Duitsche troepen ten Noorden van Reims De toestand aan het Westelijk front DE EEMLANDER tg Frontbericht van het D.N.B. De benoeming van Weygand Verliezen der Britsche luchtmacht De stemming in Parijs Laon bestormd Vluchtelingen in San Sebastian De aardbeving in Californië Amerika's lucht macht LOSSE NUMMERS 5 CENT Dinsdag 21 Mei 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 38e Jaargang No. 312 Het luchtwapen deed zich sterk gelden De opmarsch van het Duitsche leger „Ditmaal zal er geen wonder aan de Marne' zijn" Engelschen trekken terug naar de Kanaalkust DE PRIJS VAN ONS BLAD Italië en de oorlog Bezoek aan Duitsch gevangenkamp AMERSFÜORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS ier 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week (met g r a t i verzekering tegen ongelukken) f 0 15 Binnenland tranoc per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 PRIJS DER A0VERTEN1 ItN van 14 regels t 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, i elke regel m«er f 0.25. Liefdadigheids-advcrtcotiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiên „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 doer. BERLIJN, 20 Mei (D.N.B.) vo»'T_TET frontbericht van het D.N.B. ver- ïriKr.. -O. meldt o.a. het volgende: De wisse ling in het Fransche ministerie van oorlog en in het Fransche opperbevel m nri toont aan, hoe zenuwachtig men in Pa- gevel rijs geworden is en hoe ernstig de toe stand beoordeeld wordt. Daladier heeft zijn portefeuille van oorlog blijkbaar 111 daarom aan Reynaud overgegeven, om- s laE dat hij den generalissimus Gamelin niet wilde laten vallen. Zijn opvolger, gene raal Weygand, zal nu moeten bewijzen, an hoeverre de stralenkrans die hejn uit den vorigen oorlog omgeeft, in staat stelt den modernen bewegingsoorlog in een zoo critiek stadium te overmeeste ren, als hij door de snelle successen vaii de Duitsche weermacht thans reeds ge komen is. In België werd de achtervolging van den vijand voortgezet en in Noord- Frankrijk ging de Duitsche opmarsch verder. De Belgen bieden on den noor delijken vleugel tegenstand en weren zich dapper. Ook de Franschen doen zich bij den afweer van aanvallen en bij tegenaanvallen flink gelden. Daar- entegen was er de beide laatste dagen van de Engelschen nog nauwelijks iets te bespeuren. De toenemende militaire beweging in de havensteden doet ver moeden, dat de Engelschen zich uit het N vasteland op hun eilanden willen te rugtrekken, zoolang zij nog kans heb ben over te steken De poging van ster- 1?ea ke Fransche krachten, die door het op- ot dringen der Duitschers naar Doornik geilen Kamerik in den sector Valenciennes Maiib in een zak waren geraakt, om r naar het zuiden en zuidoosten op te dringen, werd verijdeld. De Franschen iwidj leden hierbij zware verliezen. De aan- ldaa' val'met pantserwagens welke de Fran- schen ondernamen bij Laon in noorde lijke richting, werd verijdeld, waarbij bee- opnieuw de superioriteit aan het licht ren-/ trad van het Duitsche luchtwapen te- egerjygenover de logge Fransche oorlogsma- chine. p Ten noorden van Reims aan de Aisne la* zijn inmiddels weer sterke Duitsche n dökracÉten opgemarcheerd. Het Duitsche evd luchtwapen deed zich sterk gelden op de achterwaartsche verbindingen, waar toe ook behooren de zeewezen van de ^Belgische en Fransche kust naar Enge land. Het schepenkerkhof rondom Engeland heeft de laatste dagen een aanzienlijke uitbreiding ondergaan. Fransche pers geeft uiting aan haar vertrouwen PARIJS, 20 Mei (D.N.B.). De be noeming van generaal Weygand tot op perbevelhebber van alle geallieerde troe pen wordt hier met instemming begroet. De bladen wijzen op de vaderlandslief de van Weygand, die, nu de slag woedt de geweldige verantwoording op zich neemt van het opperbevel en het hoofd moet bieden aan een toestand, die door allen als gevaarlijk gekenmerkt wordt. De pers spreekt haar vertrouwen uit. dat het aan Weygand, die tijdens dep vorigen oorlog de rechterhand van Foch was1 en buitengewone strategische en tactische kwaliteiten bezit, gelukken zal. het gevaar te verdrijven en het opruk ken der Duitsche troepen te stuiten Zeer gunstig luiden voorts de com mentaren over de benoeming van Char les Roux tot chef van de Fransche di plomatie, waarbij de bladen uiting ge ven aan de hoop, dat het vertrek van Leger aan de Ouai d'Orsay moge leiden tot een volkomen wijziging van de me thoden en richtsnoeren der Fransche buitenlandsche politiek. 200.000 CHINEEZEN INGESLOTEN TOKIO, 20 Mei (D.X.B.). In het Ja- pansche legerbericht wordt medege- deeld, dat de Japansche troepen door !t een omtrekkende beweging er in zijn geslaagd 200.000 Chineezen onder com- )f mando van generaal Tang Impo, te heb ben omsingeld in de provincie Honan, ten Noorden van Tsaojang, langs het - voorgebergte van Tapieh en Tahoeng. Bij verkenningsvluchten van de lucht macht is ontdekt, dat de Chineesche i. troepen ten Zuiden van de Tanghoe-ri- ès vie-r worden ontbonden. Een toelichting 's-GRAVENHAGE, 20 Mei. Tijdens een persconferentie, heden gehouden, gaf Hauptmann Frank een korte toe lichting op de laatste berichten om trent den Duitschen opmarsch. Het Duitsche leger is thans doende verschillende leger-onderdeelen van dc vijandelijke macht af te snijden. De vijand heeft verschillende aanval len gedaan om dit te verhinderen. Het geen niet is gelukt daar die aanvallen alle zijn afgeslagen. Hierdoor ziin verdere mogelijkheden geopend voor een aanval en opmarsch in het westen. In het verloop van dezen strijd komen ook weer psychologische factoren op den voorgrond en met name de houding der Engelsche troepen, die aftrekken en de veiligheid trachten te zoeken: men ziet hier dus wederom wat het lot is van hen, die op Engeland vertrou wen. BERLIJN, 20 Mei (D.N.B.). De Britsche radio deelt steeds weer mede, dat de verhouding tusschen de verlie zen van de Duitsche en Britsche lucht macht een tot vier ten gunste van de Engelschen zou zijn. Officieel wordt medegedeeld, dat een enkel Duitsch re giment luchtdoelartillerie tusschen 10 en 18 Mei 104 vijandelijke vliegtuigen omlaag heeft gehaald. De olie-resten, die het IJ en de Amsterdamsche grachten verontreinigen, worden op last van de Duitsche autoriteiten verwijderd. Dit heeft een tweeledig doel, nl. zuivering van het water, terwijl tevens deze resten verwerkt worden voor productieve doeleinden BERLIJN, 20 Mei. VAN militaire zijde zijn aan het D.N.B. toelichtingen ver strekt op de ontwikkeling der operaties aan het Westelijk front. Volgens deze toelichtingen toont het totale beeld van den elfden dag van het offensief in het Wes ten den volgenden toestand: 1. In België en Noord-Frankrijk bevinden zich de Duitsche troepen, die den deels terugtrekkenden, deels vluchtenden tegenstander scherp achtervolgen. 2. De bij Valenciennes en Mau- beuge ondernomen eerste uitbraak- Oproepen tot de bevolking om rustig te blijven PARIJS, 20 Mei (D.N.B.). De voor naamste zorg van de Fransche regee- ring is behalve de militaire toestand, de stemming onder de bevolking. Ver schillende oproepen worden uitgevaar digd, waarin de regeering de bevolking bezweert rustig te blijven en vooral de paniekstemming niet nog te verhoogen door willekeurige vluchten naar het binnenland. Vanmiddag werd een uiterst scherpe waarschuwing uitge vaardigd tegen het feit, dat personeel of eigenaars industrie-bedrijven in den steek laten zonder daartoe toestemming van de overheid (e hebben. Vooral de arbeiders, die vakwerk verrichten in de bewapeningsindustrie worden ge waarschuwd hun post niet te verlate)}. De autoriteiten hebben gedreigd met een onbarmhartig optreden. Gisteren Is een reeks werklieden gearresteerd, die geen gevolg hadden gegeven aan het voorschrift, dat wapenindustrieën ook des Zondags moeten werken. Eenige uren na het optreden van den nieuwen minister van binnenlandsche zaken, Mandel. was een prefect afgezet en de voornaamste functie der Surète Natio nale gewijzigd. De pers eischt de scherp ste maatregelen tegen het verspreiden van geruchten en verwijt de overheid, de paniekstemming nog te hebben ge voed, door b.v. in Parijs plotseling het taxi- en autohusverkeer te hebben stop gezet, auto's te hebben opgevorderd en straten te hebben afgesloten, zonder het publiek eenige verklaring te geven. Hoe zeer men het tempo der bewapening wil verhoogen blijkt wel daaruit, dat men onverwijld de uit België gekomen vluch telingen in de wapenfabrieken wil la ten werken. Stefani meldt: Vandaag is in het Pa- rijsche gebied luchtalarm gemaakt. Er deed zich geen enkel incident voor. Men is heden begonnen met de uitreiking in verscheidene Parijsche wijken van le vensmiddelenkaarten. Gemeld wordt, dat Reynaud, alvorens zich naar het Elysee te begeven, een onderhoud van ongeveer een uur heeft gehad met Petain en Weygand. terwijl hij bovendien de ambassadeurs van d'e Vereenigde Staten en Engeland heeft ontvangen. BERLIJN, 20 Mei (D.N.B.). De Brit sche legereenheden, die bepaalde secto ren van de Maginot-linie bezet hielden, zijn, naar het D.N.B. verneemt, terstond na het begin van het Duitsche offensief teruggetrokken en per snelste gelegen heid vervoerd in de richting van de kust van het Kanaal. Orn bepaalde re denen moest deze beweging zoo moge lijk heimelijk en in het duister geschie den. Onder de bevolking van Lotharin gen ging echter al gauw het gerucht, dat de troepen der hondgenooten af trokken. In verscheidene plaatsen en steden ontstonden bij het vertrek van de Engelschen vijandige betoogingen. Hier en daar moesten de politie en Fran sche militairen optreden om de menig te te verspreiden en cle pijnlijke inci denten te onderdrukken. Het OiseAisnekanaal bereikt BERLIJN, 20 Mei (D.N.B.). Hel op percommando der weermacht maakt be- kend: Duitsche troepen hebben heden Laon bestormd. Op de citadel van Laon waait de Duitsche oorlogsvlag. Bij het optre den van Laon naar het Zuid-Westen werd het Oise-Aisne-kanaal bereikt. Wij vestigen er de aan dacht op, dat de prijs van losse nummers van het Amersfoortsch Dagblad vijf cent bedraagt. poging der naar het Zuiden terug wijkende Belgisch-Fransche legers is mislukt. Men kan reeds thans zeg gen, dat er ditmaal geen „wonder aan de Marne" zal zijn, waaraan zooals men weet generaal Weygand een belangrijk aandeel heeft gehad. Met het bereiken van den bovenloop van de Schelde staat de Noordelijke vleugel van de Duitsche weermacht in het Westen direct nog slechts 60 K.M. van de Belgische kust bij Oostende af. Des te begrijpelijker is het. dat thans de Engelsche troepen in snelle mar- schen naar de haven6 aan het Kanaal trekken. Eerst thans wordt ook bekend, dat de Engelsche troepen in de Magi- notlinie reeds bij het begin van het Duitsche offensief in het Westen op 10 Mei weggetrokken werden en deg nachts in de havens aan het Kanaal heimelijk werden verscheept. Reeds gi6teren werd er op gewezen, dat opmarschen van ge allieerde troepen uit Midden-Frankrijk naar het Noord-Oosten verwacht moe ten worden om het uit België terugtrek kende Belgisch-Fransche leger te ont lasten. De eerste van deze te verwachten opmarschen is intusschen voltrokken en reeds afgewezen. Met Luik en Namen zijn de laatste steunpunten in België, in den rug van het opdringende Duit sche front, gevallen en is bovendien een der belangrijkste aanvoerwegen. n.l. door het Maasdal, voor de strijdende troepen vrij geworden. Over het algemeen bestaat de indruk, dat de Engelschen tengevolge van de dagelijksche verliezen aan scheepsma teriaal door het Duitsche luchtwapen thans hun oorlogsschepen zoo veel mo gelijk van de Belgisch-Fransche kust te rugtrekken. Tezamen met de reeds hier boven vermelde verschepingsbewegin gen van Engelsche troepen uit Frank rijk, kan hieruit geconcludeerd worden, dat den Engelschen thans inderdaad de Fransche grond te heet is geworden. Het wenscht de overwinning van Duitschland MILAAN, 20 Mei (D.N.BDe beide verslagenen van dit oogenblik zijn de Fransche generale staf en de leidende klasse van Engeland, schrijft de Popoio d'Italia. Het Duitsche optreden bedreigt twee voorname werken \an de Fransch- Engelsche militaire macht: de Maginot linie en de Fransch-Britsche verbindin gen langs de kuststrook Cherbourg— Duinkerken, Frankrijk en Engeland hebben zich geweldig ingespannen. Het Fransche leger betaalt dit met een stroom van bloed. Het is een buitenge woon zwaar offer voor Frankrijk dat wellicht meer petroleum maar minder bloed bezit. De houding van het Ita- Iiaan6che volk is volkomen duidelijk. Zij werd door den Duce bepaald op den dag, toen hij met Adolf Hitier vriend schappelijk de as RomeBerlijn ver wezenlijkte. Het Fascistische Italië wenscht de overwinning van Duitsch land. Het wenscht den nederlaag van Frankrijk en Engeland. EEN ZWITSERSCH VLIEGTUIG NEERGESTORT BERN, 20 Mei (D.N.B.). Bij mist is een Zwitsersch militair vliegtuig in het meer van Zug gevallen. De beide inzit tenden zijn verdronken. Zij verkeeren in een gedepri meerde stemming SAN SEBASTIAN, 20 Mei (D.N.B.). Sinds eenige dagen komen hier vluch telingen aan uit Parijs en Brussel. Zij zijn allen in een gedeprimeerde stem ming en spreken van de onbeschrijfe lijke wanorde welke in Parijs heerscht. De toetreding van maarschalk Petain tot het kabinet heeft daar '24 uur lang kalmeerend gewerkt, maar nu is het duidelijk, dat het kabinet Reynaud zich ook met Petain niet lang meer zal kun nen handhaven. Petain van zijn kant is te gebrekkig om den sterken man te kunnen spelen, waarom geroepen wordt In do Kamer en den Senaat heerscht volledige radeloosheid. Elke partij geeft de andere de schuld voor de dreigende situatie. Daar reeds ongeveer 800.000 vluchtelingen naar Parijs zijn gekomen begint er gebrek aan levensmiddelen te komen en gaan de prijzen enorm om hoog. De openbare schuilplaatsen zijn ingeruimd voor daklooze vluchtelingen zoodat nieuwe schuilplaatsen gebouwd moeien worden, waartoe men nog niet gekomen is. Dientengevolge neemt het publiek, dat op de hoogte is gekomen van de toebereidselen om de regeering naar Bordeaux te verplaatsen, geleide lijk een dreigende houding aan. Dit komt tot uit.ng in talrijke botsingen met de politie, in plunderingen van le vensmiddelenzaken en in arrestaties. Duitsche wapenen en Duit sche snelheid maakten indruk KOPENHAGEN, 20 Mei. (D.N.B.) Het blad Politiken publiceert een arti- kei over een bezoek aan het gevangen kamp Buchholt aan de Duitsch-Neder- landsche grens. Steeds ontmoet men on der de 5000 Nederlanders, eenige hon derden Belgen, Franschen en Polen de grootste verbazing De Nedcrlandsche gevangenen waren uitermate onder den indruk van de Duitsche wapenen en van de Duitsche snelheid. Door de Duitsche valschermsoldaten «varen zij zoo ver rast. geworden, dat zij soms van verba zing in het geheel geen verzet konden bieden. De Belgische gevangenen ver klaarden eveneens, dat zij door de Duit schers volkomen verrast waren. Zij hechtten er aan te constateeren, dat de Duitschers hun gevangenen volkomen correct behandelden. BUITENLANDSCHE GARNIZOENEN IN HET VERRE OOSTEN SJANGHAI, 20 Mei (Domei). Vice- admiraal Takeda, de commandant van de Japansche landingsmacht te Sjang hai, heeft als oudste commandant der buitenlandsche troepen alhier, de com mandanten van de Britsche, Fransche. Italiaansche en Amerikaansche garni- zoens bij zich genoodigd, en hun de Ja pansche inzichten uiteengezet met be trekking tot de maatregelen, welke de bevoegde plaatselijke autoriteiten in hun gemeenschappelijk belang zullen nemen ter voorkoming van een dreigen de uitwerking van den Europeescheji oorlog op het Verre Oosten, in het bij zonder op Sjanghai, waar de oorlogvoe rende mogendheden garnizoenstroepen hebben liggen. Algemeen neemt men aan, dat deze stappen blijkbaar geno men zijn uit vrees, dat ingeval Italië aan den Europeeschen oorlog deelneemt, er onder de oorlogvoerende mogendhe den alhier ongewenschte reacties zou den ontstaan waardoor de rust en orde zouden worden verstoord. Tien dooden. Materieele schade 2.5 millioen dollar NEW-YORK, 20 Mei. (D.N.B.) De aardbeving, die tijdens het weekeinde Zuid-Oost Californië heeft geteisterd, heeft grootere schade aangericht, dan aanvanke lijk werd aangenomen. Volgens de laatste berichten werden tien per sonen gedood en talrijke andere gewond. De materieele schade wordt geraamd op 2.5 rmjioen dollar. De grootste schade-is aan gericht in de Imperial Valley, waar talrijke woonhuizen, zaken en bruggen, evenals een groote watertoevoercentrale beschadigd werden, zoodat gebrek aan water dreigt. In vele plaatsen zijn de scholen gesloten. De staatspolitie heeft in de door de aardbeving in het bijzonder zwaar geteisterde streken verscheidene personen wegens plunderingen gearresteerd. Regeeringscommissaris voor den weder opbouw Dr. ir. J. A. Ringers benoemd 's-GRAVENHAGE, 20 Mei. De opperbevelhebber van land en zeemacht, in overeenstemming met den Duitschen opperbevel hebber in Nederland, maakt be kend, dat bij besluit van 18 Mei 1940, no. 5 dr. ir. J. A. Ringers is aangesteld tot regeeringscommis saris voor het herstel van het ver keerswezen, de drooglegging van onderwater-zettingen, den weder opbouw van steden, dorpen en gebouwen en al hetgeen daarmede samenhangt, en dat deze functie verder kortheidshalve zal worden aangediend als: „regeeringscom missaris voor den wederopbouw." Eerste conferentie over Roo- sevelts luchtbewape- ningsprogram WASHINGTON, 20 Mei (D.N.B In het departement van financiën is vandaag over Roosevelts luchtbewape- ningsprogram de eerste conferentie ge houden, waaraan werd deelgenomen door omstreeks honderd prominente ver tegenwoordigers der vliegtuigindustrie en talrijke militaire en financieele des kundigen Voor de militaire commissie van het Huis van Afgevaardigden heeft de chef van den generalen staf, Marshall, de eischen van het leger betreffende ver meerdering van het op het oogenblik tot 6.000 machines beperkte aantal vliegtuigen gemotiveerd. Roosevelt heeft weliswaar, zoo zette hij uiteen, gespro ken van in totaal 50.000 vliegtuigen per jaar, het leger echter overweegt een luchtwapen van 10.000 machines. Reeds op den eersten dag van het offensief in het westen heeft een regeering zes maal zooveel vliegtuigen verloren als het Congres in het op het oogenblik door den senaat behandelde wetsont werp oorspronkelijk inwilligde als ver vangingsvliegtuigen voor het Ameri kaansche luchtwapen. Marshalls uitla ting had naar het schijnt hetrekking op de Fransche vliegtuigverliezen, want hij verklaarde: Deze machines zijn niet eens in gevechten in de lucht, maar op den grond verloren gegaan. In aasluiting hierop zeide de chef van het luchtwapen, generaal majoor Arnold, dat plannen zijn gemaakt voor vier nieuwe opleidingscentra voor pilo ten, welke na elkander in September November 1940 en FebruariApril 1941 geopend zullen worden en jaarlijks 1209 piloten zullen opleiden. Van Juni 1941 af kan het leger jaarlijks 6 000 pi loten opleiden.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1