Japan zal de schade vergoeden DELBOS OP WEG NAAR PRAAG DÉ EEMLANDEU Scherpe Britsche eischen Voor Bleyle Kleeding Oorlogsschulden TOTALITAIRE ABONNEMENTSPRIJS P" 3 madden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per PRIJS OER ADVERTENTIEN va,n 1—4 rc*c,s 1 1 05 mct inbe*riP van ccn bewijsnummer* Woensdag 15 December 1937 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36e Jaargang No. 144 Verontschuldigingen aan Amerika en Engeland w»S\dft laatste ontwikkeling «wij la,er de Pers ontvangen, NA DEN VAL VAN NANKING DE VERKIEZINGEN IN RUSLAND VERKLARING VAN FLANDIN DE ONLUSTEN IN PALESTINA Nog steeds: DUITSCHLANDS BEWAPENING TER ZEE Dit nummer bestaat uit 2 bladen LEYTAX Oudste en betrouw baarste adres in BINNEN- EN BUITENLAND PASSAGIERS VERZEKERD Tel. 1788 BERICHT Nieuws 4 uur 15 min. STAAT IN JAPAN? PROGRAMMA NOG VAAG AMEPSFGORTSCH DAGBLAD week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 elke regel meer f0 25. Licfdadighcids-advertenfien voord* helft van den prijs. Kleine Adverientiên „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Washington beschouwt het incident als uiterst ernstig Da tekst van de officieele Japansche nota, die Hirota den Amerikaanschen ambassadeur heeft doen toekomen, wordt gepubliceerd. Hij vermeldt o.m.: wegens hat slechte zicht hebben de Japansche vliegtuigen, hoewel zij tamelijk laag vlogen, geen enkel kenteeken kunnen onderscheiden, dat aangaf of het Amarikaansche sche pen of oorlogsschepen waren. Daarom zijn de Panay en de schepen der Stan dard Oil Company aangezien voor Chi- neesche schepen, welke vluchtande Chi- neesche troepen aan boord hadden. Zij werden gebombardeordd en tot zinken gebracht. Aangezien het in het licht van het bovenstaande duidelijk is, dat bat incident geheel moet worden toege schreven aan een misverstand, betreurt de Japansche regeering levendig, dat 6chade is toegebracht aan een oorlogs- Niet-officieel kan evenwel worden medegedeeld, dat een zeer nauw con tact tusschen de Amerikaansche en de Britsche regeering wordt onderhouden. In politieke kringen is opgemerkt, dat in het congres een verrassende ge dweeheid is betoond tegenover de Ja pansche aanvallen op Amerikaansche schepen. Er werd ternauwernood iets te berde gebracht tegen de actie van Roo sevelt. Roosevelis protest Men meent te Washington te weten, dat president Roosevelt, door persoon lijk de verantwoordelijkheid voor het protest tegen het tot zinken brengen van de „Panay" op zich te nemen, in de eerste plaats de Japansche regeering wil doen begrijpen, dat Washington het voorval als uiterst ernstig beschouwt, en in de tweede plaats het Congre9 en het Amerikaansche volk wil toonen, dat de president metterdaad de leider der buitenlandsche politiek is. Naar men verwacht zal de Britsche regeering morgen een krachtig gestelde nota over de incidenten op de Jangtse aan de Japansche regeering zenden. Men meent, dat de tekst in de kabi netszitting van morgen zal worden goedgekeurd. Chamberlain en Eden hebben vanavond overleg gepleegd, ter- wij ook de andere ministers van al les op de hoogte worden gehouden. De Amerikaansche kanonneerboot Panaydie door de Japan ners is gebombardeerd en daarna zonk 6chip der Vereenigde Staten en aan an dere schepen en slachtoffers te betrau- ren zijn. Zij biedt hierbij haar oprechte ver ontschuldigingen aan. De Japansche regaering zal alle aangerichte scha de vergoeden en tegenover degenen, die verantwoordelijk zijn voor het incident, passende maatregelen ne men. Voorts heeft zij reeds strenge be velen doen toekomen aan de auto riteiten ter plaatse, met het doel een herhaling van dargelijke incidenten te voorkomen. De Japansche regeering hoopt in nig, dat de zeer vriendschappelijke betrekkingen tusschen Japan en de Vereenigde Staten door deze onge lukkige aangelegenheid niet zullen worden geschaad. In de nota van Hirota, overhandigd aan den Britschen ambassadeur, wordt het volgende gezegd: „Ik heb de eer Uwe Excellentie het diepgevoelde leedwezen mijner regee ring in verband met het incident, waar bij de Britsche oorlogsschepen „Bee", „Cricket" en „Searabee" bij vergissing door de Japansche luchtmacht gebom bardeerd zijn. te betuigen Ik stel er prijs op Uwe Excellentie me de te deelen, dat de Japansche regee ring zonder aarzelen de noodzakelijke maatregelen heeft genomen om herha ling van dergelijke voorvallen te voor komen en, nadat zij het resultaat van het onderzoek zal hebben vernomen, de verantwoordelijken de behandeling zal doen ondergaan, die zij verdienen. De regeering blijft bereid schadevergoeding te betalen voor de door Engeland ge leden verliezen." Hirota geeft tenslotte uiting aan de 'hoop. dat de incidenten geen invloed op de vriendschappelijke betrekkingen tus schen Japan en Engeland zullen heb ben. Door de overhandiging van een for- meele Amerikaansche nota te Tokio is ting ^ans *e Washington in afwach- Ï5;1^ beeft een bezoek aan Roosevelt f acht om hem op de hoogte te stel- gaf feitelijk geen inlichtingen. Naar alle waarschijnlijkheid zal de nota eischen, dat volledige schadever goeding betaald wordt, dat onmiddellijk doeltreffende maatregelen worden geno men om verdere voorvallen van dezen aard te voorkomen, dat algemeene waarborgen zullen worden gegeven voor de veiligheid van Bntsche onder danen, schepen en andere eigendom men. Volgens mededeeüng van de autori teiten van het departement van buiten landsche zaken, is de boudin r van de Vereenigde Staten in het Panay-inc1 dent als volgt: eerst het antwoord van Tokio afwachten op de nota, welke cis teren is overhandigd. De spontane nota van minister Hirota ging vooraf aan het overhandigen van de Amerikaan sche nota en is derhalve geen antwoord op de Amerikaansche vragen. De nota van Hirota behandelt even wel dezelfde punten en is in Ameri kaansche diplomatieke kringen gunstiv ontvangen, men acht de verontschul digingen en het aanbod van schade loosstelling te aanvaarden. Japanneezen willen Ame rika nieuwe kanonneer boot aanbieden Een delegatie van meisjesstudenten heeft een bezoek gebracht aan den Ame rikaanschen ambassadeur te Tokio om namens de Japansche vrouwen en meis jes uiting te geven aan het leedwezen over hef incident met de „Panay". Er is hier voort9 een beweging gaan de de inschrijving open te stellen op een fonds voor don bouw van een ka nnnneerboot. welke aan de Vereenigde Staten zou worden aangeboden in de plaats van de „Panay". Japan zal binnenkort een „onveranderlijke politiek" vaststellen „Stabiliseerende mogendheid" TOKIO, 15 Dee. (Havas-A.N.P.). Konoye, Hirota en andere ministers hebben geconfereerd met leden van den Oppersten Keizerlijken Raad over de in China na den val van Nanking te volgen politiek. Na een nieuwe conferentie, die mor gen gehouden zal worden, zal de groote raad in tegenwoordigheid van den Kei zer binnenkort een „onveranderlijke politiek" vaststellen, welke Japan als stabiliseerende mogendheid in het verre Oosten zal volgen. De Japansche minister-president prins Konoje heeft in de pers een verklaring gepubliceerd, waarn hij het land geluk wenscht met do verovering van Nan king. Japan zal niet falen in zijn politiek een duurzamen vrede in het verre Oos ten te grondvesten De verantwoorde lijkheid voor het conflict ligt bij Nan king. Deze plaats is thans teruggevallen tot een gewone provinciale hoofdplaats. Japan zal gaarne meewerken aan de welvaart van het onschuldige Chineo- sche volk en de Japansche regeering zal met de nieuwe Chineesche regeering samenwerken. Konoje bracht verder hulde aan de dappere Chineesche soldaten, die voor een kwade zaak strijden. Hij betreurde de schade, welke aan de buitenlandsche belangen is toegebracht en bevestigde, dat de nieuwe Ohineesche regeering deze belangen zal weten te beschermen. Hij verklaarde verder te hopen, dat de buitenlandsche mogendheden de positie van Japan in het Verre Oosten zullen begrijpen. Japan is hier de stabiliseeren de macht. Tenslotte zeide prins Konoj'e, dat de val van Nanking slechts een voorspel is en het begin van langdurige vijandelijk heden. Japansche vliegtuigen hebben Sjoemts- joen gebombardeerd. Hun doel was blijkbaar het Chineesche radiostation en do brug, welke den Chineeschen oever verbindt met den Britschen oever. De schade is niet bekend. 70.000 Chineezen te Nan king gesneuveld Het aantal gesneuvelde Chineezen te Nanking wordt van Japansche zijde op zeventigduizend geschat. Officieele ge gevens zijn niet verkrijgbaar. Zal bij Kantor China's tegenstand eindigen? De Nitsji Nitsji Sjimboen kondigt aan. dat het Japansche leger thans op zal rukken naar Hankau en Kanton Het blad bericht verder, dat de toestand ge spannen is Maarschalk Tsjang Kai Sjek verzamelt hier een leger van meer dan driehonderdduizend man. Volgens het blad zal de tegenstand van China ein digen met de bezetting van Kanton door de Japansche troepen. FLANDIN BIJ GOERING BERLIJN, 15 December. In een eigen bericht meldt het Duitsche Nieuwsbureau, dat de Fransche expre- mier, Flandin, die voor een particulier bezoek in Berlijn vertoeft, vandaag een bezoek gebracht heeft aan Goering. Alle gekozenen zijn commu nisten of par*ijloozen MOSKOU. 15 Decembei (Tass/A.N.F.) Naar de centrale kiescommissie mede deelt, zijn thans alle 1.1-13 afgevaardig den voor den oppersten sovjet der Sov jet Unie gekozen. Alle gekozenen zijn candidaten van het blok der commu nisten met de partijloozen. Van de 93.639.478 stemgerechtigden in de Sovjet Unie hebben 90.319.346, d.i. 96,5 procent hun stem uitgebracht. Behalve de leden der regeering be- hooren tot de gekozenen o. a de maar schalken Boedjonny. Bluecher. en Ja- gorof, de secretaris-generaal van de Komintern Dimitrof, verscheidene „he.- den" der Sovjet Unie", alsmede ver scheidene geleerden, stachanof-arbei ders en -arbeidsters, enz. Over zijn reis naar Duitschland PARIJS, 15 December (Havas/A.N.P.). Na zijn terugkeer van een bezoek aan Kopenhagen en Berlijn verklaarde oud ministerpresident Flandin, dat hij niet naar Berlijn is gegaan met een opdracht van de regeering. Ieder man, die in het openbare leven staat heeft het recht en de plicht zich op de hoogte te stellen van de internationale vraagstukken. Voor zijn vertrek heef! Flandin een bezoek gebracht aan den minister-presi dent, die ad-interim belast is met het ministerie van buitenlandsche zaken om hem van zijn plannen op de hoogte te stellen. Flandin is de Duitsche staatslieden zeer dankbaar, dat zij hem hebben wil len ontvangen en zoo duidelijk mogelijk hebben geantwoord op zijn vragen. Aangezien hij geen officieele functie bekleedt, heeft Flandin geen voorstel len gedaan. Tenslotte is hij tot het inzicht geko men, dc' men in Duitschland even vu rig der: .Jo met Frankrijk wenscht als in Frankrijk zelf, zij het dan, dat men hier den vrede wil op anderen grond slag en met andere middelen. SPECULANTEN NAAR CONCEN TRATIEKAMPEN WARSCHAU. 15 Dec. (P.A.T.) In Polen zal voortaan krachtig worden op getreden tegen personen, die zich schul dig maken aan activiteit welke nad'eelig is voor de belangen van den staat, zooals het smokkelen van goud m deviezen en het speculeeren tegen de valuta. Reeds zijn in verband hiermede meer dan honderd personen gearresteerd en opgesloten in concentratiekampen. Onder de gearresteerden bevinden zich ook eenige rijke speculanten. JERUZALEM. 14 Dec. (Rputer) - Twee Arabische dorpelingen zijn wegens moord op een jood ter dood veroordeeld In den afgeloopen nacht zijn te Haifa schoten gelost op het huis van Teufik Bcv Khalil, den broeder van den on langs vermoorden Ibrahim Rev Khalil. De politie snelde toe en wisselde scho ten met de aanvallers, een Britsch poli tieman kreeg een schot in den arm. NIEUWE VERDRAGEN GESLOTEN TE BELGRADO Zuid-Slavië blijft trouw aan den Volkenbond BELGRADO, 15 Dec. (Havas). Gistei-middag heeft Minister Delbos een drietal economische verdragen tusschen Frankrijk en Zuid-Slavië onderteekend, n.l. een aanvulling op het handelsver drag van 1929, een overeenkomst inzake de handelsbetalingen en een overeen komst inzake contingenteering. In den loop van den ochtend heeft Minister Delbos de Fransche kolonie en leden van de Vereeniging Frankrijk- Zuid Slavië ontvangen. In deze bijeen komst dankte de Minister voor de har telijke ontvangst. Ne de besprekingen tusschen Delbos en Stojadinowitsj is een communiqué uitgegeven van den volgenden inhoud: „Ter gelegenheid van het officieele be zoek van Delbos aan de Joegoslavische regeering op 12, 13 en 14 December te Belgrado, hebben de Fransche minister van buitenlandsche zaken en de Joego slavische premier en minister van bui tenlandsche zaken verscheidene bespre kingen gevoerd. Tijdens deze gedachten- wisselingen hebben Del hos en Sto jadi nowitsj alle problemen besproken be treffende de onderlinge Fransch-Joego Slavische belangen en den algemeenen Dolitieken toestand. De besprekineen tusschen de heide ministers verlieppn in volstrekte harmonie en in een geest van traditioneele vriendschap tusschen beide landen, welke bevestigd is in de recente verlenging van het vriend schapspact tusschen Frankrijk en Toego- slavië. tijdens het officieele bezoek van Stojadinowitsj aan Parijs. De beide mi nisters waren eensgezind in de erken ning, dat het nuttig en noodig is voor de belangen van de beide staten, die lid zijn van den Volkenbond, zoowel als voor de zaak van den algemeenen vrede in Europa de samenwerking voort te zetten in denzelfden geest van vriend schap en vertrouwen. Terzei Idertijd con stateerden Delbos en Stojadinowtsi met voldoening, dat de heden te Belgrado onderteekende handelsovereenkomst bé tere voorwaarden verzekert voor de ont wikkeling van den ruilhandel tusschen l.eide landen". Over de besprekingen van DeUios wordt nog medegedeeld dat Sto'adi nowitsj den Franschen minister heeft medegedeeld, dat Zuid-Slavië er in het geheel niet aan denkt zich van den Volkenbond te verwijderen en ook niet tot het anticommunis tische verdrag zal toetreden. Ten aanzien van Spanje neemt 7ui.i- Slavië geen andere houding aan dan Frankrijk. Dat een har dpisagert naar Salamanca is gezonden vinrb zijn verklaring in de behartiging der Zuid-Slavische belangen, te meer. omdat men daar geen consul heeft Delbos en de leden van zijn gevolg zijn gisteravond om tien voor elven naar Praag vertrokken. Aan het station werd hun uitgeleid gedaan door Stoyadinowitsj. verschei den ministers en de vertegenwoordigers van Groot-Brittannië, Polen. Roemenië. Tsjecho Slowakije en een groot aantal andere autoriteiten. DE KERSTROOS f J JANNEER de natuur in diepe 1/1/ rust is verzonken, ontwikkelt luist de Kerstroos of Hellebo rus Niger ccn bijzondere groeikracht om in het hartje van den winter haar teer en blocmenschat ten toon te sprei den Het wonderlijke van deze toch reeds zoo merkwaardige plant is. dat zij zóó uit den winlerschen tuin gehaald kan worden, om in huis haar bloe men te ontplooien, zonder dat liet haar eenige schade doetWanneer we ccn Kerstroos in den tuin hebben, dan moeten xve wel eenige weken van te voren beslissen, wat we met de plant willen doen. Willen we er onzen dood- schen tuin mee opfleuren, dan laten we haar rustig staan, zij zal dan in Ja nnari haar bloemenweelde ten toon spreidenn Is het echter de bedoeling om haar tijdens de Kerstdagen bloeiend in huis te hebben, dan moet de bloei ecnigszins geforceerd worden. Door een bodemloos kistje, bedekt met een glazen plaat over de plant te zetten, zullen we het gewenschte resultaat be reiken. Vlak voor den bloei potten we haar dan op en brengen de plant binnen. Als we eenmaal ccn bloeiende plant in huls hebben, hetzij uit den tuin, hetzij van den bloemist, dan trach ten we natuurlijk den bloei zoo lang mogelijk te rekken, waartoe we de plant een plaatsje in het volle licht ge ven, terwijl we rijkelijk gieten. Wan neer we na eenlgcn tijd bemerken dat de bloei vermindert, geven we ook minder water tot tenslotte alle blade ren afvallen, hetgeen absoluut niet verontrustend is. als we de plant dan maar verder In een koele kamer bren gen. Zij heeft dan toch als sierplant afgedaan, en wanneer zij in dat koele vertrek een plaatsje voor een venster krijgt, liefst op het Zuiden, kan zij daar rustig tot Maart of April blijven staan, waarna we de plant verder in den tuin zetten. Zelfs in het kleinste ongunstig gelegen stadstuintje zal zij kunnen tieren, mits zii maar een voch tig humusrijk plekje krijgt. Nu mogen we Van een geforceerd exemplaar, dat we door den bloemist in ons bezit kregen, 't eerste jaar geen rijken bloei verwachten, doch als onze Kerstroos het naar haar zin heeft, zal zij zeker het jaar daarop in allen luis ter pronken. Italië en Zuid-Slavië kunnen niet betalen, Hongarije de helft WASHINGTON. 15 Dec. Italië en Zuid Slavië hebben de regeering der Vereenigde Staten medegedeeld, dat zij niet in staat zijn, den op 15 December vervallendcn termijn der oorlogsschul den te betalen. Daarentegen heeft Hon garije doen welen, dat het de helft van zijn schuld voor de na den wereldoor log op crediet ontvangen meelleveran- ties zal betalen. HAMBURG, 15 December (Havas). Volgen6 het marine-jaarboek dat te Hamburg is verschenen, bedroeg het vloothouw-prograrnma voor 1937: in to taal 335.297 ton, tegen 290.540 ton in 1936. Het programma omvat 152.000 ton aan slagschepen, 38.500 ton aan zware kruisers, 52.400 ton aan lichte kruisers, 36.866 ton torpedojagers en 25.531 ton onderzeeërs. Van de Linieschepen staan twee een heden op de werf te Hamburg. Deze schepen zullen bewapend worden met acht kanonnen van 38 centimeter en twaalf stukken van vijftien centimeter Te Kiel staan twee vliegtuigrnoeder schepen op stapel. Verder staan op het programma twee lichte kruisers van zevenduizend ton en vijftien torpedo jagers met totaal 11.400 ton Ook aan de onderzeevloot wordt krachtig ge werkt tien onderzeeërs van 500 ton twee van zevenhonderd twaalf ton en 24 van 250 ton werden in dLenst ge 6leld. Verder staan op stapel twaalf torpedoboofen van tezamen 9600 ton en twaalf andere die een waterverplaat sing van 600 ton elk hebben. ZIJ, die zich met ingang: van 1 Januari a.s. op geven als kwartaalabonné, ontvangen de tot dien da tum verschijnende num mers gratis. op andere pagina's S*AIISNIhUWS Alnetybo '37 geopend. (Tweede blad, pag. Chris Lanooy demonstreert. (Tweede blad, pag. 2), Wat de afdeelingen bespraken. (Tweede blad, pag. 1), SPURT De 29e partij Eu weAljechin afgebro ken met winstkansen voor Euwe. (Eerste blad. pag. 2)* W eerverwachting Medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. Matige tijdelijk toenemende Z.- W. tot N.-W. wind, zwaar be wolkt met tijdelijke opklarin gen, kans op regen of Datte sneeuwbuien, iets kouder. Het schijnt dat de groote partijen zich willen ontbinden TOKIO 15 Dec. iDomei). Mitsoe.ro Toyama, de beschermheer van het ge nootschap van den Zwarten Draak, die bij verscheidene belangrijke gebeurte nissen der laatste vijftig jaren achter de6chernien een geheimzinnige rol heeft gespeeld, heeft tezamen met Prins Sane- taki Ttsjio en Admiraal Eisoeko Yama- moto over het geheele land eon mani fest doen verspreiden, waarin gewezen wordt op de noodzakelijkheid, onver wijld oen nationale partij te vormen en de politieke partijen te ontbinden. Tegelijkertijd bestaat onder leden van de Minseito en de Seijpekai d'e neiging, deze twee groote partijen te ontbinden, ten behoeve van de vorming van een to- ralitairen staat. DE BUITENLANDSCHE BETREKKIN GEN VAN DEN IFRSCHEN VRIJ STAAT DUBLIN. 14 Dec De Valera heeft in zijn hoodanigheid van minister van buitenlandsche zaken in den Dail me "lecpdeeld. dat dp Tersrhp vertegpnv\inir digor hit de reueoring van Valencia nou geaccrediteerd is F.r bestaat eohter ook 'liplnmatiek contact met generaal Fran co. Verder maakt de Valera bekend dat de geloofsbrieven van den toekomstigen Terschen gezant te Rome aan den ko ning van Ttalië en keizer van Abessinië gericht zullen zijn. De nieuwe Chineesche regeering PEKING, 15 December (Havas/A. N. P.). De woordvoerder van de nieuwe Chineesche regeering heeft toegegeven, dat het programma van deze regeering nog vaag is. De regcering verlangt alle deelen van China onder haar macht te brengen., welke aan de autoriteit van de Kwomintang zijn ontsnapt. Men wil dp elementen, welke zich tegen de Kwomintang verzetten verzamelen en het denkbeeld van de eerste Chinee sche republiek weer in het leven roe pen. De geïnspireerde Chineesche pera verklaart, dat de val van Nanking het begin beteékent voor een nieuw China, dat bevrijd zal rijn van de Amerikaan^ sche en Europeesche invloeden, ;'j

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1