Men zegt, dat maar is het waar Nog steeds felle strijd om Duinkerken Corsica, Tunis, Gibraltar en Suez DAT ZIJN, VOLGENS ANSALDO, DE EEMLANDER Klaarheid rijk| gewenscht B een deel van ons volk. Fotografeeren ld Maandag 3 Juni 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 38e Jaargang No. 323 r Herstellingswerk tusschen prikkeldraad Het Duitsche legerbericht DE ZWAAR VERSTERKTE STAD BERGUES WERD INGENOMEN DOOR DUITSCHE TROEPEN LUCHTAANVALLEN Churchill legt morgen een verklaring af DE ITALIAANSCHE OORLOGSDOELEN „MOBILISATIE IS IN VOLLEN GANG" Haven van Marseille gebombardeerd DE VERDUISTERING rAMERSFÖORlSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS ier 3 maanden voor Amersfoort !-95! P« maand 0.65; per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 HIJS OEI IOIUIENIIEN van 1—4 regels i 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, - elke regel meer f 0.25. Liefdadighcids-advertenticn voor do helft van den prijs. Kleine Advcrtenticn „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 -W(I_ eren. P du >rdei idien s in: schil de ninj» nB it m ?ereii alscfc? rui! i| ?eeru| ïen' H TOEN, een aantal weken van® Bi? geleden, de Duitsche r onJ&oot en de Duitsche troepen Noor- h< wegen bezetten, ging er een roep naf van .verraad' door de wereld. Noor- ?1pfwegen, heette het, was het slacht- q Z!| offer geworden van N o o r s c h ver- locti.raad. Noorwegen's nationale eer 301 dreigde een gevoeligen knak te on- pBergaanl De Noorsche minister van Buitenlandsche Zaken, Koht, die ikDzich na de Duitsche bezetting van ns zijn land in Londen bevond, heeft '0IJ toen in eene in de Engelsche hoofd- ystad gehouden redevoering ver- il 0Jiklaard, dat hij over geen enkele be trouwbare informatie beschikte, die ook maar een grond van waarheid slut aan de beschuldigingen van verraad (r verleende. Wij hebben destijds in iolidBen hoofdartikel1) gewezen op den tod? uitstekenden dienst, dien Koht door hèt uitspreken van hoogerbedoelde ^redevoering zijn volk bewezen heeft. Verraders, aldus betoogden eer Jij *oen onéeveer' zijn cen ver" e ai schijnsel van alle tijden en alle vol- keren. Het Noorsche volk af te schilderen als eene natie, die bij uit zo:: stek verraders in grooten getale zou n r hebben (voortgebracht, beteekent )UW echter een blaam op het Noorsche eeJj volk en op de Noorsche eer, die zich aIe niet rijmt met de gevoelens van ach- ting" en sympathie, welke het Noor sche volk vrijwel alom ter wereld INC geniet. Koht heeft het gevaar van 'die beschuldigingen van verraad in? terstond begrepen en dienovereen- eerkomstig gesproken, ine ijl ''ïïiV van doorwegen gold, geldt in min of meer dezelfde mate van Nederland. Toen de Duitsche ^legers Nederland binnenmarcheer- [r(!iden, hoorde men zoowel in Neder- scs land alsj buiten onze grenzen den ^'roep .verraad'. Een stroom van ge- Uruchten brak zich baan. De ver- :;Wraadspsychose maakte zich meester van een :deel van ons volk. De zon- VG derlingste geruchten deden de ron de. ,Men' wist dit, ,men' wist dat. Hu Opperofficieren en leiders van Jlüéroote nationale ondernemingen ff,i-zouden zijn gefusilleerd. Bruggen n jzouden, in strijd met stellig gegeven orders, niet zijn opgeblazen. Acht- oj bare Nederlanders werden met den •J vinger nagewezen. Officieren en !rjmagistraten stonden bloot aan er- sdnjgerlijke verdachtmaking. Rustige ..iburgers stonden bloot aan grove be- j, jegeningen. Kortom de oud-vader- f^llandsche nuchterheid was bij een deel van ons volk ver te zoeken. Want terwijl de telefoons gons den van geruchten, door al dan niet goed-meenende burgers ,ter kennis' van vrienden of van de pers ge bracht»1 terwijl de officieele instan ties werden lastig gevallen met de meest zonderlinge praatjes, vocht een ander deel van ons volk een strijd op leven en dood met een dapperen, vastberaden, materieel veel sterkeren tegenstander. De strijd aan het front is met eere ge streden en met eere gestaakt. Zij, die beseften, wat het beteekent om onder liet moordend vuur van ge schut en mitrailleurs een kasemat, een brpggchoofd of een fort te moe ten .houden'; zij, die beseften, wat het voor een officier en een soldaat beteekent om dag en nacht den dood in de oogen te zien, hebben aan de .geruchten- en verraadspsy- chose' 'geen deel gehad. Wijl zij be seften, dat al die geruchten afge zien nog van hun fantastischen in houd in hooge mate ondermij nend konden werken op de ge- vechtswaarde van ons leger en op het moreel der burgerbevolking. Bovendien, zoo niet bovenal, wijl zij beseften, dat de stroom van geruchten en van ,verraad'-verha- len aan de eer van het Nederland- sche volk en aan het nationale fat soen in hooge mate afbreuk deed. Buiten onze grenzen heeft men hier en daar .dankbaar' gebruik gemaakt van de geruchten, die in de oorlogs dagen in ons vaderland de ronde deden. I ET is hoogste tijd, dat aan de ,verraad'-geruchten definitief een einde komt. Reeds heeft de op perbevelhebber van Land- en Zee macht in eene verklaring te kennen gegeven, dat hem geen enke b e w ij s van verraad bekend was geworden. Uit deze formuleering mag men afleiden, dat de betreffen de geruchten en verhalen voorwerp van ernstig onderzoek zijn geweest of, waarschijnlijk, nog zijn. Wij ver trouwen, dat de met dit onderzoek belaste- instanties zooveel doenlijk spoed zullen betrachten met haar nasporingen zoowel als met het be kend geven van de resultaten van dit onderzoek. En zulks zonder aan zien des persoons. Verraad is, zoo als wij reeds schreven, een ver schijnsel van alle tijden en alle volkeren. Het is dus denkbaar, dat ook in den jongsten Duitsch- Nederlandschen strijd het element verraad naar voren is gekomen. Doch het is een zaak van nationale eer, van nationaal belang en van nationale eendracht, dat zoo spoe dig mogelijk definitief en officieel bekend wordt gegeven of er ver raad is geweest, en zoo ja, waar, wanneer, in welken omvang en door wien het gepleegd is. De eer des vaderlands en de een dracht der natie zijn in het geding! ERUCHTEN hallucineeren de massa en kunnen haar, in cri- tieke uren, tot onverantwoordelijke, ja tot bloedige bedrijven brengen. Het is derhalve een overheidsplicht van de eerste orde om klaarheid te brengen ter zake van de vele ge ruchten, beschuldigingen en sensa- tioneele verhalen, die nogsteeds de ronde doen. Gelijk het een bur gerplicht van de hoogste orde is om voorloopig tot tijd en wijle de noodzakelijke klaarheid zal zijn ge schapen alles in het werk te stel len om den geruchtenstroom in te dammen. Het Nederlandsche volk heeft zich, door de eeuwen heen, onderscheiden in zijn strijd tegen het water. Zou het thans falen in zijn strijd tegen geruchtenstroo- men? Het gaat om de eer van ons volk, om de eer, vooral, van ons leger en van ons officierscorps. Het gaat bovendien om de eendracht der natie. En de eendracht des volks is onder de huidige omstandigheden een goed van zoo onmetelijk hooge waarde, een goed van zóó hooge orde, dat zij ten aanzien van verha len en geruchten den zwijgplicht tot een gebiedenden nationalen plicht maakt. En wij kunnen zwijgen, omdat wij weten, dat de Nederlandsche militaire en iusti- tieele autoriteiten te juister tijd zul len optreden en straffen, indien er werkelijk verraad is gepleegd. Tot dien tijd ont- houde de goede vaderlander zich van geruchten, die wijl onbewe zen en voor den naprater onbewijs baar somwijlen het karakter van laster aannemen. Aan een ,o n- gewaoenden burgeroor log' heeft het Neder landsche volk thans minder dan ooit en min der dan aan wat ook be hoefte. U Zie het hoofdartikel in het avondblad van 7 Mei 1940. NIEUWE FINSCHE GEZANT TE BERLIJN BERLIJN, (D.N.B.) De nieuwe Fin- sclie gezant Toivo Mikael Kivimaeki is Zaterdagmiddag te Berliin aangekomen, waar hii namens den rijksminister van buitenlandsche zaken werd verwelkomd door den plaatsvervangenden chef van het protocol, legatieraad Von Halem. Dc vernieling van bruggen had ook hel verbreken van de electricitcitsvoor- ziening op verschillende plaatsen in ons land tengevolge. Herstellingswerk te midden van prikkel draadversperringen. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 3 Juni (D.N.B.) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: De aanval tegen Duinkerken vanuit het westen, het zuiden en het oosten maakt langzaam vorderingen. Het moeilijke met tal van grep pels doortrokken en overstroomde terrein bemoeilijkt de operatics. Niettemin gelukte het, in samenwerking met het luchtwapcn, in de zwaar versterkte stad Bergues binnen te dringen. De gcheele nog in het bezit van den vijand zijnde sector rondom Duinkerken ligt voort durend onder vuur van zware artillerie. Ook eenheden gevechtsvlieg tuigen en Stuka's zetten op 2 Juni hun aanvallen op Duinkerken voort. Daarbij werden twee torpedojagers, een patrouille-vaartuig en een koopvaardijschip van 5.000 ton tot zinken gebracht. Voorts een oor logsbodem, twee torpedojagers en tien koopvaardijschepen door bom- treffers beschadigd. VOORTS breidden zich de aanvallen van het luchtwapen uit tot in het Rhone-dal en Mar seille. Voor onze aan weerskanten van Forbach optrekkende troepen is de vijand geweken naar de Magi- not-linie, waarbij gevangenen, wa pens en oorlogstuig in onze han den vielen. De tijdens den grooten vernietigenden slag in Vlaanderen en in Artois krijgsgevangenen ge maakte Engelschen en Franschen hebben volgens de voorloopige gegevens het aantal van 330.000 bereikt. De zware strijd van onze berg- jagers en aan land gezette scheepsbemanningen in het berg- terrein rondom Narvik tegen een geweldige meerderheid duurt voort. In het Noorden van Noor wegen werden op 1 Juni de zen der en het zendgebouw te Vadsoe door bommen verwoest. Een vij andelijk koopvaardijschip werd aan den Westelijken uitgang van de Lofotcn-fjord tot zinken ge bracht. In den nacht op 3 Juni zette de vijand zijn luchtaanvallen op niet- militaire objecten in West- en Zuidwest Duitschiand voort, zon der noemenswaardige schade aan te richten. De totale verliezen van den vijand in de lucht bedroegen gisteren 59 vliegtuigen. Daarvan werden er 27 in luchtgevechten en 10 door luchtdoelgeschut neerge haald. De rest werd op den grond vernield. Vijftien eigen vliegtui gen worden vermist. LONDEN, 3 Juni. (Reuter). De par lementaire correspondent van Reuter schrijft, dat de minister-president mor gen in het Lagerhuis een verklaring zal afleggen over de oorlogvoering. Men hoopt, dat hij een volledig verslag zal kunnen geven van den aftocht der ge allieerde troepen uit Vlaanderen, cn dot hij iets zal kunnen mededeelen over de Vrijdag j.l. gehouden vergadering van den oppersten oorlogsraad. ROME, 3 Juni. (D.N.B.). De bekende journalist en overzicht schrijver van den buitcnlandschcn politiekcn toestand, directeur van de met het ministerie van Buiten landsche Zaken in nauw contact staande Telegrafo, Ansaldo, heeft in een radiotoespraak tot het Ita liaansche leger als Italiaansche oorlogsdoelen genoemd: Corsica, Tunis, Gibraltar en Suez. Iedereen weet, zoo verklaarde Ansal do, hoe de Italianen sedert meer dan vijftig jaar in Tunis behandeld worden. Gibraltar is een vesting in handen der Engelschen. Suez vormt een nauwe pas, voor het passeeren waarvan een hoog bedrag moet worden betaald. Corsica, Tunis, Gibraltar en Suez zijn contrólc- steunpüntcn tegen de Italiaansche on afhankelijkheid. Deze steunpunten, deze misbruiken en inbreuken moeten ver dwijnen, m.a.w. Italië moet zijn recht cn vrijheid in de Middellandsche Zee verkrijgen. Dat moet Italië met eigen middelen en eigen overwinningen he reiken. Het. zou dwaas zijn erop te wil len wachten, dat deze aanspraken ons door den hemel in den schoot worden geworpen. In zijn toespraak spmk Ansaldo over de voorbereidingen van Italië, die in de laatste week zeer intensief zijn gewor den. De voorbereirtingswerkzaamheden bevinden zich in de laats-te phase, dc mobilisatie is in vollen gang. Toch be treft het hier geen overijlde tnobilisatie doch een in alle rust uitgevoerde ar beid, waarbij het aantal troepen steeds grooter worcit. Het wachtwoord van den Duce: ge looven, gehoorzamen en strijden, is door deze, in alle stilte verrichte mobilisatie, een feit geworden. Het geheim van deze mobilisatie ie het volle vertrouwen op den Duce. Dit vertrouwen sluit echter niet uit., dat iedere Italiaan afzonderlijk ook de re den moet kennen, die Italië op het oogenblik leidt en waarom de Duce het bevel tot den opmarsch zou kunnen ge ven. Een volk als het Italiaansche kan met zijn energie, niet buiten een groot conflict blijven, waaraan alle Europec- sche groote mogendheden deelnemen en die over het lot van Europa beslissen. Indien Italië zich afzijdig zou willen houden, dan zou 't zich daardoor, op on herroepelijke wijze diskwalificeren. Italië moet alleen reeds om bestaansre denen handelen cn dat beteekent, strij den. Dat is de moreele reden van de Italiaansche houding. Terwijl de tweede reden moet zijn, uu van Italië op de zee. zijn, do onafhankelijkheid p de zee. Savoye Te Milaan, is volgens het D.N.B in dg „School voor fascistisch geloof", een reeks voordrachten gehouden over Sa- vo\e, uit welk land het. Italiaansche ko ninklijke huis stamt. De Savoyardische legionaris cn fascistische strijder Mas simo Escard behandelde den oorsprong er dc roemrijke geschiedenis van hei Italiaansche koninklijke buis, evenals dc geographiscbe problemen van Savo.ve, die in het licht der historie en der tra ditie moeten worden beschouwd. Uit dit gezichtspunt kan liet imperiale Italië, zoo zette de spreker uiloen, niet meer toestaan, dat Savoye langer onder de historisch en politiek niet te. rechtvaar digen slavernij van vreemde overheer- selling blijft. Bij do voordracht waren behalve de president van de „School voor fascis tisch geloof", Vito Mussolini, dc neef van den Duce en directeur van den Po- polo d Italia, henevens talrijke persoon lijkheden van het politieke leven en der fascistische partij van Milaan aanwe zig. Italië's tusschenkomst De motie van de fascistische partij neemt volgens een D VB. bericht uit Home in de Italiaansche ochtendbladen de voornaamste plaats in en is opge maakt op een wijze, waaruit duidelijk het belang blijkt, dat in politieke krin gen hieraan wordt gehecht. De Parij- sche correspondent van de Giornale d Italia schrijft, dat het besluit, dat in de late avonduren in Parijw bekend werd, beschouwd wordt als een nieuw bewijs van de aanstaande Italiaansche tusschenkomst. Velen zien daarin reeds de eerste officieele vijandelijke daad te genover dc Westelijke mogendheden. Men krijgt den indruk, dat vele zorgen, die de Franschc pers tot dusver probeer de te verbergen, thans openlijk in poli tieke kringen van de Franschc hoofd stad zijn te bespeuren. Als de soldaten hun kwartieren opruimen daan, wordt buiten het Het hooi. dat als bed heeft dienst ge- raam gedeponeerd. 's-GRAVENHAGE, 3 Juni. Vanwege den Duitschen militairen bevelhebber hier te lande wordt nog eens het vol gende ter algemeene kennis gebracht. Zonder itifdirukkelijke toestemming van de Duitsche militaire autoriteiten is hef. niet toegestaan: 1. Opnamen te maken van militaire werken en werktuigen van de Duitsche weermacht, 2. Opnamen van de Duitsche weer macht, zoowel als afbeeldingen van door krijgshandelingen verwoeste steden, dor pen, vlekken, bruggen, enz., te verkoo- pen, te verspreiden of op andere wijze in omloop te brengen. Deze maatregel is van toepassing op ieder, die zich met het maken van op namen in welken vorm ook bezig houdt, en beperkt zich bijgevolg niet tot foto grafen, persfotografen, of instellingen. Het frontbericht van D.N.B. van 2 Juni luidt o.m. als volgt: IVfADAT onlangs een reeks militaire vliegvelden aan de Oostkust van En geland gebombardeerd werden, zijn bin nen dc verstrekkende werkingssfeer der Duitsche luchtmacht thans ook militaire doelwitten in Zuid-Frankrijk door bom bardementsvliegtuigen aangevallen. Voor het eerst is de vooral voor den Franschen aanvoer buitenge woon belangrijke haven van Mar seille betrokken in de onderne mingen van de Duitsche lucht macht, die thans van Noord- Noorwegen tot de Middellandsche Zee reiken. Ook de belangrijkste spoorwegverbindingen tusschen Noord- en Zuid-Frankrijk zijn met succes aangevallen. Voor de eerste maal hebben ge vechtsgroepen van het luchtwapen de haven van Marseilles aangevallen en daar twee groote koopvaardij schepen met homtreffers in brand gestoken. Het spoorwegtraject Lyon- Marseilles werd op verscheidene plaatsen door bomtreffers bescha digd. Zonsondergang 21.55 uur. Zonsopgang 5.21 uur. (Zooals men weet is iedereen ver plicht tusschen zonsondergang en zonsopkomst te verduisteren.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1