Engeland's positie is benard DE FUEHRER NAAR MUNCHEN om met den Duce te confereeren Bombardementen op bases in Tunis, Corsica en Malta Min. Baudouin verklaart: DE JAARBEURS GAAT GEWOON DOOR DE EEMLANDER La Guardia aan het woord Ontsteltenis in Engeland Churchill stelde aan Frankrijk een unie voor VERHEUGEND BESLUIT Dinsdag 18 Juni 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 38e Jaargang No. 336 Het Italiaansche legerbericht Duitschland was militair superieur, de Engelsche hulp was ondoeltreffend Najaarsbeurs met agrarische afdeeling van 3 tot en met 12 September AMERSFÖORTSGH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS) •er 3 maandeD voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15 Binnenland tranco per post per 3 maanden 2 85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 462C PRIJS SER ADVERIENIIER van 1—4 regels 11.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel m»er f 0.25. Liefdadigheids-advertenticn voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen 1.Bewijsnummer extra f 0.05 rp RANKRIJK heeft het hoofd gebogen. Maar schalk Pétain heeft aan de Duit- sche Rijksregeering en ten over staan van het Fransche volk mede gedeeld, dat Frankrijk de wapenen moest neerleggen. Schokkender be richt is er na het jaar 191S niet ge weest. Pétain's woorden sloten een episode der Fransche geschiedenis af, misschien ook der Europeesche historie. Op het oogenblik, dat wij deze regelen schrijven, bevinden Hitler en Mussolini zich waar schijnlijk .ergens in Europa' in con ferentie, ondermeer om de afwik keling der Fransche aangelegenhe den onder oogen te zien. Het heeft dan ook geen zin om thans in spe culatieven zin over Frankrijk's toe komst te schrijven. Wij kunnen en willen volstaan met den wensch, dat in het na-oorlogsche, herstelde Europa de Fransche geest en de Fransche cultuur onmisbare fragmenten der Europeesche be schaving een passende plaats zulleh vinden. XITINSTON CHURCHILL, den Britschen premier, moet het bitter te moede zijn. Frankrijk's mi litaire ondergang zal niet nalaten om alom in het Britsche Rijk diepen indruk te maken en zal zeker mil- lioenen Britten tot nadenken stem men over wat is gebeurd, over wat had kunnen worden voorkomen en over wat nog kan gaan gebeuren op de Britsche eilanden. Wel ver klaarde Churchill gisteren in zijn korte radio-boodschap, dat on danks alle slechte tijdingen uit Frankrijk, Engeland doorvecht, doch het is de vraag, of dit door vechten nu de oorlog de Biitsche eilanden op schotswijdte is gena derd door de breede massa van het Britsche volk met overtuiging en enthousiasme zal geschieden. Een andere vraag is voorts, of er in leidende Britsche kringen ten huidigen dage ten aanzien van den koers, dien het Britsche wereldrijk moet zeilen, wel voldoende eensge zindheid bestaat. Doch ook ten aanzien van Engeland's lot zullen de komende weken ons veel leeren, zoodat wij ons thans niet willen verliezen in speculaties of voorspel lingen. EVENMIN heeft het Zin om de mogelijke gevolgen van de Fransche capitulatie voor Enge land's militaire en maritieme posi tie op dit oogenblik voorwerp van bespiegeling te maken. Eerlang, wellicht vandaag nog, zullen wij Frankrijk's nieuwe positie en im- plicite Engeland's verzwakkingen aan de hand van de feiten kun nen peilen. De gebeurtenissen gaan thans in zoo razend snel tempo voort, dat beschouwingen of kaartjes betreffende den oor log op het oogenblik, dat zij in druk verschijnen, alreeds door de feiten zijn achterhaald of uitge schakeld. Hierom volstaan wij dan ook met te releveeren, dat het Britsche wereldrijk dezer dagen een .dolksteek in den rug' ontving van een zijner luidruchtigste vrienden. Wij doelen op de rede van La Guardia, den burgemees ter van New York, waarin deze politicus betoogde, dat het hoog ste tijd is, dat den Ieren recht ge schiedt. Zevenhonderd jaar al dus La Guardia vocht Ierland voor recht en vrijheid; vele eeuwen1 heeft Engeland aan Ier land recht en vrijheid onthouden; thans, nu Frankrijk in het zand heeft gebeten en de oorlog Enge land's kasteelen nadert, zal Ier land oude boeien slaken. Wij kun nen ons voorstellen, dat de Brit ten na het hooren van een derge lijk betoog van New York's bur gemeester de verzuchting slaken: Als dit mijn vrienden zijn, dan behoede de hemel mij voor hen; voor mijn vijanden hoop ik zelf te kunnen zorgen. En wellicht zullen de Britten zich in later jaren niet eens tot een verzuchting beper ken, als zij geschiedenis der jaren 19191940 de revue laten passee- ren. Adolf Hitler cn Benito Mussolini tijdens hun jongste ont moeting in het station op den Brenner pas op IS Maart j.L: een historisch oogenblik MüNCHEN, 18 Juni (D.N.B.). Komende van het hoofdkwartier van den Fuehrer is Hitier vanmiddag voor de aangekondigde ontmoeting met den Duce te Miinchen aangekomen. Stefani meldt, dat de Popoio di Roma schrijft: „Het doel van de ontmoeting tusschcn Duce en Fuehrer valt gemakkelijk te raden. Nu Frankrijk de wapens heeft neergelegd, moeten de asmogend- heden tezamen de vredesvoorwaarden opstellen. Fuehrer en Duce zijn heden geroepen om te be slissen over het nieuwe territoriale aanzien van Europa, en een nieuw continent te scheppen op de puinhoopen van de funeste democratie." ERGENS IN ITALIË. 18 Juni. (Stetoni). Het algemeen hoofd kwartier van het Italiaansche leger meldt: In den nacht van 16 op 17 Juni werden doeltreffende bombar dementen uitgevoerd op de marine basis Bizerta (Tunis), op militaire objecten van M-alta en de vliegvel den van Corsica. Onze duikbooten brachten twee vijandelijke tankboo ten tot zinken, waaronder een van groote tonnage. In Noord-Afrika duren de operaties aan de grenzen van Cvrenaica met succes voort, waarbij luchtbases cn mi litaire doelwitten van den Opper-Soe- dan gebombardeerd worden. Al onze toestellen zijn teruggekeerd. Drie vijan delijke machines werden op den grond vernield en een jachtvliegtuig we_rd in een luchtgevecht neergehaald. Eenige vluchten van den vijand brachten ons geen 6chade van betee- kenis. Een vliegtuig werd brandend neergeschoten. De vijand heeft in den nacht van gisteren zijn luchtaanvallen in Italië voortgezet en niet-militairo objecten bestookt. Te Milaan werden huizen beschadigd alsmede een zuster- tehuis. Onder de burgerbevolking wer den twee personen gedood en ecnigen gewond. In Ligurië heeft het luchtdoel geschut vier vijandelijke vliegtuigen neergehaald. DE VREEMDE SCHEPEN IN FRAN- SCHE HAVENS FRANSCHE GRENS, 18 Juni (D.N.B.) Naar bekend wordt, heeft de Engel- sche regeering aan alle in Fransche ha vens liggende Pöolsche, Noorschc, Bel gische en Nederlandsche oorlogs schepen en koopvaardijschepen op dracht gegeven terstond te vertrekken en Britsche havens op te zoeken. Het Belfort te Brugge is ongeschonden uit den slriid gekomen, welke over België gingDe sierlijke toren heeft zijn plaats in het stadsschoon behouden GENÈVE, 18 Juni. (D.N.B.). De nieuwe Fransche minister van buitenlandsche zaken Baudoin heeft gisteravond een radiorede tot het Fransche volk gericht, waarin hij een verklaring gaf van den stap van maarschalk Pétain bij de Duitsche regeering. Frankrijk, aldus de minister, is tot dezen stap gedwongen geworden door de militaire superioriteit van Duitschland cn door de ondoeltreffendheid van de Engelsche hulp. Frankrijk was niet opgewassen tegen de Duitsche strijdkrachten en het Duitsche materiaal. De Fransche troepen, die uitgeput waren van vermoeidheid, kon den niet worden afgelost. De Franschen hebben „bijna alleen" voor tachtig miüioen Duitschers gestaan, waarbij dan nu nog kwam de bedreiging door het Italiaansche leger. Wat Engeland betreft ver klaarde Baudoin, dat de Fransche vrienden onvoldoende op de methoden van den modernen oorlog waren voorbereid, en dat zij het Fransche leger niet tijdig genoeg de noodige hulp hadden kunnen verschaffen. HF,T Duitsche Nieuwsbureau meldt: De berichten uit Frankrijk hebben in Engeland groote ontsteltenis ver wekt. In de peis wordt overigens ge poogd dit te verborgen. Teekenend voor de Lonclen6che bladen is echter een voordracht, welko door een Nieuw-Zco- landschen journalist voor de Britsche radio is gehouden. Deze vertelde, dat hij zich, bij het vernemen van de on heilstijding over de nederlaag vaji Frankrijk, plotseling onwel had ge voeld. Ilct is zeker, dat het allen Engel- schcn evenzoo is vergaan. De eerste schok is verschrikkelijk geweekt. Men heeft liet eenvoudig niet willen cn niet kunnen gcloovcn. De pers daarentegen poogt begrip voor de houding van Frankrijk te toonen, hoewel zij nog tweemaal vier en twintig uur gcledeu van Frankrijk heeft gcëischt te vechten tot den laatsteh Franschman. Do Yorkshire Post poogt van dc mo gelijkheden van een strijd lot het einde een \oors(clling tc geven. Het blad schrijft: „Weliswaar is Duitschland op alle gebieden georganiseerd zooals nog nooit met een volk in de geschiedenis liet geval is geweest cu heeft Frankrijk den tegenstander onderschat, waardoor het overwonnen is, maar Engeland heeft nog veel tijd om zich te verdedi gen, hoewel ook niet al te veel tijd!" Dc commentaren van dc andere Britsche bladen ademen denzelfden geest TWEE FRANSCHE VESTINGEN INGENOMEN BERLIJN, 18 Juni (D.N.B.) De vestingen Belfort en Dijon zijn in genomen. Den in Bourgondië Zuid waarts optrekkenden Duitschen troepen zijn bovendien dc Fran sche wapenfabrieken van Le Creu- zot in handen gevallen. TTIT een boodschap, welke Churchill Zondag j.l. naar Bordeaux gezonden had, blijkt dat Engeland geprobeerd heeft om Frankrijk er op het laatste oogenblik van af te houden aan staking der vijandelijkheden ie denken. De En gelsche regeering had den Franschen n.l. voorgesteld dat beide landen een „onontbindbare unie" zouden vormen. Beide regeeringen zouden plechtig ver klaren een Fransch-Britsche unie uit te maken, waarbij zij ophielden twee eenheden te vormen. De verdediging, de buitenlandsche-, financiecle en economische politiek zou gemeenschappelijk behartigd worden. Elke Britsche burger zou Fransche bur ger kunnen zijn en omgekeerd. De bei de landen zouden gemeenschappelijk de verantwoording voor het herstel van de oorlogsschade dragen. Tijdens den oorlog zou er slechts één enkel oorlogs kabinet bestaan. De beide parlementen zouden verbonden worden en zoo meer. Maandag is, naar men verklaart, in Bordeaux een overzicht van den mili tairen toestand gegeven, welke aanlei ding was voor de Fransche regeering om vredesvoorwaarden bij de Rijksre geering te verzoeken. De ernst van den toestand, zoo verklaarde men gister avond in Bordeaux, blijkt duidelijk uit den tekst van het legerbericht van Maandag. Deze ernst \an den toestand Heeft het verklaard, dat maarschalk Pé tain zich tot den tegenstander heeft ge wend. PLUNDERAARS TE DELFT DELFT, 18 Juni. Gedurende de oor logsdagen werd uit een der rijksgchou- wen te Delft bijna 200 prismakijkers ge stolen tot een ge-zamenlijke waarde van ruirn 8000 gulden. Verdacht van dief stal, subsidiair heling hoeft de politic thans vier personen uit Delft gearres teerd. Het onderzoek wordt voortgezet. SPAANSCHE HOOGE COMMISSARIS IN TANGER MADRID, 18 Juni (D.N.B.). De liooge commissaris van Spaansch Ma rokko, generaal Anensio, heeft een be zoek gebracht aan Tanger en de Spaansche bezetting geinspecteerd. Het stadsbestuur heeft bij die gelegen heid den hoogen commissaris zijn vol ledige vertrouwen uitgesproken. Gene raal Anensio bracht tevens in gezel schap van den Spaanschen gezant Amievu een bezoek .aan den vertegen woordiger van den sultan van Marok ko. Dit bezoek had een zeer hartelijk verloop, waarbij de vertegenwoordiger van den Sultan aan den Spaanschen hoogen commissaris de hartelijke groe ten meegaf voor den Spaanschen mi nister van buitenlandsche zaken. TA E Raad van Beheer der Koninklijke N ederlandsche Jaarbeurs deelt ons mede, dat de najaarsbeurs 1940, waaraan voor de vijfde maal een agrarische afdeeling verbonden zal zijn, ongewijzigd op den reeds vroeger vastgestelden datum: 3 tol en met 12 September te Utrecht zal worden gehouden. Dit besluit is genomen met volle in stemming van het Departement van Handel, Nijverheid en Scheep vaart en van het Departement van Landbouw en Visscherij. T NDERDAAD een verheugd d bericht. -1 In September zal Utiechl de Jaar beurs weer binnen haar muren zien, en op het oogenblik is men reeds hard bezig de noodige voorbereidingen voor de komende najaarsbeurs fo treffen. Het is ook een zeer verstandig besluit, om de Jaarbeurs doorgang te laten heb ben, wijl juist in dezen ijd groolelijks behoefte bestaat aan h-M Jaarbeursin- termediair voor handel eri industrie. Tal van bedrijven en tal van handelsonder nemingen zullen, na allo* wat gebeurd is, nieuwe banen en wegen nieten zoe ken. niet alleen voor de verkrijging van grondstoffen voor hun bedrijven, maar ook voor den afzet van hun pro ducten Andere bedrijven zullen zich moeten omschakelen op andere methoden van voortbrenging, of zullen nieuwe mark ten moeten zoeken. Bij dit alles kan het Jaarbeursinstituut groote diensten be wijzen, doordat het handel en industrie bijeen brengt, en altoos eer. wapen schouw is van wat Neerland's nijver heid presteert. Om al deze redenen was er zeker juist nu aanleiding tot het houden van een Jaarbeurs, zooals er zeker ook alle aanleiding is om ook, en al wederom juist nu, aan deze najaarsbeurs weder om een agragrische afdeo'ing te verbin den. Immers voor onze agrarische be drijven is in de eerste plaats een nieuwe tijd met veel perspectieven aangebro ken. die ten volle moet worden uitge buit. in het belang van onzen landbouw, onze veeteelt, onzen tuinbouw, kortom, in het belang van onzen geheelen boe- lensland, die bijna altijd is geweest en wederom zal worden een van de pijlers van ons economische leven. Daarom, besluit. al met al, een verheugend En met meer dan gewone interesse zal men in Nederland de komende na jaarsbeurs tegemoet zien, niet in de laatste plaats, omdat men daarin zal kunnen zien een graadmeter voor het weder opbloeiende economische leven in Nederland. Moge dez" graadmeter in de eerste dagen van -September reeds een hoogen stand aanwij/en! DE VERDUISTERING Zonsondergang 22.06 uur. Zonsopgang 5.16 uur. f Zoonis men weet is iedereen ver plicht tusschen zonsondergane en zonsopkomst te verduisteren

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1