CONCENTRISCHE E[ INGESLOTEN AANVAL LEGERS OP fl Ernstige bezorgdheid in Engeland Hongari j e concentreert nationale krachten Peru geteisterd door aardbeving Vernauwing van het strijd gebied bij Calais en in West-België DE EEMLANDER Duitsche lucht macht actief bij het Kanaal Engelsche pers acht situatie gevaarlijk Duitsche leger bezet Calais De vriendschap Paniek in de hoofdstad LOSSE NUMMERS 5 CENT Maandag 27 Mei 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 38 e Jaargang No. 317 Generaal Ironside benoemd tot opperbevel hebber voor de binnenlandsche verdediging Ontstemming in België jegens Engeland Strenge maatregelen in Tunis TELEKI: met Duitschland ÏAMERSFQORTSOi DAGBLAD ABONNEMENTSPRlJb -er 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week (met gratia verzekering tegen ongelukken) f 0 15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2 85 Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 PRIJS REI ADVERTENTIES van 1—4 regels 1 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel m«er f 0.25. Liefdadigheids-advcrtcntien voor d« helft van den prijs. Kleine Advcrtentien „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regel* 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 HOOFDKWARTIER VAN ar DEN FUHRER, 26 Alei. (D.N.B.). Het opperbevel der Duitsche 1 weermacht maakt bekend: In 1 Vlaanderen cn Artois hebben wij ikeE den concentrischcn aanval op de ingesloten vijandelijke legers -il1 voortgezet onder voortdurende nvernauwing van hun strijdgebied. Op verschillende plaatsen biedt ,i de vijand nog taaien tegenstand. «lOm dien sneller te breken greep f het luchtwapen op vele plaatsen in den strijd op den grond in. Aan de BelffiscJie-Fransche kust bestookte het luchtwapen opnieuw de haveninstallaties van Zeebruaee, Oostende en Duinkerken met bom men. In Oostende werden een kruit- irenB magazijn en het marine-depot door bomtreffers in brand gestoken, een transportschip werd beschadigd. In den nacht van 24 op 25 Mei heeft het luchtwapen verder tal rijke vliegvelden in het Oosten en Zuid-Oosten van Engeland met goed gevolg met bommen aangevallen. In het zeegebied van Calais werden twee groote koop vaardijschepen elk groot 5000 ton, twee kleinere koopvaarders en een oorlogsschip getroffen. Aan het Zuidelijke front geen bijzon dere gebeurtenissen. Het luchtwapen zette daar zijn aanvallen op spoorweg trajecten, artilleriestellingen en troepen concentraties voort, vooral in de bos- schen. De verbiezen van den tegenstan der op 25 Mei bedroegen in totaal 59 vliegtuigen. Hiervan werden 19 in de lucht, 17 door afweergeschut neerge schoten, de rest werd op den grond ver nield. Elf Duitsche vliegtuigen worden vermist. In het gebied van Narvik bekwamen een groot oorlogsschip en een kruiser elk een zwaren treffer. Waargenomen werd.dat brand uitbrak. Gisteren zijn verdere Alpenjagers ter ondersteuning van de bij Narvik strijdende troepen met valschermen neergeworpen. LONDEN, 26 Mei. (D.N.B.)..— ■oei. Officieel wordt medegedeeld, dat !d,j generaal Ironside is benoemd tot opperbevelhebber van de binnen- landsche verdediging. Generaal Dill volgt hem op als chef van den Britschen imperialen generalen staf. Naar Associated Press uil Londen meldt, zijn de Engelsche officieele instanties aan den wensch van het Fransche opperbevel tegemoet geko men om geen bijzonderheden te pu- bliceeren over kriigsverrichtingen in Vlaanderen en Noord-Frankrijk. Als motief wordt aangevoerd, dat dit noodig is met het oog op den ernst van den toestand, waarin het Brit- ■J® sche leger zich bevindt. Het gevaar eener invasie door de Duitsche weermacht \ormt het schrik beeld der leidende Engelsche kringen en van het Engelsche volk. Tegen dit ge- j., vaar worden dagelijks nieuwe initiatie ven en maatregelen genomen. Al deze maatregelen verhoogen de angst en de e" ernstige bezorgdheid van de openbare meening, die daarin de onmiddellijkheid logman het Engeland bedreigende gevaar in ziet. flav Gok in de dagbladen komt deze ge- voelstoesfand tot uitdrukking. Zoo werpt cf) de Sunday Dispatch het lirht op de ern- siige gevaren, die boven de Engelsche regeeripg hangen en eischt, dat de meest w energiéko maatregelen worden getroffen om de leden der regeering te hesehermen rvu tegen iederen aanslag ew1 j)e he7etting van Boulogne door de Duitsche troepen heeft de onrust onder ne" de F.ngelsrhe hpvolking nog vergroot. ifCf'Ook de Engelsche bladen publiceeren een pe&imistLsche heoordeeling van den •pro' toestand De Daily Chronicle schrijft, dat Engeland zich voorbereiden moet op nog slechtere berichten dan die van de laatste dagen. Het blad merkt, verder op, dat het vraagstuk der verzorging dei- Geallieerden zeer ernstig is geworden. De Daily Mail schrijft letterlijk: „Thans klopt de vijand aan onze deur. Het be richt, dat de val van Boulogne meldde, heeft de natie als een knotsslag getrof fen." De militaire correspondenten van de Engelsche bladen beoordeelden Zaterdag den toestand als uiterst ernstig. Zoo schrijft de Daily Express, dat het geen zin heeft te beweren, dat slechts enkele Duitsche pantserwagens en gemotoriseer de eenheden het Kanaal hebben bereikt. Het is een feit, dat de Duitschers daar aangekomen zijn. Zoolang geen tegen offensief volgt, is het lot der Engelsche cn Belgische troepen zeer onzeker. De militaire correspondent van de Times schrijft: Het ergste bericht is de bekentenis, dat de Duitsche opmarsch in Montreuil niet opgehouden kon worden. Een verder gevaar steekt in het feit dat het den Duitschers gelukt is de Schelde over te steken. Deze nieuwe uitval, en de gelijktijdig ingezette opmarsch naar Calais moeten uiterst gevaarlijk worden eeaciit. Het zou een dwaling zijn. te groote verwachtingen te koesteren van een tegenaanval in het gebied van Atrecht en Kamerijk. (Inmiddels is het bericht gekomen van de bezetting van Calais door de Duitsche troepen). ROME, 26 Mei. (D.N.B.) Verschei dene' Italiaansche correspondenten, die zich aan het Westelijk front bevinden, hebben geconstateerd, dat onder de Bel gische bevolking de ontstemming je gens Engeland steeds grooter wordt, omdat de Engelschen nipts gedaan heb ben orn het land te steunen en omdat de Bntsche t'-oepen bij hun terugtocht alles hebben geplunderd. Men vraagt zich thans in België af. waarom de Franschen en Belgen zich laten slach ten. om te voorkomen dat Engeland den oorlog op eigen bode.n te voelen krijgt. Zeer verbitterd is men, dat het Engel sche expedilieleger eeist besloot te vechten, toen de Belgische strijdkrach ten aan de uiterste grens van de vp- dedigingsmogelijkheid waren gekomen. BERLIJN, 26 Mei (D.N.B.). Het opperbevel van de Duitsche weermacht deelt mede: Nadat de Duitsche troepen hun op marsch tot Grevelingen hadden voortgezet, is vandaag na feilen strijd ook Calais in Duitsche handen gevallen. REYNAUD EN CHURCHILL CONFEREEREN LONDEN, 26 Mei. (D.N.B.). Naar vernomen wordt heeft de Fransche minister-president, Rey- naud, vandaag een bezoek ge bracht aan Londen, waar hij besprekingen heeft gevoerd met Churchill en de andere leden van het Britsche oorlogskabinet. In den avond is Reynaud naar Parijs teruggekeerd. VERDEDIGINGSRAAD in de Vereenigde Staten Buitenlanders worden gecon troleerd; Amerikanen verlaten Europa WASHINGTON, 26 Mei (D.N.B.). Officieel wordt medegedeeld, dat pre sident Roosevelt heeft besloten op grond van een besluit van het Con gres van 1916 wederom een nationale verdedigingsraad op te richten, evenals in den Wereldoorlog het ge val is geweest, waarin naast leden van het kabinet ook v erfegenwoor- digers van de industrie zitting heb ben, ter coördinatie van de landsver dediging. Het ministerie van buitenlandsche za ken deelt mede, dat het Amerikaansche chip „President Roosevelt" op 1 Juni de haven van Gahvay in Ierland zal aan doen om de Amerikaansche burgers uit West-Europa en Engeland naar de Ver eenigde Staten terug te brengen. De subcommissie van de senaatscom missie voor juridische aangelegenheden heeft een wetsontwerp goedgekeurd, waarin bepaald wordt, dat van alle bui tenlanders, die in de Vereenigde Staten wonen, vingerafdrukken moeten worden genomen, terwijl zij tevens moeten wor den ingeschreven. Naar schatting wonen de Vereenigde Staten 3Yz millioen vreemdelingen. Voortdurend worden dezer dagen in de groote Italiaansche steden anti- Britsche betoogingen gehouden. Bo venstaande foto werd genomen tijdens een dergelijke demonstratie te Milaan. Zaterdag is de Nederlandsche weermacht voor de helft gedemobiliseerd. Bij vele Ncdcrlandsrhc stations was een groote drukte door het overstelpende aantal militairen, die huiswaarts togen. ROME, 26 Mei. (D.N.B.). De ge beurtenissen in Frankrijk hebben ook in Tunis, dat bij het uitbreken van den oorlog tot operatiegebied werd ver klaard, een reeks maatregelen tenge volge gehad. De militaire autoriteiten van het protectoraat Tunis hebben in allerijl een territoriale garde in 't leven geroepen, welke bestaat uit Fransche staatsburgers, voor zoover zij vrij zijn van militairen dienst, alsmede Tune- siërs. Arabieren en Joden. Verder is 's avonds en 's nachts eon verduistering gelast, gedurende welke geen wagens op straat mogen rijden. Na één uur 's middags zijn alle openbare gebouwen geslotpn. Alle wapens bij de wapenhandelaren zijn gerequireerd en de openbare gebouwen zijn door mili tairen bezet. In de koffiehuizen van de inboorlingen is muziek en radio verbo den. De Italiaansche bladen worden systematisch in beslag genomen en e«?n strenge censuur op de post is ingesteld. Om Tunis te verlaten, moet men be halve een pas ook een bewijs van den militairen bevelhebber van Algerië heb ben. BOEDAPEST, 26 Mei (D.X.B.). In de christelijk-nationale vereeni- ging heeft, minister-president Teleki een toespraak gehouden, waarin hij wees op de geweldige omwenteling, welke thans in Europa gaande is. Het is derhalve noodig, dat de na tionale krachten zich sterk concen- treeren. Teleki keerde zich vervol gens fel tegen de verspreiders van geruchten. De Duitsche gezant te Boedapest heeft Zaterdag den minister voor landbouw, graaf Michael Teleki, het grootkruis van de orde van den Duitschen adelaar overhandigd, dat hem door den Fiihrer LIMA, 26 Mei. (D.N.B.). De aardbeving, welke Peru Vrijdag heeft geteisterd was de hevigste sedert veertig jaar. Voor zoover men tot nu toe kan nagaan zijn meer dan 200 personen omgeko men en 4000 gewond. Duizenden huizen zijn vernield en in de hoofdstad heeft de bevolking voor een groot deel den nacht op straat doorgebracht. In den ochtend veroorzaakten nieuwe aardschokken een paniek. Alle winkels, bioscopen en theaters zijn gesloten. De materieele schade is \ooral in de hoofd stad en omgeving zeer groot, aangezien hier het centrum van de aardbeving lag. De verbindingen met het binnen land zijn than* gnotendceK weer her steld De minister «ad heeft besloten buitengewone m?.a'regalen te nemen tot hulp aan de tienduizenden dakloozcn. Nader meldt het D.N.B Terwijl de aardbeving, die Vrijdag Peru heeft ge teisterd, in de hoofdstad zelf geen ramp spoedige verwoestingen heeft aange richt, zijn de naburige steden Callao en Chorillos bifna geheel verwoest. Callao is voor twee-derde in een puinhoop veran derd. Op de pleinen cn in de parken huist de daklooze bevolking in tenten. Het aantal der slachtoffers van de aardbeving' is nog niet te over zien. Het stijgt van uur tot uur. Het aantal gewonden bedraagt meer dan 5.000. In Lima zelf is na de paniek, die door de aardbeving was ont staan, het normale leven reeds her vat. De winkels zijn voor een deel weer geopend. De regeering heeft besloten credieten voor den wederop bouw te verleenen en de teraarde bestelling der vele slachtoffers in het land op kosten van den staat te doen geschieden. Volgens de tot dusverre ontvangen mededeelingen hebben de overige pro vinciesteden slechts geringe schade be komen. De materieele schade in het ge- heele land loopt in de millioonen. Des kundige kringen verklaren, dat de aard beving. die in het Noorden tot Quayaquil haar uitwerking deed gevoelen, het ge volg was van een zeebeving van gewel digen omvang buiten de kustwateren van Peru en in verband stond met de recente orkanen, die boven Valparaiso hebben gewoed. De streek staat bekend als een dei- voornaamste aardbevings-gehieden ter wereld. De catastrophe van 16c? eischte 5.000 dooden en die \an 1746 bijna even veel. DUITSCHE SPORTLEIDER BIJ KONING BORIS VAN BULGARIJE SOFIA. 26 Mei (D.N.B.) Rijkssport- lejder von Tschammer und Osten is Zondag door koning Boris in audion tie ontvangen. is verleend uit erkentelijkheid van zijn groote verdiensten voor de verdieping van de Duitsch-Hongaarschc vriend schap. De vroegere Hongaarschc minis ter-president Imredy heeft een arti kel geschreven in de Giornale d'Italia, waarin hij verklaart, dat de nieuwe opbouw van Europa onmid dellijk voor de deur slaat. De eerste acte van deze geweldige geschied kundige omwenteling eindigde in den zomer van 1939, in het najaar van dat jaar begon dc tweede acte en thans staat men voor de derde acte, welker ontwikkeling niet twij felachtig is. Het drama kan slechts eindigen mot een volledigen nieuwen ophouw, welke niet alleen betrekking heeft op de poli tieke betrekkingen tuschcn de mogend heden, doch het einde boteekent van het liberalisme, dat men zoolang als demo cratie heeft betiteld, doch met welke gemeenplaats men thans niemand meer mee kan slcepen tot nieuwe daden. liet nieuwe ideaal heeft ziin uitdruk king gevonden in de nationaal-socialis- tisclie en fascistische revolutie. Beide elementen mpeten noodzakelijk pijlers voor een nieuwe orde in do wereld wor den. Zij hebben zich leiders gekozen, welke door de voorzienigheid zijn be stemd de dragers van hun aspiraties te zijn en krachten zijn gewekt, waarvan de materialisten geen denkbeeld had den. Na te hebben gewezen on de bewe ging tot vernieuwing in Hongarije schrijft Imredv, dat Hongarije de dyna miek van het i nalionaal-socialisme en het fascisme beier begrijpt, dan ieder ander land cn zirh derhalve heeft ge plaatst in de rij der as-mogendheden. Portugcesch Concordaat met het Vaticaan LISSABON, 26 Mei (D.N.B Minis- ter-president Salazar heeft gisteren in de buitengewone zitting van don Portugee- schen landdag gesproken over de afslui ting van het concordaat en het missie- verdra* met het Vaticaan. Daarbij wees hij er op, dat het afsluiten van het con cordaat in overeenstemming is met dc roeping van Portugal in de. wereld en met zijn essentieele historische richtlij nen De staat zal zirh er van onthouden met de kerk politiek te voeren, aanne- nende, dat ook de kerk zich er van zal onthouden politiek te voeren mei den staat. De landdag besloot na deze uiteen zetting het concordaat en het missiever drag te ratificeeren. BELGISCHE REGEERING IN ENGELAND LONDEN, 26 Mei (D.N.B Offi cieel wordt medegedeeld, dat thans, ook de Belgische miniiiter-president Pierlot fezamen met andere Belgi sche ministers te Londen is aange komen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1