Historisch gebeuren Groote keuze Dames- en Kinder Delana artikelen Dames- en Kinderconfectie - Arnh.weg 26 weer te Compiègne KONING CAROL VORMT ZUID V/I MD De Republikeinsche partij scherp tegen Roosevelt DE EEMLANDER Geheime zitting van Zweedschen Rijksdag EEN EENHEIDSPARTIJ IJzeren Garde Isolationisme Egypte wenscht niet aan oorlog deel te nemen Zaterdag 22 Juni 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 38e Jaargang No. 340 November 1918 Juni 1940 waarschijnlijk ook in verkiezings eisch der Republikeinen ZORGT U VOOR DE BONNEN! WIJ VOOR DE SCHOENEN LANGESTRAAT 56 AMERSFÜORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS er 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per - week (met r a t 1 verzekering tegen ongelukken) f 0 15 Binnenland tranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 PRIJS OER ADVERT EN 1 ihN van 4 rcfiels l,05 mel lobegrip van een bewijsnummer, elke regel m>er f 0.25. Liefd&digheids-advertcnticn voor do helft van den prijs. Kleine Advertentiên „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 CO.MPIEGNE is een klank, die nog heel lang zal natrillen in de Europeesche gemoederen. In 1918 en in 1940 is daar ter plaatse een wapenstilstand gesloten tusschcn Duitschland en Frankrijk. In 1918 had Duitschland om een wapenstilstand verzocht; in 1940 heeft Frankrijk zulks gedaan. Ditmaal is het Frankrijk, dat op de knieën werd gedwongen en dat de Duitsche voorwaarden moet aanvaarden. Hoewel deze voorwaarden nog niet bekend zijn gegeven, kan men toch uit het doel der eischen opmaken, dat Duitschland de Fransche zeekusten wil gebruiken als operatiebasis voor den Duitschen strijd tegen Engeland. De groote aanval op Engeland is dus op komst. Tevens beoogt Duitschland door de wapenstilstandsvoorwaarden de basis te leggen voor de vorming van een nieuwen vrede, welks belangrijkste doel zal zijn herstel van het in voorbije jaren aan Duitschland aangedane onrecht. Wij hopen ten zeerste, dat deze vrede de taaiste Fransch- Duitsche vrede zal zijn, die behoeft te worden gesloten. Dan zal het zoo zijn, dat niet slechts Duitschland, doch Europa in zijn geheel heeft overwonnen. Dan zal de naam Compiègne wellicht nog eens worden verbonden aan een grootsch Europeesch vredesmonument! A DOLF HITLER is zelf aanwe- ■Ci- zig geweest bij de ontvangst STOCKHOLM, 22 Juni (O X.B.). De Zweëdsche Rijksdag is gistermid dag in geheime zitting bijeen geweest, waarmede de ziftingperiode van den Rijksdag definitief is gesloten. Minis terpresident Hansson en de minister van buitenlandsche zaken Guenther la zen een regeeringsverklaring voor, die reeds in de kabinetzitting onder voor zitterschap van don koning was aange nomen. Naar aanleiding van deze gehei me zitting van den Rijksdag werd bui- tenlandschen persvertegenwoordigers van officieele zijde medegedeeld, dat de regeeringsverklaring betrekking had op buitenlandsch-politieke vraagstukken, nl d.p door het beëindigen van den oor log in Noorwegen ontstane toestand als mede met de hieruit voortvloeiende ge volgen voor de internationale betrek kingen van Zweden. Duitsche troepcn-afdeelingen trekken langs den Are de Triomphe te Parijs Duitsche luchtaanvallen op Engeland der Fransche delegatie. Uit dit feit blijkt welk een groote psychologi sche en militaire waarde de Duit sche Rijkskanselier aan den wa penstilstand met Frankrijk hecht. Veel, zeer veel zal er in de harten der mannen Duitschers en Franschen gelijkelijk zijn om gegaan, toen zij elkaar begroetten op den historischen grond in het bosch van Compiègne. O OEMENIË is bezig, de binnen- landsch-politicke bordjes te ver hangen. De IJzeren Garde, die geruimen tijd in het hoekje zat, waar de slagen vallen en die vaak onderhevig was aan bloedige en strenge vervolgingen, is als rle verloren zoon weer opgenomen in den boezem der Roemeensche regeering en van het Rocmeensche volk. Dit be- tcekent, dat Roemenie hard op weg is om zijn staatsbestel in fascistischen zin te reorganiseeren. Het aantal democra tisch geordende landen wordt in ons werelddeel welhaast iedere week klei ner! Deze nieuwe richting in Roemenie, kan voor de internationale positie van dit land nog belangrijke gevolgen met zich brengen. De groote Britsche aard- oliebelangcn, waarin de Fransche belan. gen sterk waren vertegenwoordigd, zul len van deze koerswijziging weinig vreugde heieven. Duitschland daarente gen kan nu met goede kans van slagen pogen om de tot dusverre naar Enge land en Frankrijk uitgevoerde hoeveel heden Roemeensche aardolieproducten waarvan hef transport door den oorlog in de Middellandsche Zee onmogelijk is geworden voortaan te koopen en al dus zijn olie- en benzinepositie aanzien lijk verbeteren-. Want dat de nieuwe koers in Roemenië naar buiten .deutsch. freundlich' zal blijken te zijn. is nau welijks aan twijfel onderhevig. Zeker is het in ieder geval, dat Roemenie voor taan slechts één politieke partijkent, aan welks hoofd de koning staat: zeker is ook dat de z.g. .totalitaire' landen tot dusverre hij voorkeur met elkaar heb ben samengewerkt. Overeenkomstige verschuivingen ols in Roemenië hebben plaats gevonden of vol trekken zich in Griekenland. EgypteTur kije en andere landen, die tot voor kort met de Geallieerden nauwe betrekkingen onderhielden. Deze ommekeer is een rechtstreeksch gevolg van de politieke en militaire successen, door de as Rome- Berlijn in de afgeloopcn maand behaald. NOODLOTTIGE BRAND NA BLIKSEMINSLAG TOKIO, 22 Juni (Domei). Nadat de bliksem op twintig verschillende plaat sen in Tokio was ingeslagen, is een zware brand ontstaan, waarbij twee per sonen gedood, 10S gewond en dertien regeeringsgebouwen, die tijdelijk waren opgetrokken na de aardbeving van 1923, verwoest werden. Verschillende departe menten worden thans in andere gebou wen ondergebracht. Alleen in het minis terie van financiën wordt de aangerich te schade op vijf millioen yen geraamd. LONDEN, 22 Juni (Reuter). De Duitsche vliegers schijnen zich op korte vluchten te concentreeren. Vannacht is Noord-West- en Zuid- Engeland door Duitsche bommen werpers aangevallen. In Oost-En- geland is gisteravond luchtalarm gemaakt en werden hevige ont ploffingen gehoord. Daladier naar Spanje IR UN, 22 Juni. (D.X.B.l. Ook Dala- dier heeft, naar bekend wordt, een vi sum voor Spanje aangevraagd. Aan vluchtelingen wordt vooreerst 6lecht* een verblijf van drie dagen toe gestaan. Verlenging moet telkenmale bij de Spaansche autoriteiten worden aangevraagd. Roemeensche regeering BOEKAREST, 22 Juni. (D.N.B.). Krachtens een gisteravond gepubliceerde wet is besloten tot de verandering van het front der nationale wedergeboorte in de „partij der natie". Volgens artikel één wordt het front der nationale wedergeboor te de eenige en totalitaire partij onder den naam „partij der natie". Zij zal onder opperste leiding staan van den Koning. Artikel twee bepaalt, dat de partij der natie richting zal geven aan het moreele en materieele leven der natie en van den Roemeenschen staat. Zij is een publiekrechtelijk lichaam. Vol gens artikel drie benoemt de opperste partijleider de hooeste partijautoritei ten, die alleen verantwoordelijk zijn. Volgens artikel vier worden de be palingen betreffende organisatie, be drijvigheid en discipline door een spe ciale commissie \astgesteld, die hiertoe door den hoogsten partijleider benoemd wordt. De minister voor propaganda, Giures- cu. heeft voor de buitenlandsche pers uiteengezet, dat de verandering van het front in deze nieuwe partij en'de hier door noodzakelijk geworden reorganisa tie een verderen stap beteekent naar bin- nenlandsche versterking. De stichting van de nieuwe eenheidspartij, is een herhaald appèl aan alle krachten des lands. Bovendien kondigde de minister aan, dat Koning Carol Zaterdagavond via de radio een boodsohap zal richten tot het Roemeensche volk over de nieuwe par tij. In kringen, die in nauw contact staan met de regeering, verduidelijkt men. dat deze verandering de politieke evolutie voltooit, die in Roemenië in 193S is be gonnen en die leidde tot de afschaffing der politieke partijen en de instelling van den corporatieven staatsopbouw. De nieuwe partij heeft ten doel de na tionale eenheid te versterken door het dengenen, die uit 'het front der nationa le wedergeboorte werden gesloten, de mogelijkheid te geven hun politieke ac tiviteit te hervatten binnen het kader van het nieuwe organisme. Het gerucht doet de ronde, dat men aan zekere vroegere leden van de IJzeren Garde belangrijke posten zou toevertrouwen in de partij en dat de bekendsten hunner lid zouden worden van het kabinet. De koning heeft opnieuw een vérstrek kende amnestie uitgevaardigd, waaron der alle. politieke misdaden vallen met uitzondering van verraad en spionnage. Hiermede zouden alle nog in de gevan genis zittende leden van de vroegere IJzeren Garde op vrije voeten komen. Vele Congres-leden stellen vragen over de ware beweegredenen voor Woodring's vei vanging door Stimson WASHINGTON, 22 Juni (Reu- ter). Oud-president Hoover heeft verklaard, dat Stimson en Knox tot het kabinet zijn toege treden om hun eigen persoon in dienst te stellen van de goede zaak en dat zij geenszins tot de republikeinsche partij behoorden. De wijziging in het. kabinet der Ver. Stalen heeft gisteren lot een politiek de bat. in het Congres geleid. In den Senaat stelde de republikein Nyc voor, dat Roo se velt zou aftreden en zijn ambt zou over dragen aan vice-president Garner. Slechts onder Garner, zoo zeide Nye, kan de na tionale eenheid hersteld en een zuiver Amerikaansche politiek gevoerd worden, die den Ver. Stalen liet vertrouwen van Europa zou teruggeven. Een voortzetting van de huidige buitenlandsche politiek onder leiding van Roosevelt brengt den Ver. Staten ongeluk. De restauratie-werkzaamheden aan het stadhuis te Middelburg. Een der zijgevels van het fraaie historische bouwwerk wordt gestut De republikein Vandenberg verlangde een dagvaarding van den afgetreden mi nister van oorlog Woodring, teneinde vast te stellen, of inderdaad een „groep internationale financiers" het aftreden van Woodring gewenscht heeft. De voor zitter van de marinecommissie. Walsh, pleitte voor Amerika's afzijdigheid van het Europeesche conflict. Hij zeide liever af te treden dan in te stemmen met Ame rika's toetreding tot den oorlog Wan neer hij met dit te oonstateeren verraad pleegt, dan neemt hij gaarne de verant woording op zich. De Senaat besloot daarop alvorens de benoemingen te bevestigen, de nieuwe ministers Stimson en Knox in de bevoegde commissies nauw gezet te verhooren. Ook in het Huis van Afgevaardigden ontstond een debat over het afzeilen van Wood ring. De Republikein Carlson eisch- te een parlementair onderzoek van het geval en stelde tevens een on derzoek voor naar den verkoop van Amerikaanse!» oorlogsmateriaal aan buitenlandsche regeeringen. De bladen te Washington schrijven, dat de benoeming van Stimson en Knox niet beteekent. dat Roosevelt thans een coalitieregeenng gevorm'd heeft. Alge meen wordt in de bladen geconstateerd, dat Woodring tegen zijn wensch uit het kabinet verwijderd werd, omdat hij zich ertegen verzette om op kosten van de Ver. Staten het oorlogsmateriaal van het Amerikaansche leger aan Engeland te leveren. 'Het opnemen van Stimson en Knox in he: kabinet vormt de sensatie van de Amerikaansche bladen. De New York Ti mes begroet de benoemingen als een stap naar een krachtiger landsverdedi ging, die reeds lang noodzakelijk was. Het blad is van mecning, dat Stimson den algemeenen dienstplicht zal invoe ren. daar Roosevelt met deze lic\elings- gedachte van Stimson instemt. De republikeinsche New York Ilcrald Tribune spreekt van een politieke list, daar Roosevelt de op zichzelf stoffelijke maatregelen voor zijn eigen eerzuchtige doeleinden en tot verwarring van zijn politieke tegenstanders wil gebruiken. In dit opzicht is de poging van den presi dent tot vorming van een coalitie slechts de erkenning van eigen mislukkingen en van toenemende moeilijkheden, waarop hij bij zijn streven naar een derde ter mijn is gestuit. De Chicago Tribune schrijft, dat Stim son en Knox hebben deelgenomen aan oen actie, die erop is gericht om deVerecnlg- de Staten in den oorlog te storten. De New York Times en andere bladen mel den uit Philadelphia, dat het waarschijn lijke gevolg van de benoemingen door Roosevelt zal zijn, dat de Republikein sche partii liet niet deelnemen van de Vereenigde Stalen aan den oorlog tot het voornaamste programmapunt in den ver kiezingsstrijd zal maker. De N-rsv York Herald Tribune schrijft: Do republikeinsche pariijdag dient niet alleen Stimson en Knox uit de republi keinsche gelederen te stoeten, maar ook door rle democratische partij als oorlogs partij aan de kaak te steil -n. duidelijk te maken, dat de Republikeinen besloten zijn dit p»*nt tot de groc'ste strijdvraag te maken. In hooge partij kringen wordt een isolationistische buitenlandsche po litiek reeds beschouwd als een onvermij delijke verkiezingseisch der Republikei nen. PEDICURE MASSAGE GRATIS VOETONDERZOEK Ernstige ongeregeldheden tus- schen Engelschen en Egyptcnaren ANKARA, 22 Juni. De Egyp tische minister-president heeft voor het parlement de volgende verkla ring afgelegd: „De regeering voert een politiek, die door het parlement is goedge keurd. Zij is vastbesloten al het mo gelijke te doen, ten einde het land den ramp van een oorlog te bespa ren. Do regeering heeft de legeron- deelen bevel gegeven af te zien van het deelnemen aan gevechtshande lingen. Enkele grenstroepen zijn thans verschillende mijlen terug getrokken. Hierdoor zal vermeden worden, dat het land in een oor logstoestand geraakt, voordat regee ring en parlement gelegenheid heb ben gehad haar beslissingen te ne men." Volgens berichten uit Grieksche krin gen, neemt, de spanning tusschen En gelschen en Egyptcnaren Van uur tot uur toe. De Engelsche regeering stelt alle pogingen in het werk om den ko ning van Egypte, die zich heeft beperkt tot het afbreken der diplomatieke be trekkingen met Italië, in den oorlog te gen Italië te krijgen. De spanning komt tot uiting in talrijke incidenten. Zoo is het Donderdag op het vliegveld bij Cairo tot een botsing gekomen lusschen En gelsche piloten en Egyptisch vliegveld- personeel. Doordat de Egyptische solda ten met dc wapens tegen de Engelschen optraden, werd een einde aan deze bot sing gemaakt Verscheidene personen werden gewond. Tenslotte gelukte het den Egyptcnaren met hulp van kamera den de Engelsche vliegers van het veld te verdrijven. Toen de Engelsche piloten zich door de voorsteden naar het cen trum van Cairo begaven, werden zij door een heftig opgewonden menschenmenig- te gevolgd, die hen probeerde te steeni- gen. In goed ingelichte kringen gelooft men, dat Egypte aan den vooravond staat van ernstige ongeregeldheden. AMERIKAANSCHE ZAAKGELAS TIGDE KEERT NAAR DUITSCH LAND TERUG NEW YORK, 22 Juni (D.NB.). De zaakgelastigde der Vereenigde Staten te Berlijn, Kirk, is na een verblijf van tien dagen gisteren per vliegtuig van New York via Lissa bon naar Berlijn vertrokken. POSTVERKEER TUSSCHEN ENGELAND EN DE DOMINIONS GESTAAKT ROME, 22 Juni (D.N B.). Naar de Azione Coloniale bericht, heeft Enge land het postverkeer met Malta, Egypte, het Nabije Oosten en Midden Oosten, Australië, Indische eilanden, Nieuw Zeeland, Soedan, Oost Afrika en de Zuid Afrikaansche Unie gestaakt. HET FRANSCHE LEGERBERICHT LONDEN, 22 Juni (Reuter). Het Fransche legerbericht luidt: In de Vo gezen vormen onze troepen een gesloten vierhoek en zetten zij den strijd hard nekkig voort. Verscheidene malen heb ben zij de aanvallen van den tegen stander afgeslagen. In de overige sec toren is de toestand ongewijzigd. DE VERDUISTERING Zonsondergang 22.07 uur. Zonsopgang 5.17 uur, f Zooals men weel is iedereen ver plicht tusschcn zunsondernunz en zonsopkomst te verduisteren Tel. 3977

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1