Generaal Ludendorff overleden DE EEMLANDEü JAPANSCHE AANVAL OP KIAUTSJAU GEVREESD Voortgaande BOVO" Roem gevestigd bij Luik en Tannenberg Terautsji richt genezing van Prins Bernhard Delbos brengt verslag uit Voor Bleyle Kleeding Reis van Hitier naar Rome ABONNEMENTSPRIJS I** 3 maanden »oor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per PRIJS OER ADVERTENTIEN w«f.'/„f»"' Maandag 20 December 1937 Uitgave: VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36e Jaargang No. 148 De vermaarde veldheer uit den wereld oorlog heengegaan Met Hitier gevangen in November 1923 POLITIEKE CRISIS IN EGYPTE Om verwoesting van 8 groote textiel fabrieken te bestraffen proclamatie tot het Chineesche volk Het onderzoek naar de incidenten Psychische toestand als steeds voortreffelijk Burckhardt te Warschau op andere pagina's Dit nummer bestaat uit 3 bladen LEYTAX Oudste en betrouw baarste adres in BINNEN- EN BUITENLAND PASSAGIERS VERZEKERD Tel. 1788 W eerverwachting 4 uur 16 min. TAXIDIENST BINNEN- en BUITENLAND Passagiers verzekerd Tel. 1093-1830 „President Hoover" met ondergang bedreigd AMGRSFOORTSCfi DAGBLAD met {ratte reraekerlnS tegen ongelukken) f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 elke regel meer f 0.25. Llefdadighcids-advcrtcntien voor de helft van den prijs. - Kleine Adverientiên „KEITJES" bij vooruitbetalinjJ 1—5 regel® 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—Bewijsnummer extra f 0.05 Duitsche weermacht en nog dit jaar ook Hitier erkenden zijn groote verdiensten MUNCHEN, 20 December. (D.N.B.). Hedenmorgen is generaal Ludendorff, wiens gezondheidstoestand den laat- sten tijd sterk achteruit was gegaan, overleden in den leef tijd van 72 jaar. De behandelende geneesheeren hadden hedenochtend vroeg het volgende communiqué uit gegeven over zijn gezond heidstoestand: „Nadat gene raal Ludendorff in de afge- loopen weken reeds geruimen tijd het bed kon verlaten is sedert gisteren geconstateerd, dat de krachten opnieuw af nemen. Vannacht is een plot selinge hartzwakte opgetre den, welke den toestand van den zieke zeer bedenkelijk maakt/' HET overlijden van <len uit den wereldoorlog vermaarden veld heer, die de Duitsche legers tot tal van overwinningen voerde, zelfs per soonlijk, zooal6 bij de verovering van Luik, aan de spits zijner troepen gaand, beteekent het einde van een even roemvol als tragisch leven. Lu- dendorff's natuur was die van een strijder, die volhield tot het uiterste; na den wereldoorlog, zocht hij zijn vijanden in het eigen land, in het re- geeringssysteem, tenslotte op meta- physisch gebied. De laatste jaren brachten hem de huldigende eerbied van de vernieuwde Duitsche weer macht en in Maart van dit jaar de persoonlijke verzoening met Hitier, met wien hij in November 1923 te Muenchen bij de mislukte nationaal- socialistische staatsgreep gevangen was genomen* Erich Ludendorff werd in 1865 te Kurszewina nabij Posen geboren en be zocht de kadettenschool te Plön. Reeds op 17-jarigen leeftijd werd hij luitenant en kwam in 1890 op de hoogere krijgs school om vervolgens als kapitein bij den grooten generalen staf te worden ingelijfd. Ludendorff was dertig jaar, toen hij bij genoemden staf zijn intrede deed en hier bleef hij tot het midden van 1913, slechts met een korte onderbreking. Toen in 1914 de wereldoorlog uitbrak, werd Ludendorff generaal-majoor en commandant van de 85e infanterie-bri- gade te Straatsburg. Zijn mobilisatie-be vel riep hem als ohef van den staf van het tweede legercorps naar Aken. Dit corps begeleidde hij tot. Luik; kort daarop nam hij deel aan de bestorming der fortenlinie in de omgeving van de 6tad. Bij den dood van den commandant van het legercorps nam Ludendorff het bevel over en voerde de troepen in zwa re straatgevechten in de stad. In Augustus 1914 volgde zijn benoe ming tot chef van den staf van het leger in het Oosten. Het einde der Russische invasie in Oost-Duitschland ls groot en deels te danken aan de voortreffelijke samenwerking tusschen Von Hinden burg en den generaal, want deze samen werking bracht den driedaagschen om singelingsslag nabij Tannenberg tot stand. In het tweede jaar van den oor log liet Ludendorff meermalen van zich spreken door zijn krachtige leiding in de verschillende oorlogslinies, zooals bij de overrompeling van de krachtig ver dedigde Narewlinie en de inneming van de Russische Weichsel- en Njemenves tingen. In den zomer van 1916 werd Luden dorff, met gelijktijdige bevordering tot generaal der infanterie, tot eerste gene- raal-kwartiermeester benoemd en had hij een werkzaam aandeel in de ontwik keling van de veldtochtplannen tegen Roemenië. Hij wijdde zich aan de oplos sing van het nieuwe vraagstuk omtrent den stijgenden druk tegen het Duitsche Westfront. In zijn strijd tegen de Rus sische en Italiaansche vijanden slaag de hij er in door een nieuwe tactiek zijn tegenstanders om den tuin te leiden, waardoor hij de Russen en Italianen op beslissende wijze wist te verslaan. Dit had tot rer.ultaat het sluiten van den vrede met Rusland en daarna ook met Roemenië. De consolideering van het front in Frankrijk was het gevolg van do uitschakeling van het ontzaglijk uit gestrekte Oostfront, welke in begin 1918 geschiedde. Deze con6olideering opende de mogelijkheid van het bekende voor jaarsoffensief aan de Somme, welk of fensief Duitschland een groot voordeel bezorgde, daar het een groote terrein winst opleverde. Nadat de generaal voer de tweede maal succes mocht boeken met een der gelijk offensief in West-Europa, faalde zijn derde poging in den tweeden Mar- neslag. Deze mislukking wordt door ve len beschouwd als de aanleiding tot de daarna uitgebroken revolutionnaire be weging in Duitschland. Ludendorff was één der voorstanders van een wapen stilstand, welke volgde in het najaar van 1918. De generaal nam zijn ontslag uit het leger en vestigde zich korten tijd later in Zweden, daar hij oorlogs- herineringen publiceerde, waarvan wij noemen „Mcine Kriegserinnerungen" (1919) en „Urkunden der Obersten Hee resleitung". Toen Duitschlands woelige dagen achter den rug waren, keerde Luden dorff naar zijn vaderland terug en sloot zich aan bij de „Völkische Partei". Velen zullen zich nog wel herinneren zijn deelname aan de Münöhener Hitlerbewe- ging in 1923. Na deze actie werd Luden dorff samen met Hitier gevangen geno men en voor de Rechtbank gebracht. Langen tijd trad Ludendorff niet op den voorgrond, tot hij weer de algemee- ne opmerkzaamheid trok door zijn felle bestrijding van het Christendom, vooral de Roomsch-Katholieke kerk, van het Jodendom en van de vrijmetselarij. Vele publicaties versohenen van zijn hand, sommige met dusdanig scherpen in houd,, dat inbeslagneming noodzakelijk werd geoordeeld. Sinds Hitler in Duitschland aan het Een der laatste foto's van generaal Ludendorff bewind was gekomen, heeft Ludendorff zich afzijdig gehouden van alle officiee- le betoogingen. Hoewel hij «en der eer ste nationaal-socialistisrhe afgevaardig den was geweest, behoorde hij niet tot de candidaten der verkiezingen in 1933. Bij zijn 70sten verjaardag in 1935 hul digde hem de Duitsche weermacht, on der leiding van generaal von Blomberg, een verzoening met Hitier kwam echter eerst in Maart van dit jaar tot 6tand. Hitier en Ludendorff hadden op 30 Maart een langdurig onderhoud, waarin zij uiting gaven aan hun wederzijdsche waardeering. Zoo is het overlijden van Ludendorff gekomen, terwijl hij in Duitschland de algemeene erkenning had herkregen van zijn vele groote ver diensten voor hat land. CAIRO. 20 Dec. (Reuter). Uit betrouw bare bron verluidt, dat de politieke cri sis in Egypte begin der week vermoede lijk haar hoogtepunt zal bereiken en zal leiden tot het ontslag der regeering van Na has Pasja. Koning Faroek heeft Ahmed Maher, den president der Kamer van Afgevaar digden nog niet gevraagd of hij een nieuwe regeering zou willen vormen. Hét is evenwel bekend, dat Ahmed Maher een dergelijke uitnoodiging zou aannemen, indien zij hem zou worden gedaan. Het ernstig auto-ongeluk onder Baxem. waarbij de naast den chauffeur zittende heer Janssen uit Roggel om het leven kwam. Inzet: de portretten van het slachtoffer en pastoor Tummers, die. in den nacht geroepen om assistentie te verleenen, onderweg plotseling dood bleef Landing van Japansche troepen aan de Bias-baai nabij Hong kong heden of morgen verwacht SJANGHAI, 20 Dec. (Reuter). De Japansche troepen zijn voor nemens heden of Dinsdag te probeeren aan de Bias-baai bij Hongkong een landing uit te voe ren als eersten stap om Zuid- China binnen te dringen. De Bias-baai, die vele jaren lang een rooversnest is geweest, wordt thans krachtig verdedigd door het beste deel der Kanton-troepen. Men verwacht, dat de Japanners zich grootendeels zullen verlaten op de bommenwerpers, die van Formosa uit kunnen opereeren. Tot de Japansche eigendommen, die te Kiautsjau zijn verwoest, behooren acht textielfabrieken met in het geheel 416.000 getouwen. In deze fabrieken zijn in het geheel 24.000 arbeiders te werk gesteld. Men vreest, dat de Japanners een aanval op deze 6tad zullen onder nemen om het incident te wreken. In- tusschen zijn twee Amerikaansche oor logsbodems met spoed onderweg om zich te voegen bij een Britschen kruiser en een Amerikaansche kanonneerboot, die reeds nabij Tsingtao gelegen zijn. Britsch kabinet zal maatregelen beramen Parlementaire kringen te Londen schrijven zeer groote beteekenis toe aan den ministerraad, die Woensdag a.s. zal worden gehouden. Deze kringen doen uitkomen, dat de kabinetsraad de maat regelen onder oogen zal moeten zien, die eventueel genomen moeten worden in geval' de toestand in het Verre Oosten ernstiger zou worden. De voornaamste ministers zullen met de Kerstdagen in de buurt van Londen blijven, ten ein de. indien zich het geval zou voordoen, gehoor te kunnen geven aan den op roep van den leider der regeering. Daar de maatregelen, die door den toestand worden vereischt, niet mogen worden geïmproviseerd, vermoedt men dat deze Woensdag in den kabinetsraad in bij zonderheden zullen worden bestudeerd, opdat, indien de minister-president het noodig mocht oordeelen deze toe te passen, hij tot de ten uitvoer legging ervan zou kunnen overgaan. Deze maat regelen zouden, indien men de Londen- sche bladen mag geloven, bestaan uit de zending van oorlogsschepen in een voldoende aantal naar de wateren van het Verre Oosten, opdat de Britsche strijdkrachten in staat zullen zijn de Britsche belangen te verdedigen tegen welke bedreiging ook. In gezaghebbende Britsche marine kringen spreekt men de berichten te gen, volgens welke het Britsche slag schip van 42.000 ton, de Hood, opdracht zou hebben gekregen zich gereed te houden om naar China te vertrekken. De admiraliteit voegt hieraan toe, dat aan geen enkel vaartuig een dergelijke opdracht is verstrekt. De Hood bevindt zich op het oogenblik in de Middelland- sohe £ee. De incidenten op de Jangtse De woordvoerder van het Japansche leger heeft aan de pers verklaard, dat de Japansche autoriteiten druk bezig zijn met het onderzoek inzake de inci denten op de Jangtse, doch dat zij hier bij op moeilijkheden stuiten, doordat de eenheden, die ten tijde van de inciden ten aan de Jangtse gelegerd waren, snel naar het Noorden oprukken. Waar schijnlijk zal heden te Sjanghai een volledig rapport inzake het gebeurde met de Panay worden ingediend. Met betrekking tot do kanonneerboot Lady Bird zeide de woordvoerder, „dat ten tijde van het incident de geheele rivier tussohen Nanking en Woehoe deel uitmaakte van het strijdgebied. Het was zeer mistig en de rivier was zeer breed. Het schip, dat een rookgor dijn rond zich heen scheen te leggen, werd voor een Chineesch schip gehou den, dat troepen uit Nanking evacu eerde." De ambassadeur van Japan heeft in een tot de bevolking der Vereenigde Staten gehouden radioredevoering be loofd, dat Japan 6tappen zou doen ter bescherming van buitenlanders en bui- tenlandsche belangen. Proclamatie van Terautsji Generaal Terautsji, opperbevelhebber van de Japansche troepen in Noord- China, heeft een proclamatie gericht tot het Chineesche volk, waarin hij zegt, dat de voorloopige regeering te Peiping kan rekenen op den 6teun van het Ja pansche leger, ter bevrijding van China van den invloed der Kwomintang en van het communisme en ter bescher ming van het volk tegen de verwoes tingen van oorlog en overstroomingen. „Het Chineesche volk moet het Japansche leger helpen, aldus de proclamatie, in het bouwen van een sterken muur tegen den grooten vijand in het Verre Oosten: het communisme. Het moet de vor ming steunen van een blok tus schen Japan, Mandsjoerije en Chi na en leeren niet meer van het Westen afhankelijk te zijn." Het Japansche persbureau Domei verneemt, dat de nieuwe Sovjet-Russi sche ambassadeur bijde Chineesche centrale regeering, Olerski, vergezeld van negen leden van zijn staf te Han- kau is aangekomen. Hij begaf zich on middellijk naar Tsjang Kai Tsjek om hem de hulp van de Sovjet-Unie aan te bieden onder de volgende drie voor waarden: 1. De nationale regeering moet wor den omgevormd in een anti-Japansche volksregeering. 2. De helft van de leden van deze nieuwe regeering moet gekozen worden uit de Chineesche communisten. 3. De officieren van den 6taf van de Chineesche communistische legers moe ten worden geplaatst in den staf van maarschalk Tsjang Kai Tsjek. Hieraan wordt door het Japansche persbureau toegevoegd, dat 13 Decem ber 120 Sovjet-Russische vliegtuigen met 240 piloten en mecaniciens te Han- kau zouden zijn aangekomen. Verwonding der schedelbekleed- selen genezen. Hersen schudding heeft een normaal beloop HET volgende communiqué is heden door de geneesheeren van Prins Bernhard uitgegeven: Omtrent de gevolgen van het ongeval, dat Z.K.H. Prins Bern hard den 29en November j.l. heeft getroffen, kunnen wij het volgen de mededeelen: le. De verwonding van de sche- delbekleedselen is genezen. 2e. De hersenschudding heeft een normaal beloop. Verschijnse len van schedelbreuk hebben zich niet voorgedaan. Chirurgisch in grijpen is op geen enkel tijdstip in overweging genomen. 3e. Tengevolge van den stoot in de streek van den linker boven sten oogkasrand is een bewegings beperking van een der oogspieren veroorzaakt. Deze functie-stoornis is thans geweken. 4e. De psychische toestand van Z.K.H. is van den beginne af aan voortreffelijk geweest. w.g). C. L. de Jongh, C. Knapper C. T. van Valkenburg. Mogelijkheid geopend tot belangrijke besprekingen met Frankrijks groote nabuurstaten PARIJS, 20 Dec. (Havas)'. President Lebrun heeft Zondagavond Delbos ont vangen, die hem verslag uitbracht over zijn reis. Delbos heeft zich vervolgens naar hotel Matignon begeven, waar hij een tamelijk langdurig onderhoud heeft gehad mat minister-president Chau- temps. De 6peciale verslaggever van de Paris Soir te Praag, Jules Sauerwein, schrijft in dit blad: Als men aandachtig het Vrijdag te Praag gepubliceerde communiqué leest, zal men bemerken, dat het aansluit op dat van Londen, en dat het de moge lijkheid opent tot hoogst belangrijke, zij het ook moeilijke besprekingen, waar omtrent Delbos met de vier bevriende regeeringen van gedachten heeft gewis seld. Zoodat, als Frankrijk over enkele weken in onderhandeling zal zijn met de drie groote nabuurstaten, het de ze kerheid heeft, dat het dit in alle ge moedsrust kan doen, en zonder te hoe ven vreezen voor eenig misverstand met Polen en de drie landen der Kleine En tente. De Temps schrijft omtrent de bezoe ken van Delbos, dat deze geen ander cloel hadden dan de versteviging van de banden, die bestaan tusschen Frank rijk en Polen en tuöschen Frankrijk en de Kleine Entente, en door zich ter plaatse op de hoogte te 6tellen, de mo gelijkheid na te gaan om door middel van vrije onderhandelingen bevredigen de regelingen tot stand ta brengen. Het blad is van oordeel, dat de reis resul taten heeft opgeleverd, die zeker niet te verwaarloozen zijn. WARSCHAU, 20 Dec. (Havas). De hooge commissaris van den Volkenbond te Dantzig, Burckhardt, is hier aange komen. Hij heeft een onderhoud gehad met minister Beck over den toestand in de vrije stad. ACHT WERKLIEDEN OMGEKOMEN PORT STANLEY, (Ontario), 20 Dec. ('Reuter) Tengevolge van het instor ten van een kistdam in de haven van Port Stanley zijn acht werklieden om het leven gékomen, terwijl vier ernstig werden gekwetst* STADSNIEUWS Expositie van athletcn der lucht (Tweede Blad, pag. 1)] 26ste Jaarfeest „De Luchtpost"* (Tweede Blad, png. 1)] Teruggekeerde ruiters gehuldigd. (Tweede Blad, pag. 1)] Arrestatie van inbrekers. (Tweede Blad, pag. 1)1 SPOR1] Voetbal-, hockey- en korfbahvedstrij* den. (Derde Blad, pag. 1 en 2)] Medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. Zwakke tot matige N.-O. tot Z.- O. wind, nevelig tot zwaar be wolkt, aanvankelijk weinig of geen neerslag, temperatuur om het vriespunt tot lichte vorst des nacht6, overdag tempera tuur om het vriespunt. OUDSTE- en BETROUWBAARSTE ADRES VOOR Geruchten over een bezoek aan Italië in Februari of Maart volgend jaar WEENEN, 20 Dec. (Reuter). To Weenen wordt gesproken over de mo gelijkheid dat Hitler in het begin van 1938 een bezoek zal brengen aan Musso lini. Er is reden om aan te nemen dat de Oostenrijksche spoorwegautoriteiten bericht hebben ontvangen, dat de Fuehrer voornemens is in zijn specialèn trein over Oostenrijksch gebied naar Italië te reizen. De reis van Mussolini werd drie maan den tevoren aangekondigd, opdat de autoriteiten de noodige maatregelen konden nemen. Men zou dus kunnen aannemen, dat de reis van Hitler eind Februari of begin Maart kan worden verwacht. MANILA, 20 Dec. (Reuter). Het ge deelte der bemanning, dat nog aan boord van de „President Hoover" was gebleven, is genoodzaakt geweest dit schip te verlaten, dat door zware zeeën wordt gèbeukt en door de stormwinden wordt gèteisterd. De „President Hoover" wordt met volledige ondergang be dreigd. Volgens Japansche berichten zou het Amerikaansche schip reeds door midden zijn gebroken ,doch dit is nog niet bevestigd,

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1