Nieuwe aanvallen op een breed front PARIJS STAAT OP HET SPEL DE EEMLANDER Hoe Le Havre estookt werd Tand om tand" Tegen Amerika'? deelneming aan den oorlog De in Ned.-Indië geïnterneerde Duitschers Fransch kabinet gewijzigd Donderdag 6 Juni 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 38e Jaargang No. 326 HET DUITSCHE FRONTBERICHT De Duitschers stuitten uitsluitend op Fransche troepen en niet op Engelsche Postverkeer tot geheel neutraal Europa uitgebreid I 's-GRAVENHAGE. 6 Juni. Met ingang van Vrijdag 7 Juni a.s. kan weder briefpost, d.w.z. alleen gewo ne brh n e briefkaarten, worden totafgegeven met bestemming voor het ge' eele neutrale Europa met inhegrio van Noorwegen. Busdiensten van de Ned. Spoorwegen De eerste Duitsche successen FRANSCHE PERS OVER DEN NIEUWEN SLAG De Duitsche verliezen Overstroomingen in Nebraska Amerikaansche politie in Fransche concessie? DE VERDUISTERING AMERSFOORTSGH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS ->er 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per tm week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15 Binnenland tranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 PRIJS DU ADVUKNTIEN van 1—4 regels 1 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, i. elke regel meer f 0.25. Liefdadigbeids-advertenticn voor de helft van den prijs. Kleine Advertcnticn „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 I BERLIJN, 5 Juni. (D.N.B.) Het frontbericht van het D.N.B luidt als volgt: Op den dag na de verovering van Duinkerken, waar bij opmerkelijkerwijze slechts Franschen, maar geen Engelschen meer gevangen werden genomen, zijn volgens het legerbericht van 5 Juni, nieuwe aanvalsoperaties uit het tot dusverre bestaande afweerfront begonnen. De aanval werd op een breed front ondernomen en stuitte uitsluitend op Fransche formaties. Daarmede is het bewijs geleverd, dat het den Duitschen strijdkrachten in een tijdsbestek van minder dan vier weken gelukt is het Britsche expeditieleger te vernietigen en de laatste Engelschen van het vasteland te verdrijven. Het Fransche leger strijdt alleen. De in het legerbericht vermelde aan- van [Junkers-Sturzkampf-vliegtuigen op de ten Zuiden van Abbeville samenge trokken vijandelijke troepen heeft op nieuw de superioriteit van het Duitsche luchtwapen bewezen, zelfs tegenover de sterkste strijdmiddelen op den grond van den tegenstander. De Duitsche Sturzkampfvliegfuigen vielen ook Fran sche pantsreformaties aan. die door de goedgerichte bommen volkomen huiten gevecht werden gesteld. Een bom viel tu6sr!ifn drie dicht naast elkander rij dende Fransche Pantserwagens, van wie 2 terstond bleven liggen en niet meer tot beweging konden worden gebracht, ter wijl 1de derde tank uitbrandcTe. Behalve de verwoesting in de gelederen van den tegenstander was de bereikte buitenge wone moreele uitwerking goed te zien In panische vlucht verlieten bemannin gen van gevechtswagens hun voertui gen en ook andere groepen van den tegenstander weiden dour het optreden van de Duitsche Stuka's uiteengeslagen. Met den aanval van Duitsche gerechts vliegtuigen op de haveninstallaties van Le Havre heeft het luchtwapen de be langrijkste Noord Fransche haven aan den Mlantischen Oceaan getroffen. Via Le Havre loopt het grootste deel van den Engelschen steenkoolimport naar Frankrijk. Ook als plaats voor de over lading van petroleum is Le Havre voor de Fransche economie van militaire be- teekenis. De aanval der Duitsche ge vechtsvliegtuigen op Le Havre geschied de in den nacht van 4 op 5 Juni. Uit talrijke branden, die door dp neerge worpen Duitsche bommen werden ver oorzaakt, bleek het treffende succes van den aanval. Bii het licht der bran den kon worden geconstateerd, dat de haveninstallaties van Le Havre klaar blijkelijk onder den indruk van de Duitsche bezetting der Kanaalkust slechts zwak bezet waren en een bui tengewoon gering scheepsverkeer ver toonden. Uitgesloten is dus postverzending naar Engeland, naar Frankrijk en voorloopi Ooi. naar België en Luxem burg Aangeteek ide correspondentie en waarde-brieven ziin niet toegelaten. Er wordt nog eens met nadruk on ge wezen. dat het tarief voor het geheele buitenlandsche postverkeer, en óók voor Indië bedraagt: voor brieven 12.5 cent voor de eerste 20 gram en 7,5 cent voor elke volgende 20 gram en voor briefkaarten 7.5 cent. Tusschen Arnhem-station en Nijme gen station rijdt de Geldersche Tram in aansluiting op de treinen. Plaatsbewij zen der Nederlandsche Spoorwegen, c >k abonnementskaarten, behalve die voor het lokaalverkeer Arnhem-Nijme- gen en omgekeerd, ziin in deze bussen zonder bijbetaling geldig. De veerkosten zijn voor rekening van de reizigers, v' Ook rijdt een bus tusschen Meppel en brug Smildervaart. alsmede tusschen Waardenburg en Den Bosch, waarvoor hetzelfde geldt. VOORZORGSMAATREGELEN OP MALTA MALTA. 6 Juni. (Reuter). Hier zijn nieuwe voorzorgsmaatregelen genomen. Vrouwen van Duitsche nationaliteit zijn geïnterneerd. bij het nieuwe offensief Stralenkrans van de Weygand- linie geknakt, aldus de Berlijnsche pers BERLIJN. 6 Juni. (D.N.B.) „De Somme overgestoken". „De Weygand- linie op verscheidene plaatsen doorbro ken". Onder deze opschriften brengt de Duitsche pers de door het opperbevel gemelde eerste successen der Duitsche legers, die Woensdagmorgen op een breed front tot den aanval tegen het Fransche leger zijn overgegaan. Sinds den dag. waarop generaal Gamelin moest heengaan omdat de Duitsche nijptaner de drie Fransche elitie-legers in Vlaanderen tezamen met het Britsche expcditielegpr dreigde te verstikken, 7.00 schrijft de Deutsche Allgemeine Zei- tung, is deze Wevgand-linie de stille hoop van den vijand geworden Van haar werd sinds dagen steeds weer als front van weerstand gp^proken. welke de strategie van generaal Wevgand als verdedigende muur voor Parijn had op- gpslagen. De Duitsche legers hebben haar stralenkrans reeds eenige uren. nadat zij den aanval hierop geopend hebben, geknakt. REYNAUD BERAADSLAAGT PARIJS, 5 Juni. (D.N.B.) Reynaud heeft vanochtend besprekingen gevoerd met Petain, Weygand en Daiian PARIJS, 6 Juni (D.N.B.) De Parijsche bladen leveren commen taar op den gisteren begonnen nieu wen slag. doch toonen zich daarbij niet bijzonder optimistisch. De „Ma- tin" constateert, dat het in den nieuwen slag om Parijs maar ook om Londen gaat. De groote slag, meent de „Victoire", vindt plaats op honderd K.M. van Parijs en wel iets verder Noordwaarts dan de slag aan de Marne. Wanneer wij den slag verliezen, zullen wij niet den oorlog verliezen, maar wel Parijs, dat in dezen slag op het spel staat. In het „Journal" meent generaal Du val, dat de Duitschers geen wer kelijke doorbraak van het front bereikt hebben. Het betreft hier geen Maginot-linie, doch een diepe verdedigingslinie, die den opmarsch van den vijand kan ophouden. Te San Sebastian aangekomen vluch telingen uit Bordeaux en de Gironde Op bovenstaande kaart geven de pijlen de aanvalsrichting van op het Westelijk front aan, terwijl de bloklijn de frontlinie aan werd begonnen het nieuwe Duitsche offensief duidtvan waaruit het offensief 99 Duitsche verklaring over de Engelsche luchtaanvallen op Duitsch gebied BERLIJN, 6 Juni (D.N.B.). Van Duitsche zijde is er herhaaldelijk op gewezen, dat de systeemlooze lucht aanvallen van vijandelijke vliegers ho ven Duitsch gebied en op het leven en den eigendom der vreedzame Duitsche bevolking zonder uitzondering gere gistreerd worden en als het uur der vergelding rekomen is, tand om tand vergolden zullen worden Niet temin blijven de vijandelijke vliegers onder de bescherming der duisternis op groote hoogte over Nederland, Bel gie en de Duitsch—Fransche grens naar Duitschland vliegen en laten zij hun bommen vallen. Zij be weren belangrijke militaire doelwitten te bombardeeren en laten hun bom men willekeurig en zonder systeem op het terrein vallen en wel voor het grootste de°l op plaatsen, die zich ver van iedere militaire installatie bevin den. Het resultaat dezer overvallen, waarvan een militair succes van be- teekenis niet verwacht kan worder.. is bijna zonder uitzondering de stelsel matige vernieling van particulier eigendom, terwijl er slachtoffers onder de burgerbevolking vallen. Zoo is kort geleden een boerenbehui zing in de omgeving van Ulm door verscheidene bommen getroffen en vol komen vernield De boer, zijn vrouw en zijn beide dochters werden gedood. In de omgeving van Ulm bevinden zich geen militaire doelwitten en uit het bombardement op deze plaats kan slechts de gevolgtrekking worden ge maakt, dat de vijandelijke vlieger zich voor zijn terugkeer van zijn bommen- last moest ontdoen, om een rapport over een belangrijk militair succes te kunnen uitbrengen. Van Duitsche zijde wordt dit geval evenals de andere gevallen van aan vallen op de burgerbevolking geno teerd: het zal te zijner tijd vergolden worden. De Duitsche luchtmacht zal dan ook op deze daad een antwoord geven, dat \oor den schuldige onver getelijk zal zijn. BERLIJN. 6 Juni. (D.N.B.) De „Deutsche Allgemeine Zeitung" beant woordt de vraag, waarom de Duitsche verliezen hij den strijd in Nederland, België en Noord-Frankrijk zoo buiten gewoon gering zijn door te wijzen op het overwicht, dat de Duitsche wape nen bezitten en op de leiding in den bewegingsoorlog, welke in geheel mo dernen geest geschiedt. Om een denk beeld te geven van de verrassend nau we begrenzingen, waarbinnen de Duit sche verliezen zijn gebleven, maakt het blad een vergelijking met den slag aan de Somme. welke in Juni tot Novem ber 1016 duurde. Toenmaals verloor Duitschland in deze 5 maanden onge veer een half millioen soldaten, zonder dat dit offer aan den algemeenen toe stand iets heeft kunnen veranderen. De verliezen, welke het Duitsche leger in Mei 1940 leed bedragen aan dooden en gewonden niet meer dan ongeveer het tiende deel van de toenmalige verlie zen. Bovendien werd echter, zooals men thans zonder overdrijving mag vaststel len. aan het verdere verloop van den oorloe reeds een beslissende wending gegeven. OMAHA (Nebraska), 6 Juni (D.N.B.). Tengevolge van den aanhoudenden zwaren regenval is het water in talrijke rivieren en beken zoozeer gestegen, dat het in het Noordwesten van Nebraska tot overstroomingen is gekomen, die veel schade hebben aangericht. Dertien menschen zijn reeds verdron ken. Men vreest echter, dat het aantal slachtoffers grooter is. In vele plaatsen zijn huizen en gebouwen door Ihet water vernield. TOKIO, 6 Juni (Domei). Hier is sensatie verwekt door een bericht uit Sjanghai, vermeldende, dat thans hei melijk onderhandelingen gaande zijn tu66chen den gemeenteraad van de Fransche concessie te Sjanghai en dc Amerikaansche autoriteiten teneinde de politiemacht en de contróle van de Fransche concessie aan de Vereenigde Staten over te dragen. De Fransche autoriteiten zouden deze overdracht wil len overeenkomen voor vijf jaar, maar de Amerikanen zouden een tijdvak van tien jaar wenschen. Aangezien krach tens- het volkerenrecht een land zulk een overdracht niet aan een ander land kan doen, zal de Japan6che regeering waarschijnlijk een krachtig protest bij de Fransche autoriteiten indienen, in dien blijkt., dat deze onderhandelingen inderdaad gevoerd worden. Het protest zal gegrond zijn op het feit, dat indien er een overdracht plaats heeft, deze zou dienen te geschieden aan China. melden volgens het D.N.B., dat de gis teren hervatle Duitsche opmarsch de Parijsche bevolking met angst en schrik heeft vervuld. Gistermorgen reeds zijn de eerste vluchtelingen uit Aumale, Beauvais, Compiegne en Reims pci vrachtauto aangekomen. Daarop volg de een ware Iiwjpp van vluchtelingen, die Zuidwaarts trekken en daarbij Noordwaarts trekkende Fransche 'roe pen ontmoetten. Hoewel de regeering zware straffen heeft gesteld op het verspreiden van ongunstige berichten, we-t elkeen wat er gaande is. „Svenska Dagbladet" karakteriseert volgens een D.N.B.-bericht uit Stock holm, den toestand bij het begin van het nieuwe Duitsche offensief met de volgende feiten: 1. De Fransche verdedigingslinies aan de Somme missen soortgelijke ver dedigingswerken, zooals die, welke door de Duitsche troepen in België, Nederland en aan de Fransch-Belgische grens moesten worden o\erwonnen. Weygand heeft geen tijd gehad ver sterkingen aan te leggen. 2. Duitschland moest zijn Mei-offen sief beginnen met de verovering van de heerschappij in de lucht. Thans is dit niet noodig, 'daar Duitschland een belangrijke superioriteit in de lucht be zit Overdag ziet men over de Duitsche linies zelden een vijandelijk vliegtuig. 3. Het Fransche achterland is reeds bij het begin van het Duitsche offen sief gedesorganiseerd. 4. Van Duitsche zijde zijn talrijke nieuwe divisies ingezet. 5. De Franschen moeten dezen keer alleen strijden, terwijl zij op 10 Mei nog bondgenooten hadden. 6. Het overwicht Nan de Duitsche troepen in veldslagen is toegenomen sedert de westelijke mogendheden een aanzienlijk deel van haar beste oorlogs materiaal in België en Noord-Frankrijk hebben verloren. 7. Duitschland zet zijn veldtocht voort volgens methoden, die reeds in het Mei-offensief zijn beproefd, terwijl Frankrijk nieuwe mannen en een nieu we strategie probeert. Tenslotte verklaart het blad, dat Woensdag het doek is opgehaald voor het einde van een der grootste trage diën. In zijn hoofdartikel van vandaag schrijft de „Times" dat de greep van de Duitsche troepen om de geheele kust van het vasteland, van Namsos tot aan de monding van de Somme thans ge heel volledig is. Een phase van den oorlog, die Engeland en Frankrijk ont zaggelijke verliezen aan manschappen en materiaal heeft bezorgd, is afgeslo ten. De westelijke mogendheden heb ben een zware nederlaag geleden. De terugtocht in Vlaanderen kan niet ver geleken worden met den slag aan de Marne of bij Gallipoli, doch wekt eer- der herinneringen aan dc achtervol ging na den slag hij Jena in 1806. toen de cavalerie van den Franschen gene raal Murat het Pruisische leger ver nietigde. Uitspraak van de Senaats commissie voor buitenland sche aangelegenheden WASHINGTON, 6 Juni. (D.N. B.). De senaatscommissie voor buitenlandsche aangelegenheden heeft met 19 tegen 2 stemmen het voorstel van den democratischen senator Pepper verworpen, waar in werd voorgesteld de geallieer den te steunen door een daadwer kelijke deelneming van de Ver eenigde Staten aan den oorlog. Voorts hebben na een kort debat de commissies voor buitenlandsche aan gelegenheden uit den Senaat en het Huis van Afgevaardigden de eenige dagen geleden ingediende moties goed gekeurd, krachtens welke de Ver eenigde Staten de overdracht der be zittingen van een niet-Amerikaansehe mogendheid in het Westelijk halfrond op een niet-Amerikaansche mogend heid niet zullen erkennen. Het Huis van Afgevaardigden heeft verder zonder debat het wetsontwerp aangenomen, dat voorziet in de onver wijlde uitwijzing van vreemdelingen, die voor een buitenlandsche regeering spionnage of sabotage bedrijven, of zich aan misdaden schuldig maken. Het ontwerp is thans naar den Senaat teruggestuurd. Betere behandeling voorwaarde voor herstel van telegra fische verbinding 's-GRAVE.VHAGE, 6 Juni. (A.N.P.). Naar wij vernemen hebben de Duitsche autoriteiten tot nu toe uit Nederlandsch-Indië nog geen be richten ontvangen, welke wijzón op een betere behandeling van do Duit sche geïnterneerden aldaar. Zij hebben zich thans op het standpunt gesteld, dat een betere behandeling en wel een algeheel© vrijlating van die Duitsche geïnter neerden de voorwaarde moet zijn voor een herstel van de telegrafi sche verbinding tusschen Nederland en Indië. Dit houdt in. dat. zoodra de Neder- landsch-Indische autoriteiten ertoe he sluiten de Duitschers in Nederlandsch- Indiö te behandelen op gelijken voet als de Duitsche autoriteiten hier tegenover de Nederlandschc krijgsgevangenen zijn opgetreden, de mogelijkheid zal worden geopend familietelegrammcn naar ver wanten in Indië te zenden. Daarentegen zal deze mogelijkheid zich niet voordoen, zoolang in Indië in de tegenwoordige houding tegenover Duitsche onderdanen wordt volhard. Daladier verlaat het departe ment van Buitenlandsche Zaken Reynaud neemt portefeuille over PARIJS. 6 Juni. (D.N.B.). Reynaud heeft gisteren weer een wijziging in zijn kabinet aange bracht. De premier neemt in plaats van Daladier de porte feuille van Buitenlandsche Zaken en behoudt daarbij het ministerie voor Landsverdediging. Paul Bau- doin wordt aan hem toegevoegd voor Buitenlandsche Zaken en generaal de Gaulle voor de natio nale verdediging. Voorts zijn benoemd: de secretaris generaal Bouthillier tot minister ven Financiën, Georges Pernot tot minister voor het Fransche Gezin, Jean Prouvost tot minister van Voorlichting. Frossard tot minister voor Openbare Werken, Delbos tot minister van Onderwijs. Do andere ministeries blijven onveranderd. De reorganisatie van het ministerie is geschied tegen middernacht in een ka binetszitting. Italiaansche bladen wijzen er heden morgen volgens een Stefanibericht uit Rome op, dat terwijl de Weygand-linie gisteren op verschillende plaatsen door de Duitêchers is verbroken, de Fransche regeering gisteravond niet6 beters heeft weten te doen dan over, te gaan tot een wijziging in het ministerie. De bladen vestigen de aandacht op het feit, dat Reuynaud thans behalve de portefeuille van landsverdediging ook die van Bui tenlandsche Zaken heeft, voorts dat de oud-premier .Daladier thans uit het ka binet is verdwenen en dat ook Laval niet in de nieuwe formatie is opgeno men, ondanks de geruchten die over hem in omloop waren na zijn onder houd met president Lebrun. 390 ARRESTATIES IN DUBLIN DUBLIN, 6 Juni (Reuter). De politie heeft de laatste drie dage» 390 verdach te personen aangehouden en geïnter neerd. Zonsondergang 21.58 uur. Zonsopgang 5.19 uur. Zooals men weet is iedereen ver plicht tusschen zonsonderzanz en zonsopkomst te verduisteren.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1