AMERSFGGRTSCH DAGBiAD Geen koloniale regeling Maatregelen ten Hove ten koste van andere mogendheden? .Vredelievend DE EEMLANDEU doch niet defaitistisch DE WITTE Val van Teruel bevestigd Winkelsluiting op Eersten Kerstdag Van Zeeland's verslag „HORSE WEIDE" Japan ziet niet af van de O.S. Licht op Voor Bleyle Kleeding Frank Kellogg f Kust van Korea door stormen geteisterd Woensdag 22 December 1937 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36e Jaargang No. 150 Belangrijke verklaring van minister Eden in het Lagerhuis Koningin en Prinses nemen niet meer deel aan grootere open bare bijeenkomsten 's-Gravenhage, 22 December. In verband met de omstandigheden van de Prinses moeten H.M. de Koningin en H.K.H. de Prinses op ge neeskundig advies ter voorkoming van elk mogelijk infectiegevaar het deelnemen aan grootere openbare bijeenkomsten voorloopig zooveel mogelijk vermijden. OUDEJAARSBESTELLINGEN Enthousiasme te Barcelona Standpunt der Midden standsbonden OUCCES J Tuin Dit nummer bestaat uit 2 bladen LEYTAX Oudste en betrouw baarste adres in BINNEN- EN BUITENLAND PASSAGIERS VERZEKERD Tel. 1788 BERICHT W eerverwachting „Roode" activiteit in Japan 4 uur 17 min. Ernstig auto-ongeluk bij Wiesbaden ABONNEMENTSPRIJS pcr 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.1S Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 513 PPI IC nFR A1WFRTFNTIFN vaP 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer. rK'J5 Utn ftUnMLrnit:n cIkc fcöc, mccr f 0.25. Licfdadighcids-advcrtcnticn voor do helft van den prijs. - Kleine Advcrienticn „KEITJES" bij vooruitbetaling 1 5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Nauw overleg met de Ver. Staten ten aanzien van de problemen in het Verre Oosten LONDEN, 22 Dec. (Reuter). I Eden, de minister van buitenland- I sche zaken, heeft na Chamberlain I wiens verklaring reeds in ons I ochtendblad is weergegeven in I het Lagerhuis een rede gehouden. I Hij bracht de koloniale kwestie I 'ter sprake en zeide: „Ik heb het in I zekere kringen voorgesteld gezien, alsof de regeering voornemens I zou zijn te trachten met Duitsch- er van overtuigd is te beschikken over een overweldigende strijd macht om deze politiek te schra gen. Is de Labour-partij er zich niet van bewust, dat thans in den Volkenbond slechts twee groote maritieme mogend heden zijn, wij en Frankrijk? Het moet een iegelijk volkomen duidelijk zijn, dat een overweldigende strijdmacht niet bestaat. Men moet zeer wel weten, dat eenige actie in het Verre Oosten moet afhangen van samenwerking met an dere naties, naast die welke thans lid van den Volkenbond zijn. Ik ben er van overtuigd, aldus ver volgde Eden, dat er geen zekerheid op een duurzamen vrede in de wereld is, totdat de internationale orde algemeen door de naties aanvaard is en totdat eenige beperking der bewapening een onderdeel zal vormen van deze aan neming. Wij moeten deze periode van acute onzekerheid doorkomen." Opnieuw overgaande tot een bespre king van den toestand in het Verre Oos ten verklaarde Eden: „Wij hebben daar groote belangen, die niet onvereenig- baar zijn met de belangen van andere naties. Wij zullen ons uiterste best doen deze te verdedigen. Naar onze meening zal het tegenwoordige conflict ongetwijfeld een groote verarming in het Verre Oosten veroorzaken en aan iedere natie daar, hoe haar directe militaire overwinningen ook mogen zijn. Er zijn drie groote beginselen, die ons moeten leiden: 1) Wij moeten alles doen wat wij kunnen en wat eervol is om het herstel van den vrede te verzekeren; 2) Wij moeten ons volle aandeel ne men in de nakoming van onze inter nationale verplichtingen; 3) Wij moeten onze eigen belangen beschermen en natuurlijk het Britsche grongebied. Een zeer belangrijk aspect in den toestand in het Verre Oosten, mis schien het eenige bevredigende, is, dat wij voortdurend en dagelijks in nauw overleg zijn met de regeering der Vereenigde Staten. Steeds opnieuw hebben wij gelijk gerichte acties ondernomen, die op zichzelf een aanwijziging zijn van de hechtheid van een dergelijke sa menwerking. Groot-Brittannië is he den ten dage niet zonder vrienden op de wereld. Minister Eden land een regeling tot stand te brengen op koloniaal gebied op de basis van een oplossing ten koste van andere koloniale mo gendheden. Ik wensch, aldus Eden, deze gelegenheid te baat te nemen om in het openbaar categorisch te Verklaren, dat niets verder kan Zijn van de bedoeling der Britsche regeering dan met een dergelijk Voorstel voor den dag te komen of het te steunen. Misschien mag ik hier aan toevoegen, dat juist, omdat wij niet trachten een op lossing te zoeken van het kolo niale vraagstuk ten koste van andere mogendheden, wij. ook niet probeeren een oplossing te zoeken Van de Europeesche moeilijkheden 'ten koste van andere mogend heden in Europa i Deze politiek zou nimmer een oogen- blik door het Lagerhuis worden goed- Hgekeurd. Ik vertrouw, aldus Eden, dat over deze veronderstellingen, die volko- men ongegrond zijn en, hetgeen zeer natuurlijk is, in de desbetreffende lan- den slecht zijn ontvangen, niets meer zal worden \ernomen. In het bijzonder werd geopperd, dat wij er aan zouden denken zekere on- I derhandelingen ten aanzien van Por- tugeesch grondgebied te hervatten. Wat I deze onderhandelingen betreft, aldus Eden. zou ik het duidelijk willen ma- ken, dat voor zoover ons aangaat, deze voorstellen dood zijn en dat wij niet in het minst de bedoeling hehhen te pro- I beeren deze te doen herleven." Het Verre Oosten Over het Verre Oosten en de bespre- kingen over santies zeide Eden: ,.Er zijn twee mogelijke vormen Ivan sancties' de ondoeltreffende en de doeltreffende. Deze laatste be- teekenen gevaar, zooal niet de ze kerheid van oorlog. Ik zeg welover wogen, dat niemand eenige actie van dezen aard in het Verre Oosten onder oogen moet zien, tenzij men Voor de komende FEESTDAGEN gelieve U tijdig schotels op te geven om teleurstelling te voorkomen, ook vóór de wijnhandel. Tijdig tafels bespreken zeer noodzakelijk. zien wij gaarne zoo spoedig mogelijk ingeJ zonden, daar wij ons personeel in de ge legenheid willen stellen om in eigen kring dit feest te vieren. Generaal Queipo de Llano verklaarde echter in zijn radiotoespraak daarvan niets te weten MADRID, 22 Dec. (Havas). Nadat gisteravond om zes uur de Plaza de Toros, welke het laatste bolwerk vormde van Teruel, stormenderhand was genomen, zijn de regeeringstroepen de stad binnengerukt, waar de bevolking hen op enthousiaste wijze verwel komde. Generaal Queipo de Llano heeft in zijn radiotoespraak van uit Sevilla ge zegd niets te weten van de verovering van Teruel door de regeeringstroepen en hieraan toegevoegd, dat het overi gens slechts een episode zonder groot belang zou beteekenen. Ten slotte deed Queipo de Llano uitkomen, dat in het communiqué van het groote hoofdkwar tier van Salamanca, dat hij zoo juist had ontvangen, geen melding van de verovering van Teruel werd gemaakt doch dat dit een opmarsch der recht- sche troepen in dit gebied vermeldde. Het bericht over de verovering van Teruel kwam gisteravond tegen half acht te Barcelona in omloop. De radiozenders deelden het kort na acht uur mede. Het bericht heeft een groot enthousiasme teweegge bracht. Een groep journalisten zal op uitnoodiging der regeering naar Teruel vertrekken. De minister van arbeid. Aguada, heeft Companys den val van Teruel mede gedeeld. Companvs heeft minister-pre sident Negrin en don minister van landsverdediging Prieto .geluk ge wenscht met dit succes en verzocht aan het dappere leger zijn tevredenheid te betuigen. Generaal Miaja heeft aan de pers verklaard, dat na den val van Teruel het Oosten thans gevrijwaard is voor aanvallen van den vijand. Het koopend publiek moet rekenen op gesloten winkels ^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiininiiiHiiiiiiin Wij kunnen herinneren aan Frank rijk en de Vereenigde Staten. Het zal ook gemakkelijk zijn te herinneren aan den Balkan en de Kleine Entente, die zich uitstrekken van Turkije tot Tsjecho-Slowakije, met ieder lid waar van wij in hechte intieme vriendschaps betrekking verkeeren. De belangrijkste van alle zijn de be trekkingen van het Britsche gemeene- best met de Vereenigde Staten. Er is en er kan geen kwestie zijn van ver drag of intriges, maar er is een ware gemeenschappelijkheid van opvatting en dat is het, wat een niet te schatten bijdrage vormt bij de handhaving van den vrede, die de eerste en innigste wensch is van het volk van het Brit sche gemeenebest en het volk der Ver- eenigde Staten. Eden voegde hier aan toe: Mijn con clusie is, dat, hoewel de moeilijkheden groot zijn, er geen reden is voor dé faitisme. Wij hooren veel over onze be wapening, maar er is iets, dat zelfs be langrijker is dan bewapeningen, n.l. de geest van het volk achter deze bewape ningen. Wij moeten probeeren gedul dig, doch vastbesloten te zijn, verzoe ningsgezind zonder défaitistisch te zijn en voortgaan met onze bewapening, om dat wij alleen op die wijze tot een overeenkomst inzake bewapening zul len kunnen komen. VAN meer dan een zijde, zoo schrijft men ons, is <dit jaar de aandacht gevestigd op de ernstige leemte, welke de winkelsluitingswet zou aankle ven, dat daarin geen voorschriften zijrf vervat om op 25 December, Eersten Kerstdag, de Zondagssluiting voor win kels toe te passen. Hoewel de winkel sluitingswet reeds verscheiden jaren van toepassing is, werden er in de practijk weinig moeilijkheden onder vonden, omdat door den winkelstand de zaken steeds uit eigen beweging zoo veel mogelijk gesloten werden. Dit jaar doet zich evenwel de bijzonderheid voor, dat de beide Kerstdagen resp. op Zater dag en Zondag vallen, zoodat volgens de huidige wettelijke regeling op 25 De cember de 10-uur-avondsluiting zou gel den. De drie Nederlandschc middenstands bonden, de Kon. Nederlandsche Midden standsbond, de Nederlandsche R. K. Middenstandsbond en de Christelijke Middenstandsbond, achten het in deze omstandigheden gewenscht van hun op vattingen ter zake te doen blijken. Deze bonden hebben tot hun leden en den geheelen winkel stand het dringende verzoek gericht, op Eersten Kerstdag (Zaterdag a.s.) zooals tot dus verre, de Zondagssluiting toe te passen, d.w.z. zoo eenigs- zins mogelijk hun winkels gesloten te houden. Aan het koopende publiek verzoeken de middenstandsbonden rekening te willen houden met het feit, dat Eersten Kerstdag door den winkelstand als Zon dag wordt beschouwd. Bij het doen van inkoopen en het regelen van bestellin gen denke men er dus aan, dat het daartoe gebruikelijke winkelen op Za terdag deze week op Vrijdag 24 De cember dient te geschieden, op welken dag de winkels tot 10 uur n.m. geopend mogen zijn. Door de bestellingen zoo vroeg moge lijk te doen en de inkoopen niet tot het laatst uit te stellen, helpt men den win kelier om zijn goede gewoonte van Zon dagssluiting op Eersten Kerstdag te handhaven. LONDEN, 22 December. (Havas). De City heeft met belangstelling, doch ook met reserve kennis genomen van de eerste door de bladen verstrekte bij zonderheden van het economische ver slag van Van Zeeland. In financieeiè kringen wijst men er op, dat juist uit rle détails der bevindingen de strek king daarvan moet blijken. In beginsel is niemand gekant tegen het openen van onderhandelingen tusschen Frank rijk. Engeland, Duitschland. Italië en de Vereenigde Staten. Men vraagt zich echter af. of het oogenblik voor derge lijke onderhandelingen wel geschikt is en of zij mogelijk zullen zijn. INDEN HULST ALS KERSTVERSIERING ZOU er wel één Kerstversiering te vinden zijn, die meer verspreid is dan de hulst? En dat is hcele- maal niet te verwonderen, want naast het dennegrocn is ludst het minst kostbaar, terwijl daarbij velen het prachtige bessenmatcriaal in eigen tuin vinden. Het zal ons daarbij opvallen, dat er verschillende vormen en variëteiten bestaan en we zelfs exemplaren kan nen aantreffen, die nooit of te nim mer bessen dragen. De gewone bes- hulst is de Ilex aqiiifolium var. pyra- midalis, deze kan tot een hooge struik en zelfs tot een boom uitgroeien. Als versiering komt ook in aanmerking de goudbonte hulst. Ilex aquifolium var. aar co varieg., alsook de zilverboni c variëteit argenteo varieg., die zich in bloemstukjes fraai laten combineeren met roode tulplcs. Een merkwaardigheid is de hulst met gele bessen, die we tegenwoordig meer en meer aantreffen, zoowel in tuinen als in de bloemschikking. Het is de variëteit bacci-flava chrysocarpa terwijl daarnaast de variëteit fructo aurantiaco met bronskleurig blad en oranje bessen niet minder eigenaardig is. Voor hen, die de stekels van de hulst schuwen, zouden we de var. lau- rifolia aanraden, waarvan de blade ren volkomen stckclloos zijn. Er zijn nog tallooze variëteiten in den han del. snelle en langzame groeiers, met groot of klein blad. doch we brachten hier slechts enkele der meest voorko mende en tevens de meest opvallende vormen naar voren Volgens de legende is de hulst oor spronkelijk afkomstig van palmboo- men. waaraan de takken bij den in tocht van Christus over den weg ge strooid werden. Later toen hetzelfde volk dat Hem eerst vereerd had. Hem liet kruisigen, verkregen de hulstbla deren hun doornen. Omdat de halst groenblijvend is, werd zij voor velen een symbool van het eeuwige leven, terwijl men aan haar stekels een af werende kracht toekende. En om boo ze machten tc weren, hing men met Kerstmis in huis, schuren en stallen groote bossen hulst op. Zeer waar schijnlijk is ook het Engelsche gebruik om met Kerstmis de voordeuren met hulst te versieren daaruit voortgekomen. Koopt bloemen en planten bij mij Hier is pracht om te roemen Het adres is: KRUISKAMP 10 6 TEL. 1993 In politieke kringen acht men het echter geen defi nitieve beslissing TOKIO, 22 Dec. Het ministerie van buitenlandsche zaken heeft heden medegede- deeld, dat de regeering on danks de bestaande moeilijk heden niet afziet van de organisatie der Olympische Spelen van 1940. In politieke en militaire kringen is men evenwel van meening, dat een definitieve beslissing hieromtrent afhangt van den duur van het huidige Japansch-Chinecsche conflict. In de sportwereld verwacht men deze beslissing reeds in het komende voorjaar, ter gelegenheid van het congres van het Internationaal Olym pisch Comité te Cairo. ZIJ, die zich met ingang van 1 Januari a.s. op geven als kwartaalabonné, ontvangen de tot dien da tum verschijnende num mers gratis. Medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. Zwakke tot matige wind uit Z. richtingen, nevelig tot zwaar be- wolkt. weinig of geen neerslag, temperatuur, om het vriespunt, in het Noord-Oosten, overigens dooi. TOKIO, 22 December. (Reuter). Naar vernomen wordt heeft, de minis ter van binnenlandsche zaken opdracht gegeven de partij der sociale massa in geheel Japan te onderdrukken, evenals de vakvereonigingen van arbeiders en boeren Op 15 December j.l. zijn 37 per sonen op verscheidene plaatsen in Ja pan gearresteerd, beschuldigd van „roode" activiteit. Onder de eearrestcer den bevinden zich twee parlementsle den. verder professoren, journalisten en pacifisten. NEW-YORK, 21 Dcc. (Reu- ter-A.N.P.) Frank Kellogg, de mede-onderteekenaar van het pact van Kellogg, is van avond overleden. Frank Billings Kellogg, de Amen- kaansche staatsman, werd op 22 De cember 1856 te Potsdam (St. Lawrence- New York) geboren en zou dus morgen 81 jaar zijn geworden. In 1877 werd hij tot de balie toegelaten te Rochester (Minnesota). Later vestigde hij zich te St. Paul. Hij vertegenwoordigde de regeering der Vereenigde Stalen in verschillende groote rechtzaken. Van 1917 tot 1923 was hij se-, .tor. In 1924 ambassadeur te Lon den, van 1925'29 staatssecretaris, van 1930'35 rechter in het. Permanente Hof. In 1929 werd hem de nobelprijs voor den vrede toegekend. Kellogg was lid der republikeinsche partij. TOKIO, 22 Dec. (Reuter- A.N.P.). De zuidwestkust van Korea is door hevige stormen geteisterd. Zeshon derd visschersschepen met een bemanning van driedui zend personen zijn door den storm medegesleurd. Onmiddellijk zijn reddings vaartuigen uitgevaren, doch de hooge zee maakt het zeer moeilijk hulp te bieden. WIESBADEN. 22 Dec. (D.N.B.) In de nabijheid der stad is een vrachtauto, waarmede soldaten vervoerd werden, verongelukt. Vier mannen waren on middellijk dood, een rijfde overleed spoedig in het ziekenhuis. Bovendien werd iemand zwaar gewond.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1