EERSTE EN TWEEDE KAMER tot nader order NIET MEER BIJEEN Wapenstilstand maakt diepen indruk De oorlog aan de grens van Egypte De Atlantische kust tot de Gironde bezet DE EEMLANDER Maandag 24 Juni 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 38 e Jaargang No. 341 Ook de werkzaamheden van den Raad van State blijven voorloopig rusten DE RIJKSCOMMISSARIS BESLIST OVER ALLE EVENTUEELE VERKIEZINGEN Ook hier staat Engeland onder zeer moeilijke omstandigheden alleen De Diplo constateert dat Engeland nu alleen staat tegenover Duitschland en Italië DE OORLOG UIT DE LUCHT Een monument voor de gesneuvelden te Bunschoten N De 50.000 er uit Argentinië breidt zijn vloot uit Het Duitsche legerbericht AMERSFOORTSCK DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS >er 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; pei - week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15 Binnenland tranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 PRIJS OER ADVERÏENIIEN van 1—4 regels 11.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel mser f 0.25. Liefdadlgheids-advertentiën voor do helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 •In opdracht van Waterstaathebben de pontotiniers over ettelijke rivieren schipbruggen gelegd om het verkeer tusschen dc verschillende deelcn van het land zoo goed mogelijk te laten functionneeren. s-GRAVENHAGE, 24 Juni. Het heden verschenen verorde ningenblad bevat een verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied tot vastlegging van de werkzaam heden van den Raad van State, alsmede van eenige vertegenwoordi gende lichamen. Deze verordening luidt als volgt: PARAGRAAF 1. De werkzaamheden der beide Kamers der Staten-Generaal blijven tot nader order rusten. PARAGRAAF 2. De werkzaamheden van den Raad van State ingevolge de artikelen 19. 38. lid 2, 39, 46, 77 en 136, lid 3, der Grond wet, alsmede ingevolge de parn. 21, 22, 24, 25 en 26 van de wet van 21 December 1861 (Staatsblad no. 129), houdende regeling der samen stelling en de bevoegdheid van den Raad van State, blijven tot nader order rusten. PARAGRAAF 3. Verkiezingen voor de Kamers der Staten Generaal vinden tot nader order niet plaats. De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied be paalt in hoeverre verkiezingen voor de Provinciale Staten, de ge meenteraden of andere publiekrechtelijke vertegenwoordigende lichamen zullen plaats vinden. De Rijkscommissaris bepaalt in hoeverre verdere benoemingen van leden van Gedeputeerde Staten en wethouders van de gemeen ten plaats vinden. Hij beslist, indien noodig, over de benoemingen van andere publiekrechtelijke functionarissen. PARAGRAAF 4. Voor zoover verkiezingen, die op zich zelf hadden moeten plaats vinden, in overeenstemming met de bepalin gen van paragraaf 3 niet plaats vinden, worden de volmachten van de gekozen leden geacht tot nader order verlengd te zijn. De Rijkscommissaris neemt de noodige maatregelen om te ver hinderen, dat een publiekrechtelijk vertegenwoordigend lichaam niet in staat zou zijn om besluiten te nemen. PARAGRAAF 5. Deze verordening treedt in werking op den dag van haar afkondiging. VAN DE EGYPTISCHE GRENS, 22 Juni (D.N.B). De oorlog aan de grens lus- schen Egypte en Cyrenaica speelt zich af onder unieke omstandigheden. Hij wordt welis waar gevoerd aan de Egyptische grens, maar Egypte neemt er niet aan deel. Het heeft zelfs gisteren zijn troepen verscheidene kilometers van de grens teruggetrokken om iedere botsing met Italiaansche troepen te vermijden. Italië van zijn kant heeft een scheidings lijn getrokken tusschen het Engelsche bezettingsleger in Egypte, waarmede het in slaat van oorlog verkeert en het land Egypte zelf. i Militair gezien is deze wocslijngrens uniek. Een offensief is slechts op twee plaatsen denkbaar: aan de kust bij Sollocm. ot 200 KM. Zuidelijker tussclicn de oase Sjwa en Sjaraboes. Het daar tusschen liggende gebied en de uit gestrekte gebieden ten Zuiden van Siwa zijn niet te passeeren zandterrein. DE grens wordt gevormd door een prikkeldraadversperring. Terwijl aan de Italiaansche zijde langs de kust een uitstekende asfaltweg loopt, die transportmiddelen van aller lei aard laat vervoeren, hebben de En- gelschen aan den Egyptischen kant slechts een lichten en voor zware trans porten onvoldoend geasfalteerden weg van Alexandria naar 't Westen tot Sidi Garrab aangelegd, welks voortzetting tot aan het grensplaatsje Solloem nog niet gereed is. Ontzaglijke terreinmoeilijkheden be perken de strategische waarde der pun ten, waar een militair initiatief moge lijk is. Dat is voor de Engelschen des te remmend er, daar zij groot e verwachtin gen hebben gebouwd op hun woestijn tanks. die zij slechts op enkele punten kunnen concentrperen en daarmede ten zeerste moeten hlootstellen aan het Ita liaansche luchtwapen. Zoo wordt het verklaard, dat de voortreffelijk werkende en naar men zegt. door maarschalk Balbo zelf ge leide Italiaansche luchtstrijdkrach ten reeds in de eerste dagen rond veertig Engelsche tanks buiten ge vecht hebben gesteld. Om de be teekenis van dezen slag voor de Engelschen te begrijpen, moet men weten, dat de Engelsche strijdkrach ten in Egypte slechts over 250 zwa re, middelzware en lichte woestijn tanks beschikken. Tegen al hun wenschen in staan de Engelschen ook in Egypte alleen. Hun uit Engelschen, Australiërs en Nieuvv- Zeelanders samengestelde strijdkrach ten in Egypte en Palestina kunnen hoogstens geraamd worden op 200.000 man, die echter geenszins allen aan de Libysche grens ter beschikking staan. De onzekere toestanden in Palestina, de verdediging van de Suezkanaalzone zelf en ten slotte de toesland in Egypte ab- sorbeeren een belangrijk deel, waarbij nog komt de bescherming van de bijna 000 K.M. lange Middellandsche Zeekust, die groote contingenten verbruikt. Daar komen dan nog de moeilijkheden hij die voor de Engelschen voortvloeien uit den ongewonen wóestijnoorlog. Van de (genoemde 250 Engelsche woes tijntanks zijn er ongeveer 50 voortdu rend in reparatie, aangezien de Morris motoren bet woestijnzand niet verdra gen. De verzorging met materialen is door de Italiaansche controle van de Middellandsche Zee en de Roode Zee onmogelijk geworden. Sinds het uitbre ken van den oorlog heerscht er een ge brek aan technici. Een langdurige oor log is dientengevolge voor het Bntsche leger in Egypte ondragelijk. ïtalie kan het zich derhalve, veroorloven in dezen oorlog aan de Egyptische grens defen sief op te treden, zoolang het dat noodig oordeelt. BERLIJN23 Juni. (D.N.B.). Dc onderteekening van den Duitsch-Fransche wapen stilstand, aldus de „Diplomalisch-politische Korespondenzheeft den oorlog bezegeld, waarmee de oorlogszuchtige westelijke mogendheden het Duitsche Rijk hadden gehoopt te vernietigen. De aanslag van hen, die de opkomende krachten in Europa eeuwig ge poogd hebben te onderdrukken en die hun heerschappij van geweld en bedrog aan alle volkeren hebben willen opdringen, is daarmee aan den kaak gesteld. Hel wederopgestane Duitschland en zijn, door een genie geleide weermacht hebben de wereld bewezenu dat de weg naar gerechtigheid en levensrecht door niets kon worden versperd, wel het aller minst door den vloed van lasler, waarmee men het nationaal-socialisme en het fascisme heeft meenen te kunnen overwinnen. Nog is het uur niet gekomen, waarop de wederop bouw van Europa met alle middelen ter hand kan worden genomen, omdat nog veel, wat verrot is, moet worden neergehaald. In machtelooze woede ziet Engeland hoe zijn vastelandsdegens, de een na den ander gebroken zijn. MAAR nog steeds, zoo gaat de Diplo verder heeft dit land de onbe schaamdheid aan zijn oude onverant woordelijke methoden vast te houden. Zooals het voor en ook tijdens dezen oorlog geen moeite heeft gespaard om door bedrog of omkooping hulpvolkeren tegen het Rijk in den oorlog te drijven, doet het ook nu, vlak voor de afreke ning, nog verdere pogingen offers te vinden voor.het herstel van verdwenen Britsëhe grootheid. In dit verband wijst de „Diplo" op de rede van Churchill en legt er dan den nadruk op, dat Enge land tihans, als uitdager aleen staat te genover het Duitsche en het Italiaan sche volk. Met behulp van vreemde sa tellieten en door middel van den hon- geroorlog tegen Duitsche vrouwen en kinderen wilde het, vanuit, zijn veili- gen schuilhoek, dezen oorlog op gemak kelijke wijze winnen. Thans moeten de Britten zelf hun man staan. Engeland zal gelegenheid hebben hu alleen te be wijzen wat bet als wereldmacht waard is. Fransche persstemmen BORDEAUX, 23 Juni (Havas). De Fransche bladen wijden aan den tegen-, woordigen toestand uitvoerige com mentaren. Zij twijfelen er geen oogen- blik aan, fiat de nog niet gepubliceerde voorwaarden zeer zwaar voor Frankrijk zullen zijn, doch zij zijn er eveneens van overtuigd, dat, wat ook komen mo ge. alle Franschen aaneengesloten zul len blijven. Frankrijk, zoo schrijft de Petite Gironde, is gewond, zelfs zwaar gewond, doch niet doodelijk. Frankrijk leeft en zal leven. Het gaat thans niet om staatsvormen. Slechts om Frankrijk gaat het. Wij nueten de toekomst in de oo°-en zien. Olschoon de Duitsohers drievierde van ons land hebben bezet, moeten wij de Fransche ziel omsmeden en een nieuwe moraal aankweeken. Alle Franschen moeten schouder aan schouder en onversaagd arbei den om een nieuw Frankrijk op te bouwen. De kracht daartoe zullen wij uit onze eeuwenoude traditie® putten, die ons eveneens het geduld en de heldhaftige patriottische zelf verloochening zullen schenken Wij mogen nog slechts edel in onze daden en in onze voornemens zijn Wat ook komen moge, Frankrijk moet leven. De indruk in Moskou MOSKOU, 23 Juni (D.N.B.). Het bericht van de onderteekening van de wapenstilstandvoorwaarden door de Fransche onderhandelaars, dat reeds Zaterdagavond door de radio was ver spreid en Zondag door alle bladen groot is opgemaakt, heeft op de Russische openbare meening overal een geweldi gen indruk gemaakt. Men is hier van meening, dal door de historische ge beurtenis in het bosch van Compiègne thans de oorlog op het Europeesche vasteland beëindigd is. Vooral waar deert men hier de eervolle behandeling van den verslagen vijand tijdens de bij eenkomst. in Compiègne. Engeland beeft zijn sterksten en belangrijksten bond genoot verloren. Het. geweldige succes van de Duitsche wapens is door bet aannemen van de wapenstilstandvoor waarden door Frankrijk bezegeld. De door Engeland begonnen oorlog zal zich thans met zijn geheele scherpte tegen Engeland zelf keeren. Joego-Slay ische persstemmen BELGRADO, 23 Juni. (D.N.B.) De Duitsöh-Fransohe wapenstilstand vindt in de geheele Joego-Slavische openbare meening sterken weerklank. Algemeen wordt de Duitsche overwinning be schouwd als een prestatie, welke haar gelijke niet heeft, terwijl tegelijkertijd de houding van den Führer tegenover den verslagen tegenstander, zonder uit zondering wordt beschouwd als te zijn ingegeven door het bewustzijn van ver antwoordelijkheid tegenover geheel Europa. De Zondagsbladen publiceeren het bericht Aan het afsluiten van den wapenstilstand met geweldige koppen. De „Vreone" verwacht als onmiddellijk gevolg \an de Duitsche overwinning, de vorming van een strijdblok op het vasteland, zooals Engeland nog nooit tegenover zich heeft gezien. De „SJowe- nec" te I.aibach, het blad van den voor zitter van de Senaat, dr. Koroschetsj merkt on, dat het Fransrh-F.ngelsche militaire bondgenootschap thans is onf bonden Frankrijk heeft voor dit bond genootschap zwaar moeten lijden, voor al omdat de beloofde Engelsche hulp is uitgebleven. In Frankrijk is de schade aan het achterland gering IRUN, 23 Juni. (D.X.B.) Het lid der redactie van de Paris Soir, dat in op dracht van de Fransche regeering heeft deelgenomen aan de eeuwfeesten in Por tugal, heeft toen hem gevraagd werd naar zijn oorlogsindrukken, verklaard, dat hij verscheidene malen gelegenheid heeft gehad het front en het achterland nauwkeurig te bekijken. Hierbij heeft hij echter onweerlegbaar kunnen vaststel len, dat het Duitsche luchtwapen alleen militaire doelen heeft gebombardeerd. Hierdoor is het te verklaren, dat de schade in het achterland uiterst'gering is. Hij noemde de seinde aan niet-mili- taire objecten in Frankrijk ongelooflijk klein, Parijs b.v. heeft weliswaar zware bombardementen op militaire objecten te verduren gehad, rlocb is overigens volkomen onbeschadigd gebleven. De eerste gemeente in ons land, waar een zoodanig besluit werd genomen BUNSCHOTEN, 24 Juni. - Het kleine plaatsje aan het IJseimeer, Bunschoten, is de eerste gemeente in ons land, waar de raad besloten heeft een monument op te richten ter nagedachtenis van de ge sneuvelde dorpsgenooten. Ver der is besloten in de gemeen te Bunschoten een passende plaats aan te wijzen als laatste rustplaats voor hen, die vielen Gevallen op het nummer 1399 's-GRAVENHAGE, 24 Juni. In de iheden gehouden trekking van de Staatsloterij is de prijs van 50.000 op het nummer 1399 geval len. i BUENO-AIRES, 28 Juni. (D.N.B In het. ministerie van marine zijn, In tegenwoordigheid van den minister van marine, admiraal Scasso, diepgaande be sprekingen gevoerd over het groote Argentijnsche plan tot versterking van de vloot, dat reeds in algerneene trekken aan het congres is medegedeeld. De totale kosten van het plan worden geschat op 450 mil linen pesos. Voor legerdoeleinden moeten boven dien 550 milliocn pesos uitgetrokken worden. De commissie heefi nog geen eenstemmigheid bereikt over het aantal en de soort schepen, die op eigen of op huitenlandsche werven gebouwd moeten worden. Tegelijkertijd zal ook het vroegere plan voor de oprichting der marine luchtvaart van een groote nationale oor- logswerf worden uitgevoerd. Voor de vergrooting der marineluchtvaart zal een bedrag van 120 millioen pesos wor den uitgetrokken. De definitieve plan nen zullen, na afloop van de bespre kingen, aan den staatspresident worden voorgelegd. De uitvoering van het ge heele plan zal over verscheidene jaren verdeeld worden. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH RER, 24 Juni. (D.N.B.) Het opperbe vel van de weermacht maakt bekend; Aan den Atlantisöhen Oceaan werd de kust tot aan de monding van de Giron de bezet. La Roebelle en Rochefort wer den ingenomen. Meer Oostwaarts werd de streek ten Noorden van Poitiers bereikt. Wat de enorme en voortdurend toenemende buit betreft, moet nog vermeld worden, dat aldaar een groote opslagplaats met ar tilleriemunitie in ons bezit is geraakt. In Elzas-Lol haringen hebben ziel weer nieuwe uiteen gedreven vijande lijke groepen overgegeven. Weer nieu we vestingwerken in de Maginot-linie werden ingenomen. Ten Zuid-Oosten van Lyon rukken onze troepen naar Grenoble en Cham berv op. .Van Duitsche „Schnellboote" geluk te het in don nacht op den 24en Juni in het zeegebied van Dungeness een gewapend Flngelsch schip van 3500 ton en nog een ander schip van 5000 ton door torpedo's tot zinken te bren gen. Een .luikboot meldt het tot zin ken brengen van 23.500 bruto register- ton. Het optreden van het luchtwapen beperkte zich gisteren tot. verken ningsvluchten boven het gebied van de Noordzee. Duitsche jagers schoten gisteren (wee Brifsche gevechtsvliegtuigen hij Calais neer. Van ongeveer negen Brifsche vliegtuigen die des mid dags boven Nederland poogden te - vliegen werden er zet door jagers en luchtdoelgeschut neergehaald. Beschermd door het wolkendek ge-- lukte het aan twee of drie van zeven vliegtuigen door te dringen naar West- falen, waar zij bij het plaatsje Wie- schenhoefen boerenhuizen met bommen bestookten, en de bewoners met machi negeweren beschoten. Hierbij werden twee burgers ernstig, vier andere bur gers licht gewond, des nachts zette de vijand zijn vluchten boven Noord- en West-Duitschland voort. De op tal van plaatsen, op niet mili taire doelwitten uitgeworpen bommen richtten materieele schade aan en eischten weer dooden en gewonden on der de burgerbevolking. Eenige bom men vielen in een kamp van krijgsge vangenen aan de Oostzeekust, waarbij eenige Franschen gedood en gewond werden. In de gevechten, ten Zuiden van Toul in den nacht van 21 op 22 Juni, dwong de eerste luitenant Klote in een regi ment infanterie, slechts door twee sec tiecommandanten en 20 man zijner compagnie vergezeld, door onverschrok ken en krachtig optreden drie Fransche regimenten infanterie en twee regimen ten artillerie tot overgave en ontwape ning. DE VERDUISTERING Zonsondergang 22.07 uur Zonsopgang 5.17 uur. f Zooals men weel is iedereen ver plicht tusschen zonsondemune en zonsopkomst te verduisteren

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1