Kerstfeestviering in Burgerziekenhuis Blokkade van Tsingtau AMERIKA AANVAARDT De a.s. Blijde Gebeurtenis verontschuldigingen DE EEMLANDED De terreur in Palestina SOVO" De verkiezingen in Roemenië Antwoord-nota te Tokio overhandigd Onderzoek voortgezet BelanMr Licht op VoorOlayle Kleeding Stakingsactie in Frankrijk ABONNEMENTSPRIJS pcr 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per Maandag 27 December 1937 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36e Jaargang No. 153 Geschenken der Koningin voor verpleegden en personeel H.M. wordt morgen in Den Haag terug verwacht TAXIDIENST BINNEN- en BUITENLAND Passagiers verzekerd Tel. 1093-1830 Dczh waarschuwt voor herhaling van aanvallen of inmenging Dit nummer bestaat uit 2 bladen Nog geen antwoord aan Engeland inzake de Lady Bird BERICHT LEYTAX Oudste en betrouw baarste adres in BINNEN- EN BUITENLAND PASSAGIERS VERZEKERD Tel. 1788 op andere pagina's 4 uur 21 min. AMERSFGORT3CH DAGBLAD week met gratia verzekering tegen ongelukken) f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummer, f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PDI IQ nPD AnVPDTFNTIFN vaA 1—4 rctfcls f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, YH\Jb UtK AUVLK tw Itri c]kc fcgci mccr f o 25 LJcfdadifJheids.advcrtcntiên voor d. helft van den prij's. Kleine Adverientiën ..KEITJES" bij vooruitbetaling 1 5 regel® 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bcwiisnummer extra f 0 05 AMSTERDAM, 27 December. H. M. de Koningin heeft de Kerstdagen in het Burgerziekenhuis te Amster dam doorgebracht. Vrijdag heeft de Koningin aan alle verpleegden in het ziekenhuis een souvenir laten uitreiken. Den eersten Kerstdag, des morgens na het ontbijt, heeft H. M. de Koningin aan alle verpleegsters persoonlijk een geschenk overhandigd. Ook liet verdere personeel, dat aan het ziekenhuis verbonden is, werd door de Koningin met een Kerstgeschenk verrast. Hare Majesteit wordt morgen in Den Haag terugver wacht. 5l)IUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi]IIUI(lUIIIMKllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!lli Maatregelen voor het geval, dat zij op het Paleis Soestdijk zal plaats vinden ~\JAAR wij vernemen zul- 1V len de buitenlandsche journalisten, indien de vorste lijke geboorte op het Paleis Soestdijk plaats vindt, hun in trek nemen in Hotel Trier, in de onmiddellijke nabijheid van het Paleis gelegen, terwijl de vertegenwoordigers van de Nederlandsche dagbladen zul len vertoeven in het Badhotel te Baarn. Hieruit blijkt, dat het niet is uitgesloten, dat de Konink lijke Prins of Koninklijke Prinses te Soestdijk het le venslicht zal aanschouwen. Voortgezette actie tegen de ge wapende benden in het Noorden des lands JERUZALEM, 27 Dec. (Havas). De actie tegen de gewapende benden in Noord-Palestina duurt thans reeds vier dagen. De troepen voltooien de omsin geling der opstandelingen. Een groep Arabieren, die langs de Joodsche kolonie te Misjar Hajarden trachtte te ontvluch ten, wisselde een veertigtal schoten mat politieagenten. Bij het meer van Gali- lea heeft men weer verscheidene lijken van Arabieren gevonden. Het betrefi meerendeel jongelieden tusschen 20 en 30 jaar, die nieuwe wapenen tot hun beschikking hadden. Ook in andere deelen van Palestina duurt het verzet voort. Te Caiffa wierp iemand een horn in een koffiehuis, waar het druk was. Een Britsch soldaat ving het projectiel op en wierp het op straat, waarna het ontplofte, zonder slachtoffers tj maken. Te Ramleh zijn telefoondraden door gesneden. Te Toelkarem zijn geweer schoten op de gevangenis gelost. Hier is bekend gemaakt, dat de bewoners zich tusschen vijf uur des avond en vier uur des morgens niet op straat mogen verloonen. KINDERVERLAMMING IN AUSTRALIË .MELBOURNE. 27 Dcc. 'D N B.) Pcr tienhonderd personen lijden hier aan kinderverlamming. Tot dusverre heeft tie ziekte 72 dooden geèischt. Terechtstellingen in Sovjet-Rusland MOSKOU, 27 Dec. (D.N.B.). De pro- vinciale bladen melden, dat in het dis trict Leningrad weer veertien doodvon nissen zijn uitgesproken, terwijl twee personen terechtgesteld zijn. Een zekere Nikonof is tot gezant der Sovjet-Unie te Oslo benoemd. Hij heeft tot dusverre geen politieke loopbaan gevolgd. Het is niet bekend, wat er met Jakoebowitsj, die tot nu toe gezant te Oslo was, geschied is. OUDSTE- en BETROUWBAARSTE ADRES VOOR Wordt Bratianu de opvolger van Tatarescu als minister president? BOEKAREST, 27 Dec. (Havas) Ko ning Carol heeft te Sinaia, waar hij het Kerstfeest heeft gevierd, een onderhoud gehad met Tatarescu over den politie- ken toestand van het land na de ver kiezingen. Volgens niet bevestigde ge ruchten zou Tatarescu het ontslag van 't kabinet hebben aangeboden, de koning zou evenwel eerst in het nieuwe jaar een beslissing nemen. In politieke kringen gelooft men, dal de koning aan Constantin Bratianu, den leider van de liberale partij, welke op het oogenblik aan de macht is, de vor ming van een nieuwe regeering zal op dragen. Men verwacht, dat Bratianu zal slagen in het tot stand brengen van een overeenkomst met de nationale boeren partij en dat hij de begrooting voor 1938/39 zal doen aannemen. De verkiezings-commissie heeft ten aanzien van de berekening van het aan tal toe te wijzen zetels besloten: ten eerste: de verdeeling van de zetels zal geschieden op grondslag van het percentage, dat iedere partij heeft behaald in het geheele land en niet districtsgewijs, zooals het re- geerings-blok had gevraagd; ten tweede: partijen, die minder dan twee procent van het totaal aantal stemmen hebben gekregen, zullen worden uitgesloten. KONINGIN MARIA VAN ROEMENIË ERNSTIG ZIEK WEENEN, 27 Dec. (A.N.P.) ïn te genstelling tot de optimistische offi cieel e berichten uit Boekarest melden te Weenen ontvangen berichten, dat koningin Maria van Roemenië langzaam zwakker wordt. HET INCIDENT MET DE PAN A Y Washington zal het Japansche optreden in China met de grootste aandacht blijven volgen Ontspanning ingetreden WASHINGTON. 27 Dec. (Reu- ter). De regeering der Ver- eenigde Staten heeft besloten de Japansche verontschuldigingen in verband met den ondergang der Panay te aanvaarden. Zij waar schuwt echter krachtig tegen her halingen. De Amerikaansche ambassadeur te Tokio, Grew, heeft de antwoord nota zijner regeering aan de Japan sche regeering overhandigd. Na aan de incidenten op de Jangtse herin nerd te hebben zegt deze nota: i,De regeering der Vereenigde Staten heeft met tevredenheid den spoed gadegeslagen, waarmede Japan de nota van 14 December iheeft beant woord, terwijl het zijn verantwoorde lijkheid voor het incident met de Panay toegaf, uiting gaf aan zijn leedwezen en schadevergoeding aan bood. De regeering der Vereenigde Staten is van meening, dat het Ja pansche verslag over de getroffen maatregelen beantwoord aan den •j UlTlHI m Voorsteden van Sjanghai mogen door niet-Chineezen weer zon der vergunning worden betreden Terugkeer v<yi diplomaten naar Nanking SJANGHAI, 27 Dec. (Domei). De Japansche vlootautoriteiten hebben medegedeeld, dat Tsing tau geblokkeerd zal worden Met uitzondering van het aan vreem delingen verpachte gebied is dan de geheele Chineesche kust ge blokkeerd. Men verwacht, dat de blokkade van Tsingtau belangrij ke gevolgep kan hebben, in hei bijzonder voor de voedselvoorzie ning van Sjanghai. Groenten en vleesch kwamen in hoofdzaak van Tsingtau. De woordvoerder der Japansche vloot heeft de pers medegedeeld, dat met in gang van heden de geheele streek in het Noorden van Sjanghai, d w z. Jant- sepoe, Hongkioe en Tsjapei, weer zon der vergunning door niet-Chineezen be* treden kan worden. Ook het vervoer van goederen uit aan vreemdelingen toebehoorende opslagplaatsen in dit ge bied is weer geoorloofd Het vervoerver bod van koopwaar uit Chineesche op slagplaatsen blijft gehandhaafd. De woordvoerder deelde verder mede. dat de bezetting van Hangtsjau vol tooid is. alle vreemdelingen in die stad zijn ongedeerd Hij deed geen mededee- lingen over de schade die de stad ge leden heeft. De Japansche troepen blij ven naar het Westen en het Zuid-Wes ten oprukken. Nu na de aankomst der Japansche strijdkrachten te Nanking de vrede en de rust hersteld zijn. aldus meldt Do mei, zal een gedeelte van het personeel der ambassade van de Vereenigde Sta ten zich op 28 dezer van Sjanghai naai Nanking begeven. De gezantschappen van Engeland en Duitschland zijn vrij wel gelijktijdig met hun werkzaamhe den begonnen. Het incident van de Lady Bird De woordvoerder van het Japansche ministerie van buitenlandsche zaken te Tokio heeft aan de buitenlandsche journalisten verklaard, dat de Japan sche autoriteiten een nauwkeurig on derzoek instellen naar het incident van de Lady Bird doch het is niet mogelijk tp zeggen, of het antwoord op de Brit sche nota voor nieuwjaar gereed zal zijn. Ook deelde de woordvoerder mede, I dat de Japansche autoriteiten een on derzoek instellen naar de mogelijkheid of een Japansche kruiser bij de achter volging van een Chineesch 6chip de ter- Bovenstaande foto geeft een overzicht van een deel der thans door de Ja panners geblokkeerde havenplaats Tsingtau met de daarachter gelegen stad ritoriale wateren van Hongkong heeft geschonden. Verder zeide hij. dat de Amerikaansche regeering nooit heeft verzocht Tsingtau uit te zonderen van de blokkade, alleen de Amerikaansche consul te Tsingtau heeft stappen ge daan. Tenslotte deelde de woordvoerder mede. dat binnenkort een besluit zal worden genomen over de ver lenging met een jaar van het vis- scherij-verdrag met de Sovjet-Unie Vijf van de zeven Japansche onder danen, welke door de Sovjet-autori teiten waren gearresteerd, zijn in middels vrijgelaten. Hooge ambtenaren van de Japansche ministeries van oorlog, marine en bui tenlandsche zaken hebben Zaterdag avond een langdurige bespreking gehad over het antwoord op de Britsche pro testnota ten aanzien van het incident met de Lady Bird De Japansche ambassadeur te Washington. Hiroshi Saito, heeft zioh geuit over de vredesvoorwaar den welkp Japan voornemens i6 aan China te stellen. Hij verklaarde, dat de Japansche vredesvoorwaarden zullen aantoonen. dat Japan geen agressieve bedoelingen heeft. Zij zullen zoo gematigd zijn. dat de Amerikanen verbaasd zullen staan Tsjangtingfoe de Chineesche ambas sadeur te Moskou, is door de Chinee sche regecn'ng uit Moskou ontboden. Officieel* kringen te Hankau beves tigen. dat de Chineesche diplomaat Sun- fo belast is met een missie naar dp hoofdstad der Sovjet-Unie. Hij is giste ren naar Hongkong vertrokken. Hij heeft de reis per vliegtuig gemaakt Men verwacht, dat Sunfo begin Januari te Moskou zal aankomen. Amerikaanschen eisch, uiteengezet in de nota van 14 December. Wat dr oorzaken en de omstandighe den van het incident betreft: De Japan sche regeering heeft in de nota van li December mededeeling gedaan van de lotsom, waartoe zij gekomen is. In dit opzicht handhaaft de Amerikaansche re geering de conclusies van haar onder zoek waarvan een copie naar Tokio if gezonden. De regecring der Vereenigde Staten spreekt de hoop uit, dat de door Japan genomen maatregelen toereikend zuilen zijn om nieuwe aanvallen of on wettige inmengingen door de Japan sche autoriteiten of strijdkrachten tegen Amerikaansche burgers, belangen en goederen te voorkomen." Incident nog niet gesloten De Amerikaansche nota, aldus meent men te Washington, maakt een eind? aan de Amerikaansch—Japansche diplo matieke spanning zonder evenwel het incident te sluiten. Daar de door Japan te betalen schadevergoeding nog vastge steld moet worden en het vertrouwen der Amerikaansche regeering in de Ja pansche beloften beperkt blijft, zooals uit de laatste zinsnede van de nota blijkt, zal Washington het Japansche optreden in China met de grootste aan dacht blijven volgen. Niettemin zal de nota bijdragen tot kalmeering der gemoederen in de Ver eenigde Staten, althans voor enkele da gen, hetgeen van belang is in verband met de aanstaande vertooning van de film, die het publiek met alle bijzonder heden van het bombardement der Panay bekend zal maken. Men is verder van meening, dat de nota beschouwd kan worden als de eerste stap op den weg naar versterking der diplomatieke sa menwerking tusschen Amerika en de an dere onderteekenaars van het negenmo gendhedenverdrag, zoodat men een ge meenschappelijk standpunt zou kunnen voorbereiden voor het geval Japan zich aan nieuwe incidenten zou schuldig maken. Japansche keizer over de buitenlandsche betrekkingen De Keizer heeft de 73-ste zitting van den Japanschen landdag persoonlijk ge opend. In zijn troonrede, aldus meldt Domei uit Tokio, wijst hij op den ernst van den toestand, doch tevens geeft hij uiting aan zijn vertrouwen, dat ook het laatste doel in China bereikt zal worden. De keizer zeide onder meer: Bij de opening van den landdag deelen wij den leden van beide huizen medp. dat wij met groote voldoening constatee ren, hoe de betrekkingen tusschen Ja pan en de mogendheden, waarmede het door verdragen verbunden is, aan vrien- schappelijkeheid en hartelijkheid win nen. Onze officieren en manschappen vergrooten ons militaire aanzien door iederen strijd te winnen, ter wij) 'het volk achter de frontlijn eendrachtig streefi naar overwinning der moeilijkheden Wij hebben onzen ministers opgedragen de gewone en de buitengewone militaire begrooting voor 1938, benevens verschil lende wetsontwerpen "n te dienen Met het oog op den ernst van den toestand hopen wij, dat gii allen zult samenw-er ken hij de behandeling dezer ontwerpen en uw aandeel zult hebben in de leiding d'r staatszaken." In het huis van afgevaardigden is een ontwerp-adres van antwoord opgesteld waarin men den keizer geluk wenscht met de inneming van Nanking. De strafactie, aldus het ontwerp, vorder! 6teeds, terwijl het vertrouwen van het volk in het door Japan bezette gebied terugkeert. De afgevaardigden heioven alles te zullen doen om den staat te die nen. Opluchting in Japansche vlootkringen De Asahi maakt volgens Havas opvai lend melding van een gift van 50 jen door mrs. Grew, de echtgenoote van den Amerikaanschen ambassadeur te Tokio voor de vrouwen der in China strijden de Japansche soldaten. De Japansche he volking schijnt zeer voldaan te zijn over de wending, die de Panav-aangelegen heid heeft genomen. Zij beschouwt het incident als «-eregeld en ziet in het ge haar van mrs. Grew het bewijs," dat het voorval eeen wiizigine heeft gebracht in le svmpathie voor Tapan. De Japan Times, die in het alge- i'pon door diplomatieke kringen gein -pireerd wordt, schrijft, dat de vriend schap tusschen de twee groote volken Tan den Stillen Oceaan door het voorval versterkt is, omdat Japan daardoor ge egp.nheid krppg uiting te geven aan zijn "•••n.a'i.ir. von- He Vereenigde Staten De Asahi Sjimhoen beschouwt de nota dpr Vereenigde Staten als een be dekte waarschuwing aan Japan ter aanzien van den toekomstigen toestan in China Overigens schijnt het volk eenstemmig van meening te ziin. dat men Engeland niét dpzelfde rontschuldigingen schul I dig ie. omdat Engeland, aldus zegt men door de Chineezen te steunen de kans ZIJ, die zich met ingang: van 1 Januari a.s. op geven als kwartaalabonné, ontvangen de tot dien da tum verschijnende num mers gratis. STADSNIEUWS Verbeteringen in Pesie's Bad. (Tweede blad, pag. 1)' Inbraak aan de Huygenslaan. (Tweede blad, pag. 1)] SPURV Postduiven exposeeren. (Tweede blad, pag. 2)' Voetbal- en hockeywedstrijden. (Tweede blad, pag. 2), Weerverwachting Medegedeeld door net K.N.MJ. te De Bilt. Meest zwakke veranderlijke wind, gedeeltelijk bewolkt, wei nig of geen neerslag, aanvanke lijk lichte tot matige vorst, la ter temperatuur om het vries punt. PARIJS, 27 Dec (Havas). Eén be* middelingsvoorstel van Chautemps in zake de staking der transportarbeiders werd onder voorwaarden door de dele-» gatie der werkgevers aanvaard. Heden-» ochtend wordt een delegatie der sta* kers door Chautemps ontvangen, waar bij het ontwerp-voorstel definitief zal worden opgesteld, orn vervolgens aan de afgevaardigden dpr werkgevers te worden voorgelegd Zaterdagavond heeft men in plaats van de wagens der particuliere onder* nemingen militaire vrachtauto's ge* bruikt, in het hijzonder voor het ver* voer van dagbladen. loopt, dat zijn schepen gebombardeerd worden. In diplomatieke en vlootkringen heeft men er volgens Havas met groote opluchting van kennis geno men, dat de Amerikaansche regee ring de verzekeringen der laatste Japansche nota aanvaardt. Men vreesde zeer. dat het samenvallen der incidenten van Panay en Lady Bird tot samenwerking der heide Angelsaksische landen in den Stillen Oceaan zou leiden. Dat het verschil van belangen tusschen Engeland en Amerika naar deze Japansche vlootkringen meenen blijft be staan, wordt beschouwd als een der voornaamste voorwaarden voor het succes der Japansche politiek op het vasteland en voor de Japansche vrij heid van beweging in Azië.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1