RUSSISCH ULTIMATUM AAN ROEMENIE VERKIEZINGSPROGRAM DE EEMLANDER DER REPUBLIKEINEN Een sensationeel plan in Amerika HOOVER GEEN CANDIDAAT Een Britsche vredespartij onder Chamberlain? Overzet-drukte aan den Rijn bij Arnhem Donderdag 27 Juni 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 38e Jaargang No. 344 Het eischt Bessarabië en een stuk van de Boekowina Het oefent zeer scherpe critiek op Roosevelt en zijn binnen- en buitenlandsche politiek Tegen inmenging in den oorlog HET OORLOGS- TOONEEL in Noordoos t-A frika i voEsry/v if T\ DE POSITIE VAN ZUID-AMERIKA Wie heeft het nummer 15922? Vroegere Poolsche premier verdwenen Er zou in Engeland een belangrijke politieke strijd gaande zijn ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertcDtien voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiên „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regel» 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 BOEKAREST, 27 Juni. (Stefani). De Roemeensche gezant te Moskou heeft gisteren om 10 uur van Molotof een nota ontvangen, waarin de Sovjet-Unie van Roemenië teruggave vraagt van geheel Bessarabië en afstand van het geheele Noordelijk deel der Boekowina. De Roemeensche regeering zal hedenavond antwoord moeten geven aan de Sovjetregeering. De Roemeensche autoriteiten plegen koortsachtig overleg. In af wachting van de bijeenkomst van den Kroonraad, die voor heden bij eengeroepen is. Intusschen vliegen voortdurend Russische vliegtuigen over de van Roemenië gevraagde gebieden, klaarblijkelijk om te doen begrijpen, dat de diplomatieke actie volledig ondersteund wordt door de Sovjet- Russische militaire krachten. In Roemeensche politieke kringen is groote ontsteltenis gewekt. De dagbladen publiceeren geen enkel bericht hierover. Het is niet moge lijk te voorzien wat voor besluiten genomen zullen worden. PHILADELPHIA, 27 Juni. (D.N.B.) Het heden gepubliceerde officieele ver kiezingsprogram der republikeinsche partij, dat opgesteld is na beraadslagingen van drie dagen op het partijcongres in Philadelphia, vormt een scherpe afwijzing aan het adres van Roosevelt en een strenge veroordeeling van zijn economische, binnen- en buitenlandsche politiek. In het program wordt, na een algemeene veroordeeling van de „op alle gebieden mislukte" New Dealpolitiek van Roosevelt, de president er allereerst van beschuldigd te trachten het Congres naar huis ie zenden ondanks den critieken wereldtoestand om van de afwezigheid der volksvertegenwoordigers gebruik te maken voor inter ventionistische oorlogsmaatregelen in woord en daad. In dit verband wordt gecon stateerd. dat de Amcrikaansche regeering aan vreemde mogendheden militaire ge heimen heeft uitgeleverd tegen de protesten van de Amcrikaansche leger- en vloot- leiding In. slag der wederkcerigheid te herstellen. Ten slotte bepleit de partij, om een omverwerping van het Amerikaansche regeeringssysteem te verhinderen, een toevoeging aan de grondwet, inhouden de, dat geen president meer dan twee ambtstermijnen zitting mag hebben. De republikeinsche partijdag heeft het partijprogram met groote geestdrift zonder eenige discussie aangenomen. In aansluiting daarop begonnen de z.g. nominatieredevoeringen der verschil lende sollicitanten naar de republikein sche candidatuur voor het president schap, waarvoor in totaal 10 candidaten werden voorgesteld. In de eerste rede voering werd de New Yorksche Attorney Dewey voorgesteld. Hamilton Fish candidaat In een advertentie, die een ge heele pagina beslaat en die onder De eisch van het oogenblik is de Amerikaansche landsverdediging zoo sterk te maken, dat geen macht ooit den Amerikaansehen bodem kan be treden. Voorwaarde daarvoor is een ge zonde nationale huishouding. Een sterk en voldoend voorbereid Amerika kan den vrijheidlievenden volkeren der wereld, woorden van kalmeering en hoop toespreken. Vervolgens spreekt de republi keinsche partij zich beslist uit tegen een verwikkeling der Vereenigde Staten in vreemde om-logen, vooral aangezien Amerika t .ans nog te lijden heeft onder de ongunste con sequenties van den wereldoorlog, die Amerika, afgezien van de ver liezen aan menschenlevens, 24 mil liard dollar staatsschuld en verde re milliarden van niet te innen buitenlandsche schulden en de vol ledige verwarring van het Ameri kaansche economische systeem heeft gekost. De tegenwoordige regeering heeft reeds 54 milliard dollar uitgegeven en moet desondanks toegeven, dat Ameri- ka's gereedheid in bewapeningsopzicht i'olkomen gebrekkig is. De republikein sche partij eischt, dat de defensie zoo danig wordt uitgebreid, dat niet alleen de Vereenigde Staten hun bezitlingen en belangrijke buitenposities verdedigd kunnen worden tegen aanvallen, maar ook, dat men in staat zal zijn in den oorlog de Monioeleer nadrukkelijk in stand te houden. De verklaring spreekt verder spijt uit over de tegen andere regeeringen gerichte „explosieve uitlatingen" van Roosevelt, die den Amerikaansehen vrede in gevaar hebben gebracht. Tege lijkertijd veroordeelt zij alle officieele handelingen, die zonder goedkeuring van het congres zouden kunnen leiden tot den oorlog. De republikeinsche par tij bepleit weliswaar dat aan alle om hun vrijheid strijdende of in hun vrij heid bedreigde volken hulp wordt ver leend, maar deze hulp mag bet volken recht niet schenden en moet vereenig- baar zijn met de behoeften der Ameri kaansche landsverdediging. In het economisch politieke deel van het verkiezingsprogram wordt dan nog gezegd, dat de Vereenigde Staten op de wereldmarkten worden bedreigd door oneerlijke concurrentie tengevolge van importen uit landen met een bedrijfs leven onder staatscontrole. Dp republi keinsche partij zal daarom alles onder nemen om het internationale verkeer door onderhandelingen op den grond- Het personenvervoer over de groote rivieren stelt zijn aparte eischen, nu de bruggen geen dienst kunnen doen. Drukte aan den Rijn bij Arnhem, waar bootjes voor communicatie zorg dragen teekend is door „een commissie van republikeinen voor de verde diging der Vereenigde Staten", heeft de republikeinsche afgevaar digde Hamilton Fish, die volgens anciënniteit het oudste republi keinsche lid van de commissie voor buitenlandsche zaken van het Huis van Afgevaardigden is, be kend gemaakt, dat hij de candida tuur voor het presidentschap am bieert. In een interview verklaarde Fish, dat zijn candidatuurkansen painstie zijn, ingeval de republikeinsche partijdag niet spoedig tot overeenstemming kan komen over de candidaten, waarover thans gesproken wordt De Amerika nen, zoo zeide Fish, moeten beginnen met aan Amerika, in plaats van aan Europa te denken. L! B V E •MOEAZOEH %OATt0Et1 er&EAHA \E G V PTE /2ACHEL rJ BESTJ V OASE BtLM A J Ascsjtl "csi h vAHOLO'ECyPT SLOsllO At?AunOCg£' 'O 8AMO£H KAMEROEH/f ADD/SABER, saAA peBAHci-ceBiEó, BK/rscN qeeoro B ELC1SCH E- KOfiCO,' OOST-AFR.) HA Hierboven een kaartje van het oorlogstooneel in Noord- en Oost-Afrika, u-aar Italië en Engeland voortgaan elkaar te be strijden in het koloniale gebied Een groote maatschappij die alle voor uitvoer geschikte productie-overschotten der Amerika's zou opkoopen BERLIJN, 27 Juni. A.N.PDe „Dienst aus Deutschland" meldt, dat volgens een bericht uit Washington aldaar op 17 Juni een conferentie is gehouden tusschen de ministers van buitenlandsche zaken, handel, financien en landbouw, waarin een alles zins sensationeel plan besproken is. Volgens dit plan, dat met een aanbeveling aan den president is voorgelegd, zal een reusachtige maatschappij worden opgericht, die tot taak zul hebben, alle voor uitvoer geschikte productie-overschotten van Noord-, Midden- en Zuid-Amerika op tc koopen en aan andere landen tc verkoopen. Het doel van de onderneming is, naar verder verklaard wordt, den na beëindiging van den oor log te verwachten handels-politieken aanval van Duitschiand op Zuid-Amerika onmo gelijk te makenToegegeven wordt, dat het geheele plan tegen de autoritaire staten gericht is. Ingelichte kringen verklaren in verband hiermede, dat zich het geval zou kunnen voordoen, dat Duitschiand wegens de houding der Vereenigde Staten in den oorlog na het sluiten van den vrede er van afziet, m de Vereenigde Staten goederen tc koopen. Dit moet verhinderd worden. Onder het motto van beveiliging van de handelspolitieke positie van alle Amerikaansche landen wordt tegelijker tijd de verwezenlijking van hel streven naar absolute penetratie in Latijnsch- Amcrika bereikt. In Duitschiand heeft men zich over het project niet uitgelaten. Aangenomen kan worden, dat de verklaringen van don Fuehrer tegenover den Amerikaan sehen correspondent Von Wiepand, namelijk, dat Duitschiand overeenkom stig de Monroeleer geen belang heeft bij inter-Amerikaansche gebeurtenissen, ot-k voor dit geval gelden. In Duiteche economische kringen wijst men er op, dat de op te richten maatschappij door de meerderheid van stemmen door de Vereenigde Staten zal worden geleid en dat van. Washington uit bepaald zal worden, tegen welke prijzen de producten der landen zullen worden overgenomen. De ontwerpers van het plan houden reeds thans reke ning met groote verliezen der onderne ming, die naar gelang van de aandeelen zullen worden omgeslagen. Nog nood- lnttiger schijnt echter het denkbeeld te zijn, dat de Vereenigde Staten den La- tijnsch-Amerikaanschen landen niet slechts zouden voorschrijven, wat zij verkoopen en welke prijzen zij daarvoor berekenen mogen, doch hun ook door de monopolitische maatschappij zouden ciicteeren, welke invoergoederen zij moeten betrekken. Duitsche economi sche kringen gelooven voorts, dat men zich te New-York principieel vergist ten aanzien van de noodzaak, die na den oorlog voor Duitschiand bestaat, Ame rikaansche producten te koopen. zooals in iedere zaak is namelijk niet de vcr- kooper, doch de kooper de partij, die het voor het zeggen heeft. Overigens stelt men er prijs op vast te stellen, dat Duitschiand voorstander is van een fat soenlijk en fair handelsverkeer, dat beide partijen hel zijne geeft. In de rede van den Braziliaanschen minister-presi- lent. Vargas over de afstervende demo cratie en het economische liberalisme ziet. men een opmerkelijke aanwijzing voor de houding, die Latijnsch-Amerika zou kunnen aannemen, wanneer Roose velt het zijn plan zou voorleggen. PHILADELPHIA, 27 Juni. (D.N. B.). De oudpresident Hoover heeft gisteren op een persconferen tie verklaard, dat hij niet het voor nemen had om zich candidaat te stellen voor het presidentschap. Hij weigerde echter te antwoorden op de vraag, of hij een benoeming zou aanvaarden, wanneer zij hem werd aangeboden. De honderdduizend er op gevallen 's-GRAVENHAGE, 27 Juni. Bij de heden gehouden trekking van de Staatsloterij is de prijs van 100.000 gevallen op het nummer: 15922. BOEKAREST, 27 Juni (D.N.B.) De vroegere Poolsche minister-president Skladkowski, die met eenige andere vroegere Poolsche ministers in Herku- lesbad was geïnterneerd, kreeg twee dagen geleden verlof naar Boekarest te gaan om een tandheelkundige behande ling te ondergaan. Hij is met enkele begeleiders uit Herkulesbad vertrokken en sedertdien verdwenen. De Roemeen sche autoriteiten hebben een onderzoek naar de vermiste Polen ingesteld, doch tot dusver heeft men geen aanknoo- pingspunten gevonden. DE VERDUISTERING Zonsondergang 22.07 uur. Zonsopgang 5.18 uur. (Zooals 'men weet ts Iedereen ver plicht tusschen zonsondergang en zonsopkomst te verduisteren.) NEW-YORK, 27 Juni. (D.N.B.) In een bericht van het Noord- Amerikaansche Nieuwsagentschap Associated Press wordt gezegd, dat in Engelsche parlementaire kringen beweerd wordt, dat tusschen de oorlogspartij onder leiding van Churchill en een „geboren wor dende'1 vredespartij onder Chamberlain een belangrijke politieke strijd aan den gang is. Volgens deze voorstelling van zaken zouden de aanhangers van Churchill trachten Chamberlain uit het kabinet te verwilderen uit vrees voor een pacificatiepolitiek. De vertegenwoordiger van de Associated Press in Londen meldt verder, dat zijn bericht gevers verklaard hebben, dat Churchill zich slechts aan het stuur kan handhaven met behulp van 200 veilige conservatieve stemmen in het Lagerhuis. Men gcloolt ilat Chamberlain daarmede de regeering-Churchill ten vel kan brengen en een vredes- kahinet kan vormen. In zekere kringen, zoo besluit dit bericht van de Associated Press, wordt tegelijkertijd hel denkbeeld uitgesproken, dat mogelijk Llovd George in p'aats van Chamberlain in het kabinet-Churchill zitting zal nemen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1