stemming in Engeland ie-i net Hulp voor Belgische vluchtelingen Oproep aan de bevolking van Nederland Yp eren en Kemmel door Regeling civiel gezag DE EEMLANDER N; BERICHT het Duitsclie leger J^estormd LOSSE NUMMERS S CENT nderdag 30 Mei 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 38 e Jaargang No. 320 VOIfl Opwinding in de openbare meening groeit tot een paniek nl|eBritsche pers acht Diiitschen inval mogelijk iUTi Met bekwamen spoed wordt het ervoer van vrouwen en kinderen JJ)it Londen en de groote Engelsche adustrie-centra naar de Noorde- "pk© provincies voortgezet De aan- van de Engelsche hoofdstad is De Portugeesche vredespolitiek www uimm aam' wMtamB&sr.* R r m r+u-y* f Duitsche overheid heeft gedurende 8 a 10 dagen de beschikking noodig over Nederlandsche vrachtauto's Aanmelding en betaling geregeld Lt. Generaal Student bevorderd Weer post naar Oost-In clië en de Ver. Staten Maatregelen tegen sabotage in Roemenië Britsch-Fransche legers in een nauwe ruimte OOOoJ sAHEKSFOORTSCH DAGBLAD STRAM eferit >1RS ^?f|NHEMENTSPRIJb ier maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per t week (met gratis verzekering tegeD ongelukken) f 0.15 n [/£-nenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 47910 TELEFOON INTERC. 4620 ngi PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 rc*els 11,05 mcl inbe*riP van ccn bewijsnummer, - elke regel meer i 0.25. Liefdadigheids-advertcntien voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen 1.Bewijsnummer extra f 0.05 O Vlei. ïlvoorc] de gerc^ VOOR j gert 1 het J zijn] terufLONDEN, 29 Mei. (D.N.B.). ^n",ilds Dinsdagochtend weet men dev- Londen, dat het Britsche leger t meer te redden is. De Britsche ladruBring is niet meer in staat de tot "J een paniek groeiende opwin- Coflg in de openbare meening te raet liten. De massavlucht der bevol- n ïg uit de Zuidelijke kustgebie- len. Ji gaat onverminderd voort. Ge- de landstreken in het Zuiden ,odgrf lands zijn door de bevolking rlaten. V 2jjnh deze dagen volslagen veranderd, er Iele optimistische en op de overwin- Llde •jipg vertrouwende geest der eerste Oorlogsmaanden heeft plaats ge- vactgPHBwffia de: ^.naakt voor een sombere, hopelooze (temming. "p:;Jet Britsche oorlogskabinet is thans i an liu an ^rmanent bijeen. Voortdurend komen vanl Downingstreet ministers aan, en kider onderbreking voert Churchill pruiljpnderlijke? besprekingen met voor- parlementsleden en met de v."kbassadeurs van Frankrijk en de Staten. De sinds dagen bij- c:1 volkomen stagneerende verbindin/s de Fransche regeering wordt thans s,ecbts met de grootste moeite ge- ndhaafd. De Britsche regeering streeft thans rst naar een afspraak met Parijs, maatregelen genomen moeten genomen Sr den met het oog op den catastro- toestand. Volgens tot dusver nog et bevestigde geruchten zou tusschen mden en Parijs thans de noodzake- kheid eener capitulatie van de inge- oten Engelsche en Fransche legers be- p /j|»roken zijn. De stemming van do Londensche "g pers is als gevolg van de capitulatie »»van het Belgische leger uiterst som- ^ber. Bijna alle bladen wijzen op den v. kritieken toestand der Geallieerde troepen j in Noord-Frankrijk en IE' spreken 'van de mogelijkheid van n een Duitfechen inval in Engeland. Tevens publiceeren alle bladen een tp,! Dor het [Reuter-agentschap „uit offi- eele bron" verkregen overzicht van e ££n toestand, dat meer aan een laatste roet dan aan een appèl voor het Brit- ,i?he expeditieleger in Vlaanderen doet enken. In dit overzicht wordt gezegd, het voor het Britsche expeditiecorps g* ijna onmogelijk zal zijn, zijn verdedi ging opnieuw te organiseeren. teneinde ^et hoofd te bieden aan de aanvallen, retfie uit den nieuwen, door het wegval- ?n van de reeds gemelde divisies. pengekomen sector worden gedaan. m^De Evening Standard schrijft, dat het ik '.ieallieerde leger door het „verraad" en zeer zwaren slag hegft gekregen. >e toestand van de in België strijden- lijlje troepen was voordien zonder dit zwaar genoeg. Doch aan zulk een •fiogelijkheid heeft niemand gedacht, De Star merkt op, dat de ernst van h-en toestand niet meer verdoezeld kan •■orden. Engeland en Frankrijk staan eli'egenover den moeilijksten toestand in vtf'iun heele geschiedenis. Ook de Evening erojlews islvan meening. dat de capitula te vanlhet Belgische leger een zeer Avare slag voor dc zaak der Geallieer den is geweest. Men moet. indien eren gebeurt rekening houden met iel ware verliezen voor het Britsche ex itkheditierorps. De slag van Artois en in Picardie noet thans als verloren worden be- chouwd, zoo constateert de Daily Ex press, welk blad voortgaat: De Duit- schers hebben thans de volgende voor- deelen behaald: (1) Zij zijn meester van het belang rijkste Fransche industriegebied. (2) Zij bezitten vliegsteunpunten, die zeer dicht bij Engeland liggen, zoo dat hun bombardementsvliegtuigen door jachttoestellen kunnen worden be geleid. (3 Hun artillerie zal het Kanaal en den toegang tot de haven van Londen beheerschen. (4) De Duitschers bezitten buitenge woon belangrijke steunpunten in Noor wegen. van waar zij de blokkade dei Britsche Oostkust kunnen vervolledi gen. De correspondent van Dagens Nyheter meldt uit Londen, dat hij daar sedert het uitbreken van den oorlog nog nooit zoo vele bekom merde gezichten heeft gezien als na de capitulatie van België. Een poli tieke zuiveringsactie wordt in Engeland als waarschijnlijk be schouwd. In dit verband zouden vooral Chamberlain, maar ook Kingsley Wood en andere leden van het vorige kabinet als mede verant woordelijk voor do tot dusver ge voerde politiek verdwijnen. LISSABON, 29 Mei (D.N.B.). Ter gelegenheid van de inwijding van het nieuw gebouwde officierscasino heeft minister-president. Salazar, in zijn kwa liteit van minister van oorlog voor het officierscorps te Lissabon een rede ge houden, waarin hij o.a. het volgende zeide: „Wij hebben onvermoeid een vredes politiek gevolgd en hebben deze, dank zij de omzichtige pogingen, met onze plichten en hoogere belangen in over eenstemming weten te brengen. Het prestige, dat wij hierbij gewonnen en de vriendschappen, die wij gevormd hebben, heeft ons geholpen den oorlog verre van ons te houden. Onze wensch naar vrede en onze binnen- en buiten- landsche vredespolitiek ontheffen ons echter noch van de moreele, noch van de materieele zorg voor het leger en niemand kan ons beschuldigen, dat wij niet met al onze krachten in een dooi de omstandigheden veroorloofde mate ons program uitvoeren." xawfen üiiujsi;// WTMm Vw-'V'-vv'W Ie q v .'ii.' i i rfJii -v A>V -*>- t m De nieuwe Koopmansbeurs op den Coolsingel te Rotterdam is thans voor het eerst in gebruik genomen. Groote be drijvigheid heerschte in de enorme hal. O 'S-GRAVEXHAGE, 29 Mei. Ten be- hoeve van het vervoer en de verzorging in België van vluchtelingen enz. heeft de Duitsche overheid gedurende 8 a 10 dagen de beschikking noodig over een aantal vrachtauto's met een totaal laad vermogen van 12.000 ton. Houders van vrachtauto's, met uitzondering van de genen, die in het bezit zijn van een ont heffing voor het verbruik van benzine of dieselolie, woonachtig in gemeenten met 20.000 of meer inwoners behalve Rotterdam moeten zich melden op een door den burgemeester aan te wij zen plaats en tijd. Houders in andere gemeenten, die voor levering van hun vrachtauto in aanmerking willen ko men, kunnen zich vervoegen in de dichtstbijzijnde groote gemeente. De vrachtauto's zullen door de Duit sche overheid worden gekocht tegen een door Nederlandsche schatters vast te QP 14 Mei heeft de vroegere Nederlandsche regeering zich naar Engeland be geven en het Nederlandsche volk aan zijn eigen lot overgelaten. Onder den invloed der Duitsche wapens en beseffend dat een verdere tegenstand volkomen nutteloos zou zijn, heeft de opperbevelhebber der Nederlandsche troepen te land en ter zee nog denzelfden dag besloten, aan de geheele Nederlandsche weermacht het hevel te geven, den strijd te staken en de wapens neer te leggen. Met dit voor een soldaat zwaar besluit heeft de opperbevelhebber der Neder landsche troepen een hooge mate van inzicht in den werkelijken militairen toe stand bewezen. Hij heeft ten volle beseft dat ieder uur van voortzetting van dezen onzinnigen strijd voor zijne troepen en zijn bevolking slechts ontzettende bloedoffers zou brengen en in dit geval steden en dorpen aan een totale vernieling prijsgegeven waren. Toch zou dit aan het feit van een Duitsche overwinning niet het minste hebben veranderd. Toen de vroegere Nederlandsche regeering door haar conspiraties met Enge land en Frankrijk den strijd tegen Duitschland teweeg gebracht heeft en zoo ioende tegen een weermacht, wier kracht door de voorafgaande gebeurtenissen bewezen was, heeft zij van begin af onverantwoordelijk gehandeld. Had de vroe gere regeering niet geluisterd naar Engelsche raadgevingen, maar een werke lijke neutraliteit bewaard, dan zouden alle nu gebrachte offers van goed en bloed onnoodig geweest zijn. Nu de wapens neergelegd zijn, is de Nederlandsche bevolking in staat, haar vreedzamer! arbeid te hervatten. Ieder wordt verzocht, na deze verschrikkelijke dagen, rot zijn gewone werk terug te keeren. Maar een ieder trede ook op tegen zulke gewetenlooze elementen, die voort durend door passieven weerstand of door actieve daden, onrust stichten, en daar door den voortgang van het burgerlijk leven, de openbare rust en de orde willen verstoren. Volgens het bevel van den Führer zal de Duitsche weermacht haar best doen, om aan ieder het lot der bezetting zoo dragelijk mogelijk te maken. Zij zal leven en eigendom der bevolking tegen alle vijandelijke aanvallen beschermen en de vredelievende elementen zooveel mogelijk steunen. Daartegenover zal de Duitsche weermacht ieder vernietigen, die rust en vrede stoort. DE MILITAIRE BEVELHEBBER IN NEDERLAND. 6tellen bedrag met de verplichting voor de houders om hun vrachtauto's terug te koopen tegen een door dezelfde schat ters te bepalen waarde. De taxatie ge schiedt op ba6is van de handelswaarde bij niet-geforceerden verkoop op 9 Mei 1940. De vrachtwagens moeten voorzien zijn van de bijbehoorende schotten, tou wen, enz. Bovendien zal bij teruglevering een door de schatters vast te stellen vergoe ding worden betaald evenredig aan den tijdsduur tusschen koop en terugkoop cn verbandhoudende met de netto op brengst, die met de vrachtauto verkre gen had kunnen worden. De burgemees ters van bedoelde gemeenten wijzen elk 2 schatters aan. De schatters ontvangen van de Duitsche overheid een vergoe ding van 20 gulden per, dag. Chauffeurs, die in aanmerking willen komen voor de besturing der vracht auto's, moeten zich melden bij de ar beidsbeurs of bij den burgemeester van de plaats hunner inwoning: zij zullen zich in België niet in het oorlogsgebied behoeven te begeven. Zij ontvangen per dag een vergoeding van 12 Reichsmarltf vermeerderd met 50 procent voorzoover zij zich Zuidelijker dan Brussel moeten bevinden. De Duitsche overheid zorgt voor de verzekering der chauffeurs-. BERLIJN, 29 Mei (D.N.B.). Wegens uitnemende dapperheid bij een met succes ten uitvoer gelegd, voor het ver loop van den oorlog beslissend wapen feit is luitenant-generaal Student, com mandant van een valschermdivisie, be vorderd tot generaal der vliegers. Gene raal Student is. zooals indertijd is medegedeeld, bij den strijd in Neder land zwaar gewond. Hij is- door den Führer onderscheiden met het ridder kruis van het IJzeren Kruis. EVACUATIE-NOOD IN GIBRALTAR MADRID, 29 Mei CD.N.B.) In het officieels orgaan van Gibraltar wordt bekend gemaakt, dat er een comité ge vormd is, dat tot taak heeft verlichting te brengen in den noodtoestand van de gezinnen, die door het bevel tot ontrui ming zijn getroffen. Voor de achterblij- venden zal, volgens genoemd orgaan, een soort gemeenschappelijke keuken worden opgericht. Krachtens een veror dening heeft de vestingcommandant van Gibraltar alle mannen van 17 tot 45 jaar oud opseroepen om zich te mel den als vrijwilligers voor de verdedi ging. Het vierde vluchtelingentrans- port. dat reeds is samengesteld, zal Don derdag Gibraltar verlaten. kunnen thans weer brieven en brief kaarten worden verzonden naar Duitschland, Ned. Oost-Indië en de Ver. Staten. Aangeteekende stukken zijn niet toegelaten. Er zijn geen beperkingen ten aanzien van het taalgebruik. .Wij verzoeken onzen adver teerders er rekening mede te willen houden, dat voortaan in alle ons ter plaatsing aange boden annonces naam en adres van den inzender dienen voor te komen. Advertentiën onder nummer worden door ons niet meer aan genomen. DIRECTIE AMERSFOORTSCH DAGBLAD BOEKAREST, 29 Mei. (D.N'.B.)' Het ministerie van defensie en het ministe rie van binnenlandsche zaken hebben nieuwe strenge maatregelen genomen om daden van sabotage in het Roe-« meensche petroleumgehied te verhin* deren. Vreemdelingen mogen dit gebied niet betreden en er niet doorhéén rei zen. Vreemdelingen, dio zich in hc€ petroleumgehied bevinden, mogen daar alleen verblijven met een speciale ver gunning. De straffen tegen het voor aanstaande personeel der petroioumon- dernemingen, dat voor de verhindering van daden van sabotage verantwoorde lijk is, worden verschcrot. Particulie ren in het petroleumgehied mogen geen wapenen meer bezitten. De in de petro- leumondernemingen werkzame Roe- meensche ingenieurs kunnen door de militaire overheid voor dienstverrich tingen worden opgeroepen. STOOMMAALDERIJ IN JOEGO SLAVIË AFGEBRAND BELGRADO, 29 Mei. (D N B In het Noordelijk deel van het banaat is de grootste stoommaaldcrij van Joego slavië, die een dagelijksche productie van tien wagens meel had, tot op den grond afgebrand. De brand is ontstaan door het heetloopen van een machine. RINGEN GELEGD OM TEGENSTANDERS BERLIJN, 29 Mei. (D.N.B.). Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend: In den voortgaanden aanval tot vernieti ging van het Engelsche leger heb ben onze troepen Yperen en Kem mel bestormd. Het frontbericht van het D.N.B. luidt als volgt: Uit het nu reeds sedert dagen fel omstreden Vlaam- sche gevechtsgebied snijden de Duitsche troepen door voortdurend door het luchtwapen nadrukkelijk ondersteunde aanvallen brok na brok weg. In een zeer nauwe ruim te tezamen gedrongen, staat de te genstander thans voor de keus zich over te geven of dood te bloeden in nutteloozen tegenstand. Door een vastbesloten doorbraak uit het Oosten en Westen naar Rijssel werd rondom een deel van den tegenstander ten Zuiden van deze belangrijkste stad in Noord-Frankrijk een ring gelegd. Op een gebied van ongeveer 20 K.M. in het vierkant zijn hier hoofdzakelijk Fran sche troepen ingesloten. Op andere punten werden soortge lijke. omsingelingen tot. stand gebracht. Er blijft van de tot. dusverre ter be schikking staande gevechtsruimte der Franschen en Engelscben alleen nog het gebied over ten Noorden van Rijs sel tot. aan de kust. Het is één groot slagveld, dat van alle kanten door de Duitsche artillerie wordt bestreken. Op bet oogenblik wordt nog fel gestreden. Onbekend met den waren toestand ge- looven enkele troependeelen van den tegenstander nog, dat zij een „terug tocht" moeten dekken. Maar ook slecht vliegweer kan hen niet helpen hun lot te ondergaan. Door een snellen opmarsch in Noord-Vlaanderen kwamen de Duitsche troepen tot aan den IJzer in de richting van Duinkerken. Op de breedste plaats had het door den vijand nog bezette ge bied een lengte van ongeveer 40 K.M., toen de berichten voor het legerbericht vap heden gesloten werden. Intusschen is de afsnoering van den vijand voort gezet. Duinkerken ligt onder het vuur van de Duitsche zware artillerie, afge zien van de effecten der Duitsche bom menwerpers. De haveninstallatie is ver nield, een ontwijken via het Kanaal Van daar uit in noemenswaardicen om vang is niet meer mogelijk. Duitsche vliegtuigen en snelle booten houden daar de wacht. 's-GRAVENHAGE, 29 Mei. Mét ingang van heden is het hoog ste gezag in civiele zaken in het bezette gebied van Nederland uitsluitend op den Rijkscommissaris overgegaan In verband hier mede werden de secretarissen-generaal der departementen heden door den Rijkscommissaris Rijksminister Seyss-lnquart in zijn ambtsgebouw ontvangen. De Rijkscommissaris zette hun uiteen, welke opdracht hij van den Führer heeft ontvangen en verzocht hun medewerking. De secretaris sen-generaal hebben met toestemming van den Nederlandschen opperbevelhebber van land- en zeemacht, generaal Winkelman, hun medewerking toegezegd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1