21 PERSONEN, die gevaarlijk waren voor rust en veiligheid HIRSCK zuiDwtr TIL. 3083 GARAGE BLOM LEYTAX 30 AUTO'S STAAN TOT UW DIENST DELANA JAPONNEN EN KINDERJURKJES Fa. DUIM BURGER Tegenstrijdige berichten over Noren bij Drontheim GARAGE VALEWINK DE EEMLANDER ..en De gearresteerde personen De moord op den verzekerings agent LEUSDERWEG 242 MET MAANDAGOCHTENDBLAD 38 e Jaargang No. 3Lor om Zaterdag 4 Mei 1940 Uitgave: VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a MAA TREGELEN VAN ONZE REGEERING VAN MEDEDEELING VAN MINISTER DE GEER IN ZIJN RADIOREDE Niet vóór alles pro-Nederlandsch De vlieg, die bederf brengt 21 personen in hechtenis gesteld Ernstig spoorweg ongeluk in Frankrijk Wapens neergelegd, omdat Geallieerden vertrokken waren zonder de Noren van hun besluit te verwittigen? STELLIGE TEGENSPRAAK VAN BRITSCHE ZIJDE ZOMERSCHOENEN i(*a EXTRA AANBIEDING/4. MedischnXtvoor de cen,rale VOOR BINNEN-EN BUITENLAND Weerverwachting Licht op: 8 uur 8 min. V/hooi Ifl&d&hland Auto's zonder chauffeur EN TOCH VERZOEKEN WIJ 0 TIJDIG TE WILLEN BESPREKEN AUTO'S ZONDER CHAUFFEUR IN LEUKE MODELLEN VOORRADIG. ZEER VOORDEELIGE PRIJZEN AMERSFOORÏSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 14 regels i 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, i elke regel maer f 0.25. Liefdadigheids-adverteotiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.0' 00 10 op te oor Re de Zon- Coninck- De minister-president, jhr. mr. D. J. de Geer, heeft van middag te 1 uur voor de Rijkszenders en voor de Phohi- zenders de volgende radiorede uitgesproken: Waarde luisteraars, hier en overzee, f ET leedwezen moei ik u meedeelen dat voor de regeering onom- stooielijk is komen vast te staan, dat er onder onze landgenooien 'lenigen zijn, wier geestesgesteldheid en optreden zóó weinig in over eenstemming zijn met den neutraliteitswil der natie, dat zij een ge waar vormen voor ons land en dat tegen hen bijzondere maatregelen Zijn genomen moeien worden. Gij moet mij hierbij niet misverstaan. Dat gedurende een oorlog de ééne burger van een neutraal land neer sympathie heeft voor déze en de ander voor diè betligerente mogendheid, is een normaal verschijnsel. In den wereldoorlog iras hel piet anders en gaf men daaraan in besloten kring ook ruimschoots uiting. Een levendig temperament ontbrak daarbij niet. Zelfs werd vernomen van familiebijeenkomsten, die periodiek plachten te wor- 'den gehouden, maar nu tijdelijk moesten worden stopgezet, omdat ze altijd weer aanleiding gaven tot hevige twistgesprekken over het goed recht van de elkaar beoorlogende partijen. Een gevaar voor ons land stak in dit alles niet en het geloof aan onze neutraliteit werd er ner gens door aan het wankelen gebracht. i*JVTAAR het onderscheid is, dat al die pro dit of pro dat pleitende burgers, bovenal waren: pro-Nederlandsch. Hun vaderlandsche gevoelens Waren buiten geding. Hun sympathieën voor een strijdende partij lagen in een fender, en lager, vlak. Om het eens duidelijk te zeggen: wanneer de belligerent van hun voorkeur op een bepaalden dag onze neutraliteit geschonden zou hebben, dan gouden zij zich bitter ontgoocheld hebben gevoeld en de tevoren gekoesterde sym pathie geleid hebben tot een te feller afkeer. Thans is dit. bij de personen, waarop ik doelde, anders. Zij ziin niet vóór alles: p r o-N ederlandsch. Zij maken in het buitenland de eerlijkheid van onze neutraliteitspolitiek verdacht. Zij ondermijnen het vertrouwen in onzen krachtigen wil, tegenstand te bieden tegen elke schending van 011s grondgebied, van welke zijde die ook komt. De beveiliging, die voor elk der oorlogvoerende partijen ligt in de paraatheid Van onze weermacht, breken zij af en daardoor tevens de bescherming, die voor ons in die paraatheid ligt. En wat het ergste is, de partijdigheid, waarvan zij ten onrechte, en tegen beter weten in, de regeering betichten, beoefenen zij zelf. Zij zijn niet te vergelijken met de politiseerende Nederlanders uit de Jaren van 19141918, maar met de verdwaasde landgenooten, die aan het eind der 18e èeuw, in den tijd van de Fransche revolutie, de donkerste uren brachten over ons volk. "D EEDS deze les der geschiedenis verbiedt ons, hen ongemoeid hun gang te laten gaan. Hun aantal is verdwijnend klein. De regeering weet, dat onge veer heel de natie staat achter haar loyale en consequente neutraliteitspolitiek. Maar zooals Prediker 10 het ons.leert ook één vlieg kan bederf brengen aan kostelijke apothekerszalf. Die vlieg moet onschadelijk gemaakt. Het is in overeenstemming daarmee, dat in den afgeloopen nacht een maatregel is ge komen, waartoe de gelegenheid biedt het bepaalde in artikel 33 van de wet op den staat van oorlog en beleg. Dit artikel luidt aldus: „Het militair gezag is bevoegd, aan personen, wier aan wezigheid voor de rust en de algemeene veiligheid wordt geacht gevaarlijk te zijn, het verblijf binnen het in staat van beleg verklaarde grondgebied te ontzeggen en deze daaruit te verwijderen, of, indien de mogelijkheid daartoe niet bestaat", en dit is het geval, nu het geheele land in staat van beleg is, „hen in bewaring te stellen". TT ET militair gezag heeft 21 personen, die voor de rust en veilig- -*■ heid gevaarlijk werden geacht, in bewaring gesteld. Het heeft dit gedaan na grondige voorbereiding en met groote nauwgezet heid. Menigeen, tegen wien voor den oppervlakkigen beschouwer vermoedens zouden kunnen rijzen en wiens handelingen dan ook ernstig zijn nagegaan, is buiten den maatregel gebleven, omdat gee nerlei concrete aanwijzing bestond voor het gevaarlijke van zijn op treden. Van deze 21 echter is komen vast te staan, hoofd voor hoofd, en op grond niet van eenig politiek inzicht, maar van persoonlijke gedragingen, dat de veiligheid des lands hun interneering ge biedt, Regeering is overtuigd, dat deze daad van het militair gezag, die geheel in de lijn ligt van de sinds het uitbreken van den oorlog constant door ons land ge volgde politiek, door de overweldigende meerderheid van ons volk met onverdeelde instemming zal worden begroet Aanhangers van verschillende politieke stroomingen, waaronder één lid der Tweede Kamer TVTAAR aanleiding van de mededeelingen van den Minister-President kun nen wij nog het navolgende mededeelen Bij de gearresteerde per sonen bevinden zich geen vreemdelingen. Wel zag de regeering zich genoodzaakt om één lid van de Volksvertegenwoordiging te arresteeren, te weten den heer Rost van Tonningen. Klaarblijkelijk is niet te gen één politieke strooming in het bijzonder opgetreden, daar tot de gearresteerden behalve de heer Rost van Tonningen geene leidende figuren der Nationaal-Socia- listische Beweging behoo- ren. Naar wij vernamen be- hooren de gearresteerden, voorzoover zij eene politieke overtuiging belijden, tot diverse politieke richtingen. De regeering is opgetre den tegen hen, die op grond van wel overwogen feiten individueel een gevaar voor 's lands veilig heid geacht werden te zijn. HAARLEM, 4 Mei. Zoowel de Offi cier van Justitie bij de Haarlerasche Rechtbank als de verzekeringsagent C V., waren in hooger beroep gegaan te gen het vonnis dier Rechtbank van 4 April j.l.. waarbij V. werd veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf wegens doodslag op zijn collega de la Cb. ge pleegd op 11 Mei 1939 in diens woning aan de Herzogstraat te Haarlem. Naar wij thans vernemen hebben zoo wel de Officier van Justitie als de ver dachte V. dit (hooger beroep ingetrok ken. PARIJS, 4 Mei (Havas). Een ern stig spoorwegongeluk heeft, zich in den afgeloopen nacht te omstreeks twee uur voorgedaan tusschen Vallon en Urgay aan de lijn van Vierzon naar Mont Lu- <;on. Een door den plotselingen was be schadigde. brug stortte in, toen het vierde treinrijtuig passeerde. De loco motief en drie rijtuigen zijn ontspoord Er zijn 21 dooden en 25 gewonden. De gewonden zijn overgebracht naar het ziekenhuis te Bourges. Drie en dertig personen werden gedood en circa honderd gewond, toen de New York—Chicago Express dezer dagen voorbij Little Falls derailleerde en een zwaren steenen muur ramde. Een over zicht van de ruïne op de plaats van het ons cl uk. LONDEN, 4 Mei. Het Britsche persbureau Reuter meldt: Vol gens een Zweedsch radiobericht heeft kolonel Getz, de comman dant der Noorsche troepen in Trondelag (het gebied Noordelijk en Zuidelijk van Drontheim) een dagorder uitgevaardigd, waarin hij kennis geeft van zijn voornemen om den Duitschers een plaatse lijken wapenstilstand te vragen De dagorder zegt verder, dat de posi tie der Noorsche troepen in Tron delag na het vertrek der Gealli eerden onhoudbaar is geworden en dat verder vechten geen nut zou hebben. Over den tekst van deze dagorder wordt gemeld, dat deze als volgt luidde: „Nu de Britsche en Fransche troepen om voor ons onbekende redenen hebben be sloten den tegenstand te staken en het gebied van midden-Xoonvegen hebben verlaten zonder het Noorsche opperbevel van dit besluit op de hoogte te stellen, waardoor de flank bij Namsos niet meer werd gedekt, blijft ons slechts over de wapens neer te leggen. Wij hebben slechts genoeg munitie om nog één dag door te vechten, zoodat elke verdere te genstand een algeheele vernietiging van alle civiele en militaire punten in de streek ten noorden .van Trondelag betee- kent. Een voorstel tot het sluiten van een wapenstilstand is naar het Duitsche opperbevel te Drontheim verzonden. Het is een harde plicht voor mij u hiervan op de hoogte te stellen." Het Britsche ministerie van oorlog deelt over deze aangelegenheid na der mede: „Het bericht, dat de Noor sche opperbevelhebber niet op de hoogte was van het Geallieerde be sluit tot terugtrekking der troepen uit het. gebied van Drontheim, of dat hij onderhandelt over een wapen stilstand, is ongegrond. De comman dant van het Noorsche leger en zijn staf hebben zich in den nacht van 1 op 2 Mei op een Britsch oorlogsschip ingescheept". In de mededeeling van het Britsche ministerie van oorlog wordt nog gezegd: „De Noorsche opperbevelhebber is naar een niet bekendgemaakte bestemming in Noorwegen gebracht en een eventueele dagorder, waarin melding wordt ge maakt van onderhandelingen over een wapenstilstand, is •blijkbaar zonder zijn voorkennis uitgevaardigd". Het Nooreche telegraaf-agent- schap deelt te Stockholm mede, dat alle in het 'buitenland verspreide be richten, volgens welke de koning en de regeering van Noorwegen het land zouden hebben verlaten, op de meest stellige wijze worden tegen gesproken. Reuter meldt uit Stockholm: Volgens berichten van het Noorsche telegraaf- agenfschap, dat zich „ergens in Noorwe gen" bevindt, zijn alle troepen, die uit het gebied van Drontheim zijn geëva cueerd, veilig aan land gebracht. Het te- legraaf-agentschap zegt, dat twee geëva cueerde gebieden ten Noorden en ten Zuiden van Drontheim thans bezette ge bit ten' zijn. Hoewel natuurlijk teleur- sk 'ing wordt gevoeld als gevolg van de eerste fase van den oorlog in Noorwegen, is het. Noorsche volk volkomen bereid de moeilijkheden te begrijpen, welke in deze periode werden ondervonden. Het .Noorsche telegraaf-agentschap zegt, dat gezaghebbende Noorsche krin gen bereid zijn te erkennen, dat de eva cuatie van troepen een slag aan de na tie zou kunnen toebrengen, daar de Noorsche strijdgeest zeer goed is. Niet al leen te Röros, doch ook veel Zuidelijker hebben kleine Noorsche detachementen onlangs tamelijk zware verliezen toege bracht aan de Duitsche striidkrachten. Eenige belangrijke benzine-opslagplaat- sen zijn met succes vernield en een voor. loopig Duitsch vliegveld ernstig bescha digd. Noorsche kringen doen met nadruk uitkomen, dat de recente ontwikkelingen ten aanzien van de Geallieerde striid krachten geenszins den wil van het volk en den wil der regeering om den strijd voort te zetten hebben verzwakt. Ontvangen de open- Raad der ge- 'insdag 7 Mei n curator van jre dr. M. van I a ki /-» r r x n a a en W. tot Ver- LAN Gt S TRA A nechappelijke re- pcniriipp toelating van kin- KtüicuKE «emeenten 0p de GRATIS V0ET0NDf;nW.(otre.orKa, - - - aenha.r lager 011- -.1 B. en W. om een ien voor het plaatsen het bijgebouw Stad- Zondag hebbe den geneesheeren: RGERLIJKE STAND J. Bieedyeld 5625. .eboren Antonius Johannes Maria, W. C van Cprnelis van Kalveen en Anna 27 Tel fiharinai Dinklo-, VT~ .kflfchsabeth, d. Hulp w Wililen\ tl:unuis tegevallfijjes ei^i ,-j. Johan- noodig 1 ComehsjTi r, *7", li mr. Zonda^k en AnthsïJbbeT officier Apol.hdha. d. rRC, GrW gpzelscl Tel. 4609?ts en AnnLTow «om. hebïft Zondag ?n Albertu* rh eenige wen: a Huetiniomcn. Mej. v. d. G®&nt, ÊréP dft heide T 6830 en mej. vernh'out, wereldoorlog Tel. 3374. - endoor d dio,'.;Vfr"* ppKti&%ud 42 geldig van hedenavond tot morgenavond ongeveer 19 u.: Meest zwaar bewolkt. Weinig verandering in temperatuur Meest matige O. tot N. wind. MUURHUIZEN 40 TEL. 5367 ITALIAANSCHE GEZANT BIJ EGYP- TISCHEN PREMIER ROME, i Mei, (D.NB) Naar de Giomale cLTtalia meldt, heeft de Ita- liaansche gezant in Egypte wederom een onderhoud gehad met- den Egyp- tischen premier, Ali Maher Pasja. GROOTSTE WAGENPARK MUURHUIZEN t.o. de Ned. BANK. TELEFOON 2400 TELEFOON S930 Dames- en Kinderconfectie Arnh.weg 26 Tel. 3977

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1