de eemlandeu Weldra offensief tegen Zuid-China ALS ER EEN ORANJE-TELG GEBOREN WORDT Japan's onrecht ondubbelzinnig vastgelegd DE „GAROET" lek geslagen M, VOORSCHRIFTEN VOOR RIJKSDIENSTEN De begrooting goedgekeurd ingri Nieui ws NOODLOTTIGE TWIST Vrijdag 17 December 1937 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36e Jaargang No. 146 Tsjang Kai Tsjek hoopt op succes door uitputting van Japan Regeling van het militair eerbetoon Indien de dag, volgende op dien waarop de geboorte plaats had, een Zondag mocht zijn, wordt de feest viering verlegd naar Maandag W Frankrijk's financien GEEN CONTROLE op wisselkoersen Dr. Boumann president van Zwitserland Dit nummer bestaat uit 2 bladen BERICHT 4 uur 15 min. DE TOESTAND VAN Prins Bernhard AMER SFGORïSÖï DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 m»and<u> voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON fNTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN vaA 1—4 rcöc,s f 105 mct infce*riPvao ccn bewijsnummer, elke regel racer f 0.25. Liefdadigheids-advcrtenticn voor de helft van den prijs. Kleine Adverientiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—Bewijsnummer extra f 0.05 Bezetting van Kanton zou na den handel van Sjanghai dien van Hongkong ruïneeren Japansche basis in den Patras-archipel SJANGHAI, 17 Dec. (Havas). Na den val van Nanking is de aandacht gevestigd op de Zuide lijke provincies, waar men thans ieder oogenblik een Japanschen aanval op Kanton verwacht. Maar schalk Tsjang Kai Tsjek heeft de militaire autoriteiten van de pro vincie Kwantoeng gelast den oor log voor te bereiden tegen de Ja pansche legers, die in Zuid-China dreigen door te dringen. Reuter seint uit Hongkong dat in verband met deze mogelijkheid dat de vijandelijkheden zich uit zullen strekken tot het Zuiden van China, de Britsche autoritei ten op de vijf voornaamste punten langs de grens tusschen Hong kong en China waarnemingspos ten hebben gebouwd. Sinds verscheiden maanden hebben de Japanneezen reeds voorbereidingen getroffen. Zij hebben een aantal eiland jes bezet aan de monding van de Parel rivier, waaraan Kanton is gelegen, en rond Hongkong, met name te Tsjikai en San Tsjian. De Japanneezen leggen thans in haast in den Patras-Archipel, op 200 km ten Zuid-Westen van Kanton, een belangrijk centrum voor watervlieg tuigen aan. Te Sjanghai is men van meening, dat het nieuwe front Japan zal verplichten een aanzienliike krachtsinspanning te ontplooien, maar men is van oordeel dat deze actie noodig is voor de algemeene actie in China, daar de provincies Kwantoeng en Kvvangsi, waarvan Kan ton een groot centrum is, behooren tot de rijkste van China. Deze beide provincies hebben tot de laatste jaren een apart gebied gevormd, dat politiek van de rest van China is af gescheiden. Zij hadden het gezag der centrale regeering slechts aanvaard op de basis van landsverdediging tegen ondernemingen van Japan. De milities dezer provincies worden thans krachtig geoefehd. Zij zullen naar men zegt, bin nen twee maanden twee divisies uitge lezen troepen verschaffen aan de cen trale regeering. Men veronderstelt evenwel, dat de Ja panneezen hun actie niet grondig zul len ontwikkelen en zich er toe zullen bepalen Kanton en omstreken te bezet ten om de Kwangsi-legers gedeeltelijk te verlammen door hen vast te zetten en om den spoorweg van Kanton naar Hano-kau. den laatsten belangrijken ver bindingsweg tusschen China en het buitenland, onbruikbaar te maken. De bezetting van Kanton zou ook een ernstigen slag toebrengen aan de bui- tenlandsche belangen in bet Verre Oos- ten en na den handel van Sjanghai dien van Hongkong ruineeren. Triomfale intocht te Nanking De Japansche troepen hebben gis termiddag hun triomfalen intocht in Nanking gehouden .in tegenwoordig heid van luitenant-generaal prins Saka, den commandant van de troepen, die de stad hebben ingeno men. Voor het vroegere Chineesche hoofdkwartier werd een godsdienst plechtigheid gehouden, ter nage dachtenis van de voor Nanking ge sneuvelde .Tanansche soldaten. -% Drie Japansche oorlogsschepen zijn de Jangtse opgestoomd en zijn slaags geraakt met de Chineesche kustbatte- rijen hij Anking, de hoofdstad van dp Provincie Anwei. Drie Chineesche divisies, die van de hoofdmacht waren afgesneden toen de verdedigers van Nanking de Jangtse overtrokken, hebben zich een weg ge baand door de Japansche linies en zijn te Kwangtse aangekomen. Do mannen zijn totaal uitgeput en de divisies heb ben groote verliezen geleden. Tsjang Kai Tsjek is te Hankau aan gekomen op een inspectie tournée. Hij heeft per radio een manifest gericht tot het. Chineesche volk, waarin hij zeide: Onverschillig hoe de tegenwoordige toe stand moge veranderen, wij moeten ons niet overgeven, maar voorwaarts mar- cheeren. Onverschillig hoe de tegen woordige internationale toestand zich ontwikkelt, wij moeten ons uiterste best doen en niet te vlug teleurstelling on dervinden. Wij moeten geen enkele neiging too- nen afhankelijk te zijn van anderen Met het mandaat van de Kwomintang en van de regeering heb ik mijzelf ver bonden onwrikbaar dezen koers te vol gen. Het verlies aan levens van burgers en aan eigendommen is niet te ramen. F.en 7on geweldig offer bij den tegen stand tegen een huitenlandsrhen aan vat kont 7i>'n weercra niet in de geheele geschiedenis van China. Slechts door een uiteindelijke overwinning zou ik de nartii. de regeerine en het volk een ver goeding daarvoor kunnen geven. „Wij zijn er van overtuigd, dat de te genwoordige situatie gunstig is voor China. Op den grondslag van China's toekomstige succes kan een langdurige tegenstand niet geboden worden in Nan king of de groote steden, maar wel in de dorpen in geheel China door de krachtige vastberadenheid des volks. De tijd moet komen, waarop de militaire kracht van Japan volkomen zal zijn uit geput, zoodat wii daardoor de overwin ning behalen. Ofschoon internationale sancties niet volledig in werking treden is de kwestie van recht en onrecht ten aanzien van de internationale gerech tigheid ondubbelzinnig vastgelegd in de openbare meening ter wereld." Sedert den aanvang der vijandelijk heden zijn de verliezen van het Chi neesche leger gestegen tot boven 300.000 man. Zoolang ik echter leef, wil ik tot het uiterste mijn bekwaamheid in het werk stellen om weerstand te bieden tot het bittere einde en de uiteindelijke overwinning voor de natie te verzeke ren." Het schip heeft den steven rte\vend en zet thans koers naar Brest BREST, 16 December. (A.N.P.) Naar wij vernemen is het uitgaande stoomvrachtschip „Garoet" van de Rotterdamsche Lloyd tijdens storm weer op 125 mijl ten Zuidwesten van Ouessant lek geslagen. Het schip heeft den steven gewend en zet thans koers naar Brest. Inmiddels heeft de zeesleepboot „Zwarte Zee", welke te Douarnenez is gestationneerd, zich naar het schip begeven, om zoodra assistentie wordt gevraagd, deze te kunnen verleenen. De ..Garoet" is in 1917 gebouwd op de helling van de Kon. Mij. „De Schel de" te Vlissingen. Het vrachtschip meet 7133 bruto reg. ton en *5-43 netto reg. ton. Op 6 December vertrok de „Garoet" uit Rotterdam, geladen met stukgoede ren. Te Antwerpen werd verder vracht goed ingenomen, waarna het schip naar Soerabaia vertrok. Naar wij nader over de moeilijk heden, waarmede het vrachtschip heeft te kampen, vernemen, hpeft het schip een lek in ruim Morgen wordt de „Garoet" te Brest ver wacht. Van Zeeland te Rome ROME, 17 Dec. (Havas) Van Zee land. de vroegere Belgische minister president, is te Rome aangekomen Het doel van zijn reis is in Italië het eco nomische onderzoek voort te zetter, waarmede hij zich op verzoek \an Groot-Brittannië, Frankrijk en ae Ver eenigde Staten heeft belast. Hoewel deze reis geen officieel karak ter draagt, zal Van Zeeland door Mus solini worden ontvangen. ET betrekking tot de viering can de te verwachten jeboorte van een Prins of van een Prinses zoo maakt de Regeeringspersdienst be kend heeft de Regeering o.m. het volgende bepaald. KONINKLIJKE MARINE 1. Door Hr. Ms. schepen zal een saluut worden afgegeven ten getale van 101 schoten voor een Prins en 51 schoten voor een Prinses. Dit saluut wordt zoo spoedig mogelijk na het bekend worden der geboorte afgevuurd, met dien verstande, dat indien de geboorte na zonsonder gang, gedurende den avond of den nacht plaats heeft, het saluut direct na zonsopkomst zal worden gegeven. 2. Terstond na het bekend worden van de geboorte c.q. vanaf zonsopkomst wordt a/b van de oorlogsschepen van top gevlagd tot het tijdstip van vlag neerhalen. 3. De dag, volgende op dien van de geboorte, wordt gevierd als een verjaardag van een der leden van het Koninklijk Huis, zonder dat daarbij opnieuw saluutschoten worden afgegeven. KONINKLIJKE LANDMACHT 1. Ter plaatse waar de geboorte plaats vindt, zoomede in de standplaatsen van de bevelhebbers in de militaire afdeelingen ('s-Gravenhage, Arnhem, Breda en Amersfoort) zoomede te Amster dam worden eere schoten afgegeven ten getale van 101 voor een Prins en 51 voor een Prinses. Deze eereschoten worden zoo spoedig mogelijk na het bekend worden der geboorte afgevuurd Indien de geboorte gedurende den nacht plaats vindt waarvoor te stellen tusschen 22 00 en 7.00 te 7.00 2. De dag, volgende op dien van de geboorte, wordt gevierd als een verjaardag van een der leden van het Koninklijk Huis, d.w.z. dat na 13.00 dienst als op Zondag wordt verricht. 3. Terstond na het bekend worden van de geboorte wordt van de kazernegebouwen de natio nale vlag uitgehangen. De vlag blijft hangen gedurende den daarop volgenden dag. AT hierboven is bepaald met betrekking tot de viering van den dag, volgende op dien van de geboorte, voor de weermacht, geldt mede voor de departementen van algemeen bestuur en de daaronder ressorteerende diensten en instellin gen. Wat gezegd werd omtrent het uitsteken van de nationale vlag van de kazernes geldt voor alle openbare gebouwen. Indien de- dag, volgende op dien waarop de geboorte heeft plaats gehad, een Zondag mocht zijn, wordt de feestviering verlegd naar den on middellijk volgenden Maandag. Dit laatste geldt zoowel voor de weermacht als voor de departe menten van algemeen bestuur. Leeningen worden niet gemakke lijker dooj de redevoeringen ■"•n critici, verklaart Bonnet Hoeveel zal geleend moeten worden PARIJS, 17 Dec. (Havas). De kamer heeft den geheelen nacht door vergaderd om de eerste lezing van de begroo ting af te handelen. De begroo ting werd aangenomen met 547 tegen 25 stemmen. Het evenwicht in de begrooting is als volgt: uitgaven 54.599.318.506 francs, inkomsten 54.600.332.808 frs. De minister van financien dankte de kamer de beRrooting met welwillend heid te hebben behandeld en de voorzit ter van de kamer dankte den minister de behandeling van de begrooting ge makkelijk te hebben gemaakt. De kamer zal Donderdag a s. bijeen komen ter bespreking van het wetsont werp tot heropening van de tentoonstel ling in 1938. Bij de algemeene besprekingen over de begrooting 1938. had de communist Duclos opgemerkt dat door de indirec te belasting de groote massa wordt ge troffen; de kapitalisten in Frankrijk minder dan in Engeland en de Veree- nigde Staten. Het land wacht volgens spreker op andere financieele wetten. Paul Revnaud verklaarde, dat volgens zijn meening de minister van financien onvoorzichtig is geweest met het vast stellen van het maximum van de uit te geven leeningen op 26 milliard. In 1937 hééft Frankrijk 42 milliard geleend. Hij herinnerde eraan, dat hij onlangs in een artikel het tekort heeft geschat op acht Minister Bonnet milliard en de in 1938 uit te schrijven leeningen op meer dan 40 milliard. Tenslotte wees hij erop, dat de groothandelprijzen zijn gestegen met 60 pet. en de prijzen in den kleinhandel met 50 pet. Hij ver wacht dat hieruit een inflatie zal voortvloeien. Er moet een evenwicht gevonden worden tusschen de prij zen in Frankrijk en de prijzen in de wereld. Ten aanzien van de wissel- conlróle verklaarde Reynaud dat dit alleen met succes in een land met een dictator kan geschieden. Spinasse had gelijk toen hij zeide, dat deze controle een economische dictatuur béteekende. Reynand vroeg zich af wat van het drievoudig verbond zal worden. Het heeft niet geleid tot den terugkeer van het kapitaal. Op het oogenblik moet een lange réèks van vergissingen worden hersteld. Spreker vroeg tenslotte waar om men dit niét spontaan doet, vóór men, zooals in andere landen, verplicht wordt te doen. Bij zijn beantwoording der begroo- tingsdebatten, had minister Bonnet ver klaard, dat de ingediende begrooting oprecht is. Het evenwicht zal eerst vol komen zijn wanneer op de begrooting weer gebracht zullen zijn zekere blij vende uitgaven, zooals pensioenen en zekere defensieuitgaven. De toestand van de schatkist is echter gezond. Wij hebben aan alle vervaldata voldaan. De schatkist beschikt voor het eerste kwarlaal over negen milliard. De toe' komst kan gerust tegemoet worden gezien. De schatkist zal aan zijn verplichtin gen kunnen voldoen, wanneer niet dagelijks de munt- en schatkistkwesties op straat gebracht worden. Leeningen worden niet gemakkelijker door de rede voeringen van critici. De regeering zal geen controle op wisselkoersen instel len en trouw blijven aan de drie mogendhedenovereenkomst. De finan cieele toestand zal snel beter worden wanneer men voortgaat ordéliik en ge disciplineerd te werken. Bonnet eindig de met te herinneren aan de woorden van Herriot, volgens welke voor de landsverdediging niet alleen een sterk leger, maar ook sterke financien noodig zijn. op andere pagina's SrdRSiy/HHF.S K.D D. vergadert, (Tweede Blad, pag. 1). Ned. Ver. van Huisvrouwen (Tweede Blad, pag. 1). Lezing L. W van Loon. (Tweede Blad, pag. 1). SPORT Dr. Euwe wint de laatste match van het tournooi om het wereldkampioen schap schaken. Eindstand 17V212Vfe (Eerste Blad. pag. 2). BERN. 16 Dec. De bondsverga dering heeft héden met 513 van de 181 geldige stemmen den tegen- woordigen vice-president van den bondsraad, dr Johannes Baumann, tot bondspresident voor 1938 geko zen. Bondsraad Philipp Etter werd met 148 van de 168 celdige stem men tot vice-president gekozen. Bondspresident Baumann, die tot de vrijzinnig-democratische partij behoort is op het oogénblik hoofd van 't depar tement van justitie en politie. Hij werd den 27en November 1874 te Herisau ge boren en heeft sedert 1911 het kantoon Appenzell-Ausser Rhoden in den sten- denraad vertegenwoordigd, In het leger bekleedt Baumann den rang van kolo nel der infanterie. In 1934 koos bondsvergadering hem tot opvolger v Haeherlin als lid van den bondsraad Vice-president Etter, die eveneens 1934 tot lid van dan bondsraad werd r- kozen, behoort tot de katholiék-conser vatieve partij. Hij is thans hoofd het departement zaken. an yan binnenlandsche ZIJ, die zich met ingan# van 1 Januari a.s. op geven als kwartaalabonné, ontvangen de tot dien da tum verschijnende num mers gratis. W eerverwachting Medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. Zwakke tot matige N.-W. tot N.- O. wind, zwaar bewolkt tot be trokken, waarschijnlijk buien van regen of 6noeuw, tempera tuur om het vriespunt. Verbetering blijft aan houden AMSTERDAM, 17 Decem ber. De particuliere secre taris van Z.K.H. Prins Bern hard, jhr. mr. C. Dedel, ver strekte ons hedenmiddag ie half twee het volgende com muniqué: Gedurende de afgeloopen week heeft de verbetering in den toestand van Prins Bern- hatd aangehouden. De bezoe ken, die Z.K.H. van Prinses Juliana ontvangt, zijn van lan- geren duur dan tevoren. BOSKOOP, 17 December. Een tragisch ongeval heeft zich vannacht omstreeks half één te Boskoop voorgedaan. De 27-jarige chauffeur P. B. is op den 60-jarigen rijwiel handelaar P. H. dusdanig in woede ontstoken, dat hij hem een klap met de hand gaf, met het ongelukkige gevolg, dat H. op den grond viel en eenige oogenblikken daarna overleed. B., die met eenige andere personen een café had bezocht, was met enkele van deze personen na afloop in de Boot- straat blijven napraten. Een van hen vertélde B., dat II. praatjes van hem vertelde. H., die het zelfde café had be zocht en zich even daarna hij het groep je personen voegde, ontving van B„ die toen hij hem zag in woede ontstak, een klap in het gezicht, met het gevolg, dat H. legen den grond viel en een tilings ontboden dnkter slechts den dood kon constateeren. Hel lijk is in beslag genomen en het sectie-onderzoek zal moeten uitwijzen wat de juiste oorzaak van den dood is. De chauffeur is in hechtenis geno men.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1