WEERMACHT EN AFWEER VOLKOMEN PARAAT Brute overva Ik zal handhaven DOET UW PLICHT 's-GRAVENHAGE 10 Mei. - Het Algemeen Hoofdkwartier deelde ons he den ochtend om 5.15 het volgende mede: Van drie uur af hebben Duitsche troe pen de grens overschreden. Vliegaanval- len zijn geprobeerd op enkele vliegvelden. Weermacht en afweer zijn paraat bevon den. Inundaties voltrekken zich volgens plan. Voor zoover bekend zijn tenminste 6 Duitsche vliegtuigen neergehaald. BERLIJN DREIGT MET VERNIETIGING DE EEMLANDER De grenstroepen volbrengen hun taak BIJSTAND DER geallieerden Van Kleffens en Weiter naar Londen ABONNEMENTSPRIJS oer 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per MET MAANDAGOCHTENDBLAD PRIJS DER ADVERTENIIEN van 14 1 LOS met inbegrip van een bewijsnummer, Vrijdag 10 Mei 1940 Uitgave; VALKHOFF Co. Bureau; Arnhsmsche Poortwal 2a 38e Jaargang No. 310 De tanden op elkaar Duitsche verklaring door de Nederlandsche regeering met verontwaardiging van de hand gewezen J ONZE LANDSVROUWE: VOOR NEDERLAND week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 - elke regel m*er f 0.25. Liefdadigheids-advertcnticn voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiên „KEITJES"' bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Nederland in ooriog tschland wegens inval in ons land (^.ANSCH het Neder- landsche volk schaart zich achter onze Koningin in Haar vlammend protest tegen den bruten Duitschen aanval. Gansch ons volk weet zich eensgezind en vastberaden in een geharnas. verzet tegen den Duitschen overval. Zonder eenige waarschuwing, zonder dat Nederland, hoe dan ook, is afgeweken van zijn consequente neutraliteitspolitiek heeft de Duitsche weermacht vannacht haar aanval op Nederland ingezet. In strijd met haar meest plechtige toezeg gingen heeft de Duitsche regeering Nederland door een daad van onge hoorde aggressie in den oorlog betrok ken. De Nederlandsche weermacht, het Nederlandsche volk zijn evenwel op hun post. Verbeten zullen zij den in valler bestrijden. Verbeten en zonder aarzeling. Het devies der Oranje's. het devies van Nederland ..Ik zal handha ven is ons allen in hart en verstand gebrand. Conform dit devies zullen wij handelen, moedig, rustig en vast beraden. ^/j OEDIG, rustig en vastberaden. Geen onzer weet. wat de komen de dagen over ens land, over ieder onzer zullen brengen. De oorlog is voor ons vreedzame volk een onge kend kwaad. Doch het is een kwaad, dat wij thans onder de oogen moeten zien. Er is geen reden voor paniek, er is geen reden ook voor overmatige be duchtheid. Alsnog, de Nederlandsche weermacht heeft haar stellingen be> trokken en zal kamp weten te geven 's GRAVENHAGE, 10 Mei De regeeringspersdienst meldt: De Duitsche gezant heeft hedenmorgen te zes uur de volgende verklaring aan den minister van buitenlandsche zaken, Van Kleffens, overhandigd: „Wij kondigen U den inzet van een geweldige Duitsche troepenmacht aan, Elke tegenstand is volmaakt doelloos. Duitschland garandeert den staat van bezit in Europa en overzee, zoowel als de dynastie, indien elke tegenstand uit blijft. Zoo niet, dan bestaat er gevaar voor een volledige vernietiging van het land en zijn staatsbestel. Daarom manen wij U dringend aan, tot het volk en de weermacht een op roep te richten en voorts in verbinding te treden met Duitsche militaire com mando's. Motiveering: wij hebben onweerlegbare bewijzen voor een onmiddellijk dreigenden inval van Frankrijk en Engeland in België, Nederland en Luxem burg, die met medeweten van Nederland en België sinds lang was voorbereid, met het doel op het Roergebied een aanval te doen." Hierop heeft de minister van buitenlandsche zaken, Van Kleffens, geantwoord: „Met verontwaardiging wijst Hr. Ms. regeering de veronderstelling terug, dat harerzijds esi vijandelijke overeenkomst van welken aard ook met eenige vreemde mogendheid, welke ook, tegen Duitschland zou gesloten zijn. Wegens den voorbeeldenloozen, zonder eenige waar schuwing van Duitsche zijde op de Nederlanden gepleegden aanval beschouwt de Nederlandsche regeering zich als in oorlog met het Duitsche Rijk". gelijk het een Nederlandsch leger be taamt. Het Nederlandsche volk zal zijn zonen, die onder de wapenen zijn, steunen door een rustige, moedige en vastberaden houding. Beter steun kun nen wij hun niet geven. DE tanden op elkaar, de geweren geladen, de gelederen gesloten. Zoo wacht ons volk op de dingen, die komen gaan. Zware, heel ernstige tij- Innerlijk rustig en met de overgave waartoe een rein geweten in staat stelt, schaart het Nederlandsche volk zich, vastberadener dan ooit tevoren, rond den Oranjetroon. Onze geliefde en geëerbiedigde Vorstin weet dit en vindt in het Haar geschonken vertrouwen de kracht, noodig voor Haar in deze ure der beproeving- Leve de Koningin. (Foto Godfried de Groot, Amsterdam) den liggen voor ons in het verschiet. Moge het Gode behagen om ons de kracht te geven, noodig om die beproe vingen waardigste doorstaan. Wij zul len allen onzen plicht doen. ieder op de plaats waarop hij is gesteld. Zooals onze Koningin het zegt: Met de uiterste waakzaamheid, met innerlijke rust en met de overgave, waartoe een rein ge weten in staat stelt. De tanden op el kaar en LEVE DE KONINGIN! 's-GRAVENHAGE, 10 Mei Mijn Volk, Nadat ons land met angstvallige nauwgezetheid al deze maan den een stipte neutraliteit had in acht genomen en terwijl het geen ander voornemen had dan deze houding streng consequent vol te houden is in den rfgeloopen nacht door de Duitsche weer macht zonder de minste waarschuwing een plotselinge aanval op ons gebied gedaan. Dit niettegenstaande de plechtige toezegging dat de neutraliteit van ons land zou worden ontzien zoolang wij haar zelf handhaafden. Ik richt hierbij een vlammend protest tegen deze voorheeldenlooze schending van de goede trouw en aantasting van wat tusschen beschaafde staten behoorlijk is. Ik en Mijn Regeering zullen ook thans onzen plicht doen. Doet gij den uwen, overal en in alle omstandigheden, ieder op de plaats waarop hij is gesteld, met de uiterste waakzaamheid en met die innerlijke rust en overgave waartoe een rein geweten in staat stelt. WILHELMINA. 's-GRAVENHAGE, 10 Mei. Het Algemeen Hoofdkwartier maakt bekend: Duitsche troepen hebben heden nacht de Nederlandsche grens overschreden en zijn in aanraking met onze grenstroepen. Onze grenstroepen volbrengen dc hun opgedragen taak. Zij zijn er in ge slaagd de bevolen vernielingen tot uitvoering te brengen. Dc bruggen over Maas en IJssel zijn door hen vernield. Slechts ten Oosten van Arnhem, op een vijftiental K.M. van de Nederlandsch-Duitsche grens, zijn de Duitschers tot de IJssel opgerukt. In het binnenland zijn door vijandelijke vliegtuigen landings pogingen gedaan en op enkele plaatsen parachutisten neergelaten en vliegtuigen geland. De landings pogingen zijn deels mislukt. De parachutisten, die voor een deel in Nederlandsche uniformen gekleed waren, zijn omsingeld en worden vernietigd. Boven verschillende steden heb ben Duitsche vliegtuigen strooibil jetten uitgeworpen, die onware mededeelingen en holle bedreigin gen tegen de burgerbevolking be vatten. Het opperbevel waar schuwt het gehecle Nederlandsche volk géén geloof te hechten aan dergelijke uitingen, die slechts ten doel hebben verwarring te stich ten. Nederlanders, vertrouwt uitslui tend op de standvastigheid, waar mede de Nederlandsche weer macht aangespoord en bezield door de daden en woorden van onze Koningin onzen Ncdcr- landschen bodem verdedigt. 's-GRAVENHAGE, 10 Mei. Wij vernemen het volgende: Na dat de inval der Duitschers ge schied was, is aan de Nederland sche gezanten te Londen en Parijs bericht, dat zij mededeeling kon den doen aan de Engelsche en Fransche regeering, dat aan ons land te verleenen bijstand welkom zal zijn. Hierop is geantwoord, dat die bijstand zal worden verleend. 's-GRAVENHAGE, 10 Mei. Naar wij vernemen zijn de minis ters van Buitenlandsche Zaken en van Koloniën, de heeren van Klef fens en Weiter naar Londen ver trokken om contact op te nemen met de Geallieerden.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1