Het licht in den nacht Gebrs. VALEWINK STAKINGS - BEWEGING IN FRANKRIJK i 4000 EXEMPLAREN DÊ EEMLANDEU Onrust in vele bedrijven VLIEGTUIGEN boven Britsch gebied UIT MODI AMLRSFCDfïï BOH»-:::".----- CROWN - COAT- en STANDAARD - COAT DAMES- en K1NPERREGENMANTELS Fa' DUIM BURGER II Vrijdag 24 December 1937 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36e Jaargang No. 152 Tochten in binnen- en buitenland MUURHUIZEN 40 TEL. 454 Medische Hulp POOLSCH PROTEST TE MOSKOU LEYTAX Oudste en betrouw baarste adres in BINNEN- EN BUITENLAND VRACHTDIENSTEN STIL GELEGD Tel. 1788 Goodrich-fabrieken bezet ïrwv BERICHT op andere pagina's VV eerverwachting 4 uur 18 min. WIE OP EEN PAARD ZIT IS NOG GEEN RUITER! AMERSFÖOR15CH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 065; per week met iratla verzekering tegen ongelukken) f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 470.0 TELEFOON INTERt 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 rcécIs f 105 mct !nbc*riP van ccn bewijsnummer* i elke regel meer f 0 25. Licfdadifjheids-advcrtentiën voor do helft van den prijs. Kleine Adverienticn .KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—Bewijsnummer extra f 0.05 Het is een diepe men- schelijke behoefte te denken aan zijn straling STEEDS wordt hij gehoord, de klop op de deur, waarachter donkerheid IS. Eeuw in, eeuw uit heeft de menschheid hem vernomen en tot zelfs in omen somberen, ontwrichten tijd dringt zijn geluid door. Want die klop beant woordt aan een diep verlangen in ons: de overwinning van het licht. En in de Ad ventsdagen, met hun stijging naar de her innering aan het groote feest, wordt er meer dan anders nauwer contact gezocht met het licht, dat schijnt in de duisternis. Het is een diepe menschelijke behoefte om, zoo wij al niet het licht door wijd geopende deuren binnenlaten en door onze da den de duisternis verdrijven, ten minste te denken aan zijn straling en ons te ver meien in de gedachte, wat het zou zijn, zoo het zegevierend die duisternis overwon. In het bijzonder op het Kerstfeest denken wij er aan, aldus voortzettend de vreugde der eeuwen bij de blijde boodschap van den Kerstnacht, dien wonderbarenvan hoog licht bestraalden Kerstnacht, zooals de over levering ons dien schildert. DE-vreugde is inderdaad de vreugde der eeuwen geweest. Zij is echter in den loop der tijden gewijzigd. Ongeveer anderhalve eeuw na de ge boorte van het Christendom, volgens anderen; in het midden der vierde eeuw, begon men Kerstfeest te vieren. Vóór dien waren Paschcn en Pinksteren en Epiphaniën (6 Januari, feest van Christus' verschijning of openbaring) de kerkelijke lierinneringsdagen. Lang zamerhand drong ook de Kerstviering door. 1-Iet was aanvankelijk een kleine schare, die zich boog voor „het kindeke", en het waren veelal vervolgden en ge smaden die zoo deden. Een stille vreug de, diep van binnen gevoeld, gaf uiting aan de verwachting, dat „de Vorst van het Licht", dat „cle Vredevorst" de aar de zou veranderen en haar duisternis verdrijven. Die verwachting maakte sterk, deed vervolging en smaad weer staan en zoo kon het aantal gcloovigen groeien tot eene meerderheid, die aan een deel van Europa een ander gelaat zou geven. Maar steeds, ook in do jaren der felste vervolging was er vreugde, de vreugde over het licht, dat schijnen zou voor de wereld. En bij het gedenkfeest der ge boorte laaide die vreugde uit, want zij was geworden tot de grondgedachte van het bestaan: niet de duisternis maar het licht zal overwinnen. Die feestvreugde openbaarde zich op grootsche en op eenvoudige wijze. Zij was in de pracht der cathedralen en in de simpele versiering van het dorps kerkje met zijn schamele kribbe, waar bij os en ezel, met cle herders in aan bidding, hulde brengen aan den Ver losser. Dat kind in de kribbe versterkte en verblijdde zelfs den armste en den ellendigste. Was het niet het beeld van [Hem, die de macht had over allen aard- schen rijkdom, over alle aardschen macht, en voor Wien hij, de arme, de ellendige, de gelijke was van allen, die in hoogheid of in rijkdom waren geze ten? De armoede van het kind, de ar moede van den stal, sprak in haar duidelijke symboliek de waarde uit van den naar de wereld nederige en van zijn superioriteit over wereldsche heerlijk heid, want van uit die kribbe was de zegevierende tocht over een wereld in zonde begonnen. Maar ook daar, waar de feestviering grootscher allure had, waar de hoog altaren fonkelden van licht, muziek ruischte onder de liooge gewelven en priesters in de weelderige ornaten der kerk zich bogen voor „het kind in de kribbe", ook daar kon de geloovige meenen, reeds hier op aarde zijn glorie te zien en do verwerkelijking van Jezus' woord: Ik heb de wereld overwonnen. ZOO was er vreugde, vreugde alom, vreugde in de belofte van vrede en licht. De menschheid vertrouw de op deze belofte; maar zij zag haar ten deele reeds vervuld; zij hoopte op haar volledige vervulling. Die vreugde bleef, want zij beantwoordde aan de diepste gedachte van het ge moed, die gerechtigheid en vrede stelt boven onrecht en strijd. En indien de •mcnsch deze gedachte in zich gevoelt, •hoe zou zij dan niet afkomstig zijn van Öhooger sfeer? Goethe's woord: War nicht das Auge 6onnenhaft Wie könnt's der Sonne licht ertragen? penbaart hier het geheim: hoe zou in les menschen ziel de gedachte aan het licht, dat de duisternis der wereld over wint. kunnen opkomen, zoo niet iets van het goddelijke licht in die ziel was gedaald en door haar was begrepen? De vreugde bleef, trots teleurstellingen en terugslag. Dat licht zou niet ge bluscht worden, die overwinning zou ge schieden, dat Rijk zou komen. Rijk van Vrede voor de aarde. Rijk van Licht voor de volkeren, waarin, naar het profetisch woord, de zwaarden tot ploegscharen en de spietsen tot sikkelen zouden wor den omgesmeed en men nergens leed Kerstboom in stralenden luister Amcrsfoortschc Huisartscn- Verecniging Beide Kerstdagen hebben dienst de volgende burgergeneesheeren: Mertens zur Borg, Laantje 5; tel. 1225. Schmelling, Fred. v. Blankenhcym- straat 6; tel. 996. De Beaufort, Lange Bergstraat 41; tel. 633. Beide Kerstdagen hebben dienst do apotheek van v. d. Bovenkamp, Utrecht- schesti\aat 45a, tel. 63 en de Soesterapo- theck, Soesterweg 97; tel. 709. 25 December hebben dienst de vroed vrouwen: Mevr. de Leeuw, St. Ansfridusstraat 5; tel. 2079. Mcj. Vernhout, Soesterweg 232; tel. 2270. Zondag 26 December hebben dienst: Mej. de Leuw, Puntcnburgorlaan 212, tel. 1852. Mcj. v. d. Grient, Breestr. S, tel. 189. zou doen noch verderven op den heili gen berg des Heeren. Zoo hoopte men, zoo geloofde men en van die verwach ting cn van dat geloof zingt het lied der eeuwen: licht in den nacht! DAT zingt ook onze twintigste eeuw met haar zware, haar ontstellende donkerheid. Dat zingt Genève en die het hoonen. Dat zingen de verdruk ten en zij, die vervolgen, want het is niet des menschen om de duisternis te verkiezen.boven het licht, de wolk boven cle ster, het leed boven het geluk. On- vervfoestelijk is cle behoefte aan het besef van de eind-overwinning van het licht van het Kerstwonder, Laten wij hier eindigen met den blij den ernstigen hartekreet van de Zwit- sersche dichteres Ida Frohnmeijer: Nun iu dich auf, mein dunkier Herzensschreln, und lass der, Weihnacht Wunder in dich ein: dies Wunder, dass in diese unsre Welt einstmals das Licht der Liebe ward gestellt. Dass diese Liebe trug des Menschen Kleid und teilte unsre Not und Dunkelheit. Und trank Verlassenheit und Todespein, auf dass wir wüssten um ihr Brucfersein. Und ob auch diese Liebe ward verlacht, verflucht, gemordet und zu Grab gebracht sie lebt und ist. Verborgen oft, missacht', und doch ein Stern in unsrer Wirrnis Nacht, Drum tu dich auf, mein dunkier Herzensschrein, und lass der Weihnacht Wunder in dich ein. A. J. B. B. WARSCHAU, 24 Dcc. (P.A.T.). De ambassadeur van Polen te Moskou heeft bij het volkscommissariaat van buiten- landsche zaken een nota overhandigd betreffende de. incidenten aan de spoor lijn tusschen Szepiefowka en Zclolbu- now. De nota weerlegt krachtig en met verontwaardiging alle beweringen en verdachtmakingen van Sovjet-Russische zijde. PASSAGIERS VER7EKERD Militaire auto's hebben den Parijschen levensmiddelen- aanvoer verzorgd PARIJS, 24 Dec. (Havas). - De bestellers en vrachtauto bestuurders van de vracht- dienstondernemingen, die des nachts werken, hebben een scheidsrechterlijke uitspraak in zake door hen gestelde eischen niet aanvaardbaar geacht en zijn gisteravond in staking gegaan. De eerste uiterlijke teekenen der werk staking waren om 11 uur te bemerken aan cle markt-hallen, waar de politie de toegangen tot de loodsen bewaakte. De aanvoer van levensmiddelen was min der groot dan de vorige dagen, en voor al geringer dan in vorige jaren aan den vooravond van het Kerstfeest, hetgeen daaraan te wijten viel, dat de vracht autobestuurders aan de groote Parij- sche spoorwegstations weigerden de goe deren te vervoeren. Des avonds lagen aan de verschillen de stations nog 1800 ton levensmiddelen groenten, vleesch en gevogelte op vervoer te wachten. De prefectuur van politie riep honderd militaire vracht auto's op om het werk over te nemen, waarna de goederen hierop werden ge laden en naar de hallen gereden. De ontlading geschiedde zonder eenig. in cident. Het werk stond ook volkomen stil in de expeditiekantoren van de groote uit geverij Hachette. Geen enkele auto ver liet de garage en de meeste groote dag bladen moésten naar andere middelen uitzien om hun edities naar de provin cie te verzenden. Den geheelen nacht hebben de opge knepen militaire auto's het werk van de auto's der vraehtdipnstondernemingen overgenomen. In de hallen was daardoor tenslotte een normale aanvoer, De prij zen bleven onveranderd ten opzichte van gisteren. De vrachtrijders van de melkfabrieken hebben zich niet bij de stakingsactie aangesloten, zoodat de stad vanmorgen normaal van melk werd voorzien. Tegen het einde van den middag was do toestand gisteren weer normaal ge worden in de metaal fabrieken in de noordwestelijke buitenwijken, waar men in den morgen het werk had neerge legd. De leiders der vakvereenigingen waren in dien tusschentijd tusschenbei- de gekomen. De Goodrich-fabrieken te Colombes zijn echter nog bezet. De minister van binnenlandsche zaken heeft gistermiddag een delegatie uit het bestuur der C.G.T. en van het verbond van vakvereenigingen in het gebied van Parijs ontvangen. Het onderhoud had betrekking op sociale conflicten, zoome de op de ontruiming van fabrieken en andere werkplaatsen, die bezet zijn. Do delegatie begaf zich vervolgens naar de Kamer, waar zij zich eerst on derhield met den minister-president en vervolgens opnieuw met den minister van binnenlandsche zaken. Na afloop dezer besprekingen hebben Chautemps en Dorrnoy doen weten, dat de conflic ten tot een oplossing zouden komen en dat men den indruk had, dat een ont spanning was ingetreden. HONGKONG, 24 Dec. (Reuter). Vanmorgen om 8 uur 45 vlogen 15 Japansche vliegtuigen boven Lantow-Island, dat een onderdeel vormt van de Britsche kroon kolonie Hongkong. De machines keerden om 9 uur 30 terug. Wegens de bewolking vlogen zij laag en waren voor de bewoners van het eiland duidelijk zichtbaar. VAN SPARREN EN GOUDHAANTJES y JET Kerstmis hccrscht cr overal een intieme stemming. Het is het keerpunt van de donkerte naar het licht. Bij de zonnewende worden de lichtjes aan den Kerstboom ontsto ken. De spar dringt dan door in de huizen van alle standen. Vooral in de 19e eeuw is het gebruik om Kerstmis te vieren bij een verlichten en versier den Kerstboom algemeen geworden. Er is dan ook geen boom, die op het oogenblik meer de belangstelling trekt dan de Spar Picca cxcelsa). Trouwens, de Fijnspur is bijzonder geschikt voor een Kerstboom, leder laar vormt zich bij den Spar een ring van lange takken, waaraan men kan zien hoe oud de boom is. Zoo alge meen men den Fijnspar gebruikt als Kerstboom, zoo verbreid is liet misver stand. dut de Spar een den is. Toch is het verschil tusschen deze beide ge makkelijk te zien. De dennen hebben de naalden in bundeltjes van 2, 3 of 5. de Spar daarentegen heeft de naalden afzonderlijk staan. Als men een naajd van een spar aftrekt, gaat er een ge deelte van de schors mee. zoodat er aan dc naald als het ware een vlagge tje blijft zitten. De Fijnspar vormt vooral in de ber gen groote bossclien. Hier wordt hij vaak aangeplant langs lanen, in tui nen cn boschranden. U kunt hem vin den in Birkhoven. Nimmcrdor, op den Berg cn in de Treek. Een prachtige rij vormen de zeer hooge Fijnsparren aan den Doodeweg cn in Lokhorst. Een geheimzinnige sfeer hangt er tus schen de mooie groep sparren bij St. Hubertushof, waardoor zich een in tiem paadlc slingert. Welnu, daar vindt men ook het Goudhaantje, de Kolibrie van Europa' Zeker, men kan dit montere vogeltje ook aantreffen in de dennen op onze Berg, achter Rusthof en in de vlieg dennen achter Klein Heidelberg (Birk hoven), waar hij des winters nooit ont breekt. En wie nu de Kerststemming wil ondergaan moet eens een bezoek gaan brengen aan dit beweeglijke vo geltje, dat nog geen 6 gram moet we gen en dat van het puntje van zijn snavel tot aan het einde van zijn staart niet grooter Is dan een centimeter of negen Het Goudhaantje zal u hcusch gast vrij onthalen, want de vertrouwelijk heid van het Goudhaantje is groot. Behendig en snel beweegt hij zich tus schen de takken. Steeds laat hij een gezellig gcmicsper, een zacht „ziet ziet", hooren. Zijn lokstem Is iets sterker cn klinkt als ccn scherp „sie, sie, sie" of „srie, srie. sricIntusschen fladdert hij als een vlinder om de top pen van spar en den. pakt hier een popje en (laar een of ander klein in sect, zaoals dc Kolibrie honing puurt uil dc bloemen. Daarna verdwijnt hij weer tusschen de groene twijgen om even later weer aan den buitenkant ui de takken te verschijnen. Met zijn pientere oogjes kijkt hij u guitig aan cn hij laat daarbij meteen zijn mooie oranje-gele kruintje zien, dat hem ongemeen versiert. Zijn overi gens groenachtig dik vederpakje past volkomen bij het groene blad van de sparren. En als hij u nog onthaalt op zijn buitengewoon teeder gezang, dat begint met ecnige loktooncn en over gaat in een prevelend zacht gekweel, ja. dan komt pas de goede sfeer in het bosch De mecsten van dc St. Maartenvo1 geitjes zijn wintergastcn, die vooral in October in groote troepen uit Zweden en Noorwegen hier heen komen. Onbe grijpelijk is het. dat zoo'n nietig vo geltje in staat is de zee over te ste ken. Natuurlijk valt de reis soms niet mee. zooals we ecnige jaren geleden in October bij Bunschoten hebben kunnen constateeren. Verscheidene van de pas over zee aangekomen Goudhaan tjes waren toen aan uitputting bezwe ken. Maar wanneer Mei in het land is dan begint Regulus zijn nestje te bouwen, dat bijna onvindbaar hoog aan het ein de van een sparretak wordt gemaakt. Dit mooie nestje wordt vervaardigd van vezels, mossen, haartjes, spindra- den en het wordt gevoerd met zaad pluis, veertjes en huren. Moeder Goud haantje legt hierin niet minder dan 8—11 eitjes. In Juni doet ze dit nog eens dunnetjes over. Aardig is om eens te letten op het Viuirgoiidhaantje. dat in kleinen ge tale overwintert en hier ook verschil lende malen is waargenomen. Ver moedelijk broedt een klein aantal in Limburg. Een goed kenmerk van deze is dc witte streep boven en de zwarte door het oog. Het kruintje van Igni- capillus is prachtig vuurrood en zijn gezang en zijn lokroep zijn krachtiger met meer r's er in dan van het Goud haantje. i VIRIDIS Vraagt de Radio-Rede van Mr. P. J. OUD! Tegen inzending van onderstaande bon (in open enveloppe, gefran keerd met l'/icent) wordt U gaarne kosteloos een exemplaar toege zonden van de Radio-rede over de politieke toestand, gehouden door Oud-Minister Mr P.J OUD voor de VRIJZINNIG DEMO CRATISCHE BOND i BOND I „JXINNIO^ w Adrc» ZIJ, die zich met ingang van 1 Januari a.s. op geven als kwartaalabonné, ontvangen de tot dien da tum verschijnende num mers gratis. HET AANTAL BETALENDE ABONNé'S OP HET AMERSFOORTSCH DAGBLAD STAAT ONDER GEREGELDE CON- TROLE VAN HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSW AARDE TOURNOOIVELD 4 - DEN HAAG Dit blad heeft een dagelijk- sche oplaag van STADSNIFUWS De Brandweer jubileert. (Derde blad, pag. 1) P Kerstvieringen. In onze bioscopen. (Derde blad, pag. 2)* (Derde blad, pag. l)', SPORT QuickA.P.W.C. (Tweede blad, pag. 1). Postduivententoonstelling. (Tweede blad, pag. 1), Medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. Zwakke tot matige Z tot Z.-W. wind, nevelig tot half of zwaar bewolkt, weinig of geen neer slag, weinig verandering in temperatuur. UITWISSELING VAN SPIONNEN METZ, 24 Dec. (Havas). Fransche en Duitsche autoriteiten hebben aan het grensstation Apach vier gevangenen, die veroordeeld waren wegens spionna- ge, uitgewisseld. Leer goed rijden, op goede paarden bij de RUITERSPORT SCHOOL OUD LEUSDEN Groote binnen- en buitenmanège met" kleedkamers en douche. Eigenaar; P. J. J, A. DE JONC TEL. KM 1 p r\TTTn/r nrrn/vnn IIH GUMMI KINDERCAPES Dames- en Kinderconfectie - Arnh. weg 26

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1