STAKING TE PARIJS GEËINDIGD Russisch diplomatenkorps „gezuiverd" DÉ ÉÉMLANDEU Metro en bussen rijden weer Koning Faroek ontslaat Nahas Pasja Arrestaties en verdwijningen Communistische sabotage? Rustige dag in Palestina Bombardement van Kanton Escadrille naar Hawaii „BOVO" Donderdag 30 December 1937 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36e Jaargang No. 156 Het overheids-personeel hervat zijn werkzaamheden Goebbels gaat niet naar Egypte Fransche begrooting van luchtvaart goedgekeurd 1/RIJWEL dagelijks hebben den laat- sten tijd berichten uit Sovjet-Rusland en uit de hoofdsteden van vele stalen mel ding gemaakt van de arrestatie of terecht stelling, als ook de verdwijning uit hun standplaatsen in het buitenland, van een groot aantal diplomaten der Sovjet-Unie. Nog slechts zeer kort geleden werden acht bekende persoonlijkheden waaron der de oud-gezant Karakhan en Jenoe- kidze tegelijkertijd terechtgesteld. Dc redenen, welke werden opgegeven voor deze terechtstellingen, arrestaties en ver dwijningen, hadden vrijwel steeds het aanzien van voorwendsels, zoodat naar de luiste beweegredenen slechts kan worden gegist. Dit nummer bestaat uit 2 bladen TAXIDIENST BINNEN- en BUITENLAND Oudejaarsnacht den ge- heelen nacht geopend Tel. 1093-1830 Het communisme in Frankrijk De eilandjes in de Uruguay Ernstig auto-ongeluk BERICHT Ucht 4 uur 23 min. AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS P" 3 maanden voor Amersfoort 1.95; por maand 0 65; per wecI< rae( S r a t f verzekering tegen ongelukken) I 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 513 PPI It Ï1FQ AIWFRTFNTIFN va* 4 rcic,s f 105 mct int>eör5P van cen bewijsnummer, elke regel meer f0 25. Llefdadigheids-advertcntiên voor do helft van den prijs. Kleine Advcrientiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1 5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, drleihaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra f 0.05 Stakingsactie in de particuliere transportbedrijven duurt echter nog voort C.G.T. ontving „voldoende garanties" PARIJS, 30 Dec. (Havas). Vannacht te twee uur begaf een deputatie van het bestuur van de C.G.T. zich naar het ministerie van binnenlandsche zaken. Na een onderhoud met minister Max Dormoy, Paul Faure en Monnet verklaarde de delegatie voldoen de garanties te hebben ontvangen om aan de vereenigde bonden van personeel in overheidsdienst toe te staan aan de vakvereenigingen .van het district Parijs, welke ver- eenigd waren in de Grange aux Belles, voor te stellen het werk Donderdagochtend te hervatten. Een deel van de delegatie begaf Zich vervolgens naar het partij gebouw van de C.G.T., waar het bestuur van de C.G.T. onafgebro ken vergaderde en een ander deel Van de delegatie begaf zich naar de Grange aux Belles. Na een langdurige bespreking in de Grange aux Belles besloten de vereenigde bonden van personeel in overheidsdienst Donderdag ochtend het werk te hervatten, aangezien zij voldoende verzeke ringen hadden ontvangen inzake het inwilligen van hun eischen. In alle openbare bedrijven van Parijs wordt dus hedenochtend het werk normaal hervat, alleen is het mogelijk, dat doordat een aan tal werklieden niet gemakkelijk te bereiken is, in het begin eenige vertraging zal ontstaan. Dit zal evenwel in den loop van den och tend worden hersteld. Te half twee in den afgeloopen nacht, had de minister-president Chaulemps nog een onderhoud met de ministers Paul Faure, Marx Dormoy en Monnet, alsmede met den voorzitter van de socialistische fractie van de kamer. Serol. Minister-president Chautemps handhaafde zijn standpunt niet met de vertegenwoordigers van het personeel in overheidsdienst te willen onderhande len, zoolang het werk niet zou zijn her vat. Hoewel de beslissing het werk te her vatten laat in den nacht is genomen, is het besluit toch snel ten uitvoer ge bracht. Reeds vroeg in den oöhtend, met zeer weinig vertraging, begonnen de eerste treinen van de metro te rijden en ver lieten de autobussen de garages. Ook de gemeentelijke reinigingsdienst her vatte het werk, do reinigingsauto's re den door de straten en ook het huisvuil werd weer weggehaald. Later op den ochtend zagen de Parijzenaars, die zich naar hun werk begaven, hun stad weer gewoon. Toch zijn nog niet alle conflicten opgelost, de staking in het parti culiere transportbedrijf duurt nog voort en het verzenden van levens middelen en kranten geschiedt nog 6teeds door militaire vrachtauto's met soldaten. Verzet van den middenstand De commissie van den middenstands bond heeft gisteravond een communiqué gepubliceerd, waarin uit naam van de di ie millioen leden van den bond ten aanzien van den huidigen revolutio nairen toestand wordt verklaard, dat het bestuur van den bond heeft beslo ten: „Al haar groepen in alarm-toestand te houden om zich met alle ten dienste staande middelen, eventueel met het staken van iedere economische activi teit, te verzetten tegen het verdrukken van den middenstand en het vernietigen van het land. De bevelen zullen Donder dagmiddag vier uur worden verzonden". CAIRO, 30 Dec. (Reuter). Koning Faroek heeft het kabinet Nahas-Pasja ontbonden. De lei der van de liberale partij, Moha- med Pasja Mahmoed, heeft op dracht gekregen een nieuwe regee ring te vormen. Koning Faroek heeft Nahas Pasja zijn ontslag medegedeeld in een brief, welke door een specialen boodschapper naar het huis van den minister-president werd gebracht. Het ontslag kwam onver wacht, zelfs vanochtend nog meende de regeering, dat een ontslag vermeden zou kunnen worden. De koning critiseert in zijn brief krachtig de regeering. In regeeringskrin- gen beschouwt men het optreden van den koning als een frontaanval van het paleis. Mohamed Mahmoed heeft toegestemd in het vormen van een nieuwe regee ring, waarin alle partijen behalve de Wafd vertegenwoordigd zullen zijn. De nieuwe regeering zal een verzoenende houding aannemen, Ahmed Maher zal geen zitting hebben in het nieuwe kabi net. doch zal dit wel steunen. Koning Faroek BERLIJN. 30 Dec. (Havas). - De reis Welke minister Goebbels begin Januari naar Egypte zou ondernemen, zal niet doorgaan. In gezaghebbende kringen wordt ver klaard. dat Goebbels koude heeft gevat en dat zijn geneesheeren hem hebben aangeraden voor het oogenblik niet uit Berlijn te vertrekken. PARIJS, 30 Dec. (Havas). In een nachtzitting heeft de senaat de begroo ting voor luchtvaart goedgekeurd. Tij dens de behandeling van de begrooting voor luchtvaart heeft senator Armbrus- ter den minister inlichtingen gevraagd over het gevaar van de Duitsche lucht macht, welke in 1938 zal beschikken over 4200 moderne toestellen met een gemiddelde snelheid van 400 tot 500 ki lometer per uur, hetgeen sneller is dan de Fransche toestellen. Minister Cot antwoordde hierop, dat in het afgeloopen jaar de productie van vliegtuigen in Frankrijk met vijftig pro cent is toegenomen, terwijl het aantal ongelukken met tachtig procent is afge nomen. De begrooting voor luchtvaart werd met algemeene stemmen goedge keurd. De Japansche troepen meester te Slant: hal. Soldaten klimmen aan wal voor de bezetting van het hoofdpostkantoor, waarheen zij Chineesche sampan-roeiers genoodzaakt hadden hen te brengen. Vele diplomaten, be vreesd voor hun leven, weigeren naar de Sovjet- Unie terug te keeren In het Fransche dagblad „Le Figaro" heeft onlangs B. Souvarine, een terzake kundig schrijver, een overzicht gegeven van de verdwijningen, welke in den jongsten tijd plaats vonden bij de am bassade der Sovjet-Unie te Parijs. Wan neer men nagaat wat in den loop der lijden het lot is geweest van de Sovjet- vertegenwoordigers in de Fransche hoofdstad, komt men tot de ontdekking, dat verreweg de meerderheid is gearres teerd, gedeporteerd en terechtgesteld, voor zoover dit laatste ten minste be kend is geworden, want van een groot aantal gearresteerden hoort men nim mer meer. Tal van Sovjet-vertegenwoordigers 'n het buitenland hebben hun leven gered door te weigeren naar Moskou terug te keeren, zooals Bessedofski (die uit een ambassade ontvluchtte), Sossenko en vele anderen, waaronder verscheidene medewerkers van den bekenden overle den Sovjet-afgezant Krassin. Zonder twijfel mag Stalin, de heer- scher in het Kremlin, verantwoordelijk worden gesteld voor de beslissingen, welke een algeheele '„zuivering" van het Sovjet-Russisch diplomatenkorps ten gevolge hebben. Werden vroeger nog wel geruchtmakende openbare terecht zittingen gehouden, waarbij de beschul digden met uitvoerige bekentenissen voor den dag kwamen, sinds de affaire Toechatsjefski zijn dergelijke processen niet meer gehouden. Alle processen van den laatsten tijd vonden plaats met geslo en deuren en hetgeen er officieel over bekend ge maakt werd, geeft geen duidelijk beeld van de werkelijke beweegredenen, welke tot de arrestaties en rechtstellingen leid den. Het schijnt, dat Stalin het noodier acht, niets te doen uitlekken buiten de muren der gevangenissen, waar de pro •essen, onderzoeken, veroordeelingen en terechtstellingen plaats vinden. Het is ook mogelijk, dat de beschuldigden niet meer met hoogst onwaarschijnlijke be kentenissen te voorschijn komen, om dat zij kunnen vermoedpn. dat dit h'-n het leven toch niet redden zal. Tusschen de vele persoonlijkheden, die naast de figuren uit het diplomatie ke corps aan de terreur van Stalin en de zijnen ten slachtoffer zijn gevallen, valt weinig verband te leggen. Over het al gemeen zijn het veteranen in het Sov jet-regime. Vrienden, familieleden en medewerkers van een of andere zeer be kende persoonlijkheid, die door Stalin's veroordeeling is getroffen, volgen over het algemeen denzelfden lijdensweg. Zoo is het begrijpelijk, dat een com munist van de oude garde, generaal Krivitski, die onlangs geweigerd heeft uit het buitenland naar Rusland terug te keeren, om niet het lot zijner kame raden te deelen, te kennen heeft gege ven, dat hij het aantal politieke arres taties in Sovjet-Rusland gedurende dit jaar schat op een half millioen. Voor het meerendeel zijn de gearresteerden leden van de Communistische partij in Rus land. Deze zeer sombere zienswijze van liet Russisch regime, dat blijkbaar een hevige terreur uitoefent, waar in het buitenland nog slechts weinig van be kend wordt, vindt dagelijks bevestiging door de berichten van nieuwe arrestaties en terechtstellingen. Het verongelukken van drie vlieg tuigen in Columbië zou daar aan te wijten zijn BOGOTA, 30 Dec. (Havas). Het ge rucht gaat, dat het verongelukken van drie vliegtuigen in Columbië, twee Cu- baansche en een Dominicaansch, te wij ten is aan communistische sabotage. De autoriteiten van het vliegveld Guabito in Columbië berichten evenwel, dat al leen Cubaansche en Dominicaansche mecaniciens de toestellen op het vlieg veld hadden nagezien onder bescher ming van militairen. Uit Havanna wordt gemeld, dat het ongeluk in een hevigen storm is ge schied. De gezanten van Cuba en San Domingo te Bogota hebben medege deeld. dat zij eenige weken geleden be richt hebben ontvangen, dat er reden was om te vreezen, dat de communisten van Columbië een sabotagepoging zou den doen. JERUZALEM, 30 Dec. (Havas) - Men meldt verscheiden incidenten, die zich gisteren hebben voorgedaan, doch er zijn geen slachtoffers te betreuren In de avonduren heeft een gewapende bende een vijftigtal schoten gelost op een Joorlsche kolonie hij Jeruzalem Ook in een .Toodsche woonwijk van Jeruzalem zijn gisteravond schoten ge lost. Bij Djenin werd een grenspa trouille aangevallen. De nieuwe tele foonlijn bij Hebron werd vernield. Een dorpeling uit de huurt van Jaffa werd veroordeeld tot tien jaren gevangenis straf wegens het bezit van wapens. Bij den strijd om Nanking zou den 84.000 Chineezen zijn gesneuveld Chineezen melden over winningen KANTON, 30 Dec. (Reuter). De Ja- pansche luchtmacht heeft op groote schaal Kanton en omgeving gebom bardeerd. De regeerings-personen, waaronder do gouverneur van Kwantoeng, Woe Te Tsjen en de be volking hebben een toevlucht ge zocht in vluchtkelders. Het afweer geschut heeft de vliegtuigen onder vuur genomen. Naar vernomen wordt, namen dertig vliegtuigen aan het bombardement deel. Te Saitsjoen, eenige mijlen ten noord westen van Sjamen, zijn drie branden uitgebroken. De Chineesche pers bericht, dat Chi neesche troepen Kwangte, ten Zuidwes ten van het Taimeer hebben hernomen. Zij trachten thans de Japansche troepen die rond Hangtsjau opereeren, af te snij- len. Verder hebben de Chineezen Foe- jang, ten Zuiden van Hangtsjau herno men. Op 28 December hebben zij de Japan sche troepen aangevallen, voor dezen in staat waren hun slagorde te herstellen. Andere Chineesche afdeelingen in dit gebied bedreigen de Japansche troepen bij Joehang. Volgens een Japansche mededeeling zijn bij den strijd om Nanking 84.000 Chineezen gesneuveld en een onbekend aantal gewond. De Japanneezen verloren volgens deze mededeeling 800 dooden en 4000 gewonden. Generaal Pai Tsj'oeng Si bevindt zich op het oogenblik in do provincie Kwang- si, waar hij een aanzienlijke troepen macht verzamelt. Een deel hiervan wordt naar Kwantoeng gezonden en een ander deel naar het front in Noord-Chi- na en bij de Jangtse Marine-departement der Ver. Sta ten besluit tot versterking der luchtmacht te Pearl Harbour De heiligheid der verdragen WASHINGTON, 30 Dec. (Havas). Het departement van marine heeft be sloten een escadrille vliegtuigen naar Pearl Harbour, de Amerikaansche vloot- basis op Hawaii to zenden, teneinde de luchtmacht aldaar te versterken. Het escadrille zal een maand eerder ver trekken, dan eerst was vastgesteld. De datum van vertrek der Amerikaan sche marinevliegtuigen van San Diego naar Honoloeloe is vervroegd tot 19 Jan. Waarschijnlijk zullen twaalf bommen werpers aan dezen tocht deelnemen. Zij Zullen in formatie vliegen. De voorzitter der commissie van bui- lenlandsche zaken van het huis van af gevaardigden. Mc Reynolds, heeft in een radioredevoering bepleit, dat de Ver eenigde Staten zullen blijven aandrin gen op de heiligheid der verdragen en /.onder verstrikt te raken in bondgenoot schappen, moeten samenwerken met andere naties om instellingen van den vrede op te bouwen. In zijn commentaar op het voorstel tot terugtrekking der Amerikaan sche strijdkrachten uit China ver klaarde Mc Reynolds, dat de politiek van isolatie en terugtrekking, welke wordt gevoerd in naam van den vrede, den oorlog aanmoedigt. OUDSTE- en BETROUWBAARSTE ADRES VOOR „Een communist moet een model- arbeider zijn", verklaart Git- ton op het congres te Arles ARLE, 30 Dec. (Havas). In het na- tionaal congres van de Fransche com munistische partij heeft Marcel Gitton. den vooruitgang van de partij sedert 't congres van Villeurbanne aangetoond. Het aantal leden is gestegen van 87.000 tot 341.000 en het aantal cellen van 4321 tot 13.000. Spreker analyseerde den uitslag van de verkiezingen en wees op den vooruitgang in stemmenaantah Doelend op de socialisten, zonder even wel dezen met name te noemen, zei de Gitton: „Het is niet. bij ons. dat de lei ding van de partij zich niet kan storen aan de meening en de beslissingen van de leden en op eigen gelegenheid zou kunnen besluiten besprekingen, welke gevoerd moeten worden, af te breken. Besprekingen welke moeten leiden tot politieke eenheid van de arbeidersklasse Wij hebben eerbied voor de democratie." Vervolgens behandelde Gitton de actie in de vakvereenigingen, onder de winke liers, kleine bezitters en cultureele en sportieve vereenigingen. Tenslotte zeide spreker dat cen com munist liefde moet hebben voor zijn beroep. Hij moet een model-arheider zijn, die begrip, moet hebben van tech nische vraagstukken en wiens vak kennis hem de genegenheid van zijn ka meraden, die hem aan het werk zien, moet verschaffen. BUENOS AIRES, 30 Dec. (Havas). Het geschil tusschen Argentinië en Uru guay inzake de eilandjes in dc Uruguay is het onderwerp van vriendschappe lijke besprekingen tusschen beide lan den. Men tracht thans definitief de sou- voreiniteit over deze eilandjes te rege len. In 1916 is een overeenkomst dien aangaande gesloten, doch deze is nooit geratificeerd. Bij deze overeenkomst werden aan Argentinië vijftig en aan Uruguay 62 van deze eilandjes, die van weinig waarde zijn, toegekend. Uruquay heeft het onbewoonde eilandje Juan Garcia bezet, doch na protest van Ar gentinië heeft het zich thans bereid ver klaard zijn bezetting terug te trekken. POOLSCHE BLADEN IN BESLAG GENOMEN DANTZIG, 30 Dec. (P.A.T.). De po litie heeft de editie van vijf Poolsche bladen, waaronder de „Gazeta Polska" in beslag genomen zonder een reden daarvoor op te geven. Men vermoedt prhter, dat de maatregel genomen is omdat de bladen de Kerstboodschap van don Paus gepubliceerd hadden. MONTARGIS (Dept Loire), 30 Dec. (Havas). Onder deze gemeente is een auto, waarin zich de medewerker van den hekenden Franschen staatsman Paul Faure, la Gorgette met zijn echt- genoote en zoon bevonden, in hotsing gekomen met de auto van Pierre Miche- lin, den zoon van den bekenden in dustrieel. De botsing was zeer hevig De heer en mevrouw la Gorgette en hun zoon werden gedood, terwijl Michelin ernstig werd gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog niet komen vast té staan. ZIJ, die zich met ingang van 1 Januari a.s. op geven als kwartaalabonné, ontvangen de tot dien da tum verschijnende num mers gratis. Weerverwachting Medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. Zwakke tot matige N.-O. tot O. wind, gedeeltelijk bewolkt, tij delijk opklarend, weinig of geen sneeuw, temperatuur om het vriespunt tot lichte vorst in het Noorden, in het Zuiden lichte tot matige vorst.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1