Regeling in korten tijd niet mogelijk JAPANSCHE SCHEPEN IN DE BIAS-BAAI Brand in een School Huil geeft geen commentaar Hongarije en de monarchie Na Ludendorff s dood Vele branden in Kiautsjau Amerikaansche vloot- beweging tloorBleyle Kleeding ABONNEMENTSPRIJS P« 3 "aanden voor Amersfoort 1.95: per maand 0.65: per PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1_jJ rc|!c,s 1 05 mcl inbe«riP van ecn bc"">snumn,«'« Dinsdag 21 December 1937 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36e Jaargang No. 149 Het Panay-incident Hetzelfde incident besproken Veiligheidszone te Hankau? Overal groote rouw Dit nummer bestaat uit 2 bladen Een Kerstboom voor Prinses en Prins 78 Japansche kinderen omgekomen Vliegtuig-escadrilles in gereedheid gebracht W eerverwachting Licht op 4 uur 16 min. AMERSF0GR15CH DAGBLAD week me. gr. tl. verzekering Wen on£elukken| .0,5 TXtf P P MI A NnFn elke refiel meer f 0.25. UeMad^eids-advertenhen voor d. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijk® nummers f 0.05 1^1/ 1 I ILMi I helft van den prijs. - Kleine Adverienlicn „KEITJES hij vooruitbetaling 5 regels POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewiisnummcr extra f 0.05 Merkwaardige resultaten van het Japansche onderzoek naar de toedracht WASHINGTON, 21 Dec. (Ha- vas). In olficieuze kringen krijgt men den indruk, dat de spanning, ontstaan door het inci dent met de Panay, nog steeds even ernstig is, ondanks de kalm te der Amerikaansche pers en de geduldige houding der verant woordelijke autoriteiten. In af wachting van een volledig rapport over deze aangelegenheid weigert Huil nog steeds ieder commen taar. Het verslag der commissi© van on derzoek te Sjanghai wordt pas over twee dagen verwacht. Waarschijnlijk zal Japan wachten totdat deze aanvul lende inlichtingen zullen zijn verstrekt eer het op de nota van Huil zal ant woorden. De toestand, zooals die ont staan is tengevolge van het incident mtt de Panay, kan niet in drie of vier dagen of zelfs in een langer tijdsbestek geregeld worden, naar staatssecretaris Hull in een persconferentie heeft mede gedeeld. Staatssecretaris Huil heeft be kend gemaakt, dat de Amerikaan sche regeering reeds lang het plan had de Amerikaansche schepen en onderdanen uit het .Verre Oosten te rug te trekken, wanneer hun func tie aldaar niet meer noodig zou zijn, maar. dat het voor het oogenhlik niet het geschiktste moment lijkt om daartoe over te gaan. In een toe stand als den tegen woord igen kan de Amerikaansche regeering niet plotseling haar verplichtingen en verantwoordelijkheden desavouee- ren. In een brief aan senator W. H. Smathers, democraat uit New-Jersey, zeide Huil (klaarblijkelijk doelende op eischen van congresleden of van vredes- genootschappen. dat de Amerikaanscne gewapende macht en de Amerikaansche burgers het tooneel van den Chineesch- Japanschen strijd zouden verlaten), dat in een toestand als daar thans heerscht, velen der Amerikaansche burgers zich niet plotseling van het verleden kun nen losmaken, terwijl evenmin de Ame rikaansche regeering zich plotseling kan losmaken van haar verplichtingen en verantwoordelijkheden. Huil voegde hieraan toe, dat de Amerikaansche schepen en troepen in het Verre Oosten nooit een agressieve taak hebben gehad, en dat het sinds geruimen tijd de wensch en verwachting is van zijn re geering, dat de oorlogsbodems en troe pen zullen kunnen worden teruggetrok ken, hetgeen geschieden zal, zoodra er voor hen geen reden meer bestaat al daar langer te vertoeven. Beschieting met mitrail leurs ontkend Generaal Harada, de Japansche mili taire attaché, heeft aldus meldt Ha- vas uit Sjanghai krachtig ontkend, dat uit Japansche gewapende sloepen mitrailleurvuur is geopend op de zin kende kanonneerboot Panay. Het resultaat van het Japansche onderzoek naar het Panay-inci dent, zooals dit door generaal Harada in een persconferentie uit een werd gezet, verschilde zoo zeer van de mededeelingen van de opvarenden, dat een der dagblad correspondenten, die zich aan boord van de Panav had bevon den, vroeg of Harada en de over levenden hetzelfde incident be spraken. Zooals reeds gemeld, ontkende Hara da, dat Japansche gewapende sloepen het vuur op het schip hebben geopend en verder verklaarde hij. dat het schip zich in beweging bevond tijdens het bombardement, terwijl de officieren van de Panav hebben verklaard, dat het schip reeds twee uur voor anker lag vóór het homha'-dpment begon. Dp overlpvpnde journalisten van de hanonneprhoot Panav, die aanwezig waren op de persconferentie, hebben verklaard dat de monddeksels nooit van rle kanonnen van de Panay zijn af genomen tot het oogenblik waarop hét schip zonk. Desge'vraagd verklaarde de woord voerder van het Japansche leger, dat een Japansche infanterie-officier „maat regelen genomen had" toen het nog on mogelijk was. de natievlag van het schip te onderscheiden. Toen den woordvoerder gevraagd werd of de Japansche commissie van onderzoek buitenlandsche getuigen zou hooren, verklaarde deze: „Het is niet de gewoonte dei Japansche marine, buitenlandsche getuigen te hooren." Hij voegde hieraan toe, dat dit zou geschie den indien Tokio het noodig mocht oor- deelen. Nog meer tegenstrijdige verklaringen In een hedenochtend gehouden pers- conferentie heeft de Japansche luite nant-kolonel Yoshiki Mishi, die te Hohsien een onderzoek heeft ingesteld naar het incident met de Panay, het rapport van generaal Harada op ver scheidene punten tegengesproken. Over ste Mishi is tot de slotsom gekomen, dat het onwaarschijnlijk is, dat de be manning van de Panay geschoten heeft. Generaal Harada, die zelf deze confe rentie bijwoonde, verklaarde, dat hij op grond van nadere inlichtingen op zijn verklaring moest terugkomen. Hij twij felt thans zelf ook of de Panay het vuur heeft geopend. Overste Mishi verklaarde tenslotte, dat de Japansche troepen niet met mi trailleurs op de Panay hebben gescho ten. Horthy verzoekt het instituut der monarchie geen aan leiding tot tweedracht te doen zijn BOEDAPEST, 21 Dec. (D.N.B.) Naar aanleiding van een onthulling van een portret van den overleden generaal der cavallerie Stephan Horthy, een broervan den rijksbestuurder Horthy, heeft deze een rede uitgesproken, waarin hij o.m. zeide: „Wij moeten- meer dan ooit te voren er naar streven alles te vermijden, wat kan leiden tot tweedracht onder de Hon garen. Ik acht het mijn plicht de in de voorbije, schitterende eeuwen met hèt leven der natie saamgesmede oeroude instellingen van de monarchie te behou den. Een republikeinsche staatsvorm i6 bij ons, naar mijn meening. ondenkbaar. Ik wil echter thans wederom in het licht stellen, dat alleen mat de grondwet in overeenstemming zijnde instanties be voegd zijn de actualiteit der regeling van de op dit gebied hangende kwesties vast te stellen op een tijdstip, waarop de natie het juist zal achten haar wil tot uiting te brengen te brengen door de daartoe bevoegde organen. Iedere macht behoort aan de heilige kroon. Uit haar ontspringt ieder recht. Er bestaat dus geen reden tot onge rustheid. Mijn naam is tweemaal met de oplossing van het koningsprobleem in verband gebracht. Zeventien jaar ge leden, naar aanleiding van de onthul ling van bet gedenkteeken ter vereeu wiging van bet nationale leger in Sze- kesfehervar, heb ik reeds gezegd, dat ik niet kan toelaten, dat de pensoon van den rijksbestuurder in verband gebracht wordt met den koninklijken troon. Die overtuiging sprak ik toen uit en in dien zin vat ik mijn plicht ook thans op. rk richt Jerhalve tot de geheele openbare meening het verzoek het oer oude instituut van de monarchie niet tot den speelhal van politieke twee dracht te maken." De wieg. welke indertijd bij de geboorte van H. K. H. Prinses Juliana door de Zuid-Hollandsche vrouwen aan H.M. de Koningin ten geschenke werd gegeven, is te Baarn gerestaureerd en zal ook voor de(n) te verwachten Oranje-telg gebruikt worden Nieuw Britsch ambassadeur bij de centrale Chineesche regeering benoemd HONGKONG. 21 Dec. (Reu- ter). Volgens betrouwbare mili taire inlichtingen bevinden zich twee Japansche transportschepen in de Biasbaai. Naar te Hankau verluidt hebben de Chineesche troepen zich ingevolge den aan houdenden Japanschen druk bij Tsjinkiang verder moeten terug trekken. De Japansche troepen zouden langs de spoorlijn Tien tsinPoekau reeds tot nabij Kiasjan (80 k.m. ten Noordwesten van Poekau) zijn doorgedrongen. Volgens Chineesche berichten ma ken de Japanners toebereidselen de Gele rivier op twee plaatsen over te steken, en wel op 200 k.m. boven en op 100 k.m. beneden Tsinanfoe. Voorts méldt het D.N.B. uit Hankau, dat Kiautsjau brandt op veertien plaat sen. Het vuur is als gevolg van den krachtigen wind ook overgeslagen naar de arbeiderswijken. Japansche verken ningsvliegtuigen vlogen gisteren den geheelen dag over Tsingtao, doch hom men werden niet geworpen. In de omge ving van het eiland Takoeng kruisen verscheidene Japansche oorlogsschepen De woordvoerder van het Japansche leger te Sjanghai heeft aan de.pers me degedeeld, dat de Chineesche regeering einde November heeft gelast, alle mijnen tusschen Tsinan en Tsingtao welke door Japan worden geëxploiteerd, te vernie len. De schade hiervan zou ongeveer twaalf millioen dollar bedragen. De diplomatieke correspondent van Reuter deèlt mede, dat door Enge land en andere mogendheden (naar men meent te weten de Vereenigde Staten en Frankrijk) afzonderlijk te Tokio stappen zijn gedaan, teneinde te wijzen op de wen6chelijkheid. te Hankau een veiligheidszone te vor men. Dit wordt van groot belang geacht, in verband mét de sterke concentratie der internationale scheepvaart op de Jangtse, de aan zienlijke internationale eigendom men te Hankau zelf en de aanwezig heid, van eenige honderden buitên- landers. Officieel wordt te Londen hekend ge maakt, dat sir Hugh Knatchbull-Huges sen niet als ambassadeur naar China zal lerugkeeren. Sir Archibald Kerr, thans ambassadeur te Bagdad, is in zijn plaats benoemd. In een verklaring nn het departement van buitenlandsche zaken te Londêrt betreffende de opvolging van sir Hugh Knatchbull-Hiigessen wordt uiteengezet dat de receente gehenrtenissen, gepaard gaande, rnet de onzekerheid omtrent den datum, waarop Hugessen weer in staat z.ou zijn om metterdaad zijn functies te hervatten, het noodzakelijk hebben ge maakt de zaak opnieuw te bestudeeren Men acht hel thans van essentiéel be lang vóór Groot-Brittannië in China ver tegenwoordigd te worden door een di nlomaat van den rang van ambassadeur De niéuw- benoemde ambassadeur zal zoo =poedig mogelijk naar China ver trekken. Op bovenstaande kaart van Zuid-Oost- China ziet men nabij de Britsche haven plaats Hongkong de Bios-baai aangegeven, waar de Japanners, naar gemeld wordt, pogen te landen om een offensief tegen Kanton in te zetten BEVOLKING DER. VER. STATEN NEW YORK. 21 Dec. (D.N.B.). Vol gens de opga en van het bévolkings register bedroeg het aantal inwoners der Vereenigde Staten zonder de pro lectoraten op den len Juli j.l. rond 129 257.000. In doorsnede hét eekent dat eèn bevolkingsaanwas van 828.000 se dert den len Juli 1936. Woensdagmorgen vindt bij zetting plaats in zijn geboortestad MÜNCHEN, 20 Dec. (Havas). Het stoffelijk overschot van gene raai Ludendorff zal waarschijnlijk op staatskosten worden bijgezet in het Tannenberg-monument, in Oost Pruisen, waar ook het stoffelijk overschot van Hindenburg rust. Woensdagmorgen vroeg zal het hij de Siegestor op de baar gelegd worden. Waarschijnlijk zullen de ministers van rijks weer en wellicht ook rijkskanselier Hitier zich hierheen begeven om van den grooten veldheer afscheid te nemen. De kist zal dan naar de Feldh^rrn-Halle te München gebracht worden, waar de staatsplechtigheid wordt gehouden. Op een affuit wordt het stoffelijk overschot vervolgens naar het station vervoerd Het zal te Tutzing, de laatste woon plaats van den generaal of in het Tan nenberg-monument worden bijgezet. Dinsdag worden te Tutzing 460 man schappen en 15 officieren der rijksweer macht verwacht, die voorbereidingen voor de militaire rouwplechtigheden zullen treffen. Havas meldt nader uit Berlijn: Het schijnt, dat het stoffelijk over schot van generaal Ludendorff niet naar het mausoleum van Tannen- berg zal worden overgebracht, hoe wel dat aanvankelijk overwogen werd. De D.A.Z. herinnert eraan, dat Ludendorff de bijzettingsplech tigheden na het overlijden van Hin denburg niet heeft bijgewoond en het mausoleum van Tannenberg als een symbool der vrijmetselarij be schouwde. Naar aanleiding van het overlijden van Ludendorff hebben de officieele ge bouwen order gekregen vandaag en op den dag der begrafenis halfstok te vlag gen. De bevolking is uitgenoodigd dit voorbeeld te volgen. De dag der begra fenis zal nog bekend gemaakt worden BERLIJN, 21 Dec. (D.N.B.) De rijks minister van oorlog en opperbevel heb ber der weermacht, generaal-veldmaar- schalk von Blomberg, heeft tot de sol daten der weermacht -een proclamatie gericht, waarin hij verklaart: „Als schepper van de weermacht, or ganisator en mede-verantwoordelijk veldheer heeft Ludendorff een essentieel aandeel aan den in- en uitwendigen op bouw van het beste leger der wereldge schiedenis. Met Hindenburg voerde hij dit leger naar overwinningen van klas sieke grootte. In de laatste moeilijke ja ren van den oorlog was hij de ziel en de wil van alle eerlievende Duitschers. Ook in de nederlaag hield hij de eigen eer en de wapeneer van het leger zuiver. Voor Luik evenwel en bij den marsch naar de Feklherrnhalle op 9 November 1923 vareenden zich gedachte en daad, houding en persoonlijke opoffering tot heldhaftig voorbeeld. Zoolang er Duit- sche soldaten zullen zijn, zal Ludendorff voortleven als een der grootste figuren van den Pruisisch-Duitschen soldaten stand." H.M. de Koningin heeft hem zelf gebracht ZOOALS gemeld, heelt H. M. de Koningin Maandag weer een be- zoek gebracht aan het Prlnseliik paar in het Burgerziekenhuis te Amster dam In een open auto fyid H. M- den tocht van Den Haag uit gemaaktIn de auto had Zij een Kerstboom en enkele doozen met versieringen mee gebracht. om die in of bü de kamer van den Prins te plaatsen. Torpedojagers met verzegelde orders van San Diego naar San Pedro vertrokken TOKIO, 21 Dec. (D.N.B.- A.N.P.). In de ten Zuiden van Osaka gelegen provincie Makayama is een volksschool door brand geheel vernield. Naar tot nu toe werd bericht zijn 78 schoolkinderen hierbij om het leven gekomen. Omtrent den brand in de school te Minami Tomita, in de provincie Ma kayama, wordt nader gemeld, dat de brand is te wijten aan onvoorzichtig heid. Een film over den strijd in China vatte vlam en het gebouw ging geheel in vlammen op. De school was voorna melijk gevuld met leerlingen en hun fa milie. Tot nu toe zijn 7S lijken herkend. SAN DIEGO, 21 Dec. (Reuter). In den afgeloopen nacht zijn plot seling negen torpedojagers met verzegelde orders naar de hoofd basis van de Amerikaansche Stille Oceaan-vloot, San Pedro, ver trokken. In marinekringen wordt verder vernomen, dat vijf esca drilles der marine-luchtmacht te San Diego opdracht hebben ont vangen zich gereed te maken voor een vlucht met onbekende bestem ming. Omtrent de opdrachten van de torpedojagers wordt de grootste ge heimhouding betracht. De schepen 2ouden in het begin van het vol gend jaar een kruistocht gaan ma ken. De bemanning was voor een groot deel aan den wal aan het passagieren, toen zij in allerijl aan boord moesten terugkeeren. Het marine-departement te Washing ton verklaart, dat de vlootbeweging aajl de Westkust onder leiding staat van den plaatselijken bevelvoerenden admi raal. die hierin kan handelen zonder opdracht van Washington. In marine- kringen te San Diego wordt de veron derstelling geuit, dat deze mobilisatie een proef is om le zien hoe snel de vloot gereed is. San Pedro ligt tweehonderd kiloma ten Noorden van San Diego en is een van de voornaamste havens van Call- fornië. De begrooting voor marine Volgens officieuze mededeelingen zal de marinebegrooting der Ver. Staten voor het volgend jaar 576 millioen dol lar bedragen. Deze zullen dienen voor den bouw van twee nieuwe slagschepen en andere eenheden, waardoor het ton nage van de Amerikaansche vloot boe ven het hij het verdrag van Washing ton vastgestelde tonnage zal stijgen. De voornaamste reden voor het versnellen van den bouw van de Amerikaansche vloot zou da toestand in het Verre Oosten en de vergroo ting van de Britsche vloot zijn. PROF. BUITENDIJK KATHOLIEK GEWORDEN Maandagmiddag werd in de Lieve Vrouwe-kerk te Groningen dr. F. J Buytendijk, hoogleeraar in de physiolo gic en histologie aan de Rijksuniversi teit aldaar, opgenomen in de katholie ke kerk. Medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. Matige meest Z.-O. wind, neve lig tot zwaar bewolkt of betrok ken. weinig of geen neerslag, lichte vorst.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1