behelst, dat de leiding dezer kerk voor aangelegenheden buiten de kerk berust bij den chef der kerke lijk kanselarij. Deze is bevoegd verorJc-* ningen uit te vaardigen, met uitzonde ring van kwesties van belijdenis en eerc- dienst. Voor de benoeming en het jnMag van ambtenaren der kerk is de toestem ming noodig van den rijksminister voor kerkelijke aangelegenheden De leiding der districtskerkon he-u.st bij de aan het bewind zijnde kerkelijke regeeringen, de leiding der distriotsker- ken van Saksen. Sleeswijk-IIolslein, Nassau, Hessen en van de oud Pruisi sche unie berüst daarentegen bij den aan het bewind zijnden leider van het hoogste kerkelijke districtsbestuur. In zake vermelde verordening over de leiding der Duitsche Evangelische kerk verluidt in welingelichte kringen, dat hiermede de rechtspositie van deze kers definlief is vastgesteld. De bevoegdhe den der. leiding berusten dus uitsluitend bij de wettelijke kerkelijke autoriteiten en niet hij de onwettig gevormde licha men. zooals b v. de z.g broederschap-* pen. Bij den leider der Duitsche evan gelische kanselarij, president Werner, berusten alle volmachten, welke aan de kerkelijke overheid, krachtens de grond- wpt van Juli 1934. toekomen, met uit zondering van de geestelijke leiding en van bepaalde bevoegdheden, welke aaa andere lichamen zijn overgedragen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1