DE DUITSCHE TROEPEN ZIJN IN PARIJS ZONDER STRIJD BINNENGERUKT Volledige ineenstorting van het Fransche front tusschen het Kanaal en de Maginotlinie De Amerikaansche gezant Bullitt blijft in Parijs TWEEDE DEEL VAN DEN GROOTE ACTIVITEIT IN HET LUCHTRUIM DE EEMLANDEJR OOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER, 14 Juni (D.N.B.) Het opperbevel van de weer macht deelt mede: De volledige ineenstorting van het geheele Fransche front tusschen het Kanaal en de Maginotlinie bij Montmedy heeft de Fransche leiding er toe gebracht om haar oorspronkelijke voornemen, de hoofdstad van Frankrijk te verdedigen, te laten varen. Parijs is derhalve tot open stad verklaard. Zooeven zijn de zegevierende Duitsche troepen Parijs binnengerukt. VELDTOCHT TEN EINDE Nederlandsche diplomaten uit Rome Turkije wil buiten den oorlog blijven Vrijdag 14 Juni 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 38e Jaargang No. 333 DE PLACE DE LA CONCORDE Het Italiaansche legerbericht BEDRIJVIGHEID AAN HET ALPENFRONT DE SITUATIE IN Ned.-Oost-Indië BERICHT r~ COLLECTE VOOR HULPCOMITÉ UITGESTELD AMERSFÖORTSGH DAGBIAD ABONNEMENTSPRIJS ■>er 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 PRIJS OER AOKEflTENllkh vao1regel* ft1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, - elke regel meer f 0.25. Liefdadigbeids-advertcntiên voor dc helft van den prijs. Kleine AdvertentiSn ..KEITJES" bij vooruitbetaling t5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0 05 het centrum van Parijs PRINSES JULIANA IN MONTEBELLÓ OTTAWA, 14 Juni (Reuter). Prinses Juliana is heden met haaf beide kinderen in Montebello aan gekomen. EUTER meldt uit Washington: De Amerikaansche ambassadeur Bullitt heeft aan het departement van buitenlandsche zaken der /er. Staten meegedeeld, dat het Duitsche leger zich binnen de oorten van Parijs bevindt. Bullitt heeft bovenstaand bericht tele- onisch doorgegeven aan den Amerikaanschen ambassadeur bij de Poolsche regeering, Biddle, die zich op het oogenblik in Tours bevindt. Deze stelde daarop terstond Washington hiervan in kennis. Het be licht luidt onder meer: „De stad is rustig". Bullitt, die zich in Parijs bevindt, verstuurde het bericht om middernacht (Greenwich-tijd), aar het was bijna 6 uur toen het in het departement aankwam. I Bullitt blijft met dc militaire en marine-attachés en zes secretarissen als vertegenwoordigers van het diplomatieke corps in Parijs. Hij heeft Vich bereid verklaard er voor te zorgen, dat de overdracht van het bestuur der stad zonder verlies aan mcnschenlevens geschiedt. Le Havre ingenomen; tusschen Parijs en Sedan bevindt het Fransche leger zich in volledigen aftocht HOOFDKWARTIER van den FUEHRER, 14 Juni (D.N.B.) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Het tweede deel van jden geweldigen veldtocht in het Westen is zegevierend geëindigd. De i tegenstand van het Noordelijke Fransche front is ineeng'estort. De Seine beneden Parijs is over een breed front gepasseerd. Le Havre is [ingenomen. Over het geheele front van Parijs tot aan de Maginot- linie bij Sedan bevindt de vijand zich op volledigen aftocht. Op ver scheidene plaatsen zijn onze gepantserde en gemotoriseerde divisies door de terugtrekkende legers heengebroken en hebben hen achter haald. Met het verlies van zijn geheele uitrusting ging de vijand op Hde vlucht. Divisies infanterie zijn door de verdediging van Parijs gebroken. De vijandelijke strijdkrachten waren niet meer in staat de Fransche hoofdstad te beschermen. Sinds hedenmorgen marcheeren onze zege vierende troepen Parijs binnen. BERLIJN, 14 Juni (D.N.B.). In een J door het D.N.B. van bevoegde zijde ont- vangen bericht wordt gezegd, dat Frankrijk met Parijs een van de be- langrijkste centra van zijn bewape ningsindustrie en van het Fransche economische leven verliest. Niettegen- I t" staande alle pogingen tot decentralisa tie zijn nl. groote gedeelten van de Fransche wapenindustrie in en om Pa rijs gebleven. Zoo verliest Frankrijk met Parijs rond dc helft van dc capaciteit der vliegtuigmotorenfabricage en meer dan de helft van dc productie aan vlieg- tuigonderdeelen. Van bijzondere betec- kenls is het, dat in het Parijsche indus- Dc Notre Dame te Parijs een der beroemdste kerken van Europa. triegebied meer dan de helft van de productiecapaciteit aan automobielen en gepantserde gevechtswagens is ge concentreerd. Bovendien is Parijs de- plaats waar belangrijke speciale indus trieën zijn gevestigd. Zoo is daar verreweg het grootste ge deelte van cle optische industrie en van dc kogel lagerfabricage gevestigd. De productiekracht van het land zal doof het wegvallen van rond de helft cler productiecapaciteit van werktuigen en van machines voor het vervaardigen van werktuigen in zeer ernstige mate worden getroffen. Ook d.? chemische industrie van Frankrijk heeft in Parijs belangrijke fabrieken. Tenslotte zijn in Parijs ook fabrieken voor de vervaardiging van wapens en munitie gevestigd. Daar de in Parijs gecentraliseerde autoriteiten en bestuurslichamen voor de oorlogseconomie óf gevlucht zijn óf door de bezetting hun werkzaamheden niet kunnen voortzetten, zijn belang rijke doelen van het bestuursapparaat der oorlogseconomie builen bedrijf. Verder is le venvachten, dat het ver lies van het Parijsche industriegebied, waar zes rnillioen menschen werkzaam zijn, van zeer grooten invloed zal zijn op de productiekracht van de indus trieën, die in de Fransche provincie ge vestigd zijn. daar door het staken der leveringen van bepaalde Parijsoh.' spe ciale industrieën cle verdere verwerking in andere fabrieken wordt lamgelegd. Het verlies van het Parijsche industrie centrum is een beslissende verzwak king van dc Fransche economische en ooriogskracht. ROME, 14 Juni (Stefani). Het derde legerbericht van het Itali aansche opperbevel luidt als volgt: Er was bedrijvigheid van kleine afdeelingen in sommige streken van het front aan de Alpen. Een poging van den vijand om zich van den Galisia-pas meester te maken, werd verijdeld. In het cen trale gedeelte van de Middelland- sche Zee probeerden vijandelijke duikbooten zonder succes vloot- bewegingen te belemmeren. Twee vijandelijke onderzeeërs werden getroffen, een daarvan werd ern stig beschadigd. Het luchtwapen heeft zijn actie voortgezet cn de luchtbases in de streek van Tunis doeltreffend met bommen bestookt. Een uitgebreide aanvalsactie werd legen de luchtbasis van Hyères ondernomen, waarbij van geringe hoogte vliegtuigen op deze luchthaven onder het vuur van machi negeweren werden genomen. Voorts werden de luchtbasis Fayence in de Provence aangevallen en de militaire inrichtingen van Toulon. Een van onze toestellen is niet teruggekeerd. Ver kenningsvluchten tegen vijandelijke steunpunten en gebieden werden krachtig voortgezet. In Italiaansch-Noord-Afrika zijn vij andelijke aanvallen op onze grens posten aan de Egyptische grens, welke door tanks gesteund werden, afgesla gen. Het luchtwapen greep terstond in, vernielde eenige tanks en beschadigde anderen. In Italiaansch-Oost-Afrika hebben in den ochtend van 11 Juni vijandelijke afdeelingen uit Keny ge steund door bombardementen van ar tillerie en vliegtuigen, van Mojale uit aanvallen ondernomen. De aanvallen werden met lichte verliezen afgesla gen. Onder (Je in onze handen gevallen gevangenen bevinden zicb een Engel- sche officier en een Engelsche onder officier. Ons luchtwapen bombardeerde Port Soudan en het vliegveld van Aden als mede het vliegveld van Mojale. Twee van onze vliegtuigen zijn niet terug gekeerd. Vijandelijke vluchten werden gemaakt boven Erytrea, waarbij on aanzienlijke materieele schade werd aangericht. Een vijandelijk toestel werd neergeschoten. ROME, 14 Juni (D.N.B.). - De diplomatieke en consulaire vertegenwoordigers van Neder land, Noorwegen en Polen bij het Quirinaal hebben Donder dagavond met een specialen trein Rome verlaten. Met demzelfden trein zijn vertrokken de journa listen en de andere burgers dezer landen, die zich om beroepsrede nen in Italië ophielden. TOKIO, li Juni (D.N.B.) Inzake den reeds gemelden aanval van een Nederlandsch-Indisch vliegtuig op een Japansche visschersboot, heeft de woordvoerder van hel departement van buitenlandsche zaken verklaard, dat aan den Ja- panschen consul-generaal te Bata via 0111 een uitvoerig rapport is verzocht. Men kan rekenen, aldus de woordvoerder, op een uitvoerig Japansch protest. Inzake de berich ten over beweerde Britsche troe penlandingen op Java, heeft de Engelsche regeering haar stand punt in Tokio nog niet bepaald. Alleen heeft de Engelsche ambas sade in Tokio een tegenspraak ge geven. ZIJ, die zich met ingarog van 1 Juli a.s. op geven als kwartaalabonné, ontvangen de tot dien da tum verschijnerude num mers gratis. Jl/ïïEN deelt ons van offi- ■L cieele zijde mede: De openbare straatcollecte ten behoeve van het nationale hulpcomité 1940, welke aan vankelijk Zaterdag 15 Juni zou worden gehouden, is, om technische redenen, uitge steld. Deze collecte zal thans naar alle waarschijnlijkheid gehouden worden op Zater dag 22 Juni. Dit uitstel geldt voor het geheele land. ROME, U Juni. (D.N.B.). De uit Ankara komende berichten, volgens welke dc Turksche regcering beslo ten heeft niet aan den oorlog tegen Italië deel te nemen, wèl echter zijn verdedigingsmaatregelen te verster ken, worden in Italiaansche kringen als een rechts treeksch gevolg der verklaring van Mussolini van Maandagavond j.l. cn als een aware nederlaag der Engelsch-Fransche di- plomatic in het geheele Balkangc- bied beschouwd. Dit resultaat, zoo constateert de Po- polo di Roma, is-des-te opvallender, daar de Engelsch-Fransche agenten juist den laats ten tijd hier met alle denkbare intriges gewerkt hebben. Het Zuidslayische blad Politika meldt uit Islanboel: Men verneemt uit krin gen, dip in nauw contact staan tot dc Turksche regeering, dat de Soyjetregce- ring aan de regeering van Turkije heeft meegedeeld, dat zij elke actie van Tur kije om uit het conflict ie blijven zal ondersteunen. De correspondent te Islanboel van de Politika deelt voorts mede, dat in krin gen, die in nauw contact staan met de Turksche regcering, verklaard wordt, dat tusschen Egvptc cn Turkije een band bestaat. Deze band gaat echter niet zóó ver, dat Turkije automatisch met Egypte moet. optreden, d„ w. z. Tur kije' behoeft niet in den oorlog te gaan voor het geval Egypte in een oorlog zou worden betrokken. DE VERDUISTERING Zonsondergang 22.04 uur. Zonsopgang 5.16 uur. (Zooals men weet is iedereen ver plicht tusschen zonsondercans en zonsopkomst te verduisteren.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1