Japansch vice:admiraal teruggeroepen Begrootings-overschot veranderd in tekort DE EEMLANDEQ STROOPERS verdronken GEEN DEMONSTRATIE DER VLOTEN Zware brand Maritieme actie nooit overwogen te Vlaardingen Volksstemming over oorlogs verklaring Licht op Voor Bleyle Kleeding Attlee bepleit steun aan Barcelona Donderdag 16 December 1937 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36e Jaargang No. 145 STRAFMAATREGEL wegens het Panay-incident Een triomfale intocht te Nanking voorbereid Italië's uittreden uit den Volkenbond Drietal mannen bij Fijnaart met hun vaartuig omgeslagen Geruchten over vervroeging der Amerikaansche marine manoeuvres Amerikaansche marine betoont ongeduld Frankrijk's financiën SOUVEREINITEIT IN KOLONIËN ONAANTASTBAAR Expositie brengt verlies van 1.250 millioen francs Kuiperij in asch gelegd Groote schade Huil tégen voorstel van Ludlow Belgische defensie besproken Dit nummer bestaat uit 2 bladen TAXIDIENST ..8 O V O" BINNEN- en BUITENLAND Passagiers verzekerd Tel. 1093-1830 W eerverwachting 4 uur 15 min. „Raad voor verdediging van het regime" ingesteld AMERSFOORISCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS Per 3 «"«uien foor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN «-« "f* T't'nl;«ïp.;";,n,be'ïETZïS elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertenticn voor do helft van den prijs. Kleine Adverientiên „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 China verwacht optreden der mogendheden ter bescher ming van haar belangen :n het Verre Oosten TOKIO, 16 Dec. (Reuter). De Britsche ambassadeur te Tokio heeft hedenoch tend half elf de Britsche nota op het ministerie van buitenlandsche zaken aan minister Hirota overhandigd. De Ja- pansche pers verklaart te hopen, dat Londen en Washington de stappen, wel ke de Japansche regeering genomen heeft, zullen weten te waardeeren. Vice-admiraal Teizo Mitsoenami, de leider van de operaties der luchtmacht bij Nanking, is naar Tokio teruggeroe pen, „overeenkomstig de belofte de of ficieren, die verantwoordelijk zijn voor het hombardeeren van de Panay, te straffen". Officieus wordt medegedeeld, «dat vice-admiraal Mitsoenamj van zijn functie is onthéven. Uit Hankau wordt geméld, dat Chirieésche en buitenlandsche krin gen mét groote belangstelling de re actie volgen, die de incidenten op de Jangtse in da buitenlandsche hoofdsteden hebben teweeg ge bracht. Zij zijn van meening, dat de toestand op een critiek punt is ge komen en dat de toekomst der bui tenlandsche helaneen in het Verre Oosten voor een groot deel zal af hangen van de houding der mo gendheden, met name van Washing ton en Londen. Een vooraanstaande Chinees heeft tegenover den correspondent van het fegentschap Havas verklaard: Indien de mogendheden niet réageeren met een {Vastberadenheid, die in evenredigheid staat met den ernst van het incident, fs het waarschijnlijk, dat de Chineesche openbare meening dit zal beschouwen als een afzien van de verdediging van hun belangen in het Verre Oosten en een toegeven van het falen van het be ginsel der open deur I Hij voegde er aan toe, dat het de po gingen van Japan een protectoraat in China in te stellen met succes zou be kronen en dat het niet onmogelijk is, dat de Chineesche regeering er toe zou kunnen komen de consequenties uit de zen toestand te trekken. Boycot van Japansche waren Tijdens een vergadering te Lóriden [Van het uitvoerend comité van dén „Wereldbond voor dan vrede", werd met algemeene stemmen besloten over fde geheele wereld een boycot te orga- Uièeeren tegen Japansche waren. Deze fcctie zou op 1 Januari 1938 ingaan. Triomftocht te Nanking Reuter meldt uit Sjanghai, dat gene- (raal Matsoei zich gereed maakt morgen een triomftocht te Nanking te houden. Hij zal de stad uit het Oosten binnen trekken. Tegelijkertijd zal vice-admiraal Hasegawa uit het Westen aankomen aan boord van een kruiser en op de lan dingskade aan land gaan. De Japansche militaire politie is Don derdagochtend de Jaquinot-zone, de vei ligheidszone te Nantau, binnengedron gen en heeft svstematische huiszoeking gehouden, aangezien uit deze zone op een Japansche schildwacht was gescho- LONDEN, 16 Dec. (Havas). Eden heeft gisteren in het lagerhuis medege deeld. dat door de uittreding van Italië uit den Volkenbond geen wijziging komt in de Britsche politiek, die met alle middelen streeft naar een verster king van het Geneefsche organisme. Het Poolsche persagentschap P.A.T. Is gemachtigd het in het buitenland ge publiceerde bericht tegen te spreken, dat Polen de directe bijeenroeping van flen Volkenbondsraad zou hebben ge- Jyaagd met het oog op een reorganisa- ™|van den Volkenbond. IEVOLVERGEVECHT IN DE RAAD PLATA, 16 Dec. Tijdens een dis- nrnvii°-e,r een verkiezingskwestie in de hééft aV' J vepSadèring van La Plata leea rvateevaa,'digde Bezzone zijn col- 'dood para ^°°r revolverschoten ge ten, waardoor de man aan de pols gè- wond werd. De commissies tot handhaving van den vréde te Tientsin, waarover het bestuur was overgenomen door de voorloopige regeering der republiek China, onder voorzitterschap van generaal Kaoling- wei, zijn ontbonden. Generaal Kaoling- wei is benoemd tot voorzitter van hat gemeentebestuur van Tientsin en gou verneur van de provincie Hopei. De voorloopige regeering te Peiping Het D.N.B. meldt uit Peiping: De voorloopige regeering der repu bliek China bestaat uit een comité van acht leden onder voorzitterschap van dén burgemeester van «Peiping Tsjang Tsjaotsoen. Vijf der leden zullen permanent in het comité zitting hebben; bovendien zijn drie ondercomité's gevormd, namelijk een rechterlijk comité onder voorzitter schap van Toengkang. den minister van justitie der vroegere regeering te Pai ning, voorts een uitvoerend comité, welks voorzitter Wangkeming, minister van financiën bij de vroeeere Peiping- regeering, is, en ten derde een wetge vend comité met Tang Erhho aan het hoofd, die aan do keizerlijke universiteit te Tokio gepromoveerd is, en als minis ter van opvoeding zitting heeft gehad in de oude Peiping-regeering. Het uitvoerend comité zal een afdee- ling voor openbare veiligheid omvatten, welker leider de vroegere militaire gou verneur der provincie Kiangsoe, gene raal Tsjihsiehjoean is De afdééling voor opbouw, die eveneens onder het uitvoerend comité ressorteert, wordt door Wangitang geleid. De wetgevende afdeeling wordt door Tsjuesjén den oud minister van justitie in de Peiping-re geering geleid en de afdeeling opvoe ding en cultuur door Tang Erhho. Op het oogenblik is er nog geen president voor buitenlandsche en militaire aan gelegenheden. FIJNAART, 16 Decembër. Sedert Dinsdagochtend wer den te Fijnaart de 45-jarige werklooze G. van H. én zijn beide zoons van 21 en 17 jaar vermist. Gisteravond laat zijn hun lijken in de rivier de Mark gevonden. Uit het ingestelde onderzoek i6 komen vast te staan, dat Van H. en zijri beide zoons Maandagavond waren uitgegaan om in den aan de andere zijde van de Mark gelegen Beermondpolder te gaan stroopen. Om in den polder te komén moe6ten zij van het Slobbegors de ri vier oversteken, die ter plaatse onge veer veertig meter breed en zes meter diep is. In een platte bak trachtten zij over de rivier te komen. Waarschijnlijk is het vaartuigje omgeslagen, waarvan de oorzaak echter nog niet bekend is. Gisteren heeft de marechaussee den geheelen dag in de omgeving van de plek, waar. na de vermissing van de stroopers. de bak omgekeerd drijven 1e in de rivier werd gevonden, gedregd. Gistermiddag werd een lichtbak opge haald, terwijl gisteravond omstreeks half tien op ongeveer dezelfde plaats de drie lijken werden gevonden. De man nen hadden nog een geweer over dén schouder. De lijken zijn tegen middernacht van de plaats waar zij gevonden zijn met een auto naar Fijnaart overgebracht, waar zij voorloopig in het lijkenhuisje van de R.K. begraafplaats zijn neergelegd. WATERVLIEGTUIGEN VOOR MACAO LONDEN. 16 Dec. (Havas). Portu gal heeft in Engeland vier watervlieg tuigen besteld, die bestemd zijn voor de marine-basis, die te Macao zal worden gevestigd. De verjaardag van den Eneelschen koning. Batterijen In Hyde Park te Londen lossen saluutschoten. Verklaring van Huil wellicht waar schuwing aan Japan, dat ge zamenlijk optreden met Engeland niet is uit gesloten WASHINGTON, 16 Dec. (Reu- ter). In een persconferentie heeft minister Huil verklaard, dat de Amerikaansche regeering nooit een gemeenschappelijke demon stratie of eenige andere vlootactie in verband met de incidenten op de Jangtse heeft overwogen. Van gezaghebbende zijde werd later nog verklaard, dat de algemeene politiek, door middel waarvan de Vereenigde Staten van den aan vang af hebben gestreefd naar een oplossing van het conflict in het Verre Oosten, nooit geweld heeft ingehouden. De verklaringen van Hull ten aan zien van een maritieme actie in het Lerre Oosten schijnen, aldus meldt Ha vas, het tweeledige doel te hebben: een einde te maken aan de geruchten vol gens welke ondernandelingen gaande zouden zijn tusschen Engeland en de Vereenigde Staten met het oog op een gemeenschappelijke of evenwijdige vloot demonstratie in den Stillen Oceaan en Japan te waarschuwen, dat een derge lijke actie niet onmogelijk is. indien de omstandigheden dat uoodig zouden ma ken. Amerikaansche marinekringen betoo- nen een zeker ongeduld ten aanzien van de traagheid der diplomatieke actie na de torpedeerine van de Panay. die zij toeschrijven aan een weloverwogen actie der Japanneezen. Zij verwachten evén wel een volledic rapport over de toe dracht van deze torpedeering. welk rapport de verklaringen van ooggetui gen heter tot hun rpcht zal kunnen doen komen Deze laatsten beschuldigen de Japanneez°n er van door kanonneer- booten te hebben laten schieten, terwijl vliégtuigen bommen lieten vallen. De spanning tusschen de Ver- eenigde Staten en Japan neemt vol gens Havas toe. Verantwoordelijke Amerikaansche marinekringen slui ten de moeelijkheid niet uit. dat de Amerikaansche vlootmanoeuvres vervroegd zullen worden en in het Zuidelijk deel van den Stillen Oce aan zullen worden gehouden en niet in de buurt van de Samoa-eilan- den. zooals in de bedoeling had ge legen. Anderzijds worden volgens Reuter de geruchten, als zouden dé voor Maért vastgestelde Amerikaansche vlootoefe- ningen tusschen Hawaii en Samoa ver vroegd worden, tegengesproken. Boven dien wordt er op gewezen, dat het ter rein voor de oefeningen reeds was uit gekozen lang voor de crisis in het yerre Öo6ten begons Koloniale éischen van Duitsch- land komen alleen ter sprake als Frankrijk zelf dit nuttig oordeelt PARIJS, 16 Dec. (Havas). De Kamer is gisteravond begonnen met haar algemeene beschouwing over de begroo ting. De rapporteur maakte er op opmerkzaam, dat als ge- vólg van besluiten dér kamer het overschot, dat oorspron kelijk geraamd was op 1.602 millióen, verkeerd is in een tekort van bijna 285 millioen. Bij de bespreking van de bégroóting van koloniën maakte Löuis Marin één toespeling op de koloniale eischen van Duitschland. Hij zeide. dat Frankrijk zijn eigen bezittingen moét kunnen be houden en noodigde den minister uit, een vastberaden houding aan té nemén. De minister antwoordde, dat er nog geen enkele gewaagde stap gedaan is, daar geen feitelijke vraag is gesteld. Marin zeide verdér hét te betreuren, dat de post voor de koloniale troepen in Indo-China verminderd is. Hij verzocht den minister het vraagstuk dér Fran- sche koloniale troepen te Sjanghai op nieuw in studie te némèn. De minister verklaarde, dat te Sjanghai alle noodige maatregelen genomen zijn; de Fransche concessie is tróuwens geëerbiedigd. De minister van koloniën, Marius Moutet, verklaarde tijdens de debatten voorts nog, dat de kólóniën van het grootste belang zijn voor Frankrijk. Voor de verdedieing van de koloniën is een driejaren plan ópgesteld. Verdér zeide de minisTér dat het volksfront hém niét op zijn plaats hééft géroépen om de sóuveréinitéit van Frankrijk in zijn koloniën te laten aantasten. Het vraagstuk dér koloniale eischen van Duitschland is een vraagstuk van algemeene póli- tiek, dat de minister niét wil behan delen in Afwezigheid van den minis ter van buitenlandsche zakén, alléén wildé hij zeggen, dat Frankrijk deze zaak ter sprake zal bréngen, wan neer het dit zelf nuttig oordeelt. Het bezoek vèn Flandin aan Duitschland In de wandelgangen van de Kamer verluidt over de reis van Flandin naar Duitschland, dat uit de door hem gevoer de gedéchtenwisselingen zou blijken, dat Duitschland onder iedér beding zoü weigerén terug te kéérén naar den Vol- kénbond en zijn koloniale eischén zou handhaven evenals zijn opvattingen ten aanzien van Oostenrijk en de minder- héden in Tsjèchóslowakije. Pasvisa voor vreemde lingen Tijdéns den kabinetsraad, die Zater dag a s. zal worden gehouden, zal de minister vèn binnenlandsche zaken, naar hij zich voorstelt, de aandacht van zijn collega's vestigen op de noodzake lijkheid, die zich volgens hem voordoet om het stelsel der paspoorten voor vreemdelingen, die naar Frankrijk ko men, te wijzigen. In de kringen van het ministerie van binnenlandsche zaken betoont men zich voorstander van de toepassing van visa op paspoorten. De Fransche consuls zou den deze verstrekken aan vréemdelin- gen, die naar Frankrijk wenschèn te eaan. Binnen 48 uur na aankomst in Frank rijk móeten vreemdelingen zich aanmèl- den bij de politie. Voor Fransche staatsburgèrs zou men een identiteitskaart willen invoeren voor personen van 18 jaar en óudér. Expositie heeft den 'staat 1.250 millioen gekost De president der opperste contróle- commissiè, Caillaux, hééft rapport uit gebracht over de financieele resultaten der tentoonstelling. Het rapport eindigt: „Men kan het bedrag, noodig voor de aanzuivering der exploitatierekening van de tentoonstelling op 500 millioen schatten, ongeacht de kosten voor eèn evéntueèle verlenging. Mén kan zeggen, dat dé tentoonstelling anderhalf mil liard zal hebben gekost. Behalve een bedrag van 73 millioen, dat de stad Parijs voor haar rekening néémt en een bedrag van 150 millioen, dat de zuivere opbrengst der tentoon stelling is, komt dus tén léste vèn den staat eén bedrag van ongeveer 1.250 mil lioen Franken," VLAARDINGEN, 16 Dèc. Van morgen tégen vijf uur werd brand ontdekt in de machinale electrischa kuiperij van de firma J. C. van Dorp en Zonen, te Vlaardingen. Voor dat de brandweer aanwezig was, stond hét pand reeds in lichter laaie. De brandweer tastte het vuur met vier stralen aan en had den brand na geruimen tijd zoodanig onder de knie, dat gevaar voor uitbreiding uitgeslotèn kon worden geacht. De kuipérij zelf i6 echter volkomen uit gebrand. De oorzaak van dézen brand is on bekend. Om half zes gisteravond had hét perèónéél, dat uit zéventien man bestaat, de fabriek verlaten. Het ge bouw met inventaris, bestaande uit kostbare machines en kuipermateriaal, was in totaal 6lechts voor vijftien tot zestienduizend gulden verzekerd, doch niét tegen bedrijfsschade. Het bedrijf zal voor langên tijd volkomen gestagneerd zijn. Amendement op de grondwet der Vereenigde Staten ingediend bij Huis van Afgevaar digden WASHINGTON, 16 Dec. (Havas). Téiélfdertijd dat Roosevelt hét ini tiatief nam krachtig Dij dén keizer van Japan te protestèèren, hééft Ludlow bij het Huis van Afgevaar- vaardigden een wetsontwerp inge diend, dat ten doel heeft de grond wet zoodanig te amendeeren, dat de Vereenigde Staten slechts een oor lóg zullen kunnen verklaren na een voorafgaand nationaal referendum. Volgens het reglement van orde heeft Ludlow voor de indiening van zijn voor stel 218 handtèekeningen noodig gehad, d.i. de meerderheid der leden, om het ontwerp in bespreking te kunnen doen bréngen. De regeering had gisteren nog ge dacht, dat dit aantal niet zou kunnen werdén bereikt, doch het incident met de Panay heeft aen nieuwe gunstige reactie gehad ten behoeve van het wets ontwerp van Ludlow en den voorsteller spoedig het nog vereischte aantal hand teekeningen opgeleverd. Een beraadslaging over dit wetsont werp is onvermijdelijk, doch aangezien hét een wet is, welke de grondwet zal amendeeren is een meerderheid van twee derde in Kamer en Senaat noodig. Men verwacht, dat deze meerderheid niet voor de wet van Ludlow zal worden uitgebracht. De aanvaarding der resolu tie van Ludlow is volgens Havas ove rigens een niéuw symptoom van het •nnflict. dat de Amerikaansche open bare mèening over de leiding der bui- fenlandsrhe politipk verdeelt StaatccprretariHuil heeft bekend ge n.iakt tegenstander te zijn van het voor- stél van Ludlow ter zake van een amen dement op de -"ondwet, waarbij een re ferendum noodig zou worden vóór een oorlogsverklaring zou kunnen worden gegeven. BRUSSEL, 16 Dec. (Belga). Tijclèns de debatten over de begrooting van landsverdediging in den 6enaat heeft senator Nóthomb (R.K.) o.m. verklaard, dat naar zijn meéning België met geèn enkel land een militair accoord kan sluiter), maar dat dit niet mag beletten, over te gaan tot besprekingen tusschen generale atatén. Te dien aazien ver klaarde spr. verder, dat besprekingen i»et Nederland noodzakelijk zijn. OUDSTE- en BETROUWBAARSTE ADRES VOOR Medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. Zwakke tot matige wind uit N. richtingen, zwaar bewolkt tot be trokken. waarschijnlijk buien van sneeuw of natte sneeuw, temperatuur om het vriespunt. Regeeringstroepen zouden succes sen hebben geboekt bij offen sieve operaties nabij Teruel LONDEN, 16 Dec. (Havas). Bij de opèning van een nieuw algemeen hoofd kwartier van de Labourpartij te Chel sea, heeft Attlee o.a. gezegd: Wij moe ten druk uitoefenen op de regeering op dat zij haar houding ten aanzien van Spanje wijzigt, en tegelijk moeten wij de openbare meening van dit land trach ten te wijzigen. Ook moeten wij aan dacht schenken aan het vraagstuk van het zenden van levensmiddelen naar Spanje. Onze regeering beschouwe dit niet als een overtreding van de niet- tnmengingsbepalingen. Uit Barcelona meldt Havas, dat in de staatscourant een decreet wordt gepu bliceerd, waarbij een raad voor ver dediging en waarborging van het regi me en voor de achtervolging van zijn tegenstanders in het leven wordt geroe pen. De raad zal staan onder voorzit terschap van den minister van binnen landsche zaken. Zijn gezag zal slechts beperkt kunnen worden door ingrijpen van den minister-president. Een communiqué van het ministerie van buitenlandsche zaken te Barcelona vermeldt, dat de regeerngstroepen in dé „Levant-zone" met volledig succes ver schillende offensieve bewegingen hebben ten uitvoer gelegd. Uit Madrid meldt Havas, dat volgens nog niet officieel bevestigde berichten de in den Oostelijken sector door de re geeringstroepen ingezette operaties gun stig zouden zijn verloor»en. De weg en de spoorlijn van Teruel naar Saragossa zouden op het oogpnblik door de regee ringstroepen zijn afgesneden. Een officieel communiqué van Sala manca deelt echter mede, dat twee vij andelijke aanvallen op schitterende wij- z;e werden afgeslagen in den sector van Teruel. De vijand zou vele dooden op het slag- ,veld hebben moeten achterlaten. HET RHETOROMAANSCH ALS VIERDE TAAL BERN, 16 Dec. (Havas). De stan denraad heeft met algemeene stemmen het wetsontwerp inzake de erkenning van het Rhetoromaansch als vierde landstaal aangenomen. Dit wetsont werp, dat reeds door den nationalen raad was goedgekeurd, zal thans nog aan een volksstemming moeten wor«< den onderworpen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1