POLAK'S FRUTAL WORKS BESTAAT 25 JAAR Werklust en energie STADSNIEUWS brachten wereldnaam Hoe het bedrijf groeide EXAMENS BUITENLANDSCH GELD EFFECTEN r Polak's personeel bood huldeblijk aan TIJDELIJK BEDRIJF" AMERSFOORTSCH EFFECTEN- EN ADMINISTRATIEKANTOOR N.V. BOSCHTHEATER BIRKHOVEN De Feestcantate 2e BLAD PAG. 1 AMERSFOORTSCH DAGBLAD ZATERDAG 29 JULI 1939 k._ EEN kwart eeuw is het geleden, dat de gebroeders J. en H. Polak den grondslag legden van een bedrijf, dat in den loop der jaren enorme afmetingen heeft aangenomen. Eenvoudig, primitief zelfs was het begin. Een oud schoensmeergebouwtje aan den Lageweg fungeer de als fabriekje, waar men met elementaire hulpmiddelen essences en etherische oliën bereidde. Verder rustte de toekomst van het bedrijf op de schouders van twee menschen, die werklust en energie aan vak bekwaamheid paarden. De omstandigheden, waaronder aangevangen werd, waren niet bijster rooskleurig. Al spoedig brak de wereldoorlog uit en was men gedwongen den opzet van het voor oogen gestelde programma te wijzigen. Pas in 1915 kon men weer goed aan den slag gaan. Sindsdien is het immer crescendo gegaan. In 1917 verhuisde men naar de Nijver heidsstraat, waar het bedrijf zich geleidelijk uitbreidde tot onge- dachten omvang. In New York, Londen, Parijs en Brussel werden kantoren en fabrie ken opgericht, Polak's Frutal Works N.V. kreeg een wereldnaam Vandaag heeft men het 25-jarig bestaan gevierd, een hoogtijdag voor de directie en het personeel in binnen- en buitenland van een bedrijf, dat vrijwel voortdurend onder de vlag van voorspoed en handelsgeest gevaren heeft. BIJ onzen terugblik op dit 25-jarig bedrijfsleven hebben wij ons ge wend tot de directie, de heer J. Polak en de heer L. Hoejenbos, die in 1931 na het overlijden van den heer H. Polak als onderdirecteur met de tech nische leiding belast werd. De heer Polak, die voor heeter vuren gestaan heeft, nam dit vijfde lustrum nogal luchtig op. In geen geval mocht er ontijdig ruchtbaarheid aan gegeven worden. Hij is op en top businessman, die het. nut er niet zoo direct van inzag, om in den breede uiteen te zetten, hoe alles in zijn werk gegaan was. Maar eenmaal terugdwalend in het verleden, kwamen wij vanzelf, waar wij zijn wil den en deed onze gastheer zich kennen als een prettig causeur. In Mei van het jaar 1914 begon hij samen met zijn broer, wijlen den heer H. Polak, in een klein gebouw tje aan den Lageweg met de berei ding van essences, etherische oliën en wat dies meer zij. Alles op be scheiden schaal en onder niet be paald veelbelovende omstandighe den. De oorlog verhoogde al spoedig de moeilijkheden, maar desondanks zette men door volgens een ander programma. Van groot belang was, dat de jonge zaak zich cliëntèle ver wierf; verder baarde de aanvoer van grondstoffen veel zorg. In 1915 zette men de werkzaamheden op volle kracht voort en was het weer mogelijk reizigers en vertegenwoor digers uit te sturen. Het jaar daar op, toen de fabiek aan den Lageweg te klein bleek, vond men een ge schikt terrein aan de Nijverheids straat. In het najaar werd de eerste steen van het nieuwe gebouw gelegd door de hee- ren Jos Polak Jzn. (vader van de ge broeders Polak) en Frits Polak, zoon van den tegenwoordigen directeur. Omstreeks Mei 1917 kon de fabriek be trokken worden. Ook deze was spoedig te klein. Een gelukkige omstandigheid voor de directie was, dat men succes sievelijk naar alle kanten kon uitbrei den, omdat ander bedrijven, welke aan deze straat gevestigd waren, geliqui deerd werden, waardoor men dus de be schikking kreeg over meer terrein. Inmiddels lag in het laatste deel van Soflor Ltd. van Polak's Frutal Works te Londen Een overzicht van liet fabrieksgebou wen complex van Polak's Frutal Works N.V. aan de Nijverheidsstraat, welk bedrijf dezer dagen het 25-jarig be staan viert den oorlog, de export heelemaal stil en bleef dus alleen verkoop in Holland mo gelijk. Een andere belemmering daar voor waren de zoogenaamde „zwarte en grijze lijsten" van de Engelsche en Duit- sche Regeeringen. Exporteerde men naar Duitschland, dan kwam men te staan op de Engelsche zwarte of grijze lijst; exporteerde men naar Engeland dan kwam men op de Duitsche zwarte of grijze lijst. Dit beteekende dat men op de een of andere wijze geen grondstoffen kon krijgen, of wèl grondstoffen kon kwam kortgeleden tot stand met den bouw van nieuwe kelders en expeditie- afdeelingen en kantoor, alle aan de meest practische ervaringen getoetst. Op het oogenblik zijn bij het bedrijf in totaal ongeveer driehonderd men schen ingeschakeld, waaronder twaalf doctoren en doctorandi in chemie met een staf van analysten. In de fabrieken worden in hoofdzaak synthetische en natuurlijke reuk- en smaakstoffen bereid. Dit zijn dan de grondstoffen voor de zeep- parfumerie- en cosmetische in dustrie, zoowel als voor de fabricage van suikerwerken, alcoholvrije! dran ken, etc. Wij zullen niet tot in finesses ingaan op de bereiding, aangezien dit zou lei den tot een wetenschappelijke en drooge opsomming van scheikundige reacties en formules, die voor den lezer een wrangen nasmaak zouden hebben. En wrang is geen vleiende reclame voor een reukstoffenfabriek! Slechts één voorbeeld- Fit hyacinthen wordt het z.g. hyacinthextract gemaakt De extractie geschiedt met benzine. Na uitwasschen met alcohol waaraan natuurlijk nog het noodige voorafgaat, krijgt men hyacinth absolu, dat per K.G. 700.kost. Dit gebruiken parfu merie-fabrieken weer als basis voor hun composities. Ook voor voedingsindustrieën worden grondstoffen bereid en wel uit frambo zen. aardbeien, sinaasappelen, vruchten, planlendeelen enz. Al deze producten dienen weer in verschillende combina ties voor limonade's, ijs, gazeuses en suikerwerken. Verder is er ook een af- deeling voor kunstmatige smaakstoffen, die fantaisie aan de verschillende pro ducten geven en een aangenamen smaak. Met. alles is Polak's Frutal Works in de allereerste plaats en we mogen wel zeggen voor 95%, een exportbedrijf, dat zich meer en meer over de wereld uit breidt. In alle landen heeft men bijkans vertegenwoordigers, een zestigtal reizi gers doorkruist dagelijks binnen- en buitenland. In het begin van den oorlog werd ook eenige keeren aan Rusland geleverd. De heer Polak herinnert zich daarvan al leen nog, dat hij dit verkeerd aangevoeld hèeft en dat het financieele gedeelte van Russische zijde als niet noodig ge oordeeld werd. Maar in dit. opzicht is in dien tijd niet alleen aan den heer Polak tekort gedaan! Onder de huidige omstan digheden viert men een kwart eeuw bloeiend bedrijfsleven. Uit een onoogelijk schoen smeer fabriek je is in de korte spanne tijds van 25 jaren een machtig bedrijf omhooggere- zen, waarvan de naam tot Ln verre landen doorgedrongen is en met eere gehandhaafd wordt De facade van Polak's fabriek in New York Waar de gebroeders J. en H. Polak 25 jaar geleden hun bedrijf in een fabriekje aan den Lugcweg begonnen krijgen doch dan niet mocht exportee ren naar het land van de tegenpartij. Polak's Frutal Works N.V. exporteer de hoofdzakelijk naar overzee; moest zoodoende hoofdzakelijk ingesteld zijn op de Geallieerde Mogendheden. Mis schien is het ook wel daardoor gekomen dat ook in de toekomst de zaak méér op export naar het Westen georiënteerd is gebleven. Nog heden ten dage is Polak's Frutal Works N.V. aangewezen op export naar landen die men welva rend zou willen noemen, want alleen in landen waar een betrekke lijke welvaart heerscht is afzet voor de producten mogelijk, zooals Ne derland, België, Frankrijk, Enge land, Amerika, Canada, Zuid-Ame- rika en Australië. De export naar Centraal-Europa is practisch geheel tot stilstand gekomen. Het spreekt vanzelf dat eerst na de vrede, deze export weer ter hand genomen kon worden. Alles moest opnieuw wor den begonnen wat tengevolge van den stilstand in het laatste deel van den oorlog, verloren ging. Sindsdien ging het bergop. Zoo kon men in 1921 overgaan tot de stichting van een filiaal in New York, waai-mede men Amerika en ook Canada bestreek. In 1922 volgde een kantoor te Parijs, in 1928 in Londen, waar eerst Soflor Ltd. werd opgericht en in welke wereldstad vier jaar een fabriek werd gebouwd, onder den naam van Frutal Manufacturing Cy. Ltd. Soflor Ltd. èn Frutal Manufacturing Cy. Ltd. voorzien de Engelsche markt en Koloniën. Twee jaar geleden stelde men ook te New York een fabriek in werking. De leiding berust daar bij de heeren Vies en ter Veer, te Londen bij den heer de Kat en te Parijs bij den heer De Boyrie. Ook in Spanje heeft men een fabriek op gericht, welke uitsluitend in het seizoen de verwerking van sinaasappels, benoo- digd voor het bekende Orania, beoogt. Ging het in het buitenland naar wensch, ook het hoofdbedrijf in onze stad bleef niet achter. Op ruime school breidde men uit. Zoo werden in 1927 nieuwe laboratoria en een bibliotheek gebouwd. De laatste groote uitbreiding Bij het te Utrecht gehouden examen voor het diploma practisch boekhouden door de vereeniging voor handels-exa mens op practischen grondslag plaagde onze stadgenoot, de heer W. A. v. d. Wetering. Na voortgezet staatsexamen slaagden voor diploma A: W. de Graaff, F. J. ter Beek en S. Bijleveld. INDUSTRIE- EN HUISHOUDSCHOOL Met ingang van 1 September 1939 is aan Dr. M. v. d. Hoeve eervol ontslag verleend als leeraar aan de Amersfoort- sche Industrie- en Huishoudschool we gens het bereiken van den pensioenge rechtigden leeftijd. Dr. v. d. Hoeve is ge durende 24 jaar onafgebroken leerkracht geweest aan bovengenoemde school. In zijn plaats is benoemd Mevr. Cl. H. Sch reuder, arts hier ter stede. TEMPERATUUR IN PESIE'S BAD De temperatuur van het water in Pesie's bad was hedenmorgen 66 gr. F., of 19 gr. C. PERSONALIA Tot Gezaghebber bij de Gouverne ments Marine in Indië is benoemd onze oud-stadgenoot, de heer A. E. van Ber- kum. thans 1ste officier bij dezelfde tak van dienst. Toespraak van den heer J. Polak IN verband met het 25-jarig be staan vgn Polak s Frutal Works had hedenmorgen in de met bloe men en vlaggen versierde hall van het kantoorgebouw een feestelijke bijeenkomst plaats. Na het binnentreden van de direc tie met hare dames en familieleden hadden de dames een bloemenhulde in ontvangst te nemen. De plechtigheid werd bijgewoond door het voltallig personeel, verte genwoordigers etc. De heer W. J. Wielick hield namens het personeel een rede, waarin hij den groei van het bedrijf schetste. Spreker herdacht het overlijden van den heer H. Polak in 1931 en van den heer Wes- sels, ledder van het kantoor té New York, in 1926. Hulde bracht hij aan dé dames Polak, die veel bijgedragen heb ben tot de ontwikkeling van de zaak. Spreker wees verder op verschillende at'beidsverbeteringen, welke door het personeel zeer gewaardeerd worden. Eenige jaren geleden werd dan ook door de fabrieksarbeiders een fonds ge sticht, waarin iedere week gestort is, teneinde de directie nu een huldeblijk te kunnen aanbieden. Het kantoor- en laboratoriumpersoneel volgde dit voor beeld. Men vormde uit het gezamenlijk per soneel een commissie, «elke besloot om den beeldhouwer Raedeker te Am sterdam opdracht te geven voor een kunstvoorwerp. Spreker bracht in dit verband dank aan den heer Grimmon voor diens hulp en 6teun. Vervolgens richtte de heer van Wie lick zich in het Fransch en Engelsch tot de buitenlandsche vertegenwoordi gers/ Hij besloot met den wensch. dat het de directie gegeven moge zijn nog vele jaren haar taak te blijven vervullen. Hierna werd door mej. de Waard hot huldeblijk onthuld, ten fraai beeld houwwerk, dat voortaan in de hall ge plaatst blijft. Namens de commissarissen van de N.V. richtte vervolgens de heer S. Vies Jr. zijn gelukwenschen tot de directie. Hulde bracht spreker aan de oprich ters van de vennootschap, die dank zij hun energie en kennis zulke prachtige resultaten bereikten, waarvan het hui dige gebouwencomplex als een kroon op het werk van 25 jaren te beschouwen is. In deze hulde betrok spreker ook de beide dames Polak. Tenslotte wenschte hij de heeren Ber nard, Frits en Ernst Polak de sterkte voor de taak, die hen in de N.V. wacht. De heer De Boyrie uitte in het Fransch zijn bewondering voor de werklust, welke tot deze schitterende resultaten geleid heeft. Spreker her dacht in zijn rede het overlijden van den heer H. Polak. Vervolgens werd het woord geno men door den directeur, den heer J. Polak. Met dankbaarheid herdacht hij zijn broeder, die hem tijdens zijn leven tot zoo grooten steun was en wiens zakenkennis en evenwichtigheid hij niet genoeg loven kon. Uitermate dankbaar betoonde spreker zich voor het,, beeldhouwwerk, dat doqr het personeel aan de commissarissen en de directie aangeboden is. Spontaan heeft men gelden bijeenge bracht voor dit sympathieke doel, waai- uit wel blijkt, dat men gemeenschappe lijke belangen heeft bij de zaak. Spreker wilde niet ieder persoonlijk danken, maar meende voor enkelen een uitzon dering te mogen maken. In de eerste plaats voor den heer Hoejenbos, die hem met groote loyali teit tot steun is. Verder noemde spreker de heeren Wielick, de Kat, Vies en De Boyrie. Hij richtte zich vervolgens met. woor den van erkentelijkheid in het Fransch en Engelsch tot de buitenlandsche gas ten. Tenslotte deelde hij mede, dat reeds 2500 gestort is in een weduwen- en weezenfond6, dat door de N.V. gesticht en gedragen zal worden. Hierna bestond er gelegenheid om te complimenteeren. Naar wij vernemen heeft de heer Po lak eveneens bedragen aan liefdadige instellingen ter beschikking gesteld. Het feestprogramma Vanavond komt men gezamenlijk bij een in Amicitia, waar een feestprogram ma met. cabaret uitgevoerd wordt. Na afloop heeft een souper plaats vooi een honderdtal genoodigden, waaraan naast het hoogere personeel ook de ver tegenwoordigers van de firma te Lon den, Parijs, Brussel enz. deelnemen. Door de directie is het personeel op 5 en 6 Aug. a.s. een tweedaagschen tochi naar de Ardennen aangeboden. Den eersten dag gaat men per trein naar Spa, waar gelogeerd wordt. Ongeveer 180 personen nemen hieraan deel. School voor Wijsbegeerte Op de Internationale school voor Wijs<- begeerte zullen achtereenvolgens de vol gende zomerleergangen gehouden wor den: Van 1114 Aug. zal Dr. G. H. van Senden, den Haag, spreken over het on derwerp: „Zin en grens der mystiek". Van 1519 Aug. spreekt "Dr. Hei-man Wolf, Amsterdam over het onderwerp: „Oostersche en Westersche rnetaphysica en ethiek". En van 2123 Aug. spreekt Dr. P. Sterkman, Den Haag over het onder werp: „De Platonische idee". ONZE JEUGD Een vijftienjarige jongeman stak een elfjarig vriendje een brandende lutifer in het gezicht, waardoor de knaap een brandwond bewam. Zoowel door de po litie als door zijn ouders is de jeugdige aanvaller danig onderhouden. Het beeldhouwwerk, dat door het geza menlijke personeel van Polak's Frutal Works hedenmorgen aan de commissa rissen en directie aangeboden is. Het is vervaardigd door ilen kunstenaar John Raedeker STADGENOOTEN: hier ter stede Is een kleine Avo-zaak, 't Is een tijdelijk bedrijfje. De bedrijvigheid is radk! In die zaak heeft men voorhanden (Zonder dat men dat juist leest) Iets. wat je niet beet kunt pakken. Maar wèl aanvoelt: goeden geesit Dinsdag is'het 1 Augustus, Fietsen wisselen van plaat En vandaar dat d' Avo-;,winkel" Een paar weekjes weer bestddt. Dinsdag hebben alle fietsen Weer hun rijwielplaat-nicuwjaar, Houdt behalve uw rijksdaalder Oók een dubbeltje nog klaar! Laat uw nieuwe plaatje ponsen, 't Houdt de dieven van het lijf: Geeft uw piaatje in bewerking Bii het Avo-ponsbedrijf. Naar iwéé kanten wordt nw duppie Op die wijze goed besteed: U hebt minder kans op diefstal, Bovendien verzacht u leed... D'Avo werkt aan de bestrijding Van den plaatjes-diefstal mee. Die bestrijding brengt bestrijding Der gevreesde T.B.C. Naar twéé kanten is 't dus noodig, Naar twéé kanten is er „strijd". Naar twéé kanten hulpverleening. Naar twéé kanten... dankbaarheid! PHILIA (Nadruk verboden) WIJERSSTRAAT 13 TEL. B505 Directie: H. VOLKERS Heden en morgen voor stellingen Er is alle reden om aan te nemen, dat wij hedenavond een prachtigen zomer avond mogen verwachten. Op zoo'n avond komt ons Boschtheater. dat idyl lische plekje in ons stadsbosch Birkho- ven, tot zijn volle recht. Een aantal ac teurs spelen er Edmond Rostand's „Ro mantische Liefde". Wie een genotvollen avond wenscht, ga vanavond naar ons Boschtheater. Morgen, Zondagavond, zal het stuk voor de tweede maal worden gespeeld. Deze voorstelling zal worden bijgewoond door onzen burgemeester, mr. J. C. Graaf van Randwijck. De zangrepetities voor dc feestcantate van den heer van der Glas 'hebben een vlot verloop. Het, wachten is alleen nog maar op het strijkorkest. Meer dan 100 zangstemmen zullen zich op den grooten dag laten hooren. A.s. Dinsdag zal wederom worden gere peteerd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1939 | | pagina 5