Prinses Zaterdag reeds op Soestdijk? DË ËËMLANDEIi en BOVO" 1938 Vanaf Maandag begint onze REUZE OPRUIMING pa BURGER in prima kwaliteit WINTERMANTELS ,.mg2e Oudejaars avond W erkzaamheden vandaag gereed „Overwinning" der arbeiders Licht op Louis Franck overleden De omroepen en Buma Vrijdag 31 December 1937 Uitgave: VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 36e Jaargang No. 157 Bloemen uit het Burgerziekenhuis werden hedenmorgen het paleis binnengedragen TAXIDIENST wenscht zijn geachte cliëntèle een voorspoedig Voor.Bleyle Kleedinf 4 uur 24 min. OM FIT TE BLIJVEN LEYTAX Tel. 1788 Oudste en betrouw baarste adres in BINNEN- EN BUITENLAND AMERSFGGR1SCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS Pcr 2 maanden voor Amersfoort 1.95: per maand 0 65; per week met gratis veraekerinj tegen ongelukken) f 0.15 Pr P0St P" 3 maand« 2.85. Afzonderlijke nummer, I 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON [NTERC. 513 DDI IC nrD AnyrDTPNTIPN va* 1—4 rebels f 1.05 mot inbegrip van ccn bewijsnummer mjb UtK AUYtKltniltW cike fejjc] raecf 025 tfeMad.öhcid8;advcrtenti«n voor da helft van den prijs. Kleine Advertcntiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1 5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 MET een verrassende snelheid komt het tot ons, het einde van het jaar, van het Oude Jaar, zooals we ons in de laatste December-weken gewen nen te zeggen. Dit einde komt in een bepaalde stemming, voortzetting van die, waarmede we Kerstmis zagen na deren, maar zich wijzigend en stiller, ernstiger wordend, naarmate Sint Syl vester dichterbij komt. Het feest van het Licht bevat naast stille ootmoedige blijdschap der ziel ook de groote, zich naar buiten baan brekende vreugde, die ojo de groote belofte vertrouwt, welke zoo beantwoordt aan des men- schen diepste wenschen: vrede en vreugde over de aarde. Maar Oudejaarsavond is anders. Kerstmis is een jong, stralend kind, de teere handjes gevuld met het gelukkig makende licht der wereld. Oudejaars avond is een oud, ervaren man, met diepe rimpels op het voorhoofd, met ge bogen rug en met oogen, die naar binnen kijken, terug naar wat voor bij is, en op wiens lippen het woord schijnt te zweven: Voorbij! Denkt hij terug aan het begin en heeft bij toen wellicht het woord gezegd, dat ieder tnensch spreekt of, wenschende, denkt: „Welaan, ik zal vrolijk leven en goede dagen hebben"? En zal hij, als de Prediker, daar nu aan moeten toevoegen: „maar zie, dat was óók ijdelheid'V Ernstige, plechtige Oudejaarsavond, gij zijt overvol ervaring; gij predikt een diepe belijdenis, die ons, menschen, meer treft dan de profetie van vervul de beloften. Want de vergankelijkheid tasten wij menschen, als het ware, met handen. „Niets bestendigs hier beneén", dat weten we, van jongs af, al wil len we er zoo weinig mogelijk aan denken, en daarom wijzigt zich de vrome, blijde Kerstmisstemming in een stemming van stil overdenken, van ernstig vooruitzien en van zoeken naar anderer koesterende en steunende na bijheid, wanneer het onbekende de realiteit van bet moeilijke leven zal worden. Wat Adama van Scheltema j zegt van ouden van dagen zouden we I op de menschen van den Oude- I jaarsavond willen toepassen: Gelukkig die, als weinig blijft te zeggen 1 En 's levens kring stil wordt in d' avondschijn, Zijn handen in een andere hand mag leggen IOm samen en niet heel alleen te zijn- Naar zulk een hand zoeken wij, msn- tschen, die er behoefte aan hebben den Oudejaarsavond rustig, in ernstig, ge wijd overdenken te beleven. Wij weten, dat wij het onbekende ingaan en wij zoeken naar een trouwe hand in de onze. Maar wij geven er ons toch re kenschap van, dat alles wisselt, dat niets bestendig is, noch ons geluk, noen onze liefde, noch onze arbeid, en in die overtuiging maken wij ons sterk voor de dagen, waarin het leven hard voor ons schijnt te zijn, hard en heel moei lijk. De Oudejaarsavond is het aange wezen uur om, tusschen een verleden, dat bijna afgesloten is, en een toekomst, die bijna aanvangt, ons stilstand, rus* en stilte te suggereeren misschien het eenige uur in het jaar, dat ons doet na denken en overpeinzen. En dan, dan brengt ons deze „kasop- making" bij verrassende posten, onver wachte incasseeringen van geluk, on vermoede meevallers voor onze levens vreugd. Er is niet één leven, dat voort durend donker overschaduwd is, niet één bestaan, dat uitsluitend vreugde vol is. De Groote Hand, die ons leidt, brengt ons door zonnelicht en duister nis. Veel hangt er van af, hoe we on* zelf plaatsen tegenover beide. Mee* licht en minder duisternis is bet voor recht der moedigen. Zij vormen voor ëen deel hun leven zelf. Bekend is het gedichtje: 't Mag waaien wat het wil En stormen wat het kan, Geen macht ter wereld houdt mij hier, 'k Vind in dat buldren mijn plezier, En dwars door 't noodweer stap ik door Wind voor! i 'r> I ■rz™. -<*;> v V: '.vf\ Het Is met de laren als met de kaarsen: de oude branden op en raken verschrompeld alleen de herinnering blult maar de nieuwe, versche staan gereed om hun taak te beginnen en licht tc ontsteken in de duisternis. Licht zul dat het kenmerk zijn van 193S? Milliocncn hopen liet. vurig. Maar het zou onoprecht zun om geen uiting tegevcnaaneen z* vrees en beklemming, wal dit betreft' Maar toch. de hoop bluft ondanks alles. De hoop op licht. Ontsteken we de nieuwe kaarsen plechtig. Dat zij branden, storeloos, en hun schijnsel het symbool moge zun van een jaar van vrede. arbeid, licht. Mijn werken en gewin Mijn liefde en mijn zin, 't Is alles rijkdom van den dag, En 'k dank, dat 'k daarvoor strijden mag 'k Draag blij mijn vaan de 6tormen door Wind voor! _Ja, aan de dapperen, aan de moedigen is een ruim deel levensgeluk gewaar borgd. Die dapperheid, die moed, zit in eiken mensch, doch hij moet zich die beseffen en er gebruik van maken. Met die dapperheid en dien moed kan hij het leven aan; althans trachten het le ven aan te kunnen. Als de man der oudheid moet hij worstelen met wat op zijn weg komt, en het niet laten gaan, tenzij het hem zegene. Dan komt de kracht om te dragen en er een zegen uit te gewinnen. Oudejaarsavond, het werd reeds ge zegd, i6 een oude, ernstige, ervaren man. Het kan geen kwaad hem toe te laten in onzen huise'ijken kring, wan neer een der tijdgedeelten, waarin wij gewoon zijn den tijd, den eeuwigen tijd, te splitsen, op het punt staat gesloten te worden. Hij zal ons tot inkeer bren gen en rust geven. Van zijn oude lip pen zullen we dan wellicht beter be grijpen, wat ons zoo dikwijls gezegd werd: Open uw hart voor het Je ven; aan vaard bet met een glimlach; doe uw be6t en laat de rest over aan God. PALEIS SOESTDIJK ligt in af wachting van de komst zijner hooge bewoners. De geheele week is er nog druk gewerkt, want het parool gold: alles moet gereed zijn vóór den Nieuwjaarsdag; en ook vandaag. Vrijdag, is er nog een druk komen en gaan van am bachtslieden, leveranciers, van vrachtwagens eu wat dies meer zij. Alles wijst er op, dat bij het begin van het nieuwe jaar het Prinselijk Paar opnieuw het paleis te Soestdijk zal betrekken. Toen wij vanmorgen natuurlijk van uit de verte, want de toegangen wor den nauwlettend bewaakt door de rijks veldwacht ee.n kijkje namen, kwam juist een vrachtwagen van de firma Pander voorgereden, waaruit eenig men liiJair werd geladen. In een der vleugels waren de glazenwasschers nog druk be zig de laatste hand te leggen aan de verzorging van het exterieur, dat na twnrlijk geen smetje mag toonen. Even later rijdt een limousine uit de richting Amsterdam de oprijlaan binnen, en stopt voor den zij-ingang Het blijkt dat dezp wagen geheel ge vuld is met bloemstukken, prach tige manden, gevuld met een zeld zame weelde van Flora's kinderen, en het is niet moeilijk teraden. dat deze zending haar oort-prong vindt in het Burgerziekenhuis, waar in de afgeloopen weken bloemenhulde's zonder tal werden bezorgd. Voor zichtig worden ze thans stuk voor stuk naar binnen gedragen, opdat ook in Soestdijk het Prinselijk Paar van haar kleurenpracht zal kunnen genieten. Telkens blijven voorbijgangers even Protest der vakvereenigingen te gen de „oorlogs-communiqué's" der regeering tijdens de staking OUDSTE en BETROUWBAARSTE ADRES Militair vrachtvervoer „onduldbaar" PARIJS, 31 Dec. (Havas). Na een vergadering van het bestuur van den bond van vakvereenigingen i6 een communiqué gepubliceerd, waarin „de overwinning, welke de arbeiders in overheidsdienst hebben behaald", wordt begroet en waarin wordt gewezen op de nauwkeurig omschreven beloften van de drie verantwoordelijke minis ters namens den minister-president. Men rekent erop, dat deze beloften voor het einde van het jaar in vervulling zullen gaan. Na te hebben geprotes teerd tegen de „oorlogs-communiqué's" welke de regeering in de per6 heeft ge publiceerd, verklaarde het bestuur van den bond verder dat het niet langer te dulden is, dat steeds meer militaire vrachtauto's worden gébruikt in het conflict in het transportbedrijf. Het bestuur heeft besloten, indien hierin geen verandering komt, de secretaris sen van de vakvereenigingen bijeen te roepen, om den toestand te bespreken en de verantwoordelijkheid op zich te nemen. stilstaan; auto's rijden zoo langzaam mogelijk, en de inzittenden turen en tu ren: de prinses is toch nog niet terug? De rijksveldwachters die den ingang van het paleis bewaken, worden geïn terpelleerd, maar zij weten van niets Officieel is er niets.bekend gemaakt, en iedereen raadt en gist, zonder er het ware van te weten. Prinses op Nieuwjaars dag terug? INTUSSCHËN vernemen wij uit doorgaans zeer goed geïnformeerde bron, dat de Prinses reeds Zaterdag, dus op Nieuwjaarsdag, in den loop van den middag, zich naar Soestdijk zal begeven, terwijl het voorts in de bedoe ling zou liggen, dat de Prins in het begin van de volgende week, vermoedelijk Dinsdag, naar Soestdijk zou worden vervoerd. Voorbereidingen voor de heuglijke gebeurtenis In hotel Trier, waar de buitenland- sche journalisten verblijf zullen hou den, is op het oogenblik alles nog rus tig. De te verwachten gasten zullen wel een dag of veertien uitblijven, maar reeds zijn de mannen van de P.T.T druk in de weer om de telefoonkabels te versterken, want men heeft gelezen dat in het hotel extra aansluitingen tot stand zullen worden gebracht. Op den hoek van den straatweg en de Praam- eracht is een tentje gebouwd, en hier worden verschillende nieuwe aanslui tingen in orde gpmaakt, want men kan <?r van op aan. dat in de komende da gen aan de P.T T. in deze omgeving hooge eischen zullen worden gesteld Maar de dienst weet van aanpakken en za] er wel voor zorgen, dat er geen reden tot klagen is. Vanuit de serre van het hotel kan men juist den ingang van het paleis in het oog houden: in dit opzicht zijn de huitenlandsche journalisten beter af dan hun Nedprlandsche rollega's. die in hel Badhotel logeeren. binnen de kom van Baarn. Maar op het oogenblik is er, zoo als gezegd, van eenige drukte nog geen «prake, daarvoor hebben wij zeer vermoedelijk nog veertien dagen den lijd \V eerverwachting Meest matige, tijdelijk wellicht toenemende W. tot N., later ver der ruimende wind, betrokken tot zwaar bewolkt met kans oja eenige regen of sneeuw, lichte dooi tot. temperatuur om het vriespunt in het Noorden, in hpt Zuiden temperatuur om het vriespunt tot lichte vorst. en zich van alle zorgen vrij te voeleil rijden verschillende doktoren bij d0 RUITERSPORT SCHOOL OUD LEUSDEN Groote binnen- en huitenmanëge met" kleedkamers en douche. Eigenaar: P. J. J. A. DE JONG TEL. 1401 Gouverneur van de Belgische Nationale Bank over leden BRUSSEL, 31 Dec. (Belga). De gouverneur van de Belgische Na tionale Bank, Louis Franck, is he denochtend overleden. Louis Franck werd 27 November 1868 te Antwerpen géboren. Hij stu« deerde rechten en als advocaat wijd-» de hij zich voornamelijk aan het zee* recht. In 1906 werd hij tot lid van de ka* nier gekozen in het kiesdistrict Ant-» werpen, In de Kamer werd hij leider van de Vlaamsch-liberalen. In 1910 wist hij de wet Franck-Segers op het Nederlandsch in het. middèlbaar onder-» wijs te doen aannemen. Na het sluiten van den wapenstil stand werd Louis Franck minister van Koloniën in het kabinet-Dclacroix, welke functie hij gedurende vijf en een half jaar bekleedde. Behalve zijn werkzaamheden op koloniaal gebied, had hij een actief aandeel in de ver- vlaamsching van de hoogeschool van Gent, terwijl hij zich openlijk verzette tegen het drijven van de Belgische na tionalisten inzake Nederlandsch Lim burg en Zeeuwsch-Vlaanderen. In 1924 trad hij uit de regeering. In September 1926 na de instorting van den Belgischen franc werd hij be noemd tot gouverneur van de na* tionale Bank van België om den franc te stabiliseeren. Toen in October van dit jaar het kabinet van Zeeland aftrad in verband met de incidenten inzake de Nationale Bank, vroeg Franck den koning een verlof van drie maanden, hetgeen hem werd verleend. Naar wij vernemen, hebben de vier omroepen ook over 1937 weder om een bedrag van 50.000.— aan het B.U.M.A. voor auteursrechten betaald. PASSAGIERS VERZEKERD II II

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1937 | | pagina 1