DE EEMLANDEU VER. STATEN WACHTEN nader onderzoek af Ontzettende botsing van twee vrachtwagens uit mooi Amersfoort Versterking der Voor Bleyle Kleeding Overval te Rijen Geen devaluatie van de lire Twee dooden te betreuren Sneeuwstormen in Letland LESTOESTEL over den kop Strijd om Teruel duurt voort I| CROWN - COAT- en STANDAARD - COAT p, II DAMES- en KINDERREGENMANTELS I Zaterdag 18 December 1937 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36e Jaargang No. 147 Het Panay-incident Aziatische vloot overwogen GEEN ERKENNING DE JURE Dit nummer bestaat uit 3 bladen LEYTAX Oudste en betrouw baarste adres in BINNEN- EN BUITENLAND Tel. 1788 4 uur 15 min. AUF DEM RüCKEN DES PFERDES LIEGT DAS GLüCK! Medische Hulp ANERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS P» 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN vafl 14 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Licfdadigheids-advcrtentiên voor do helft van den prijs. Kleine Advcricntiên „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Derde divisie der Japansche vloot niet als een straf, maar voor herstellingen terug geroepen Hongkong in staat van verdediging gebracht WASHINGTON. 18 Dec. (Havas.l - De Japansche ambassadeur Saito heeft een bezoek gebracht. aan staatssecreta ris Huil. Voor het onderhoud verklaar de de ambassadeur, dat hij niet het ant woord van Tokio op de eischen van Roo eevelt kwam hreneen. maar een zuiver informatief cesprek met Huil wenschte te hebben, Huil verklaarde later, dat de eedachfenwissplinir hetrekkinc had gehad op een detailpunt. De staatsse cretaris is nipt op do hnnete gestold van den datum, waarop Japan op da pro testnota zal antwoorden. Hot staatsdepartement is nog in af wachting van het ranport van de com mis«ie van onderznpk tp Siansrhni die onder leiding van marine-offirjprpn alle verklaringen van ooggetuigen van he* bombardempnt der Panay bijeenge bracht heeft. Admiraal Yarnell, de bevelhebber van de Aziatische vloot van de Ver- eenigde Staten, heeft geseind, dat vijf opvarenden van de Panay zeer ernstig gewond zijn. Voorts heeft hij den Britschen opperbevelhebber ad miraal Little gedankt voor de snelle en dappere hulp. welke de Brit- sche marine heeft verleend bij het incident van de Panay. V er sterking der Aziati sche vloot overwogen Admiraal Leahv, de opperbevelheb ber van de Amerikaansche vloot, heeft met president Roosevelt het incident van de Panav besproken In vlootkrin- gen is men vol vertrouwen in de voor bereidende maatregelen van de vloot en men is van meening. dat in eeval van nood binnen enkele uren de Stille Oceaan-vloot met voldoende voorraden naar Ch'na kan vertrekken. Een der gelijke demonstratie behoudt een indi vidneel karakter want de openhar* meenine beschouwt een gemeenschap pelijk optreden met Engeland, voora' wanneer het initiatief van Engeland uitgaat, als een bewijs voor de veron derstelling dat de Vereenigde Staten een pion zijn in het schaakspel van En geland, temeer omdat de Rrifsche han delsbelangen in China meer bedreigd worden dan de Amerikaansche. Niet als straf terug geroepen Naar aanleiding van de geruchten in de buitenlandsrhe pers. dat de derde Ja pansche vlootdivisie terug zou worden geroepen, aangezien zij verantwoorde lijk is voor de incidenten, en vervaneei zou worden door de tweede divisie, wordt in welingelichte kringen te To kio medegedeeld, dat de imperiale raad reeds op 27 November heeft aangekon digd, dat de Japansche vloot onder com mando van admiraal Nagano, welke sedert het begin van het Chineesch-Ja- pansche incident in de Chineesche wate ren vertoeft, naar zijn bases zal terug- keeren voor het verrichten van de nood zakelijke herstellingen en aanvulling van personeel. De operaties in de Chineesche wateren Iersche Vrijstaat blijft krachtig voorstander van de Volken- bondspolitiek DUBLIN, 18 Dec. (Reuter) Men ver klaart, dat de gezant van den lerschen Vrijstaat te Rome zijn functie op 1 Fe bruari zal aanvaarden. Reuter verneemt van gezaghebbende zijnde, dat men door de benoeming van een gezant niet met de Volkensbondspolitiek wil breken. De regeering blijft krachtig voorstandster van deze politiek en van de gemeen schappelijke veiligheid. De erkenning de facto van den Ttaliaanschen koning als keizer van Ahessinië houdt geen erkenning de jure in. zullen worden voortgezet door onlangs georganiseerde vloot-afdeelingen. De anti-Japansche boycotbeweging Havas seint uit Londen: Het bestuur der volkenbondsvereeni- ging heeft in zijn bijeenkomst van giste- den een reeks moties, strekkende tot een boycot van Japansche goederen aange nomen. Des avonds trok een aantal ge studeerde en studeerende vrouwen door de voornaamste straten van Westend Zij deelden vlugschriften uit, waarin tot den boycot werd aangespoord. Japansche opmarsch naar het Zuiden verwacht Uit Amoy wordt gemeld, dat bij Kimoi dertig Japansche oorlogssche pen van alle typen zijn waargeno men. De spanning is zeer groot. Hon derden vluchtelingen uit de provin cie Kwantoeng trekken reeds Hong kong binnen. De militaire autoriteiten te Hong kong hebben medegedeeld, dat de verdedigingswerken van Hongkong langs de 32 km. lange grens ten doel hebben door een paniek getroffen ge wapende troepen buiten te houden. Uit de koortsachtige haast waar mede de troepen en honderden koe lies werken, valt op te maken, dat de autoriteiten overtuigd zijn van de mogelijkheid, dat de vijandelijkhe den naar het Zuiden kunnen worden verplaatst. Nieuwe leening gemeente Groningen GRONINGEN, 17 Dec. Bij de in schrijving op 4.553.000 3 pet. obligatien, ten laste van de gemeente Groningen, tot den koers van 100 pet., met recht van voorkeur voor houders van 3V£ pet. obligatien der eerste leening 1937, ward op zeer ruime wijze van het voorkeurs recht gebruik gemaakt. Daarenboven werd voor zoodanige be dragen vrij ingeschreven, dat op deze vrije inschrijving een belangrijke reduc tie moest plaats vinden. Zooals bekend, was de af te lossen SVo pet. leening in dat jaar gesloten, pro resto even groot als de bedragen der nieuwe leening. Bejaard man met bijl slagen verwond GILZE, 18 Dec. Gisteravond is te Rijen de 70-jarige voerman, A. Snoeren, werkzaam bij de leder- fabriek Noord-Brabant te Rijen, toen hij zich, komende van zijn werk, door het veld naar huis begaf, door een onbekend persoon aangevallen. Deze bracht hem met een kleine hakbijl eenige forsche slagen toe, waardoor de man ernstig aan het hoofd werd gewond. S. verweerde zich krachtig en riep luidkeels om hulp, waarna de dader het op een loopen zette. Niettegenstaande zijn verwondingen zag S., nog kans zijn woning te berei ken. Dokter A. A. van Glabbeek heeft de wonden verbonden. Do politie stelde direct een uitgebreid onderzoek in, maa* de dader is tot dusver niet opgespoord. Vermoedelijk is roof de drijfveer voor den aanslag geweest. Snoeren droeg n.l zijn weekloon, dat hij op Vrijdag ont vangt, bij zich. Italië sluit handelsverdragen met de Vereenigde Staten en Denemarken ROME. IS Dcc. De minister van financiën heeft in den senaat de ge ruchte.. over een devaluatie \an de lire. welke in liet buitenland de ronde doen, tegengesproken. In antwoord op vragen van sommige leden verklaarde de mi nister, dat de schatkistbiljettpn tezamen oen waarde hadden van 7.800 millioen lire. Hij verzekerde, dat de goudreserve sedert 5 October 1936, d.w.z. na de de valuatie, niet is afgenomen. De minister van Imitenlandsche zaken Cijino en de gezant van Denemarken te Rome hebben gisteren een handelsover eenkomst tusschen beide landen onder teekend. De Vereenigde Staten en Italië hebben te Rome een voorloopige handelsovereen komst gesloten, welke van kracht zal zijn tot het nieuwe handelsverdrag, wno,v> pr onderhandeld wordt, tot stand zal zijn gekomen. Bij de voorloopige overeenkomst worden wederkeerig de voorrechten van meest begunstigde mo gendheden verleend. Italië wordt verder gemachtigd bijzondere voorrechten te verleenen aan Hongarije. Zuid-Slavië, Albanië en Bulgarije tot 31 December van dit jaar en aan Oostenrijk zelfs nog langer, terwijl de Vereenigde Staten dit recht heben voor Cuba. Mussolini heeft twaalf admiraals en den inspecteur-generaal van de marine- eenie in audiëntie ontvangen en heeft met hen langdurig de technische en po litieke vlootkwesties van het land be sproken. Aan boord van het stoomschip Tosca- na zijn drie bataljons zwarthemden. in totaal 20 man, naar Massaoea in Ahessi nië vertrokken. Nachtelijk ongeval op den Amersfoortschen straat weg bij Apeldoorn APELDOORN, 18 December. In den afgeloopen nacht omstreeks 12 uur zijn op den Amersfoortschen straatweg twee personen bij een auto ongeluk om het leven gekomen. Op genoemden weg. aan den voet van den Langenberg. is een vrachtauto van de Amsterdamsche Droogdok Maat schappij. welke met twee ijzerconstruc ties van vierduizend kilo van Amster dam op weg was naar Stork in Hengelo, aangereden door een trailer van de ex- neditieonderneming Rietveld t? Amster dam. De schok, waarmede laatstgenoem de wagen, die in volle vaart den Langen- herg afreed, tegen de vrachtauto opbot ste. was zoo hevig, dat de ijzerconstruc- ties, met een gewicht van duizenden ki lo's. van den wagen geworpen werden, terwijl het linkerachterwiel van de auto werd afgerukt. Vervolgens schoot de vol geladen trailer enkele tientallen meters door en kwam toen in botsing met de langs den weg staande boomen. Hierna schoot hij over het rechts van den weg achter de boomenrij gelegen rijwielpad, waarna hij omsloeg. Verscheidene zwa re boomen werden hierbij ontworteld Van de cabine bleef slecht6 een ruïne over. De beide inzittenden, de 24-jarige M. Engel, gehuwd en vader van één kind, en de 20-jarige gehuwde van Elburg, beiden uit Amsterdam, konden, ondanks het feit dat op den ontzettenden slag direct hulp aanwezig was. niet direct bevrijd worden. Zwaar gewond lagen de beide slachtoffers onder een boom welke in de cabine gedrongen was. Daarop is 'n stuk uit het dak en den voorwand van den oplegger gezaagd waarna men de ach terzijde van de cabine kon bereiken. Eerst toen konden de zwaar gewonden uit hun hachelijke positie bevrijd wor den. Per ziekenauto zijn zij naar het Ju- lianaziekenhuis overgebracht, waar zij enkele uren na aankomst, zonder bij kenni6 te zijn gekomen zijn overleden Als door een wonder bleef de bestuur der van de vrachtauto van de Amster damsche Droogdok Maatschappij W. A. Folter, ongedeerd. Vliegongevallen door slechte weersomstandigheden in Italië en Algiers Overstroomingen in Italië RIGA, 18 Dec. (D. N. B Zware sneeuwstormen hebben de laatste da gen in Letland ernstige schade aange richt. Te Lettgallen is een vrouw dood gevroren, nadat zij urenlang rondge dwaald had, hoewel zij zich op 6lechts 150 pas afstand van haar woning be vond. Ook een 50-jarige man is dood gevroren. Van de 75 autobusdiensten zijn er nog 6lechts acht in bedrijf. De steden ondervinden de gevolgen der sneeuwstormen doordat de aanvoer van melk is gestaakt. Uit Algiers meldt Havas, dat gister ochtend een ambulance-vliegtuig, dat van Fort-Allemand terugkeerde, waar het een gewonden soldaat had gehaald, in een sneeuwstorm is verdwaald en tegen een berg opgevlogen. Drie leden van de bemanning werden ernstig ge wond en zijn in het ziekenhuis overle den. De gewone militair, die vervoerd werd, bekwam verder geen letsel. Een vliegtuig van het Italiaansche vliegkamp Ronchi is tengevolge van den mist nabij Spilimbergo in de pro vincie Udine tegen een heuvel gevlo gen. Drie inzittenden kwamen om het leven. Tiber blijft stationair De was van de Tiber, die ernstige overstroomingen heeft veroorzaakt, is tot staan gekomen, de waarnemings posten te Orte en Passo, resp. honderd en veertig kilometer' stroomopwaarts van Rome. meldden gisteren, dat de wa terstand gelijk bleef. Te Rome zelf was de waterstand nog iets stijgend De nieuwe wijk Portuense bij de Sint Paulus-basiliek is door het instorten van een kademuur over stroomd. Afdeelingen genie werden de brandweer van Rome te hulp gezonden. De militaire autoriteiten hebben op ver scheidene plaatsen in de Romeinsche Campagna hulpposten geplaatst. Het aantal dakloozen wordt op een duizendtal geraamd, men weet nog niet hoeveel pereonen om het leven zijn ge komen door de overstroomingen. De koning, de koningin en de gouver neur van Rome hebben de overstroom de wijken bezocht. De Tiber heeft een hoogte bereikt van bijna 17 M.. d. i. een peil, dat iets lager is dan in 1900. Het verkeer met Sabine is geheel onderbro ken. De treinen komen met groote ver traging binnen. De hulpwerkzaamheden zijn in vollen gang. Koolhoven-vierpersoonstoestel bij vliegveld te Eelde vernield Kajuit nagenoeg intact gebleven EELDE, IT Dec. Vanmorgen onge veer half twaalf geraakte een militair lesvliegtuig van Soesterberg bemand met de heeren H. Plesman jr., en de Laat, bij het starten in een sloot ten westen van het Vliegveld Eelde. Het vliegtuig sloeg daarbij over den kop en werd ernstig beschadigd. De inzittenden kwamen er goed af. Zij liepen geen letsel op. Nader word» gemeld: Het verongelukte vliegtuig, de Citroen vlinder, PH—A.K.C., een Koolhoventoe- stel, was hedenochtend van Schiphol vertrokken voor een oefenvlucht naar Eelde. Het toestel landde normaal en nadat de beide inzittenden, de heer H. Plesman Jr. en A. de Laat in het restau rant hadden geluncht, startten zij om 11.33 uur .oor de terugreis naar Schip hol. De start had een normaal verloop Toen hot vliegtuig zich op ongeveer vijf tig meter hoogte bevond, begaf de waar nemend havenmeester, de heer J. Vogel zang, zich naar zijn bureau om het starttelegram te verzenden, doch voor dat hij gelegenheid had dit te doen, werd hij door een der omstanders ee- waarschuwd. dat het toestel buiten het terrein was gedaald. Bij onderzoek bleek den haven meester, dat het toestel ongeveer twintig meter buiten het landings terrein over den kop was geslagen, waarbij de rechtervleugel in een sloot lag, terwijl de linker vleugel WILDh. ZWANEN f-fOE dikwijls hebben we gehoopt eens wilde zwanen te zien. Vaak hebben we de kast van liet IJ seinteer te Bunschoten en Nkerk hiervoor be zocht. Wel konden we des winters genieten van de aanwezigheid van Toppereenden. Brilduikers. Slobeen den. Nonnetjes. Grooteen Middelste Zaagbokken en zells Parelduikers, maar wilde zwanen zagen ut er nooit. Men leest wel in boeken, dat zij veel voorkomende wintergasten zlin. maar dan toch niet in onzen omtrek Totdat iemand ons vertelde, dat ge durende den winter van liet vorige laar een groot aantal wilde zwanen ver toefde in het IJselmcer. waar de hel dere Leiivenumsche beek en andere boekles eenige kilometers voorbij Hier- den uitmonden. Nat uur Hik ziin we er eens een kijklr gaan nemen. Bij Hoophuize zijn we de beek gevolgd Men kun daar de kust per auto of per fiets gcmakkelük be reiken. Tot onze niet geringe verba zing troffen wc er meer dan 70 wilde zwanen aan Zoo van verre was er aanvankelijk niet veel te zien. De dieren waren in rust en zii hadden daartoe hun kop tusschen liet dikke witte vederpak ge stoken. zoodat zü leken op drijvende witte hoopjes. Maar toen we zoo het grillige fan tastische zandige strand, dat afgewis seld wordt met weiden en aardige, wellicht aan flora-rijke moerassige ge deelten. in Noord-Oostclijke richting volgden, reageerden de zeer waakza me en schrandere zwanen op onze aanwezigheid. Onmiddellijk gingen de lange hal zen omhoog en sloegen zii alarm. Het leek wel alsof er een heeleboel klank volle toeters bespeeld werden. De een riep „kielklil en een ander weer ang In ieder geval is het een prettige en opwekkende gewaarwording om deze musfeeerende zwanen te kunnen be luisteren. Nadat eerst eenige Bergeenden, hon derden Zomertalingen en wit-gebleste meerkoeten voor ons de vlucht had den genomen, gingen er ook eenige groepjes zwanen op de wieken. En nu is er geen schooner gezicht dan een groen achter elkander vliegende zwanen. Men weet waarlijk niet wat men het fraaist vindt: Hun sierlijke vlucht langs een grillig loopende kust met even grillige dennen of hun mooie toeterende geluiden. Zü hebben dus niet ten onrechte den wetenschappe- Uiken naam Cygnus musicus gekre gen. Een goed kenmerk is wel de rechte houding van hun hals bij het zwem men. Ook de zwarte en aan den wor tel geel gekleurde snavel geeft voor het herkennen een goed houvast. Zoolang het IJselmcer niet met iis wordt bedekt, blüft te Hicrden (Har derwijk) de schoone gestalte van den Hoelzwaan den toeschouwer bekoren. Anders trekken ze verder naar betere gewesten zoowel naar Egypte als naar de meren van Marokko. Dat zü zoo gaarne voor de uitmonding tan die beekjes toeven, zal wel verband hou den met het zoete water en voedsel, want de zwaan bewoont het liefst zoetwaterpiassen, waar zü zich voe den met plantaardige stoffen, die in het wafer of op een moerassigen bo den groeien, zooals wortels, bladen en zaden. Ook insecten en hunne lar ven. wormen, schelpdieren, kleine kik- vorschen en visschen maken deel uit van het voedsel der zwanen. In Februari of Maart vertrekt de Kloekswan naar de moerassen van Finland. Noord-Rusland en Middel-Si- berië. VIRIDIS een greppel had geraakt. Het vier- persoonstoestel was vrijwel geheel vernield. Het landingsgestel was af gebroken, terwijl een der wielen on geveer honderd meter was wegge slingerd en de schroef diep in den grond was geboord. Het mag een wonder heeten, dat de kajuit nagenoeg intact is gebleven. Hier aan hebben de beide inzittenden het dan ook te danken, dat zij geen letsel opliepen. Het toestel wordt door politie en marechaussee bewaakt. Vanmiddag zijn deskundigen van Soesterberg aangekomen, om een nader ondprzoek in te stellen. Morgen zal het wrak gedemonteerd worden. Het ongeluk is waarschijnlijk veroor zaakt. doordat de bestuurder bij het op tijgen de bocht te scherp heeft geno men. waardoor het toestel afgegleden is. REIS VAN TATARESCU AAN GEKONDIGD BOEKAREST, 18 Dec. (D.N.B.) Vol gens berichten in de bladen zal minis ter-president Tatarescu. die in .Januari naar Parijs gaat, de reis over Warschau maken. Hij zou ook Berlijn willen aan doen. PASSAGIERS VERZEKERD Uit beide kampen wordt succesvol optreden gemeld SALAMANCA. 18 Dec. (Hnvas). Hot groote hoofdkwartier van Franco deelt officieel mede, dat de rechtsche troepen r) met s";ces den vijand achtervolgen in do buurt van Teruel. Zij zuiveren het terrein van de regeeringstroepen, die er zijn doorgedrongen. De staf van de 26sto divisie der re- geering^trnenen. welke aan het front in Aragon staat, deelt mede. dat de regee ringstroepen het offensief ondanks het slechte weer voortzetten. De regperinfstroepen hebben Teruel geheel omsingeld en hebben vasten voet gezet hii de muren van de begraafplaats. Zij hebben overal de vijandelijke tegen aanvallen afgeslagen. Het ministerie van landsverdediging te Barcelona verklaart van den com mandant van Alicante bericht te hebben ontvangen, dat een piloot van een Fran- sche luchtliin. toen hii over de Colum- bretes-eilanden vloog, een vrij groot aantal Italiaansche oorlogsschepen met eenheden dor opstandelingen vereeni^d zag. De commandant heeft verder ge mold. dat men op de kuststations waar neemt. hoe een Italiaonsch eskader voortdurend met de scheden van Franco In verbindin" s'aat. ONTSNAPT VAN HET DUIVELS EILAND SAN JUAN, 18 Dec. Te Yahucoa, aan de Zn kust van Porto Hico, zijn gisteren vijftien vluchtelingen van Dui velseiland aangekomen, nadat zij 600 mul in pen open boot over de Carai- hische zee hadden geroeid. Weerver wachting Medegedeeld door het. K.N.M.I te De Bilt. Matige wind uit W. richtingen, zwaar bewolkt tot betrokken, regen- of natte sneeuwbuien, weinig verandering in tempera tuur. Dan zult U ondervinden, als U rijles neemt bi) de RUITERSPORT SCHOOL OUD LEUSDEN Groote binnen- en buitenmanèjre met kleedkamers en douche. Eijjenaar; P. J. J. A. DE JONG TEL. 1401 Amersfoortsche Huisartsen- Vercenlging Zondag hebben dienst de volgende burgergeneesheeren: Kok, Langegracht 11. Tel. 55. Plomp, Regentesselaan 15 Tel. 1359. Stokvis. Leusderweg 276 Tel. 2081. Zondag heeft dienst de apotheek van v. d. Bovenkamp, Utrechtschestraat 45a Tel. 63. Zondag hèbbën dienst de vroedvrou wen: Mej. de Leuw, Puntenburgerlaan 212, Tel. 1852 Mej. v. d. Grient, Breestr. 8, Tel. 189. 18 I GUMMI KINDERCAPES Dames- en Kinderconfectie-Arnh. weg 26

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1