JAPANSCHE TROEPEN BIJ MACAO GELAND DE COMPONIST RAVEL OVERLEDEN DE EEMLANDEU Britsche pers Zijn „Bolero" koel gestemd De terreur in Palestina werd populair Souvereiniteit van het volk De verkiezingen in Syrië Licht op Dinsdag 28 December 1937 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36e Jaargang No. 154 Antwoord op Britsche nota wordt heden verwacht Amerikanen uit Tsingtau in veiligheid AARDBEVINGEN IN Midden-Amerika Sands jak Alexan- drette De moderne muziek lijdt een zeer gevoelig verlies DE LEI IN EE RE HERSTELD RADIUM WORDT GOEDKOOPER Dit nummer bestaat uit 2 bladen DE VERDWIJNING DER ROBINSON'S Celluloidbrand eischt zeven dooden Generaal von Fritsch naar Egypte BERICHT Weerverwachting 4 uur 21 min. AMERSFOORTSCM DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort I.9S: per maand 0.65; per weck met gratia verzekering tegen ongelukken) f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 re*e,a 105 me' inl,el!riP vaD ecn bewijsnummer, elke regel meer f 0 25. Licfdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Adverientiên „KEITJES" bij vooruitbetaling I 5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewiisnummor extra f 0.05 Wederom een incident in de internationale concessie te Sjanghai MACAO, 28 Dec. (Reuter). Na een hevig artillerievuur zijn tweehonderd Japansche mariniers aan land gegaan aan de Chineesche kust, ten zuidwesten van Macao. De mariniers werden in booten door motorbarkassen naar land gesleept. De Japansche vlootmacht bestond uit een kruiser, twee torpedojagers en een transportschip. Het antwoord op de Britsche protest- tnota inzake de incidenten op de Jangtse zal vermoedelijk vanavond te Tokio aan den Britschen ambassadeur ter hand worden gesteld. De Japansche kabinets raad heeft hedenochtend over de tekst beslist en na do bijeenkomst, van het ka binet zal minister Hirota het voorleg gen aan den keizer. De Britsche pers constateert aldus meldt Havas uit Londen op koele wijze het aannemen van de Japansche verontschuldigingen door de Vereenig- de Staten en men verwacht, dat de Brit sche regeering de Japansche veront schuldigingen op gelijke wijze zal ont vangen. Do bladen wijzen minder op de ontspanning, welke hierdoor teweeg is gebracht dan wel oj de waarschuwing, welke dit voor Japan inhoud. De Times schrijft, dat men niet kan zeggen, dat de Japansche uitleg bevre digend is, doch zij werd door cïe Ame- rikaansche regeering aanvaard, evenals de verontschuldigingen. Het is thans niet noodig ze op de keper te gaan be- schouwpn. Het was verstandig van Washington de verzekeringen van To kio, dat de Amerikaansche belangen en ook de belangen van andere mogendhe den beschermd zullen worden, te aan vaarden, het Amerikaansche antwoord was evenwel koel en Japan behoeft zich geen illusies te maken, dat een nieuw •"incident wederom een „ongeluk" zal worden genoemd. Men weet thans, waar aan men zich te houden heeft. De verklaringen van den Japanschen 'keizer bij de opening van het parlement ■dat de Japansche legers het prestige van SJapan in het buitenland hebben ver hoogd, is blijkbaar alleen voor binnen- Handsch gebruik bestemd. In ieder geval -regelt de politiek, welke Japan in China wil volgen, de houding van de overige mogendheden. De News Chronicle en de Daily JTerald dringen aan op een Britsch-Amerikaanscha toenadering in het Verre Oosten. Granaat naar Japansch schip geworpen Reuter seint dat hedenochtend te Sjanghai een Chinees een handgra naat heeft geworpen van de brug van de Tsjekiangweg in het door de Britsche troepen bezette deel van de internationale nederzetting, naar een barkas van de Japansche mari ne in de Soetsjaukreek. De politie van de nederzetting heeft den man gearresteerd. De Japansche militaire autoriteiten hebben van het bestuur der internatio nale nederzetting geëischt, een gestreng onderzoek naar wapenen te houden, daar de maatregelen van de internatio- GUATEMALA. 28 Dec. (Havas). Uit Salvador wordt gemeld, dat gisteravond een aardbeving ernstige schade heeft aangericht in het gebied van Antiqui- zaya en Ahuachapan. Drie personen zijn om het leven gekomen en velen werden gewond. In Mexico zijn de laatste vier dagen achttien licht aardbevingen gevoeld Het epicentrum moet in Zuid-Mexico liggen in de staten Oaxaca en Guerre ro. Gistermiddag werd een sterke be- I "ving gevoeld, waarvan het epicentrum ?P 330 kilometer van het seismografisch instituut te Tacubaya ligt. De omliggen de plaatsen liepen schade op, doch er wordt geen melding gemaakt van slachtoffers. nale politie volgens de Japanners tot dusver niet voldoende geweest zijn. Volgens Japansche berichten, hebben in het bezefte Jangtsegebied Chineesche vrijbuiters overvallen verricht op Ja pansche militaire posten. Daar de zui vering slechts langzaam vordert, vree zen de Japanneezen, dat deze vrijbui ters Sjanghai binnen zullen dringen. De Amerikaansche kanonneerboot Oahu, welke de Panay op de Jangtse bij Nanking zal vervangen, is vanochtend vertrokken. Aan boord bevinden zich een aantal rmbassade-ambtenaren, die de Amerikaansche ambassade te Nan king zullen heropenen, wanneer de om standigheden dit toelaten. De Amerikaansche oorlogsbodem „Sa cramento heeft 45 Amerikaansche bewo ners van Tsingtau geëvacueerd. Hoewel Turkije heeft geprotesteerd, zouden de verkiezingen toch worden gehouden ANKARA, 28 Dec. (Havas). Het Anatoolsch Telegraaf Agentschap be richt, dat volgens een bericht uit Gcnève de bezwaren, welke de Turksche regeering heeft geuit te aanzien van de regeling van de verkie zingen in het Sansjak Alexandrette. niet van dien aard zijn, dat de verkie zingen in het Sandsjak Alexandrette, houden. In welingelichte kringen wordt medegedeeld, dat de Turksche regeering bij den Volkenbond heeft geprotesteerd tegen de regeling, welke door de commis sie, die naar het Sandsjak is gezonden, is uitgewerkt. De Turksche regeering is van oordeel, dat deze regeling in tegen* spraak is met de besluiten van "deii Vol kenbond van 29 Mei en met de beslis singen van de commissie van deskum digen. De regeling zou zijn gegrondvest op beginselen, welke door genoemde commissie zijn verworpen, In genoemde Turksche kringen is men derhalve van oordeel, dat deze re geling in geen geval kan worden toe1 gepast. Bovendien is deze regeling niet door den voorzitter van den yolken- bondsraad goedgekeurd. Links: Met een totaal van 4950 meter vestigde de Fransche piloot Tonya in een door hem zelf geconstrueerd vlieg tuig te Bordeaux een nieuw hoogterecord voor lichte één-pcrsoons-vlicgtuigcn. Rechts: De Fransclic piloot Tonya (links) vestigde met Sabourbault te Bordeaux ecn nieuw hoogterecord voor twcc-persoons-vlicgtaigcn met ecu totaal van 7000 meter. Britsche troepen zetten in het geheele land de zuiverings actie voort JERUZALEM, 28 Dec. (Havas). In Noord-Palestina hebben zich verschei dene botsingen voorgedaan tusschen Engelsche troepen en gewapende ben den, die probeerden de Syrische grens over te trekken, nadat zij eerst hun wa penen hadden begraven. De bandieten werden verspreid. De grens wordt tus schen Matoeala en Nakoera scherp be waakt. Daar de gevechten evenwel in heftigheid zijn afgenomen, kon een d^ol der in de buurt van Tiberias geconcen treerde troepen Haifa bereiken. In het geheele land zetten de troepen dc zui vcringsactie voort. Notabelen uit Gil ilea zijn te Nazareth bijeengekomen, waar zij ecn waarschu wing ontvingen, terwijl zij werden uit- genoodigd de namen op te geven de» m hun dorpen wonende terroristen. Zij werden met zware straffen bedreigd. Kfar Soeba heeft een collectieve boete opgeloopcn. Gisteravond hebben terro risten op een autobus geschoten, van welke zij vermoedden, dat er Joden in zaten. In de autobus bevonden zich ech ter Arabieren. Een jongen werd ernstig gewond. Er is een begin gemaakt met de bouw werken voor het passagiersvervoer in de haven van Tel Aviv. Met ingang van Februari a.s. zal de handelshaven Tel Aviv ook voor passagiersverkeer ge schikt zijn. De arbeidersbonden hebben tezamen met de verantwoordelijke Joodsche in stellingen een fonds tot steun aan werk- looze kameraden gevormd. Hiervoor is reeds 35.000 pond sterling bijeengebracht welke besteed zullen worden voor werk verschaffing. Zijn oeuvre draagt een duide lijk stempel van eigen persoonlijkheid NA een langdurige ziekte is de Fransche compo nist Maurice Ravel in den ouderdom van 62 jaar te Parijs overleden. Maurice Ravel werd op 7 Maart 1875 te Ciboume, in de Pyrenées-Basses, ge boren. Hij ontving zijn muzikale opleiding aan het conservatorium te Parijs, waar Gabriel Faure zijn leeraar in de compo sitieleer was. In 1901 verwierf Ravel den Prix de Rome voor compositie. Hij is te Parijs blijven wonen, waar hij zich uitsluitend aan de compositie wijdde Bij de uitvoering van zijn eerste com posities voor piano, met name „Pavane pour une infante défunte" en „Jeux d'eau", in 1902 kon men reeds een ze kere verwantschap met Debussv opmer ken, met wicn hem ook de liefde voor rle oud-Fransche klaviermuziek der ze ventiende en achttiende eeuw verbindt. Gedurende de volgende jaren was in zijn werk misschien wel eenige invloed van Faure. Chahrier en Erik Satie te be speuren, doch van den hPtrirme af dmeu zijn oeuvre ecn duidelijk stempel van eigen persoonlijkheid, welke zich volko men baanbrak in zijn volgende werken- het strijkkwartet in f. de liederen met orkestbegeleiding ..Fehëhërazadp" (heide 1904), de Histoires Naturelles (1907), In troduction en allegro (6extst voor harp, strijkkwartet, fluit en klarinet) en de Rhapsodie Espagnole voor orkest (1907). Voor piano schreef hij Miroir en so natine (1905), Gaspard de la Nuit (1909), Ma mère l'Oye (190S) en Valses Nobles et Sentimentales (1911). Zijn Bnskisch temperament leeft hij vooral uit in zijn operamuziek l'Heure Espagnole (1911) in orkestmuziek als la Valse en in sommige van zijn liede ren. Zijn composities voor orkest van voor 1914, als de Rhapsodie Espagnole, Daphnis et Chloë moeten tot zijn ge- slaagdste oeuvres worden gerekend. Tot zijn latere werken behooren sona tes voor viool en klavier (1927) en voor violoncel en viool (1922), klavierconcert op Baskische thema's en Franci6cus van Assisi (oratorium). In 1929 schreef hij een pianoconcert voor Marguerithe Long en ongeveer te zelfder lijd een pianoconcert voor de linkerhand, speciaal opgedragen aan den éénarmigen pianist Paul Wittgen stein. Een van zijn populairste werken werd „Bolero", als ballet geschreven en te Parijs opgevoerd, bij ons herhaaldelijk door onze groote orkesten ten gehoorp gebracht. Tot zijn laatste composities behooren ook nog drie liederen „Don Ouichotte a Dulcince", te Amsterdam eenmaal met pianobegeleiding gezon gen door Hans Gruvs, welke liederen op 9 Januari a.s. in het Concertgebouw met orkestbegeleiding zullen worden uitge voprd door Charles Panzera. Op 7 April 1932 dirigeerde Ravel voor het laatst in het Concertgebouw te Am sterdam, o.a. het pianoconcert dat werd uitgevoerd door Margerithe Long, alsook de Bolero. In 1933 werd hij reeds dooi de ziekte aangetast, waarvan hij nooit meer is hersteld. Een ballet „Morgiane" waaraan hij den laatsten tijd werkte, is waarschijnlijk niet voltooid. De laatste veertien da een nam ziir "»»7on'lhpiii«:tno«land zondanic af. dat V.ii in een ziekenhuis moest worden opga- nomen In het rustiee ziekenhuis in df rue Roileau te Parijs, heeft hij deze we ken doorgebracht, bijna zonder dood strijd is hij overleden. Aan het sterfbed bevonden zich zijn broer, zoomede enkele vrienden* BERLIJN. In verband met de noodzakelijkheid op papier Ie bezuinigen is de lei in eere hersteld in de Duit- sche scholen. De minister van opvoeding heeft bepaald, dat de lei hef schoolschrift zat vervangen in de beide eerste schoolklassen. In de twee volgende jaren zal het ge bruik van de lei facultatief zijn. Italiaansche persstem over demo cratie naar aanleiding van de voorstellen van Ludlow ROME, 28 Dec. (Hava6). De Popoio d'Italia publiceert een hoofd artikel. dat, naar Havas meent, wel licht afkomstig is van de hand van Mussolini zelf, over de volkssouve- reiniteit in zoogenaamd democrati sche landen. Het artikel is geschreven naar aanleiding van de voorstellen van het Amerikaansche parlementslid Ludlow, die een wijziging wil aan brengen in de grondwet van de Vereenigde Staten, door het congres de macht om oorlog te verklaren te ontnemen en een dergelijk besluit ondergeschikt te maken aan een volksstemming. Volgens het artikel in de Popoio d'Italia is het lot van dit voorstel ge makkelijk te voorspellen, want de Ame rikaansche pers noemt het beschamen-l en gevaarlijk. Het is mogelijk, dat Lud low gelijk heeft, zoo gaat de Popoio voort, doch hij maakt de bijna onver geeflijke fout de democratie ernstig te nemen. Het volk is 60uverein of is het niet; in het laatste geval is het alleen de speelpop in handen van de pluto cratische kapitalisten, geheime vereeni- gingen en politieke benden, die het uit buiten en bedriegen onder voorwend sel het te leiden. De Popoio vraagt zich af, of het volk steeds souverein is. behalve in het ge val wanneer zijn bestaan op het 6pei staat en schrijft verder, dat het rumoer dat is ontstaan door het voorstel van Ludlow een bewijs i6 „dat de democra tie een dwaling is en dat de beginselen hiervan alleen toegepast kunnen wor den in de gewone levensomstandighe den; in buitengewone omstandigheden kunnen ze niet toegepast worden. De tegenstand, welke Ludlow ontmoet be wijst. dat de democraten vreezen vooi Ie schadelijke gevolgen van hun demo cratie in bepaalde gevallen. Zij willen rlan een dictatoriaal systeem toepassen of een bijna-dictatoriaa] systeem." De schrijver van het artikel herinnert vervolgens aan het vierde boek van de redevoeringen van Mussolini, waarin in 1924 werd voorspeld, hatgeen than6 in ie Vereenigde Staten geschiedt en hei artikel besluit rnet een aanhaling van het antwoord op de enquête van Gus 'ave le Bon. over de beste definitie van democratie: „De democratie is een po litiek systeem, waarin men van tijd tot ijd het volk de illusie geeft. 60uverein te zijn." Tenslotte verklaart de schrijver van het artikel; „Deze illusie is nutteloos, de volkssouvereiniteit is belachelijk, een waarachtig volk heeft slechts te hande- len." Veelbelovende Canadee- sche productie In den tijd, dat alle grondstoffen duurder werden, is de prijs van radium steeds gedaald Nog in 1934 was de we reldproductie van radium vrijwel in handen van één Belgisch-Congoleesche onderneming, met name de Union Mi- nière du Haut Katanga, welke er ten slotte in slaagde, plm. 60 gram radium per jaar voort te brengen. De beroemde oude radiummijn van Joachimsthai (Tsjecho-Slowakije) is nu vrijwel uitge put. Drie of vier jaren geleden kon dus de Union Minóre nog gemakkelijk 60 000 k 70.000 dollare per gram krijgen. Te genwoordig echter beloopt de wereld- prijs voor radium nog „slechts" 25.000 dollars per gram 46000 gulden) en wel dank zij do fenomenale opkomst van de veel belovende Canadeescho ra- diumproductie. In het 6ub-arctisclhe gebied van Ca nada nabij de Groote Beer-Meer (Great Bear Lake) heeft, zoo 6chrijft de N.R.Ct. de vlieger-aardkundige Gilbert La Bine in het jaar 1930 nieuwe vindplaatsen ontdekt. In La Bine Point, dat is hel nu gevestigde radium-mijngebied van Canada, voltrok zich ten 6lotte in een Amerikaansch „tempo" een buitenge wone industrieele ontwikkeling, waar bij aan de ontsluiting van een woest ge bied door het zeer moeilijke middel van luchtverkeer op duizenden mijlen af stand van de smelterijen, evenals aan de oprichting van electrische centrales, proefstations, enz. minutieuze aandacht moest worden geschonken. De Eldorado Mines Co., die de La Bine-velden exploiteert, moest dan ook vele tienduizenden ton pikerts naar haar raffinaderij te Port Hope per lucht vervoeren en op dezelfde manier over den afstand van meer dan 300 mijl ma- chine-onderdeelen voor de oprichting van wasch- en zeefinrichtingen. kracht centrales enz. aanvoeren. In November 1936 was er een capaci teit van twee gram per maand bereikt, or wordt uit 8000 k 11000 ton pikerts (uranium-oxyde) één gram radium ge wonnen. hetgeen een zeer gunstig re sultaat op dit gebied mag worden ge acht. Het hooge gehalte van het Canadee- sche erts heeft de 6nelle ontwikkeling van La Bine, ondanks de zeer gevestig de positie van de Union Minière, ver gemakkelijkt en de financiering van kostbare werken mogelijk gemaakt, zoo dat nu, alweer met Amerikaansche voortvarendheid, de capaciteit van de raffinaderij te Port Hope, waar het erts tot verwerking komt. tot 75 gram per jaar wordt opgevoerd. WASHINGTON, 28 Dec. (Havas). Het ministerie van buitenlandsche za ken doet nog steeds pogingen om de ware identiteit van de in de Sovjet- Unie verdwenen Robin6on6 te achter halen. Tegelijk met de passen voor het echtpaar Robinson, werden passen uit gereikt ten name van Adolph Arnoid Rubens en Ruth Marie Rubens. Deze beiden verlieten New York op 16 Octo ber en gingen op den 25sten van die maand te Napels aan land. Sedert dion heeft men niets meer van hen gehoord Het ministerie stelt thans een onderzoek in. of er verband bestaat tussohen het echtpaar Robinson en de beide Rubens. DE „GIER" VERTROKKEN BATAVIA, 28 December (Aneta-ANP) De „Gier" is hedenmorgen van het vliegveld Tjililitan vertrokken met me deneming van 264 kilogram post, 1 kilo gram pakketpost en 76 kilogram goede ren. Er waren geen passagiers voor Am sterdam Voor tusschentrajecten zijn twaalf passagiers geboekt. GROOTE DORPSBRAND IN CHILI SANTIAGO. 28 Dec. (D.N B.). Het plaatsje Castro op het eiland Chili is gis teren door een geweldige brand geteis terd. Zeventig huizen werden een prooi der vlammen. Honderd vijftig gezinnen werden J^kloos. De schade wordt ge raamd dp vijf millioen pesos. Turkije protesteert bij den Volkenbond in de kwestie van het Sadjak Alexan drette GENÊVE, 27 Dec (Havas). De Turk- sche regeering heeft den voorzitter van den Volkcnbondsraad de bezwaren ken baar gemaakt, welke de Turksche regee ring heeft tegen het rapport van do neu trale deskundigen inzake de regeling van de verkiezingen in het Sadj.ik Alexandrette. Dc regeering te Ankara schijnt de waarde van dit rapport in twijfel te trekken en meent, dat de sta tus van het Sandjak op tendentieuze wijze werd uitgelegd. De regeering maakt verder een voorhehoud voor de verkiezingen, welke in Februari a.s. ge houden zullen worden. Verder wordt vernomen, dat de Turksche bezwaren in rle vergadering van den Raad in Januari behandeld zullen worden, doch men ge looft niet, dat de verkiezingen zullen worden uitgesteld. TOKIO, 28 Dec. (Domei). Nabij Moyi is een lading celluloid speel goed in een trein door een wegge worpen eindje sigaret in brand ge raakt Twee rijtuigen werden een prooi der vlammen en brandden ge heel uit. Hierbij liepen 41 personen brandwonden op, en zeven hunner zijn aan de gevolgen overleden. ATHENE, 28 Dec. (D.N.B.). Ondor- weg naar Cairo is de opperbevelhebber van het Duitschleger, generaal von Fritsch, alhier aangekomen. Na een be zoek aan de klassieke bezienswaardige heden en een dejeuner bij den Duit- schen gezant zette de generaal zijn reis voort. MINISTER BECK NAAR DANTZIG WARSCHAU, 28 Dec. (Havas). Ml- nister Beek, de Poolsche minister van buitenlandsche zaken, is voor een strikt particulier bezoek naar Dantzig vertrok ken. ZIJ, die zich met ingang van 1 Januari a.s. op geven als kwartaalabonné, ontvangen de tot dien da tum verschijnende num mers gratis. op andere pagina's STADSNIFVWS Kindermiddag van 't Nut. (Tweede Blad, pag. 1), De jeugd schaakt, (Tweede Blad, pag. 1)', OMTREK Raad van Woudenberg. (Eerste Blad, pag. 2), Scherpenzeel in 1937. (Eerste Blad, pag. 2)', SPORV Erkenning van records. (Eerste Blad, pag. 2). Meest zwakke Westelijke tot Noordelijke, later waarschijn lijk weer Noordoostelijke wind, nevelig tot betrokken ol zwaar bewolkt, waarschijnlijk eenige neerslag, lichte dooi, later weer temperatuur om het vriespunt tot lichte vorst.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1