Duitsche leger ontmoet ernstige tegenstand Geleidelijke opheffing' bankenmoratormm DE EE MEAN DER DE DUITSCHE OPMARSCH BERICHT De toestand in Frankrijk De geallieerde legerleiding LOSSE NUMMERS 5 CENT KJ: Donderdag 23 Mei 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsciie Poortwal 2a 38e Jaargang No. 314 J Het frontbericht meldt echter, dat alle doorbraakpogingen zijn afgeslagen De verzorging van snel oprukkende troepen De tragedie der analogie Het minimum van 3%, alsmede het Bedrag van f 50 met ingang van 21 Mei verdubbeld Italië's Westgrens wordt versterkt Breslauer Messe geopend Militairen moeten hun familie waarschuwen Hoogste Italiaansche onderscheiding voor Goering De aanvang van een nieuw tijdperk AMERSFÖORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRiJb er 3 maanden voor Amersfoort 1.95: per maand 0.65. per - week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 015 Binnenland tranco per post per 3 maanden 285 Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 4620 i'i\IJS Odt AÜVtRïtft I ILh van 14rcfieliJ 105 mvi inbegrip van een bewijsnummer, - elke regel m*er f 0.25. Liefdadigheids-advcrtcnticn voor de helft van den prijs Kleine Advertenticn „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 BERLIJN, 22 Mei. (D.N.B.) DE militaire toestand staat van daag in het teeken der ver dere vernauwing van het operatie gebied, dat tusschen de Kanaal- en de Noordzeekust en den omvat- tenden boog van het Duitsche front nog ter beschikking staat van den ingesloten vijand. In dit gebied bieden vooral de Belgen, maar ook de Franschen, nog ern stige tegenstand In dit verbanrl werden verscheidene aanvallen en pogingen om uit te breken naar het Zuiden in een breed front met gemotoriseerde groepen door den tegen stander ondernomen. Ook Engelsche pantaerstrijdki'achten traden daarbij op. Blijkbaar is een deel van het terugtrek kende Britsche leger overgehaald actief tegenstand te bieden om te pogen den afvoer over het Kanaal te dekken. In het algemeen is de ingesloten vijand niet alleen numeriek zeer sterk, maar ook goed uitgerust. Onder de afgesneden Fransche troepen bevinden zich talrijke elite divisies. Zeer sterk is het aandeel aan gemotoriseerde eenheden. Uit alles blijkt, dat de vijand zich nog niet in het stadium der ontbinding bevindt en dat bijgevolg de Duit sche troepen nog krachtig moeten toeslaan. Tot dusverre zijn alle door braakpogingen afgeslagen. Daarbij is gebleken, dat de gemotoriseerde en gemechaniseerde Engelsche en Fransche troepen in hun gevechts techniek en tactiek belangrijk infe rieur zijn aan de Duitschers. Dat geldt vooral voor de leiding maar ook voor de opleiding en voor het materiaal. De door de tegenpartij uitgesproken bewering, dat de opgerukte gemotori seerde groepen der Duitsche weermachl te lijden zouden hebben onder ernstige moeilijkheden in de voorziening van het noodige. is verzonnen Duitschland ls ook voor de verzorging van snel op rukkende troepen niet meer aangewe zen op oude methoden, de regeling van het nazenden van voorraden is een on derdeel van de zegevierende leiding en de tegenstander kan ervan verzekerd zijn. dat in dit opzicht alle noodzakelij ke maatregelen tijdig zijn genomen. Uit het legprhericht blijkt bovendien, dat ook de Duitsche marine, met boven water'varende scheppn den vijand voor zijn eigen kust hppft aangevallen. De stoot van de snelle Duitsche schepen tegen ,de Fransche havens aan het Ka naal versterkt nog de insluiting van den vijand ook aan de zeezijde door de luchtmacht. „Het wonder, waaraan Reynaud gelooft, zal uitblijven" BERLIJN, 22 Mei (D.N.B.). De Frankfurter Zeitung noemt de uit spraak van den Franschen minister president Reynaud: „1-Iet vaderland is in gevaar", de balans van ruim 20 jaar Fransche veiligheidspolitiek. Nogmaals zoo schrijft het blad. klemt Frankrijk zich krampachtig vast aan het geloof aan de analogie van het historische ver loop. Het zal zich vergissen. Het zal de tragedie der analogie beleven. Het won der, waaraan Reynaud celooft. zal uit blijven. De groote, historische wet. vol gens welke rle reorganisatie van Euro pa voltrokken wordt beheerscht dit oogenblik. De toekomst van Euro pa gehoorzaamt aan de machten, die den opmarsch naar een nieuw tijdperk hebben ingezet. „De wig in het Fransch-Engelsche front is geworden tot een definitieve breuk" 's-GRAVENHAGE, 22 Mei. Op de persconferentie van hedenavond gaf Hauptmann Frank voor het laatst een toelichting op de oorlogs situatie. Hij zal namelijk een ver dere bestemming volgen. De wig, welke gedreven is in het Fransch-Engelsche front, zoo ver klaarde Hauptmann Frank, is thans zoo breed geworden, dat van 'n defi nitieve breuk kon worden gesproken van zulk een omvang dat herstel daarvan door een tegen-offensief als uitgesloten moet worden beschouwd. Ook van de andere zijde is geen Fransch tegenoffensief gekomen het geen kan worden toegeschreven aan onder de Fransche leiding heerschende verwarring en desorganisatie. Tot een goed begrip van den omvang van dezen strijd, zoo zette Hauptmann Frank verder uileen, dient men te be denken, dat de reusachtige strijd, wel ke thans in Frankrijk woedt, niet slechts op den beganen grond wordt uit gevochten. Het betreft hier een innige samenwerking van landleger, luchtwa- pen en strijdkrachten ter zee. Tengevolge hiervan heeft Engeland na de heerschappij op de Noordzee ook die in het Kanaal verloren. Dit blijkt duidelijk nu Duitsche snel le oorlogsbodems voor de Fransche ha vens opereeren. In den geheelen strijd is de meest in nige samenwerking tusschen de drie groote deelen der Duitsche weermachl verkregen, een samenwerking welke moet voeren naar het bereiken van het einddoel. Hierna nam Hauptmann Frank, dien wij hebben leeren kennen als een sym pathiek en voorkomend voorlichter, af scheid van de aanwezige journalisten. ONTPLOFFING IN ARSENAAL VAN WOOLWICH LONDEN, 22 Mei (D.N.B.). In het arsenaal van Woolwich heeft zich in den afgeloopen nacht een ontploffing voorgedaan. Er ontstond een brand, dien men ten slotte meester kon wor den. Men heeft de oorzaak der ontplof fing nog niet kunnen vaststellen. Het verkeer over de Waal te Nijmegen geschiedt thans per pont. De drukte aan een der aanlegplaatsen, waar velen wachten, om te worden overgezet Op den achtergrond de vernielde spoorbrug 's-GRAVENHAGE, 22 Mei. Met machtiging van den opperbe velhebber van Land- en Zeemacht deelt de Nederlandsche Bank, in overleg met het ministerie van fi nanciën en met de Vereeniging voor den Effectenhandel, het vol gende mede: (1) Teneinde het economisch le ven hier te lande zoo snel mogelijk weder normaal te doen function- neeren, wordt ohder meer gestreefd naar een spoedige opheffing van het bij Koninklijk Besluit van 10 Mei 1940 (Staatsblad no. 183) ingestelde bankenmoratorium. De bedoeling is. die opheffing geleidelijk te doen plaats hebben. Als eerste stap in de aangegeven richting zullen het mi nimum van 3 procent, genoemd in artikel 2, tweede lid van bedoeld be sluit alsmede het aldaar genoemde De Lictoren-wal in de Alpen BOEDAPEST, 22 Mei (Stefani). Uj Magyarsag publiceert een artikel van zijn specialen correspondent in Italië, gedateerd uit Bardonecchia, d.w.z. van de Fransch-Italiaansche grens, waarin de verslaggever, die een bezoek heeft gebracht aan de fortificaties van den lictorenwal der Alpen constateert, dat deze op 2500 M. hoogte gebouwde ver sterkingen zelfs legers van verscheide ne millioenen soldaten zouden kunnen tegenhouden. De fortificaties van den Lictorenwal der Alpen, die te Genua beginnen en zich langs de geheele Al pen uitstrekken, zijn in éón jaar in hel leven geroepen en worden door verschei dene deskundigen beschouwd als een der beste en veiligste ketenen van ver sterkingen van de geheele wereld. De verdediging van deze versterkin gen is vooral toeverlrouwd aan mannen die in de bergen geboren zijn en geleefd hebben, zoodat zij ze volkomen kennen, sterke, bekwame mannen, gewend aan het harde leven in deze streken. Het ar tikel wijst er op. dat Italië volkomen onkwetsbaar is aan zijn westgrens, en voegt hieraan toe, dat zelfs luchtaan vallen geen ernstig gevaar zouden vor- mpn voor Turijn en Piemont omdat de Italiaansche regeering de luchtafweer in deze streken machtig versterkt heeft Wat overigens de actieve luchtverdedi ging betreft, deze wordt gewaarborgd door Italiaansche vliegtuigen, die in den Spaanschen oorlog in een groot aantal gevechten hun superioriteit heb ben bewezen zelfs tegenover vliegtuigen van het modernste type. Rede van staatssecretaris Landfried BRESLAU, 22 Mei (D.N.B.). Bij de opening van de Breslauer Messe heeft staatssecretaris Landfried van het rijks ministerie voor economische zaken het woprd gevoerd. Hij gaf uiting aan zijn overtuiging, dat het Duitsche volk in den groot en besllssenden strijd legen den verniehgingswil van Engeland en Frankrijk de overwinning zal behalen, dank zij de door den Führer tot stand gebrachte bewapening. Overgaande op economisch terrein, zeirle de staatsse cretaris. dat Duitschland ook voor de waarborging van zijn toevoer aan le vensmiddelen goede voorzorgen heefl getroffen en in dit opzicht even weinig vrees koestert als op militair gebied. Dat is de verdienste van den Duitschen boer. Het handelsverkeer tusschen de Sovjet-Unie en Duitschland is dank zij hef tusschen de heide landen gesloten verdrag bezig zich ongestoord te ontwik kelen, waarvan de beteekenis voor bei de partijen niet hoog genoog kan wor den geschat. Duitschland zoekt hel eco nomische succes niet in eenzijdige over winsten te zijnen gunste, doch in de ver zorging van de wederzijdsche behoeften en in de handhaving van een levens houding, welke hl ij ven tien afzet en blij vende levering waarborgt. Hierin be staat een. essentieel verschil met de op vatting van de Westelijke tegenstan ders, vooral van Engeland, wiens han delsmethode is altijd daar te knopen, waar het op dit oogenblik het gop i koopst is, en altijd daar te leveren, waar op het oogenblik de beste prijzen te ma ken zijn. bedrag van 50.met ingang van 21 Mei 1940 worden verdubbeld. (2) De Nederlandsche Bank zal overeenkomstig het navolgende aan banken, bankiers of commissionnairs tot het maximum van het totaa! der door hen op onderpand van effecten verleende voorschotten aan cliënten, welke voorschotten sinds 10 Mei 1950 geblokkeerd zijn tengevolge van het in werking treden der krachtens de beurs wet daaromtrent vastgesteld beursvoor- schriften, bijzondere voorschotten in rekening-courant op onderpand van ef fecten verstrekken tegen een rente wel ke op het oogenblik 4 procent per jaar bedraagt. (3) Als onderpand voor bedoelde bij zondere voorschotten zullen door de Ne derlandsche Bank ook andere fondsen worden aangenomen dan die, werljce on der normale omstandigheden als „bank pand" worden beschouwd. Over het al gemeen zullen alle fondsen die in hel beursverkeer als pand geaccepteerd ple gen te worden, door de Nederlandsche Bank als onderpand worden aanvaard voor de bijzondere voorschotten waar van hier sprake is. (4) Als basis voor de berekening der waarde van het onderpand zullen voor deze speciale voorschotten de onder- pandkoersen gelden, bedoeld in de voorschriften welke door de Vereeni ging voor den Effectenhandel te Am sterdam in haar circulaire van 10 Mei 1940 zijn gepubliceerd. Voor zoover het fondsen betreft waarvoor deze onder- pandkoersen nog niet gereed zijn, zal in afwachting van het gereedkomen dezer onderpandkoersen de koers van 9 Mei 1940 worden genomen of indien op 9 Mei j.l. geen koers was gpnoteerrl een vorige koers of een andere koers, ter beoordeeling van De Nederlandsche Bank. Op deze koersen wordt door de bank, wanneer het onderpand behoor lijk verdeeld is, een surplus geëischf van 25 procent, (5) De Nederlandsche Bank zal hij de hfeoordeeling van haar voorgelegde aanvragen om bijzondere voorschotten als hier bedoeld ten volle rekening hou den met de buitengewone omstandighe den. Hoewel zij zich het recht moet voorbehouden niet alle posten, die haar worden aangeboden. onvopnvaarleijk te accepteeren en in daartoe in aan- merking komende gevallen additioneele zekerheid te vragen aan de gëldnemers, die in staat zijn zoodanige zekerheid te geven, zal zij de meest mogelijke cou lance in acht nemen. Bij de aan\ragen om voorschot behoort een exemplaar van rle laatste balans van de aanvra gende instelling of firma te worden overgelegd. (6) Aan banken, bankiers en com missionnairs. die gebruik willen ma ken van de bijzondere voorschotten als bovenbedoeld, wordt in overweging ge geven daarmede niet tot het laatste oogenblik te wachten, doch zich zoo spoedig mogelijk tot de bank te wenden (7) Het ligt in de bedoeling om. zoo dra het geldverkeer méér normaal is. de effectenbeurs weder Ie openen. (8) Zoolang de effectenbeurs eeslo ten is, is het aan een ieder verboden ef fecten te koopen of te verkoopen. Wij verzoeken onzen adver teerders er rekening mede te willen houden, dat voortaan in alle ons ter plaatsing aange boden annonces naam en adres van den inzender dienen voor te komen. Advertentiën onder nummer worden door ons niet meer aan genomen. DIRECTIE AMERSFOORTSCH DAGBLAD 's-GRAVENHAGE, 22 Mei. De opperbevelhebber van Land en Zeemacht verzoekt, in overleg met den Duitschen bevelhebber in Nederland, alle militairen recht streeks p e r briefkaart hun familieleden in te lichten over hun verblijfplaats en hun welstand en dit bij elke verplaatsing te herha len. ROME. 22 Mei (Stefani). De Koning- Keizer heeft Goering doen weten, dat hij hem den halsketen der Annonciata heeft verleend. Hij deed dit in een tele gram luidende: „liet is mij een aange name taak u mede te deelen, dat ik ter gelegenheid van den op heden vallen den verjaardag van het pact van Ber lijn de hoogste onderscheiding der An nonciata heb verleend aan Uwe Exc. die een der warmste en actiefste voorstan ders zijl geweest van dit pact. Victor Emanuel". Rij dezelfde gelegenheid heeft de Du- ce een telegram aan Goering gezonden, luidende: „Op het oogenblik. waarop Z.M. rle Koning-Keizer 11 de hoogste rid derlijke onderscheiding verleent ten tee ken van hooge erkentelijkheid voor uw weik, dat steeds er op gericht was de banden tusschen Duitschland pn Italic te versterken, wil ik u mijn geluKwen- schen en mijn kameraadschappelijke»! groet doen toekomen. Mussolini*. Van de Fransche grens, 22 Mei iD.N B.). Generaal Weygand heeft minis ter Mandel zijn eerste bezoek gebracht en met hem gesproken over de samen werking der militaire en politieautori teiten voor de bestrijding van alle oor logsmoeheid. Politic en militaire auto riteiten zullen met de strekste middelen optreden tegen ierier defaitisme en ook niet \oor de radicaalste middelen icrup schrikken om alle onrust onder de be volking te voren te verstikken Berichten over gerezen moeilijkheden LONDEN, 22 Mei ID.N B.) Koning George heeft gisteren den Engelschen opperbevelhebber generaal Ironside in het Buckingham Palace in langdurige audiëntie ontvangen In welingelichte kringen verluidt, dat de ongeregelde be velsverhoudingen in Frankrijk in het middelpunt stonden van het rapport, dat generaal Ironside uitbracht. Gene raal Weygand is belast met de leiding van alle oorlogsoperaties np alle oor- logstooneelën. Deze machthevoegdhedeu omsluiten op zich zelf ook het opperbe vel over het Britsche expeditieleger in Frankrijk, dat ook onder den voorgan ger van Weygand, generaal Gamelin, gesteld was. Tengevolge van den Duit schen doorbraak en de afgrendeling van de geallieerde strijdkrachten ten Noor den van AmiensAheville stuit de uit voering \an een algemeen oorlogsplan in Frankrijk niet slechts op technische moeilijkheden, maar er bestaan ook vergaande meeningsvérschillen tus schen Parijs en Londen over de voort zetting van de operaties. Bovendien vormt het gevangen nemen van gene- raal Giraud, den opperbevelhebber van het negende leger, een z.warcn slag. aan gezien Giraud als de bekwaamste de leiding in het Fran«che Noordelijke ge bied zou aanvaarden. Naar verluidt, zou zich ook generaal Gort, opperbevelhebber van het Brit sche expeditiecorps in Frankrijk, in Londen bevinden en niet meer terug- keeren naar het oorlogstooneel, aange zien de Britsche troepen nog slechts tot taak hebben de inscheping en terugkeer naar Engeland te dekken en in den groot6ten haast ten uitvoer te leggen. Italiaansche persstemmen over het Duitsch-Italiaansche vriendschapspact MILAAN, 22 Mei (D.N.B.). De Noord-Italiaansche bladen puhllceeren hartelijk gestelde artikelen, over het eenjarige bestaan van het DuitschIta liaansche vriendschapspact, dat van daag voor een jaar door de onderteeke- ning in Berlijn bezegeld wern. De Corriera dclla Sera schrijft: de oorlog heeft de beide naties nog slechte sterker (ot elkander gebracht. De niet deelneming van Italië aan de oorlog voering is niet in tegenspraak geweest met dit pact, maar'was slechts een toe passing van het pact. Thans zal men toepassingen van an deren aard beleven. Alles zal zich af spelen binnen het kader van het Duitsch-Italiaansche bondgenootschaps- pacl. De Popoio d'Italia schrijft: Italië neemt aan dp in gang zijnde aangele genheden deel, niet alleen omdat het zelf een economischen oorlog ondergaat, die herinnert aan de zeeroov.ersmetho- den-van voorbije eeuwen, maar ook, om dat zijn bewapening een factor vormt in het kader der krachten van het con flict. De Gazetta del Popoio constateert, dat na een jaar vol gebeurtenissen het Duitsch-Italiaansche pact meer dan ooit een stalen pact is. De dag van het ont staan der vernieuwing van Europa is de dag van de onderteekening van het Duitsch-Italiaansche verdrag. Door dit verdrag worden vele, wel licht alle ongerechtigdheden uit de we reld geholpen. Men staat aan den aan vang van een nieuw tijdperk. ROME. 22 Mei (D.N.B.). Evenals de Xoord-IInlinansche bladen leveren ook de hier verschijnende dagbladen com mentaar op den eersten verjaardag van het Duitsch-Italiaansche bondgenoot schap. De balans van het eerste jaar van het bondgenootschap, zoo schrijft de Giornale d'Italia. is voor heide staten van het grootste voordeel. Het wedei'- zijdsche, diepe begrip, de ontmoeting op den Brenner, de overeenstemming over Zuid-Tirol, de handels- en cufturee- Je betrekkingen, de Duitsche steenkool- leveranties aan Italië, waarmede een eind is gemaakt aan de afpersingspo» gingen van Engeland, zijn rle belang rijkste en algemeen bekende etappes. Andere phasen zullen te zijner tijd vol gen. TELEFOONVERBINDING LONDEN— PARIJS NOG NIET HERSTELD LONDEN. 22 Mei (D.N.B.). - De stag natie in de telefoonverbinding tussch**» Londen en Parijs is nog steeds nfc weggenomen. Bovendien ie- Fngela£- nog afgesneden van het telefoonverkeer met Italië, Zwitserland Joego-Slnvië en Hongarije. TELEF00NVERBINDTN3EN TUS SCHEN LONDEN EN VASTELAND VERBROKEN LONDEN. 22 Mei (D.N.B - Alle te lefoonverbindingen tusschen Londen en het vasteland zijn sedert heden volko men stopgezet.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1