OVERHEIDSPERSONEEL LEGT WERK NEER INDIE IN AFWACHTING DER BLIJDE MARE KOERS WIJZIGING IN ROEMENIE? De strijd bij Teruel DE EEMLANDEU Busdiensten en metro stop gezet ALLERWEGEN feest- voorzieningen Nieuwe premier pro-Duitsch Voor Bleyle Kleeding Woensdag 29 December 1937 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36e Jaargang No. 155 Stakingsactie in Frankrijk Minister Dormoy voor een voldongen feit gesteld Sylvia Pankhurst schrijft aan onze Koningin Dit nummer bestaat uit 2 bladen LEYTAX Oudste en betrouw baarste adres in BINNEN- EN BUITENLAND Tel. 1788 De 40-urige werkweek BERICHT 4 uur 22 min. Rondom het Paleis Soestdijk MASSAONTSLAGEN bij General Motors AMERSFGGRTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per maanden voor Amersfoort 1 95: per maand 0.65: per wecl< mc' rverzekering tegen ongelukken) f 0.15 P„e:„POS' P" 3 2 85 Afzonderlijk, nummer, f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 PRIJS OER ADVERTENTIEN van I-I r.g.l. M OS J»'" bewijsnummer elke feficl meer f 0 25. Licfdadighcids-advcrtenticii voor do helft van den prijs. - Kleine Advericntiên KEITJES" bij vooruitbetaling 1 5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen 4 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Werkgevers handhaven het be ginsel van sancties tegen on wettige bezettingen en ongegronde stakingen Chautemps bemiddelt PARIJS. 29 Dec. (Havas). - Het personeel van de autobus diensten is te middernacht in sta king gegaan. Bij het aanbreken van den dag werd de staking op grooter schaal merkbaar, de me tro en de autobussen reden niet. Het publiek, dat niets wist van de beslissing, welke in den nacht is genomen, wachtte bij de halten vergeefs op de bussen en treinen, 'doch deze toestand duurde niet lang. Al spoedig werd het publiek 'door de stakingsposten in de me trostations en bij de autobushal ten ingelicht. r Chautemps, de Fransche premier, die door de staking van het overheids personeel te Parijs voor een moei lijke taak is gesteld Aangezien de taxi's niet aan de sta king meedoen, maakten zij goede za ken. zij vervoerden de passagiers ge meenschappelijk. Ook de auto's van de stadsreiniging verlieten de garages niet terwijl het huisvuil niet zal worden Weggehaald. De minister van binnenlandsche za ken heeft maatregelen genomen om de örde te handhaven. Op verscheidene •punten in Parijs zijn afdeelingen van 'de mobiele garde geplaatst, vooral bij Öe garages van de autobussen en bij Bommige stations van de metro. De intersyndieale bestuurscommissie {voor de openbare diensten heeft gister middag een delegatie gezonden naar 'den minister van binnenlandsche zaken teneinde te prote6teeren tegen het me morandum van den prefect met betrek king tot de begrooting van de stad Pa rijs. waarbij van de kleine salarissen, die onlangs opnieuw werden gewaar deerd, 600 francs wordt afgenomen De meening van de Populaire Ten aanzien van de staking schrijft <ïe Populaire: „Wij hebben steeds de salariseischen verdedigd, doch wij ach ten de methode, welke bij deze gelegen heid door de verantwoordelijke perso nen van de vereenigde bonden van per soneel in overheidsdienst wordt toege past. niet juist De stakingsorder werd i uitgegeven, op het oogenblik dat de leiders van de vakverepnigingen onder handelden met minister Dormoy. Bij het einde van dit onderhoud zag de minister zich voor een voldongen feit geplaatst: dit kan hem slechts hinderen in zijn taak verzoenend op te treden tusschen de arbeiders en de gemeente raden. Zekere strijders van de ver eenigde bonden vestigen de aandacht erop. dat de diensten voor veiligheid en hulp blijven functioneeren. Doch hedenochtend blijft het werkend deel van de bevolking verstoken van metrj en autobus terwijl niet gewerkt wordt in het gas- en elecfriciteitsbedrtjf als mede in het bedrijf der stadsreiniging Wij vreezen. dat een staking welke onder dergelijke omstandigheden wordt uitgeschreven, in de oogen van de be volking niet gerechtvaardigd zal zijn en dreigt de geheele vakbeweging te schaden De werkgevers-organisaties in 't transportbedrijf hebben medege deeld, dat de door Chautemps ontvangen delegatie een nota heeft overhandigd, waarin de wil der patroonsorganisaties tot uit drukking wordt gebracht, het principe der sancties wegens on wettige bezettingen en ongegron de stakingen te handhaven. Verder wordt in de nota verklaard, dat het grootste deel van het personeel weder in dienst zal worden genomen, doch dat de organisaties namens haar leden geen nauwkeuriger verplichting op zich kunnen nemen. Chautemps heeft er bij de delegatie op aangedron gen de kwestie nog eens onder de oogen te zien, teneinde een oplossing van het conflict te vergemakkelijken. TITULESCU TE WEENEN Titulescu is hier aangekomen. Men meent te weten, dat hij door zal gaan riaar St. Moritz. DODD UIT BERLIJN VERTROKKEN, BERLIJN, 29 Dec. (Reuter). De Ame- rikaansche ambassadeur Dodd is ver trokken naar Hamburg, waar hij zich naar dc Vereenigde Staten zal insche pen. Wie zijn opvolger zal zijn, is nog niet officieel medegedeeld. F.EN NIEUW I \RSRLOF.fFR F.cn der fraaiste bloeiende planten in deze dagen is wel de Lidcactus of Epi- phyllum in den volksmond ook wel eens Nieuwjaarscactus genoemd. BH 't hoor en van den naam cactus zul len velen onwillekeurig aan iets ste keligs denken en dat is de Fnlphylluni allerminst Het is een hiadcactus en daarbii een echte sierplant zoodat zii zelfs in ouderwetsche milieus uitste kend op haar plaats is. De fraaie bloe men van deze cactus geliiken ccnigs- zins on Fuchsia's met baar karmnziin- kleurige hangende klnkies waarvan de bloemblaadjes zich als elegante rokles uitspreiden om groote bundels witte meeldraden. Het gebeurt nogal eens. dat we zon'n plant in knop krijgen, en dan willen we natuurlijk niets liever, dan flat deze bloemknoppen zich allen zul len ontplooien, en dat zal ons best ge lukken als wp de nlant maar rustig la ten staan. Wanneer we haar telkens versjouwen zal een groot gedeelte der bnonncn afvallen, en evenals bij de Phyliocactus. draaien ook bij deze cactus de bloemknoppen zich steeds naar het licht, zoodat op een vaste standplaats niet genoeg de nadruk ge leed kan worden. Om haar verder de behandeling te kunnen geven, die haar toekomt, is het beter, dat we iets van haar leefwijze in de natuur afweten. Afkomstig uit Bruziliö. waar zü groeit in de takken en stammen van de bergwouden, is zii tegen de felle zon beschermd, terwiil zij in de regenperiode van April iot September uiteraard gewend is aan veel water in de kamer zetten we dus de plant ook eenigszins verscholen voor de felle zonnestralen, b.v. achter een glasgordiin en mei de bladeren zooveel mogelijk naar het raam ge keerd. Tiidens den bloei ruim water geven en eens in de 14 dagen kunst mest. terwiil daarna de rustperiode aanbreekt en de plant behoefte heeft aan een koel plckle, weinig water en vooral geen mest. Tof dc maand April, waarin we weer op den ouden voet mogen voortgaan. Uitstekend is het om haar 's zomers buiten te zetten op een plekje in halfschaduw terwijl we haar dan in September weer in huis halen. Fen volgroeid lid kunnen we stek ken in zandige aarde, en het later ver planten in bladgrond met zand en liefst wnt kalknuin. AUTOBUS VERONGELUKT MEXICO, 29 Dec. (Havas), Bij Vera Cruz is een autobus tegen een boom opgereden. Zeven inzittenden kwamen om het leven, zestien werden gewond. Het ongeluk is toe te schrijven aan breuk aan de stuurinrichting. Desa en stad wedijveren in animo om alles zoo mooi mogelijk te maken Reeds grappige incidenten BATAVIA, 29 December. (Aneta). Alles duidt er op, dat, wanneer de lang verbeide tijding in Indië be kend zal worden, de geheele Indi sche gemeenschap op ongeëvenaar de wijze feest zal vieren. Er zijn speciale voorzieningen getrof fen voor berichtgeving over den gehee- len archipel door Aneta, in overleg met de overheid. Een typeerende bijzonderheid is, dat de sirene (welke zich op het Anetage- bouw bevindt en waardoor kond wordt gedaan dat een belangrijk bericht is binnengekomen) zal blijven zwijgen, wat er ook moge geschieden, zoolang het verheugend bericht nog niet is ontvan gen. opdat iedere burger van Batavia zal weten, dat, indien eenmaal de sirene wordt gehoord, het groote moment wer kelijk daar is. De toenemende spanning blijkt intus- sohen uit de, zich dagelijks herhalende, telefonische aanvragen van diverse kanten bij elk geluid, dat iet of wat op dat van een 6irene gelijkt. Intusschen werken talrijke organisa ties, zoowel in Batavia als in de an dere steden, aan de voorbereidingen voor de feestviering. Ook in de kleinere plaatsen is men in dit opzicht zeer ac tief. Inheemsche onderwijzers hebben feestliederen vervaardigd, die thans door de inlandsche jeugd worden inge studeerd. Overal wordt vlaggedoek gekocht, men is reeds bezig illuminaties aan de voor naamste gebouwen aan te brengen en zelfs hebben zich concurreerende druk kerijen vereenigd tot het g-emeensdhap- pelijk .vervaardigen van een gedenk- Volgens Havas zou de regeering- Goga slechts om binnenlandsch- politieke redenen aan het bewind komen Sterke oppositie in het parlement BOEKAREST, 29 Dec. (Havas). De nieuwe regeering, ingevolge den op dracht van koning Carol te vormen door Goga, den leider van de nationale christelijke partij, zal een regeering zijn van de sterke hand. Zij beschikt in de kamer over veertig zetels van de 390 en do vorming is alleen terug tc voeren tot de wil van den koning om een beroep plaat ten behoeve van de schooljeugd, welke op papier van Padalarang is ge drukt en gratis in vele duizenden exem plaren zal worden verstrekt. Het is thans een vacantieweek en vele Europeanen vertoeven in de bergstre ken, doch ook zij hebben maatregelen getroffen om op het eerste bericht naar huis terug te keeren, ♦eneinde niets van de viering te missen. Desa en stad wedijveren in animo om alles zoo mooi mogelijk te maken. In inheemsche streken, in het bin nenland dus, zal de verspreiding van het bericht op eigenaardige wijze ge schieden. In elke langgar (^edehuisl zal op de bedoeg worden geslagen. De bedoeg, welke een veel lager geluid heeft dan de tong-tong, is uitsluitend bestemd voor den oproep bij plechtige of religieuze gebeurtenissen. Doordat de eene bedoeg, het van een volgende overneemt, dus op het eerste geluid ook het bericht voortdraagt, zal op deze eigenaardige wijze het heugelijke be richt over geweldige oppervlakte en af standen worden verspreid. Op den grooten feestdag zelf zullen overal optochten worden gehouden. In Batavia zal die optocht Arabische, Chi neesche, Japansche, inheemsche en Europeeschc groepen omvatten. Hoogst waarschijnlijk zal deze optocht bij avond met fakkelverlichting een fantas tisch schouwspel van eenheid in Oran jehui de opleveren. Behalve de animo, welke bij het ge heele bestuurscorps in den archipel be staat om de feesten zoo goed mogelijk voor te bereiden, hebben allerlei spon tane medewerkers zich beschikbaar ge steld, die voorzoover de groote plaatsen betreft, zich hebben vereenigd in feest- comité's. Op kleinere plaatsen ziet men meer individuecle prestaties, als eere poorten en dergelijke blijken van hulde en vreugde. Ook grappige incidenten blijven na tuurlijk niet achterwege. Zoo is dezer dagen op enkele plaatsen gebleken, dat de bulletins, die uiteraard reeds gereed zijn gelegd, alreeds ten onrechte waren verspreid, zoodat een vervroegde feest viering in Tasikmalaja hiervan het re sultaat was. Verder spoorden kortgele den eenige reizigers langs een feeste lijk versierde desa, waarop zij dach ten dat. „het al zoover was", en onmid dellijk naar huis terugkeerden, om daar te vernemen dat nog eenig geduld ge oefend moest worden, Goga. de nieuwe Roemecnsche minis ter-president. die Tatarescu heeft op gevolgd te doen op een bizonder energiek per soon. Goga wordt als zoodanig be schouwd en men denkt hierbij aan zijn optredon als minister van binnenland sche zaken in 1926 toen hij den doorslag gaf tot de overweldigende meerderheid van maarschalk Avarescu bij de verkie zingen. In sommige kringen gelooft men, dat wanneer nieuwe verkiezingen zullen worden uitgeschreven onder het minis ter-presidentschap van Goga, de regee ring een meerderheid van de nationale Christelijke partij zal verkrijgen. De re geering heeft ten doel de rechtsche stroomingen, die afwijken van de IJze ren Garde, samen te doen gaan, aange zien de leidende personen in het land vreezen voor de IJzeren Garde. Deze taak zal moeilijk zijn, want de regeering zal het hoofd moeten bieden aan de IJzeren Garde, aan de nationale boeren partij en misschien ook aan do libera len. In de binnenlandsche politiek zal ze ker het programma van de nationale Christelijke partij, welke zich op rassen- standpunt stelt, worden verwezenlijkt, nl. invoeren van een „numerus clausus" of een naar verhouding verdeelen van de openbare functies volgens het per centage van de in het land aanwezige rassen .verder nationalisatie van ver scheidene bedrijven, o.a. van de pers en een antisemitische politiek. In de buitenlandsche politiek zal de nieuwe regeering, niettegenstaande haar sympathie voor het nationaal-so- clallstische Duitschland en het fascisti sche Italië, tenminste in het begin naar Havas meldt niet ver afwijken van de politiek van de voorgaande re geeringen. Het schijnt, dat de regeering alleen om binnenlandsch-politieke rede nen is gekozen. Octavian Goga, de nieuwe minister president, werd in 18S1 te Sibiu (Trans- sylvanië) geboren. Hij studeerde te Boe dapest en te Berlijn. Voor den oorlog ageerde hij in Transsylvanië, dat door Hongarije werd overheerscht, ten gunstp van Roemenië. Hij is een talentrijk dich- ler. Goga heeft deel uit gemaakt van de politieke groep van maarschalk Ava rescu. waaruit hij is getreden om dc na tionale boerenpartij op te richten, die sa menging met den hond van prof. Cousza. Hieruit is de nationale Christelijke partij ontstaan. Goga is voorstander van een rassen-politiek cn van een goede verstandhouding met Duitschland. Jules Maniu. de president der na tionale boerenpartij, heeft tegenover de pers verklaard, dat de regeering van Goga. na de verkiezingen, een uitdaging was aan het adres van de natie. De partij van Goga heeft slechts tien percent der stemmen op zich vereenigd en dient zich aan als persoonlijke regeering in anti-parle mentairen en anti-constitutioneelen vorm. Maniu zeide, dat ziin partij in de oppositie zou gaan tegen de nieuwe regeering, die een werkelijk gevaar voor de belangen der natie betee- kent. Vier nationale boeren, die aan Goga medewerking hebben verleend, zijn uit hun partij gezet. Te Berlijn volgt men met belangstel ling de ontwikkeling van den politieken toestand in Roemenië. De nieuwe missie door den koning aan Goga toevertrouwd wordt als een zeer belangrijke aanwij zing beschouwd. Men doet voorts uitko men, dat het aantal aanhangers der or ganisatie van de IJzeren Garde voortdu rend toeneemt. Naar aanleiding van de stappen der Ned. regeering inzake de erkenning van Ethiopië's bezetting LONDEN, 29 December. (Reuter.) De oude strijdster voor de rechten van de vrouw, Sylvia Pankhurst, heeft een brief gezonden aan H.M. de Koningin, waarin zij uitdrukking geeft aan haar ontsteltenis over de berichten, dat de Nederlandsche regeering stappen heeft gedaan bij de Belgische regeering om een voorstel te steunen, dat de Volken bond de bezetting van Ethiopië door Ttalië zal erkennen. Schrijfster ver trouwt, dat H.M. de Koningin haar grooten invloed zal aanwenden om een dergelijk verraad aan de beginselen van het. handvest van den Volkenbond, welke zoo noodzakelijk zijn voor het welzijn van alle landen, te voorkomen, Spaansche regeering spreekt tegen dat de Spaansche kust wordt geblokkeerd Seminarie veroverd door regeeringstroepen BARCELONA, 29 Dec. (Havas). Hot ministerie van nationale verdediging deelde mede: Aan het oostelijk front hebben wij een Junkervliegtuig te Tor- tajada .omlaag gehaald. Aan den ingang van Teruel ontspon zich een luchtge vecht tusschen vier van onze jachtesca- drilles en vijandelijke bommenwerpers- escadrilles. Vier bombardementsvlieg tuigen werden door ons neergeschoten, terwijl wij één toestel verloren. Bij het vallen van den avond hebben wij in een stormaanval met handgra naten het seminarie veroverd. De bezet ting vluchte in den hof van het klooster St. Clara, waar de tegenstand niet lang kan duren. Seminarie en klooster staan beide in vlammen. Tijdens een ministerraad te Barce lona, welke elf uur duurde, heeft de minister van nationale verdediging den raad op de hoogte gesteld van den toe stand aan het front van Teruel en dezen het prijsgeven van het seminarie door de rechtsche troepen medegedeeld. De ministerraad bevestigde verschillende doodstraffen wegens spionnage en keur de eenige wijzigingen goed in de bezet ting van de posten van gouverneur der provincie. „Radio-Nacional", de rechtsche zender, heeft medegedeeld: „Aan het front van Teruel blijven de colonnes van generaal Aranda oprukken. Zij komen niet alleen den belegerden snel te hulp, doch bren gen den vijand bij haar opmarsch ook geweldige verliezen toe. De vijand ver dedigt zich wanhopig en trekt met ach terlating van vele dooden terug," In een door de Spaansche ambassade te Londen verstrekte mededeeling zegt het ministerie van defensie te Barce lona, dat er geen sprake is van een blok kade der Spaansche kust en dat het mijnengevaar slechts in verbeelding be staat. PASSAGIERS VERZEKERD PARIJS, 28 Dec. (Hava6). De staats courant bevat drie decreten over de toepassing van de veertig urige werk week. Deze decreten voorzien in een afwijking van de toepassing van de wet in die bedrijven, waar geen voldoende geoefende arbeiders werken, het inha len van verloren uren in seizoenbedrij- ven cn het inhalen van verloren urenj in andere bedrijven tengevolge van verslapping in het bedrijf. KONING LEOPOLD BRUSSEL, 28 Dec. (Belga). Koning Leopold en koningin Elisabeth zijn Maandagavond uit Brussel vertrokken. Zij zullen de jaarswisseling vieren bij de moeder van koningin Elisabeth. ZIJ, die zich met ingang van 1 Januari a.s. op geven als kwartaalabonné, ontvangen de tot dien da tum verschijnende num mers gratis. Weerver wachting Medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. Matige tot zwakke O. tot N.-O. wind. bel rokken tot zwaar be wolkt. tijdelijk opklarend, wei nig of geen sneeuw, lichte tot matige vorst. Zal de Oranjetelg hier of in Amsterdam geboren worden? Nog druk bezig aan de verbouwing SOESTDIJK. Do vraag of de Prin selijke telg te Soestdijk, dan wel in Am sterdam hot eerste levenslicht zal aan schouwen is een onderwerp dat in deze omgeving momenteel opgeld doet. Reeds hebben wij bericht dat, zoo de geboorte in het Paleis Soestdijk mocht plaats vinden, de buitenlandsche jour nalisten in het, tegenover het Paleis ge legen hotel Trier zullen zetelen, terwijl de binnenlandsche pers het Badhotel tot tehuis koos. Dat bijzondere voorzienin gen noodig zijn, blijkt wel uit het feit, dat van het Badhotel, langs de Prinses Mariel'aan naar den Rijksweg een ver sterkte telefoonkabel wordt gelegd, op dat dc installatie in het hotel kan wor den uitgebreid. Ook het paleis peeft Reen beeld van tijdelijk onbewoond te zijn. Tot laat in den avond is het verlicht omdat er koortsachtig Rewerkt wordt om do ver bouwing ten einde te brciiRen. Het is begrijpelijk dat men, zoodra de babv er is, de omgevinR van het Paleis rustig wil hebben, want met al dat ge hamer en geklop heeft het Prinselijk Paar niet kunnen zeggen dat het buiten wonen buitengewoon rustig was. „Tot de tijdsomstandigheden beter worden" NEW YORK. 28 Dec. (D.N.B.). Het automobielconcern General Mo-> tors heeft besloten met ingang van 1 Januari 30 000 arbeiders en em ployés te ontslaan. Als motief wordt aangevoerd de alge- meene achteruitgang gedurende het afgeloopen kwartaal in bijna alle tak ken van (het Amerikaansche bedrijfs-1 leven. Na de massa-ontslagen bij de General Motors zullen bij het concern nog 205.000 menschen werkzaam zijn. Er zal slechts drie dagen in de week gewerkt worden, tot de omstandigheden beter worden.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1