Inzicht en handelen eerste eisch BROODDISTRIBUTÏE MEN KENT ZE ER UIT! 'T IS EEN VENUS DUIM BURGER BELANGRIJK GARAGE MOLENAAR 1293/2145 VENUS-BLOUSE 38-46 f 3.95 Aiieenverkoop Dames'enKi"d"TrZf vangt Maandag a.s. aan Werkloosheid verdwijn© D' Roosevelt over DE EEMLANDER Een staatsgreep van maarschalk Pétain? Reynaud's verzoek om hulp Zaterdag 15 Juni 1940 Uitgave: VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 38e Jaargang No. 334 STATIONSPLEIN Litausche regeering is afgetreden DE VERDUISTERING HET KONINGSHUIS VAN NOORWEGEN PER HOOFD VAN DE BEVOLKING V ORDT PER WEEK ONGEVEER 2.000 GRAM BROOD BESCHIKBAAR GESTELD ErtCELAtlD Ct»T leunc* 'LUIK. •*»0CAJ(* ,ja asvuit ouirscHiAtio 'iAAttWCltH iviieuw 3 ft i v S'Mtchef sr*A*rfi. lOUOCAC CML'HOHT IIM fit X ICMAMS X-V.1 aiza Mutt ituii/H •tttn 3wp ZWIJS LMCfitUlor LA A/O G P C fJ 2 N 0 0 0 FKONTLVru OP *iUUH m am niOHTL vtu OP '6 Ju-w t'civhr ii"tut Xoturotr R.IVIE.PEN S POOR.LYNe*f .ectAi 'AMCouiini sterifwit rvav/f rAL/E ctrnoBU *Pt*ieutut tUtlUAt ft"ito' OKAltnilt "US OiACU'ttl IfHMClUC c*^ CAtXAHOHNt v/roxiA XAMPLOHA* AHPcrtA^ SPANJE Nji/ficas EZER dagen heeft de commissaris-generaal voor Financiën en Economische Za ken, Dr. Fischböck, in eene confe rentie aan de pers uiteengezet, van hoe urgenten aard de autoriteiten de oplossing van het werkloosheids vraagstuk achten. Tevens gaf de heer Fischböck richtlijnen, volgens welke de oplossing zal worden nagestreefd Het stemt tot verheugenis, dat de be zettingsautoriteiten den ernst van het .werkloosheidsvraagstuk ten volle be seffen en dat zij krachtig willen bij dragen tot opheffing van het groote en vele kwaad, dat werkloosheid heet en met zich brengt. Het aantal werk- loozen hier te lande bedraagt, het nog niet gedemobiliseerde deal onzer weer macht inbegrepen, circa 500.000 De gebeurtenissen na den lOen Mei deden het aantal werkloozen om be grijpelijke redenen snel stijgen. Tal van bedrijven weiden door den oorlog geheel of ten decle stilgelegd. Handel, scheepvaart, scheepsbouw, visscherij, vele transportondernemingen etc. etc. zagen zich plotseling voor een zeer critieke situatie gesteld: tal van in dustrieën waren of zijn niet meer zeker van een geregelden aanvoer ha ler grondstoffen. In de gebieden, waar de oorlog woedde, ondergingen tal van bedrijfscomplexen het lot der ver nietiging. Deze en andere oorzaken liggen ten grondslag aan eene acute, aanzienlijke stijging van het werkloos heidscijfer hier te lande. HET geldt thans vóór alles om deze stijging te niet te doen en zelfs, zoo eenigszins mogelijk, de .werkloosheid vrijwel geheel te elimi- neeren. De wederopbouw der ver- .woeste gebieden omvat natuurlijk tal van belangrijke arbeidsobjecten. waar voor hier te lande zeker voldoende ar beidskrachten zijn aan te werven. Doch behalve arbeidskrachten zijn voor den wederopbouw ook noodig grondstoffen, materialen en wat dies meer zij. Nu is het zeer de vraag of ten gevolge van den oorlogstoe stand in Europa de benoodigde materialen in voldoende hoeveelheden en tijdig kunnen worden afgeleverd Anders gezegd, de wederopbouw zal vermoedelijk, althans zoo lang de oorlog duurt, in langzamer tempo moeten geschieden dan in normale tijden mogelijk ware geweest. Dr Fischböck heeft in zijne uiteenzetting bekend gemaakt, dat de ondernemers, die in vele gevallen draagkrachti- ger zijn dan de werknemers, veel zul len moeten doen ter bestrijding van de werkloosheid. Ontslagen, gegeven se dert het uitbreken van den oorlog moeten worden herroepen, tenzij de autoriteiten alsnog hunne sanctie geven aan de besluiten tot ontslag. De arbeidstijd mag niet korter zijn dan 36 uur per week. Dit is een maatregel, die kennelijk beoogt de hoogte van het geldloon van den arbeider te bescher men. Voorzoover ons bekend is. zijn er op dit stuk (bescherming van het geldloon) nog geen verdere maatrege len afgekondigd, zoodat op dit oogen blik de werkgevers dus verder nog ge heel vrij zijn om het geldloon hunner employés (kantoorpersoneel e.t.q.) te besnoeien of te verhoogen. \A/ IJ achten het vanzelfsprekend. dat het nog niet gedemobili seerde deel onzer weermacht dat zijn dus zij, die in de burgermaat schappij tot werkloosheid zouden zijn gedoemd en dus ten laste van de pu blieke kas zouden komen zoo goed mogelijk wordt ingezet en dat het tot het verrichten van nuttigen arbeid op dracht zal krijgen. Dr. Fischböck heeft verder gewezen op de mogelijkheid voor een groot aantal Nederlandsche arbeiders om in Duitschland werk te vinden. Voor de arbeiders, die naar Duitschland gaan, zijn zeer soepele betalingsregelingen getroffen en ook andere maatregelen bepaald, die het werken in Duitschland voor onze ar beiders attractief beoogen te doen zijn. Begrijpen wij Dr. Fischböck goed. dan ligt het in zijn bedoeling om de arbei ders. die hier te lande geen emplooi kunnen vinden, in te schakelen in wat men zou kunnen noemen een Neder- landsch-Duitsche werkgemeenschap Deze werkgemeenschap is dan in ze keren zin de sluitsteen voor de vrijwel totale eliminatie van de werkloosheid in Nederland. OOR de Nederlandsche werkge vers en werknemers komt het er thans op aan om de handen meen te slaan en te pogen om in gemeen over leg en door het brengen van offers aan beide zijden het werkloosheidsvraag stuk als binnenlandse h probleem zoo snel en zoo doel treffend mogelijk op te lossen. Groote wijzigingen in aard en opzet, in struc tuur en wezen van ons productie apparaat zullen in de koipende tijden niet slechts noodzakelijk, doch zelfs onvermijdelijk zijn. Dit in te zien is thans in de allereerste plaats noodza kelijk voor een ieder, die in het Ne derlandsche productie-apparaat een functie, hoog of laag. bekleedt. En dan is minstens zoo belangrijk, dat er snel, doeltreffend en met bereidheid om offers te brengen gehandeld wordt. WASHINGTON, 15 Juni. (D.N.B.). In antwoord op een in de pers conferentie gestelde vraag, of het in het voornemen lag, op het ver zoek om hulp van Reynaud te ant woorden, heeft president Roosevelt verklaard, dat Amerika op het oogenblik alles doet, wat in zijn ver mogen ligt. Roosevelt antwoordde voorts ontkennend op de vraag, of een tweede rechtstreeksche oproep van Reynaud voor „wolken van vliegtuigen" ontvangen was. De ineenstorting van het Fransche Noordelijke front en de capitulatie van Parijs heeft in de Vereenigde Staten een zeer diepen indruk gemaakt. In het kamp der voorstanders van Amerikaan- sche tusschenkomst, waar nog slechts enkele onverstoorbaren in de mogelijk heid van een succesvolle reddingsactie geloovcn, hebben de laatste berichten uit Europa zeer tot nadenken gestemd. De isolationisten beschouwen de ge beurtenissen «als een bewijs voor de juistheid van hun standpunt. Zelfs de vurigste voorstanders van tusschen- komst beginnen eraan te twijfelen, of deelneming van de Vereenigde Staten aan den oorlog thans nog zin heeft. De meening heerscht dan ook, dat na deze nieuwe Duitsche overwinning het lot van Frankrijk zoo goed als bezegeld is. Volgens United Press wordt te Washington openlijk toegegeven, dat Amerika datgene, wat Frankrijk het meeste noodig heeft, n.l. zwer men vliegtuigen en tanks, niet be zit. In regeeringskringen heerscht een gevoel van algeineenc hulpeloos heid, dat culmineert in de conclusie, dat het thans te laat is om Frankrijk te helpen. Op den republikeinschen partijdag van den staat Illinois in Springfield hebj ben verscheidene sprekers de republi- keinsche partij betiteld als de partij van den vrede en de democraten als de par tij \an het internationalisme en van den oorlog. Zij eischtcn, dat de Vereenigde Staten buiten den Europeeschen oorlog zouden blijven. Deze verklaringen wer den met groote instemming ontvangen. President Roosevelt heeft gisteren het wetsvoorstel ondertcekend voor defen siezaken, omvatlende de gewone begroo ting wan het departement van oorlog ten bedrage van 1195 millioen dollar. Hier van zal 105 millioen dollar besteed wor den voor 2556 nieuwe vliegtuigen en 189 millioen dollar voor de aanschaffing van strategisch belangrijk materiaal voor een mogelijke mobilisatie van een leger van een millioen man. De minister van oorlog Woodring heeft medegedeeld, dat het plan tot uit breiding der luchtmacht van het leger voorziet in de opleiding van 10.600 man, van wie 7000 vliegtuigbestuurders, per jaar. ABONNEMENTSPRIJS ier 3 maanden voor Amersfoort 1.9b; per maand 0.65; per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15 Binnenland tranco per post per 3 maanden 285 Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 refieis 1 1,05 mcl inbctirlP van ecD *>«w>)»nummcr' - elke regel m«er f 0.25. Liefdadigheids-advertcntiën voor de helft van den prijs, Kleine Advertenticn „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regelt 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I 1.Bewijsnummer extra f 0 05 J. Cl» Ot/ 4 4 JAPANS BETREKKINGEN MET ITALIË EN DUITSCHLAND TOKIO, 15 Juni (D.N.B.) De beide groepen van de Seijoekai in den Japanschen Rijksdag hebben er bij de regeering op aangedrongen de banden met Duitschland en Italië nauwer aan te halen, om aan de internationale gebeurtenissen vast besloten het hoofd te bieden. FRANKRIJK WIL NEDERLANDERS, BELGEN EN NOREN MOBILISEEREN MILAAN, 15 Juni (D.N.B.Frank rijk wil de jonge lichtingen zelfs tot die van 17 jaar, mobiliseeren en alle Neder landers, Belgen en Noren, die in Frankrijk woonachtig zijn, naar het front zenden. Voorts wil het terstond alle Pool- sche en Tsjecho-Slowaaksche contingen ten. die in opleiding zijn, in den strijd werpen. t cliëmtèle mededelen, zaak ook weder de Hierbij kunnen wy onze geachte dat met ingang van heden onze gehele nacht geopend is. Ons personeel, dat nog geheel voltallig is, staat dus letterlijk dag en nacht voor U klaar. Laat nu Uw wagen geheel in orde maken en dan door ons vakkundig opleggen. Hiervoor hebben wij speciale tarieven. Bedenk wel, dat, als wij Uw wagen thans goed conserveren, U daar later alle plezier en gemak van zult hebben». Mogen wij U eens een prys noemen»? Onze telefoonnum mers zyn 4341 en 4342. KAUNAS, 15 Juni (D.X.B.). De Li tausche minister-president Merkys is vannacht met zijn geheele kabinet afge treden. De vroegere Litausche opperbe velhebber generaal Rastikis is met de vorming van een nieuwe regeering op breedcrcn grondslag belast. Generaal Rastikis was juist dezer dagen weer in actieven dienst getreden en tot directeur van de militaire hoogeschool benoemd. De kabinetswijziging hangt evenals bet daaraan voorafgegane aftreden van den minister van binnenlandsche zaken met de verscherpte situatie samen, zooals deze ontstaan is sinds 25 Mei na de over handiging van de Sovjet-Russische nota aan Litauen. Over de vermoedelijke sa menstelling van de nieuwe regeering verluidt, dat men de benoeming van den vroegeren gouverneur van Memel, Kubi- lius. tot nieuwen minister van binnen landsche zaken verwacht. Urbs.vs zou minister van buitenlandsche zaken blij ven. Als minister van oorlog wordt ge noemd de huidige opperbevelhebber ge neraal Vitzkauskas. Zonsondergang 22.04 uur. Zonsopgang 5.16 uur. (Zooals men weet ts leder een ver plicht tusschen zonsondersane en zonsopkomst te verduisteren.) FRANSCHE GRENS, 15 Juni. (D.N.B.). In breede Fransche kringen alhier verwacht men alge meen een staatsgreep van de mili taire groep onder leiding van Pétain. Het overwegende deel der Fransche bevolking schijnt den oorlog moede te zijn. De stemming tegen de regeering komt steeds scherper tot uiting. Talrijke aan de grens ontvangen berichten bevestigen, dat zich in de vergadering van den oorlogs raad der Geallieerden op 12 Juni jl. heftige meeningsverschillen tus schen Churchill en Eden eenerzijds en generaal Weygand en maar schalk Pétain anderzijds hebben OSLO, 15 Juni (DN.13.) De positie van het Noorsche koningshuis tegen over het Noorsche volk heeft een ver andering ondergaan, zoo meldt het Noorsche telegraafagentschap. Do ko ning en de kroonprins, die zich tezamen met Noorsche troepen buitenslands heb ben begeven, hebben daarmede in strijd gehandeld met de Noorsche grondwet. Doordat de koning Noorsche troepen meegenomen heeft, die aan andere oor logsfronten in den strijd geworpen moeten worden, heeft hij niet overeen komstig de belangen van het Noorsche volk gehandeld. DE KATHEDRAAL VAN AMIENS IS ONBESCHADIGD STOCKHOLM, 15 Juni (D.N.B.)Da- gens N.vheter meldt in een verslag over een reis door het oorlogsgebied in België en Frankrijk, dat de kathedraal van Amiens volkomen onbeschadigd is. voorgedaan, daar de Engelschen eisch ten, dat Parijs verdedigd zou worden om tijd te winnen. Maar schalk Pétain heeft echter doorge zet, dat van een verdediging der hoofdstad zou worden afgezien. 's-GRAVENHAGE, 15 Juni. De secretaris-generaal, waarne mend hoofd van het departement van Landbouw en Visscherij, maakt bekend, dat op Maandag 17 Juni a.s. met de distributie van brood een aanvang zal worden gemaakt. Onder brood wordt verstaan alle soor ten wit brood, bruin brood, rogge-brood, krentebrood en luxe-brood jes. Beschuit, ontbijtkoek, banket en koekjes zullen derhalve niet onder de distributie vallen. Per hoofd van de bevolking wordt per weck beschikbaar gesteld ongeveer 2000 gram brood, of een daarmede gelijkstaand gewicht aan klein brood. Per week zullen in totaal 20 bonnen worden geldig ver klaard, met dien verstande, dat men de voor een bepaalde week bestemde bonnen dcsgewenscht nog tot en met den Donderdag der daarop volgende week voor het koopen van brood zal kunnen ge bruiken. Per bon wordt derhalve plm. 100 gram brood verstrekt. AAN arbeiders, die zwaren licha- melijken arbeid te verrichten bobben, zal een cxtra-ranlsocn van 50% van hel normale rantsoen wor den toegekend. Zij, die zeer zwaren arbeid verrichten, krijgen 100% van het. normale rantsoen extra. Indien men in aanmerking d/?nkt te komen om onder een van bovengenoemde categorieën te worden gerangschikt, dient men zich met den plaatselij ken distributiedienst in verbinding te stellen tor verkrijging van extra- broodbonnen. Voor groote bedrijven is de mogelijkheid opengesteld, dat de werkgever voor alle daarvoor in aan. merking komende ailieiders van zijn bedrijf, na overleg mot. den plaatselijke» distributiedienst, de aanvraag collectief indient. Do bakkers mogen zonder in ont vangst-neming van bonnen geen brood aan hun klanten verstrekken en zijn ver plicht de bonnen in tc leveren hij de plaatselijke distributiediensten. De in levering der bonnen zal niet geschieden op opplakvellen, zooals dit voor de tot nog toe gedistribueerde artikelen voor geschreven is, maar in enveloppen, welke hij dc plaatselijke distributiedien- steii verkrijgbaar zijn. Tegen inlevering van de bonnen wordt onmiddelliik aan dc bakkers een toewijzing tarwebloem en/of tarwemeel verstrekt door dc distributiediensten. In dien dc bakker roggebrood wenscht te bereiden, kan hij zijn toewijzing tarwe bloem cn/of tarwemeel bij de Neder landsche meelcentrale inwisselen voor een toewijzing roggemeel. Dc hakkers kunnen zoo noodig van dc meelcentrale een voorschoUtoewijzing meel en/of bloem ontvangen. ,Voor eiken maaltijd, waarhij brood verstrekt wordt, moeten in de hotels, café's, restaurants en in de zoogenaam de broodjeswinkels enz. het met de ver strekte hoeveelheid brood overeenko mende aantal bonnen van de bezoekers in ontvangst worden genomen. Op deze bonnen kan door de hotels enz. brood worden betrokken van de bakkers. Teneinde er voor te zorgen, dat de ho tels, café's. restaurants enzbij den aan- vang der distributie over brood beschik ken en om hen in slaat te stellen aan de vergroote vraag naar brood, bijvoorbeeld op den Zaterdag en Zondag, tc kunnen voldoen, is bepaald, dut zij van Maandag 17 Juni. a.s. tot en met Donderdag 20 Juni a.s. het brood van hun leverancier (bak ker) kunnen betrekken, zonder dat zij hier voor bonnen behoeven af te geven. Daar entegen is het onmiddellijk vanaf den aan vang der distributie .dus met ingang van Maandag 17 Juni a.s. aan dc hotels enz. slechts geoorloofd brood aan hun bezoe kers tc verstrekken tegen in ontvangstne- ming van het met de verstrekte hoeveel heid brood correspondccrcndc aantal bon nen. Met deze bonnen kunnen zii dan na Donderdag 20 Juni a.s. brood betrekken. Op deze wijze behouden zij steeds een zekeren reserve-voorraad aan bonnen, welken zij kunnen gebruiken om het ver schil in behoefte op verschillende dagen op tc vangen. Aan iederen Xederlandsehen militair, die niet in eigen voeding voorziet, zal maandelijks door de militaire autoritei ten een kaart met 16 broodbonnen wor den verstrekt, welke voorziet in de be hoefte aan brood gedurende het. perio diek verlof. oor langere verlo\en zul len de distributiediensten losse bonnen verstrekken. Cijfers der bonnen Gedurende de week van Maandag 17 Juni a.s. tot en met Zondag 23 Juni a.s. zeven de bonnen 21 tot en met 30 van het broodbonbockje dat zijn dus, aange zien van elk nummer 2 bonnen in het boekfe voorkomen, in totaal 20 bonnen recht op het koopen van ongeveer 2.000 gram brood. Bonnen, die om een of ande re reden op Zondag 23 Juni a.s. nog niet gebruikt mochten zijn, kunnen nog tot en met den daarop volgenden Donderdag 27 Juni a.s. voor het koopen van brood wor den gebruikt. De bakker moet de bonnen uiterlijk op Zaterdag 29 Juni a.s. bij den distributiedienst inleveren. Nadien nemen dc distributicdienstcn dus geen bonnen 21 tot cn met 30 meer ter inwisseling aan.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1