Afschrikwekkende voorbeelden Franschen uit Noorwegen naar West-Schotland Veiligheidsmaatregelen en handelsbesprekingen De verloven weer ingetrokken DE EEMLANDER Paraat en consequent V Moordaanslag in Peiping r ELVERUM IN VLAMMEN Distributie van boonen wordt opgeheven Licht op: 8 uur 14 min. MET MAANDAGOCHTENDBLAD Dinsdag 7 Mei 1940 Uitgave: VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 38e Jaargang No. 307 BOTHNISCHE GOLF KOMT WEER OPEN DUITSCHE TROEPEN RUKKEN VAN NAMSOS NOORDWAARTS NAAR NARVIK OP Engelsche torpedoboot- bemanning in Zweden geïnterneerd Balkanstaten bevreesd, dat de economische oorlog zal overgaan in een militairen YVeerverwachting AMERSFOORTSGH DAGBIAÜ ABONNEMENTSPRIJS ïcr 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per i week (met gratis verzekering legen ongelukken) 0 15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2 85 Afzonderlijke nummers I 0.05 POSTREKENING 47Q10 TELEFOON INTERC. 4620 PRIJS DtR AUVERTENlitN vanl4 regels 11.05 met inbegrip van een bewijsnummer. - elke regel oiser f 0.25. Liefdadigheids-advertcnticn voor de helft van den prijs. Kleine Advertenticn „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 tijden. k ERRADERJy zijn een verschijnsel van alle alle landen en alle volkeren. Immer waren er en steeds zullen er ook zijn lieden, bereid om de eigen zaak achter te stellen bij die van den vijand of potentieelen vijand. Men behoeft niet diep door te dringen in de politieke en militaire historie om op Judasfiguren te stuiten. Natuurlijk is tegen dezulken de uiterste waak zaamheid geboden: natuurlijk ook is tegen hen rigoureus optreden niet slechts verantwoord, doch hoogc plicht. Het feit evenwel, dat verraad altoos aanwezig is. mag niet leiden tot een 'verraadspsychose'. Spoken heb ben de gevaarlijke eigenschap, dat zij de massa hallucineeren en haar. in de ure des gevaars, tot onverantwoorde lijke en voor het land schadelijke be drijven kunnen brengen. Een volk. dat zich opènstelt voor de 'verraads psychose', verzwakt eigen aanzien en eigen weerkracht. DE Noorsche minister van Buiten- landsche Zaken, Koht, heeft dit begrepen. En derhalve heeft hij giste ren dan ook in een te Londen gehou den rede met nadruk ontkend, dat er in Noorwegen in het begin van den oorlog op groote schaal verraad zou zijn gepleegd. ..Wij hebben aldus zeide hij volgens het Britsche persbu reau Reuter geen enkel duidelijk bewijs van verraad in ons land kun- Hen ontdekken." Koht heeft met het uitspreken van deze woorden zijn volk een grooten -dienst bewezen. Hij heeft de Noren gezuiverd van den blaam, dat zij, méér dan andere vol- keren, verraders zouden hebben voort gebracht. Onder den indruk van de berichten der laatste weken heeft hier en daar de meening postgevat, dat de Noorsche débacle veroorzaakt zou zijn door een in koelen bloede en op groote schaal voorbereid Noorsch ver raad. Koht heeft dit ten stelligste gedementeerd en den nadruk gelegd daar. waar hij naar onze meening ook behoort te vallen, op het element der verrassing in het Duitsche optreden en op den factor gebrekkige waak zaamheid bij de Noren. Met een va riant op een bekende beeldspraak kan men zeggen, dat het Noorsche volk was ingeslapen op de helling van den Europeeschen vulkaan en nog wel daar. waar ieder oogenblik een eruptie kon worden verwacht. Te laat heeft de Noorsche regeering den ernst van den toestand ontdekt, maar zij heeft niettemin besloten tot tegen stand. In dit opzicht heeft zij zich gunstig onderscheiden van de Deen- sche regeering-Stauning. die het prin cipe der passiviteit tot in uiterste con sequentie heeft doorgevoerd. De Noorsche fascist Quisling heeft, ter wijl hij wist. dat zijn koning en zijn regeering den strijd boven de capitu latie verkozen hadden, niettemin den vreemden inval nog in de hand ge werkt. Het is uit dezen hoofde, dat hij de verachting van alle vaderlandslie vende Noren verdient. "W^OORWEGEN's buurland, Zwe- den, is tot dusverre aan de oor logsrampen ontsnapt. De nationale gedachte heeft in Zweden immer krachtig geleefd. De houding der Zweedsche regeering is naarmate de feiten meer aan het licht komen, blijkt zulks duidelijker van meet af aan verstandiger, want minder half slachtig geweest dan de houding der regeering te Oslo. Het is wel goed deels aan deze consequente en prin- cipieele houding te danken, dat Zwe den tot dusverre zijn neutraliteit heeft kunnen bewaren. De Zweedsche re geering heeft door het volgen eener consequente neutraliteitspolitiek naar alle zijden het Zweedsche volk den grootst denkbaren dienst bewezen En het is, uitermate verheugend, dat de Nederlandsche regeering zich evenmin door wie of wat ook laat af leiden uit de baan harer welomschre ven gedragslijn. Dreigementen noch sirenenzangen, van welke zijde zij ook komen. kunnen Nederland uit den koers slaan. Het Zweedsche voorbeeld leert, hoe zulk een gedrags lijn de best mogelijke waarborgen schept om buiten den strijd der groo te mogendheden te blijven. Denemar- ken's slapheid en gemis aan nationaal besef, Noorwegen's achteloosheid en zorgeloosheid zijn twee voorbeelden van internationale politiek, die in den letterlijken zin des woords afschrik wekkende voorbeelden zijn. f- f\ AN Nederlands waakzaamheid. aan Nederland's oprechten wil om naar alle zijden eene stricte neu traliteit in acht te nemen, kan thans geen enkele buitenlandsche regeering. die te goeder trouw is. twijfel oppe ren. Herhaaldelijk is het reeds ge zegd. maar het kan niet genoeg her haald worden: Wie het Nederland sche rechtsgebied, te land of ter zee. schendt, zal stuiten op een eensge zind en geharnast verzet van gansch ons volk. De Nederlandsche regee ring telt geen Staunings onder haar leden. En tegen de Quislings-in-spe weet zij. waar of wanneer ook. tijdig op te treden. Het Nederlandsche volk beseft thans na de gebeurtenissen in het Noorden zoo mogelijk nog beter dan voorheen, dat het zijn lot in eigen handen heeft en het is vastbe sloten om dit lot. ondanks alle schoon schijnende aanbiedingen van het bui tenland, niet uit handen te geven. Geographische, militaire en oecono- mische factoren bepalen de buiten landsche politiek van een land. Wel nu, al deze factoren wijzen in het ge val van Nederland gebiedend op het volgen eener zelfstandige neutraliteits politiek, consequent tot in het uiterste. En diezelfde factoren wijzen voor ons land eveneens op de dwingende nood zaak eener zoo groot mogelijke pa raatheid, eene paraatheid, die conse quent is naar alle zijden, consequent ook tot in het uiterste. LONDEN, 7 Mei (Reuter) De Finsche radio-omroep heeft mede gedeeld, dat het ijs in de Kvarken, het nauwste deel van de Botnische golf, na den strengsten winter se dert 70 jaar, vandaag in beweging is gekomen. Het verkeer ter zee tusschen Zweden en Finland zal waarschijnlijk binnenkort hervat worden. Door de Kvarken loopt onder meer de^ ertsroute tusschen de Zweedsche haven Lulea en Duitsch- land. OVERSTE VAN VOORST EVEKINK VERLAAT BRUSSEL BRUSSEL, 7 Mei (Belga). De Bel gische koning heeft aan luitenant-kolo nel D. van Voorst Evekink, militair at taché bij de Nederlandsche legatie te Brussel, ter gelegenheid van diens ver trek audiëntie verleend. HET BRITSCHE OPTREDEN TEGEN HET IERSCHE REPUBLIKEINSCHE LEGER LONDEN, 7 Mei. (Reuter) Honderd twintig personen zijn uit Engeland ge zel tusschen 2S Juli 1939 en 31 Maart j.l. krachtens de wetgevende bepalingen, die de ^autoriteiten in st.aat stellen tot optreden tegen \erdachten van het Ier sche republikeinsche leger Er zijn be velen gegeven, welke het dertien perso nen verbieden Engeland binnen te ko men, terwijl 21 gedwongen worden zich bij de politie te laten inschrijven. HET FRANSCHE LEGERBERICHT PARIJS, 7 Mei. (Ha\as) Het Fransche legerbericht van den ochtend van den zevenden Mei luidt: „Een kalme nacht aan hef geheele front. Een treffen tusschen patrouilles in het gebied ten Oosten van de Moezel is in ons voordeel geëindigd." REUTER meldt, dat de Elan sche troepen, die aan den veldtocht in Noorwegen hebben deelgenomen. Zondag in een ha ven aan de Schotsche W estkust aan land gegaan zijn. Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend: „Bi| Narvik is tot dusver geen wijziging in den toestand gekomen. Duitsche gevechts vliegtuigen ondernamen aam allen op Britsche colonnes met, bommen en machinegeweren en dreven hen uiteen. Een voor Narvik liggende kruiser werd door een bom van midden-zwaar kali ber getioffen. Een Sunderland-vlicg- boot werd door een bom tot zinken gebracht. De uit de zóne van Namsos en Grong Noordwaarts trekkende Duit sche troepen hebben Mosjon bereikt. Een Duitsche duikbootflottielje heeft in het Skagerrak een vijandelijken on derzeeër tot zinken gebracht. Tijdens een poging om de Duitsche bocht bin nen te vliegen, werden twee Britsche vliegtuigen door Duitsche jagers neer geschoten. Aan het Westelijke front geen bijzondere gebeurtenissen." Het Britsche ministerie van lucht- \aart deelt mede. dat twee Sunderland vliegbooten, die voor anker lagen bui ten de Noorsche kust. Zondag bescha digd zijn door machinegeweervuur tij dens een aanval van Duitsche vliegtui gen. De Duitsche bewering, dat twee Bristol-Blenheimbombardements vlieg tuigen neergeschoten zijn ter hoogte wan Terschelling, wordt volkomen on waar genoemd. Uit Duitsche bron wordt vernomen, dat. het Engelsche „Salerno", groot 870 ton en geladen met ijzererts, dat op het punt stond naar Engeland uit te va ren, door de Duitschers in beslag is ge nomen bij den aanvang van den inval in Noorwegen. De Duitsche omroep heeft bekend gemaakt, dat. de gezagvoerder Harper gevangen is genomen. Naar door Havas uit Oslo vernomen wordt, zouden de Duitschers er van heb ben afgezien krijgsgevangenen naar; Duitschland over te. brengen. Gevange nen boven de zestig en beneden de zes tien jaar zullen in vrijheid worden ge- ^hBODO f JNAMSOS Tr^O 7, ObTeasuHD Op bijgaande kaart ziet men gestip peld het door de Duitschers bezette Noorsche gebied aangegeven, terwijl de pijlen de aanvalsrichtingen aange ven van de Geallieerde en Noorsche troepen bij Narvik. Volgens het Duit sche legerbericht hebben dc Duitsche troepen, die van Namsos langs de kust naar Narvik oprukken, Mosjön bereikt. Voorts wordt gemeld, dat zij van Mosjön uit tot Mo zouden zijn doorgedrongen. steld, de anderen zullen voor landbouw- werk worden gebruikt of in kampen ge- concenteerd worden. Voorts wordt vernomen, dat de Duit sche aanvallen op hospitaal- en passa giersschepen voortduren. Drie schepen zijn weer met. bommen bestookt. Het hos pitaalschip „Dronning Maud" werd door (wee bommen getroffen, waarbij 27 ver pleegsters en patiënten gedood'of gewond werden. Voorts werd liet sloomscheepje „Tordenskjold" gebombardeerd, aan boord waarvan zich in hoofdzaak vrou wen en kinderen bevonden, waaronder Finsche emigranten. Het vaartuig werd door twee bommen geraakt, waarbij twee personen gewond werden. Nog een derde passagiersvaartuig werd gebombardeerd, joch hierbij deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. DE DUITSCHE VERLIEZEN TER ZEE LONDEN. 7 Mei fReuter). De Brit sche Admiraliteiet deelt mede: Sinds 1 April hebben de Duitschers 300.000 ton aan koopvaardijschepen ver loren. Practisch al deze vaartuigen wer den tot zinken gebracht tijdens de ver richtingen in Noorwegen en zij omvat ten transportschejeh en voorraadsche pen. STOCKHOLM, 7 Mei (Heuler). Drie en veertig opvarenden van den Brit- schen torpedobootjager „Hunter", die op ■8 April bij Narvik is gezonken, zijn te Gummarn bij Lvckt-elc in Noord-Zwe den aangekomen en geïnterneerd. Naar gemeld wordt, hebben de Duitschers hen weggezonden, blijkbaar wegens voedselgebrek. Men gelooft, dal Iwee of ficieren van de „Hunter" nog le Narvik gevangen gehouden worden. PEIPING, 7 Mei (D.N B.) Op den vroegeren vice-minister voor opvoeding, thans leider van het opvoedingsbureau der politieke commissie van Noonl- china, Fang Tsoen Gau, is Vrijdag in het Westelijk deel van Peiping oen moordaanslag gepleegd Twee schoten verwondden hem aan liet hoofd. 11 ii bevond zich op weg van zijn bureau naar huis. Zaterdag is hij overleden. Fang Tsocn Gau. die in Japan is opge voed, gaf onderricht aan verscheidene universiteiten alvorens hii drie jaar ge leden overging tot een administratieve loopbaan. Het motief tot den aanslag schijnt van politieleen aard te zijn. Eén brandende ruïne werd het Noorsche stadje Elverum tengevolge van de bombardementen der Duitsche luchtmacht. Tientallen personen vonden den dood door de ontzettende uitwerking van den aanval. Spanning in Zuid-Oost-Europa SOFIA. 7 Mei. (Reuter). De tachementen van het Bulgaarsche leger hebben in volle uitrusting voor koning Boris gedefileerd Onder degenen, die de parade ga desloegen, bevonden zich de Brit sche ambassadeur te Ankara, Sir Knatchbull Hugessen, alsmede de Duitsche handelsdeskundige, dr Clodius. Het D.N.B. meldt uit Belgrado: De Duitsche economische delegatie met staatssecretaris dr. Landfried van het rijksmini6terie van economische zaken aan het hoofd is vanochtend vroeg in de Zuidslavische hoofdstad aangekomen. De commissaris van politie in de Ilon- gaarsche hoofdstad Boedapest heeft een verscherping van het toezicht op vreem delingen in Boedapest aangekondigd. In den vervolge zullen buitenlander*, al leen in Boedapest mogen blijven, wan neer zij voldoende verklaringen over het doel van hun oponthoud kunnen geven. Alle overigen zullen verwijderd worden. Het Hongaarsche Tel.-agentschnp meldt: In een vergadering van de cul- tureele vereeniging der Duitsche volks groep heeft dc voorzitter, het lid van de Eerste Kamer, nionsignore Pintor, uit drukking gegeven aan volstrekte trouw en loyauteit van de Duitsche volksgroep jegens het Honeaarsche vaderland. Hij legde er den nadruk op, dat het" hier eeen politiek opportunisme betrof, maar handhaving van het geestelijk erfdeel der voorouders. De Duitsche volksgroep in Hongarije zal ook in de toekomst de plichten vervullen jegens het Hongaar sche nationale ideaal. De Hongaarsche regeering heeft een verordening uitgevaardigd op grond waarvan men niet dan met verdunning van den minister van handel Hongaar sche zeeschepen aan h^t buitenland, een buitenlander, een in bet buitenland wo nend persoon, een in het buitenland ge vestigde onderneming of een door bui tenlanders geleide onderneming, het filiaal van een in het land gevestigde buitenlandsche onderneming kan ver- koopen of deze schepen onttrekken aan de controle der bevoegde Hongaarsche autoriteiten. BOEKAREST, 7 Mei. (Reuter). He den worden in Roemenië uitgebreide oefeningen in de passieve verdediging gehouden om de bevolking aan de maat regelen bij luchtgevaar te wennen. O.o li Mei zullen dergelijke oefeningen in provinciesteden gehouden worden. L)es avonds zullen deze plaatsen verduisterd zijn. Maandag is hier een Turksche econo mische delegatie aangekomen om on derhandelingen te openpn met de Roe- mepnschc economische autoriteiten. De Turksche ambassadeur zal de bespre kingen presideeren. Met het oog op den internationalen toestand word! te Londen bekend ge maakt. dat er geen receptie zal worden gehouden in de Roenieensche legatie te Londen op den nationalen feestdag van 10 Mei. Hieraan wordt echter toege voegd, dat alle Roemenen en vrienden van Roemenië dien dag welkom zullen zijn in de kathedraal van St. Sophia te Londen, waar een Te Deum zal worden 'opgedragen. Veiligheidsmaatregelen in Egypte CAIRO, 7 April. (Havas). Dr Effyp- tische premier beeft decreten ondertee kend betreffende nieuwe veiligheids maatregelen: alle personen, die vuur wapens bezitten, springstoffen of pro ducten. welke kunnen dienen tot ver vaardiging van bommen, moeten den autoriteiten vóór 15 Mei daarvan aan gifte doen. Dc autoriteiten hebben hoi recht huiszoekingen in particuliere wo ningen te verrichten. Er zijn elementaire voorzorgsmaatregelen genomen in de zóne van het Suezkanaal. dat voortdu rend geveegd wordt naar eventueel zich daar bevindende mijnen. De productie der olieraffinaderijen van Suez wordt bewaard in ondergrondsche reservoirs in de woestijn. s-GRAVENHAGE, 7 Mei. - De Regeeringspcrsdienst meldt: Periodieke, vacantie-, buitengewo ne, kleine, zaken-, en studieverlo ven worden voor zee- en landmacht ingetrokken. Boven dien worden ingetrokken de weer- machtsindustrieverlovcn van het personeel, ingedeeld bij de lucht doelartillerie, luchtdoelmit rail- lcurs, de luchtstrijdkrachten, zock- lichtafdceling en de zeemacht De verlofgangers moeten on verwijld naar hun onderdeden tcrugkeeren. Zij. aan wie buitengewoon ver lof is verleend wegens ernstige ziekte of overlijden van gezins leden, keeren na afloop van dit verlof naar hun onderdeden terug. Naar wij vernemen moet de intrekking van dc verloven gezien worden als een voorzorgsmaat regel met het oog op den onzeke- ren internationalen toestand. Hamsteren blijft natuurlijk verboden 's-GRAVENHAGE, 7 Mei. Van officieele zijde vernemen wij, dat na afloop van de thans loo- pende distributieperiode, welke op Donderdag 9 Mei a.s. eindigt, de distributieregeling voor boo nen, capucijners en grauwe erw ten komt te vervallen. Met ingang van Vrijdag 10 Mei a.s. is de verkoop van deze artike len aan het publiek vrij en behoeft derhalve bij aflevering door den winkelier geen bon van de rijks- distributiekaart te worden ingele verd. Er wordt nadrukkelijk op gewezen, dat van genoemden datum af, boonen, capurijners en grauwe erwten weder" vallen onder het hamsterverbod krachtens hetwelk men zich van de daaronder vallende goederen binnen oen week niet meer mag verschaffen, dan men gedurende een week normaal pleegt te gebruiken. Dc verkoop en aflevering door groot grossiers aan grossiers en door gros siers aan detaillisten valt met ingang van Vrijdaer a.s. evenals vóór den aan vang dor distributie het geval was, on der de bepalingen der Landbouwcrisis- wet. Dit brengt o.a. mede. dat het ver voer van grootgrossier naar grossier en van grossier naar detaillist, evenals thans reeds bij groene erwten en split- erwlen het geval ir, gedekt belioort te zijn floor vanwege de Nederlandsche AkkcrhpuWcentrale door de Vereeni ging Rotterdamsche Korenbeurs ter be schikking van den handel te stellen vervoerbcwijzen. Het ligt in de bedoeling, dat de Ak- kerbou weent rale alsnng een nader vast te stellen hoeveelheid bnonpn, rapncii- ners pii grauwe erwten ter beschikking van don handel zal stellen. geldig van hedenavond tot morgenavond ongeveer 19 u Kans op nachtvorst, overdag vrij koel weer. Gedeeltelijk bewolkt, meest matige wind uit Xoordelijkp richtingen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1