DE KRIJGSVERRICHTINGEN J BEGINNEN HEDEN 11 JUNI Mededeeling van Ciano I aan de ambassadeurs DE DUCE ROEPT TEN STRIJDE ZIJN VOLK NA VIJF DAGEN STRIJD AAN DE SOMME V EEMLANDER |9 ROME, 10 Juni (D.N.B.). Mussolini heeft Maandagnamiddag, tijdens een groote betooging op het Piazza Venezia medegedeeld, dat de Italiaansche regeering een oorlogsverklaring had overhandigd aan de ambassadeurs van Engeland en Frankrijk. erklaring van on Ribbentrop Von Ribbentrop bij Alfieri Italië is niet voornemens andere volkeren in het conflict mee te sleepen Dinsdag 11 Juni 1940 Uitgave: VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 38e Jaargang No. 330 Vi „HET UUR DER ONHERROEPELIJKE BESLISSINGEN" Geallieerde verliezen aan vliegtuigen De Fransche Rivièra BERICHT AME RSRK1RT.SC H DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS 3er 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 pbSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 14 regels 11.05 met inbegrip van een bewijsnummer, - elke regel m*er f 0.25. Liefdadighcids-advcrtcntiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertenticn „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.Bewijsnummer extra f 0.05 Italië verklaart aan Engeland en Frankrijk den oorlog ^He/T AANDAGMIDDAG om 16 uur 30 heeft de minister van ^^J-buitenlandsche zaken, graaf Ciano, in het Palazzo Chigi den ambassadeur van Frankrijk ontvangen. Hij legde tegenover hem de volgende verklaring af„Z.M. de koning en keizer verklaart, dat Italië zich in staat van oorlog beschouwt met Frankrijk vanaf morgen 11 Juni." I Om 16 uur 45 ontbood Ciano den ambassadeur van Groot- Brittannië, wien hij in gelijkluidende termen mededeelde, dat ;Italië zich in staat van oorlog beschouwt met Groot-Brittannië. Na de huldebetooging voor Mussolini aan het einde van zijn Bedevoering bij de betooging op het Piazza Venezia, begaf de menigte zich naar het koninklijk paleis, waar zij den vorst een indrukwekkende hulde bracht. Mussolini Uit Berlijn meldt liet DN.B.: De rijksminister van buitenlandsche zaken, von Ribbentrop, heeft Maandagavond in den Bundesratssaal van het depar tement van buitenlandsche zaken voor "vertegenwoordigers van de Duitsche en de buitenlandsche pers een verklaring van de Rijksregeering afgelegd, welke Over alle Duitsche zenders werd uitge vonden. Dc verklaring der Hijksre-gee- Ring heeft den volgenden tekst: jj „De Rijksregeering en met haar het geheele Duitsche volk hebben met die pe bewogenheid zooeven de woorden van den Duce van Italië vernomen. Ge heel Duitschland is op dit historische "Coogenblik vervuld van het gejuich der geestdrift over het feit, dat het fascisti sche Italië uit eigen, vrij besluit tot den strijd tegen den gemeenschappe- lijken vijand, Engeland en Frankrijk, aan zijn zijde treedt. Duitsche en Ita liaansche soldaten zullen thans schou der aan schouder oprukken en zoolang strijden, tot de machthebbers van En geland en Frankrijk bereid zijn de le vensrechten van onze beide volken te respecteeren. Eerst na deze overwin ning van het jonge, nationaal-socialis- tische Duitschland en het jonge, fascis tische Italië zal het mogelijk zijn ook onzen volken een gelukkiger toekomst te verzekeren. De garanten van de overwinning echter ziin- de ongebrei delde kracht van het Duitsche en Ita liaansche volk en de onveranderlijke vriendschap onzer heide cronte leiders Adolf Hitler en Benito Mussolini." HULL OVER DE ITALIAANSCHE OORLOGSVERKLARING B WASHINGTON. 10 Juni. (D.N.B.) Op het departement van buitenlandsche zaken, waar men de deelneming van Italië aan den oorlog min of meer ver wacht had. was men zeer getroffen door de oorlogsverklaring van Musso lini. De minister van buitenlandsche zaken. Huil. hoperkte zich ertoe, in een persconferentie' te verklaren, dat het Italiaansohe besluit een groote teleur stelling is. In perskringen werd ge zegd, dat men thans eindelijk zal zien of de Britsche vloot iets presteert. BERLIJN, 10 Juni (D.N.B.). Onmid dellijk nadat de Duce aan de wereld be kend had gemaakt, dat Italië aan de zijde van Duitschland den strijd op neemt tegen den gemeenschappelijken vijand, Engeland en Frankrijk, begaf zich de rijksminister van buitenlandsche zaken, von Ribbentrop, naar de Italiaan sche ambassade, om den ambassadeur. Dino Alfieri, geluk te wenschen uit naam van den Führer met deze beslis sing, die het noodlot bepaalt. Tevens bracht hij de gelukwenschen over van het geheele Duitsche volk, dat zich heden inniger dan ooit verbonden weet met het fascistische Italië. De Italiaansche ambassadeur te Ber lijn heeft van het balkon der ambassade in tegenwoordigheid van von Ribbentrop voor een ontzaglijke menschenmenigte een toespraak gehouden. Hij zeide o.m. dat het stalen pact tusschen Italië en Duitschland thans zijn hoogste verwe zenlijking vindt in de broederschap van de legers en het bloed, die do Führer en de Duce als tolken van den wil der twee volken, hebben gewild. De Duitsche en Italiaansche legers zullen weldra door de onweerstaanbare macht hunner lichamen en zwaarden de ineenstorting bewerkstelligen van de on draaglijke ovcrheersching der oude be- geerige plutocratieën. Dwars door de ruïnes der oude wereld, die door het noodlot gedwongen haar ondergang te gemoet gaat, zullen de heide legers een nieuwen weg openen, waarlangs de Duitsche en Italiaansche rijken zullen optrekken naar de eeuwen der toekomst, altijd vereenigd onder de teekens van dpn pijlenbundel en het hakenkruis om een nieuw tijdperk in de beschaving in het leven te roepen. De toespraak van den ambassadeur werd telkens opnieuw onderbroken door het gejuich der luisterende menigte. HET ITALIAANSCHE BESLUIT TELEFONISCH AAN ROOSE VELT MEDEGEDEELD WASHINGTON, 10 Juni. (Reuter). De ambassadeur der Vereenigde Sta ten in Frankrijk heeft Roosevelt om 19.53 (Ned. tijd) telefonisch in kennis gesteld van dc door Mussolinie aange kondigde oorlogsverklaring. NOORSCHE KONING EN REGEERING IN ENGELAND LONDEN, 10 Juni (D.N.B.). Naar officieel wordt bekend gemaakt, bevin den zich de koning van Noorwegen en de vroegere Noorsche regeering in En geland. HET AANVRAGEN VAN VISA VOOR DUITSCHLAND 's-GRAVENHAGE, 10 Juni. Het adres te Amsterdam, waar men visa voor Duitschland kan aanvragen, is Driekoningenstraat 4, en n i e t, zooals gemeld is, Koninginneweg 4. BERLIJN, 10 Juni. (D.N.B.) Thans is het tijdstip aangebroken om uit een terugblik op dc operaties van dc eerste 5 dagen de gevolg trekking te maken, dat dc Duitschc aanvallen wederom tot een vol ledig succes hebben geleid, aldus verneemt het D.N.B. van bevoegde militaire zijde. Vijf dagen na den aanvang van de tweede Duitsche offensieve beweging in het Westen en juist een maand, nadat het Duitsche front tegenover de Westelijke mogendheden zich heeft ge vormd, kan reeds een nieuw beslissend resultaat worden vastgesteld. De strijd der beslissing tegen de meerderheid der nog beschikbare Fransche legers is aangevangen. De hoog geroemde, nieuwe Wey- gand-linie werd onder den voet geloopen en vanuit de stellingen, die tot dusver waren ingenomen, werd tot een diepte van 90 kilo meter terrein gewonnen. IJet feit, dat omvangrijke arsenalen en'voorraden van den viiand konden worden buitgemaakt bewiist, dat de Duitsche troepen op den rechter vleugel reeds ver in het achterland van den vijand zijn doorgedrongen. Zeer sterke pantsertroepen, evenals snelle afdcelin' Een ziin doorgedrongen tot aan den be T-\ E aankondiging, dat de Duce Maandag des middags om 18 uur Italiaanschen tijd zou spreken van het balcon van het Palazzo Venezia verspreidde zich als een loopend vuur en electriseerde niet alleen Rome, maar geheel Italië. In alle steden, gemeenten en dor pen stroomden de menschen op de pleinen samen om te luisteren naar de woorden van den Duce, die per radio, zouden worden uitge zonden. In het begin van den middag werd in geheel Rome spontaan de vlag uitgestoken. Groote menigten fascisten en burgers begonnen naar het Palazzo Venezia, flat in zonlicht gebaad lag, te stroomen. Een vurige geestdrift bezielde de massa, voor wie het wachten op dit historisch oogenblik iedere seconde meer spanning kreeg. Op alle pleinen, in de fascistische huizen, in hars en café's, overal waren luidsprekers opgesteld, waaruit al de fascistische liederen en militaire mar- schen weerklonken. Om 17 uur waren het Piazza Venezia en de omringende straten reeds geheel met menschen gevuld. Boven hen wapperden vlaggen en weerklonk muziek. Alle winkels waren in het begin van den middag gesloten om den bedienden gelegen heid te geven om deel te nemen aan de geweldige betooging. Telkens weerklonk geestdriftig gejuich op het groote plein. Precies om 18 uur verscheen Mussolini op het balcon van het Palazzo Venezia, begroet door ontzaggelijk gejuich uit de menschenzee, die op het plein en in alle straten opeengepakt stond. De Duce zeide: OTRIJDERS te land, ter zee en in de lucht, zwarthemden der revolutie en der legioenen, mannen en vrouwen van Italië, van het rijk en van het koninkrijk Albanië, luistert. Het uur, dat door het noodlot aangegeven is, slaat in den hemel van ons vaderland (geestdriftig gejuich). Het is Het uur der on herroepelijke beslissingen. De oorlogsverklaring is reeds ter hand gesteld aan de ambasa- deurs van Engeland en Frankrijk (wederom ontzaggelijk gejuich). W"ij trekken ten oorlog- tegen de plu tocratische en reactionaire democra tieën van het Westen, die te allen tij de de ontplooiing van het Italiaansche volk hebben belemmerd en vaak zelfs zijn bestaan hebben bedreigd. De ge beurtenissen der allerjongste geschie denis kunnen worden samengevat in deze woorden: halve beloften, steeds dreigementen, chantages en ten 6lotte als bekroning va^i dit verachtelijke ge bouw de bondszetel der 5"2 staten van den volkenbond. Ons geweten is volkomen rustig. Met u is de geheele wereld getuige dat 'het Italië van den pijlenbundel heeft ge daan. hetgeen menschelijk mogelijk was, om den storm te vermijden, die Europa teistert. Maar alles was ver geefs. Het zou voldoende geweest zijn de verdragen te herzien om ze aan te passen aan de vitale eischen van het leven der volkeren en ze niet te be schouwen als voor eeuwig onaanraak baar. Het zou voldoende geweest zijn niet te volharden in de politiek der garanties, die vooral doodelijk zijn ge bleken voor het voorstel, dat de Füh rer in October jl. deed. toen de Pool- sche veldtocht een einde nam, niet van de hand te wijzen. Maar dat alles be hoort tot het verleden. Wij rijn thans vastbesloten het hoofd te bieden aan alle gevaren en offers van den oorlog. Een volk is niet waarlijk groot, wanneer het zijn verplichtingen niet als heilig be schouwt en wanneer het zich onttrekt aan de opperste beproevingen. Wij ne men de wapens op ter verdediging, na hét probleem der vastelandsgrcnzen te hebben opgelost, van onze zeegren- zen. Wij willen de territoriale en mi litaire ketenen verbreken, die ons in onze zoe verstikken, want een volk van 45 millioen inwoners is niet waar lijk vrij, wanneer het geen vrijen weg naar den oceaan heeft. Deze reusachtige worsteling is slechts een phase in de logische ont wikkeling van onze revolutie. Het is de strijd der arme volkeren, die rijk zijn aan arbeidskracht, tegen de uit buiters, die verwoed het monopolie vasthouden van allen rijkdom en alle goud der aarde. Het is de strijd van vruchtbare en jonge volkeren tegen de onvruchtbare volkeren, die het verval nabij zijn. Het is de strijd tusschen twee eeuwen en twee gedachten. Nu de teerling is geworpen en onze wil de bruggen achter ons heeft verbrand, verklaar ik plech tig, dat Italië niet het voornemen heeft andere volkeren, die aan Italië ter zee en te land grenzen, in het conflict mee te sleepen. Mogen Zwitserland, Zuid-Slavië, Turkije, Egypte en Griekenland acte nemen van deze woorden. "TIJDENS een heugelijke bijeenkomst A te Berlijn heb ik gezegd, dat men, volgens de wet der fascistische moraal, wanneer men een vriend heeft, met hem optrekt tot het einde. (Gejuich der menschenmenigte. voor Hitier.) Wij heb ben dat gedaan en wij zullen dit doen met Duitschland, met zijn volk en met zijn zegevierende strijdkrachten. Aan den vooravond van deze gebeurtenis van historische strekking richten wij onze gedachten naar Z.M. den koning- keizer. (Geweldig gejuich voor den sou- verein, wederom gejuich voor den Führer.) Het proletarische en fascistische Ita lië staat voor de derde maal recht-, krachtig, trotsch en eensgezind, zooals het nog nooit geweest is. Er is maar èèn wachtwoord, categorisch en bin dend voor iedereen. Dat woord doet reeds de ronde en zet de harten in vlam vanaf de Alpen tot aan den Indi- schen oceaan: overwinnen. (Toejui chingen.) En wij zullen overwinnen om eindelijk een lange periode van vrede met rechtvaardigheid te schenken aan Italië, aan Europa, aan de wereld. Volk van Italië zoo eindigde de Duce te wapen. (De menigte schreeuwt ja. ja.) Toon je hardnekkig heid (de menigte: ja. ja), je moed (het zelfde antwoord), je dapperheid. (De menigte roept voor do laatste maal: „ja" en brengt een geestdriftige hulde, die langen tijd voortduurt, aan den Duce.) BERLIJN, 10 Juni. (D.N.B.) Dc to tale verliezen aan vliegtuigen van de Geallieerden bedragrn. volgens een mededeeling van militaire zijde aan het D.N.B. voor het tijdvak van 5 Juni tot heden 437 vliegtuigen en e*n ka belballon. Daarvan zijn in luchtge vechten neergeschoten 249 vliegtuigen, door het luchtafweergeschut 81, terwijl de rest op den beganen grond werd vernield. nedenloop van de Seine. Daardoor werd de noordelijk van dc beneden-Scine ge legen natuurlijke verdedigingslinie aan de Bresle, aan de Leligcr en aan do Bethuno uitgeschakeld, terwijl tegelij kertijd ook do verbinding tusschen Pa rijs en Havre, die voor Frankrijk van buitengewone heteekenis is, werd ver broken. Verder oostelijk is door oen an dere aanvallende stootbcwcging, na hardnekkigen strijd ten zuiden van Amiens, in belangrijke mato terrein ge wonnen. Aan beide zijden van Soissons werd do Aisne na strijd overschre den. Hier nadert dc Duitsche wig reeds den benedenloop van de Mar- ne. Ook het front dat naar het oos ten tot aan dc Maas uitstrekt is in beweging gekomen. De positie, waarin het Fransche leger zich bevindt, is vooral zoo moeilijk, om dat de westelijke Fransche vleugel door het nieuwe Duitsche offensief reeds tot aan de Seine werd teruggedrongen, ter wijl de oostelijke vleugel in de Maginot- linie, aan den bovenloop van den Riin, reeds van den aanvang af onder den voet is geloopen, dient do positie van het Fransche leger als wanhopig te wor den beschouwd. De Messaggero bericht, dat er overal wanorde heerscht ROME, 10 Juni. (D.N.B.) Omtrent den toestand aan de Fransche Rivièra, van de Italiaansche grens tot Marseille, publiceert de Messaggero in een cor respondenten verslag van de grens inte ressante bijzonderheden, waaruit blijkt dat de angstipsvchose en de paniek stemming aan de Fransche Zuidkust gelijke vormen heeft aangenomen als in de hoofdstad des lands. In de groote badplaatsen der Fran sche Rivièra zijn volgens dit verslag alle hotels gesloten, de villa's der Fransche en Engelsehe milionnairs en filmsterren zijn verlaten. De vorige week was plotseling in Men tone hot bevel gegeven, dat dc stad moest wor den ontruimd. Onder bewaking van Senega leesche negers werd de burger bevolking in onbeschrijfelijke wanorde op vrachtwagens naar andere streken ^bracht In Mentone zelf werden Spaansche ruiters, prikkeldraadver sperringen en barricades van allerlei aard opgericht. Een ongelooflijke behandeling is den naar vacantiekolonies in het vaderland trekkenden Italiaanschen kinderen ten deel gevallen. In Mentone werden zij onder militaire bewaking vastgehouden op het stafion van 17 uur tot midder nacht, zonder dat hun eenigerlei voed sel werd verstrekt. Het was den kin deren draconisch vprboden zich van het station te verwijderen om levens middelen te gaan koopen. ZIJ, die zich met ingarog van 1 Juli a.s. op geven als kwartaalabonné, ontvangen de tot dien da tum verschijnerode num mers gratis.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1