HET RUSSISCHE LEGER TREKT ROEMENIE BINNEN ZEV' COMMENTAREN OP DEN WAPENSTILSTAND DE EEMLANDER Zeven Engelsche vliegtuigen neergehaald Vrijdag 28 Juni 1940 Uitgave: VALKHOFF Go. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 38e Jaargang No. 345 De Roemeensche troepen zouden bevel hebben gekregen terug te trekken •""K DE CONCESSIES TE TIENTSIN Broodbonneiv. 41 t.e.m. 50 Japansche gezant naar Batavia Hij is uit Den Haag teruggeroepen De Diplo verwacht loyaliteit en verstand van het Fransche volk GEEN CHICANES OF WRAAK DE EEUWFEESTEN IN PORTUGAL WENDELL WILLKIE CANDIDAAT DER REPUBLIKEINEN Churchills politiek veroordeeld ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week f 0.15 Binnenland tranco per post per 3 maanden 285. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 RIJS DER AOVERTEMIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertcntiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 BOEKAREST, 28 Juni. (Stefani). Hedenmorgen, bij het aan breken van den dag, hebben Sovjet-Russische troepen den opmarsch aangevangen in de gebieden, welke aangegeven waren in de nota van Molotof. Gemotoriseerde detachementen en afdeelingen infanterie begonnen met de bezetting van Bessarabië en de Boekowina. Volgens het uitgegeven bevel zullen de Sovjet-Russische troepen zich voor hedenavond moeten meester maken van de stad Cernauti, de hoofd stad van de Boekowina en Chisinau, de hoofdstad van Bessarabië. evenals van de Stad Cetatea Alba, aan de monding van de Dnjester. Volgens de eerste berichten zouden zich geen incidenten hebben voorgedaan en zouden de Roemeensche troepen bevel hebben gekre gen, zich ordelijk en zonder weerstand te bieden, terug te trekken. Heele escadrilles vliegtuigen gaan vooraf aan, begeleiden en be schermen den opmarsch der Sovjet-Russische troepen. Het antwoord van de regeering der Sovjet-Unie op de nota, die gisteravond is overhandigd door de Roemeensche regeering zou dus 'den Russischen wil weergeven om eerst de opgeëischte gebieden te bezetten en daarna eventueele detailkwesties te bespreken. Voor wij het bovenstaande bericht hedenmiddag ontvingen, waren in den loop van den ochtend nog de volgende telegrammen binnengekomen. ROME, 28 Juni. (Stefani). Na een tijdperk van betrekkelijke kalmte, aldus de Popoio di Roma in zijn cursief gedrukte artikel van hedenmorgen, trekt de Balkan opnieuw de internationale aan dacht. Het „ultimatum", dat door Rusland aan de regeering te Boe karest is gezonden en waarin de teruggave wordt geëischt van Bes sarabië benevens afstand van het Noorden der Boekowina, heeft levendig beroering gewekt in Roemenië en een breede reactie in de andere Donauhoofdsteden. Het besluit der Roemeensche regeering om besprekingen te aanvaarden, wordt uitgelegd als substantieele aanvaarding van de Sovjet-Russische eischen. Men moet echter opmerken, zoo besluit de Popoio di Roma, dat Moskou tot gisteravond niet geantwoord had op dit Roemeensche aanbod en integendeel zijn troepen had doen oprukken in gebieden van Bessarabië. tenrl een vergadering van den minister raad zal worden gehouden, die uitslui tend gewijd zal zijn aan een beetudee- ring van den nieuwen toestand in het Donau- en Balkangebied, gezien in het licht der nationale belangen van Bul garije. BOEKAREST, 28 Juni (D.N.B.) In den nacht van Donderdag op Vrndag is de Kroonraad opnieuw bijeengekomen in het Koninklijk Paleis. Alle vensters van het paleis waren verlicht en groe pen belangstellenden stonden voor het gebouw den toestand te bespreken. Het Roemeensche publiek had door de avonduitzending van de Roemeensche radio om 20 uur 45 kennis gekregen van de Sowjet-Russische eischen en het Roemeensche voorstel. STEFANI meldt voorts uit Boedapest: De minister van buitenlandsche zaken Céaky en minister-president Teleki heb ben 'hedenavond langdurige besprekin gen gevoerd met den Italiaanschen en den Duitschen gezant. Deze besprekin gen hielden verhand met den nieuwen toestand, die in het gebied van den Do nau en den Balkan ontstaan i6 els ge volg van de nota, die Molotov aan den Roemeenschen gezant te Moskou heeft overhandigd. Na kennis te hebben genomen van de eischen, die de Sovjet-Unie aan Roeme nië heeft gesteld, heeft de regeering te Sofia zich terstond in verbinding ge steld met de regeeringen te Rome en Berlijn. Medegedeeld wordt, dat morgenoch- O UJ TSCH LAND' BOEDAPEST HQNQA pye» l A, RUS LAND aeicitA ZU/D-SLAVIÉ BUL0ARVE S or/A, Een overzichtskaartje van de eebicden waarop door den Russischen stap legens Roemenie opnieuw de aandacht is gevestigd: Bessarabië en de Boekowina. van welke laatste landstreek Rusland het Noordelijke deel verlangt- PEKING. 27 Juni (D N B.) In de buitenlandsche concessies te Tientsin, met uitzondering van de Japansche con cessie, zijn strooibiljetten verspreid, waarin de teruggave van de concessies aan China wordt geéischt. In de strooi biljetten wordt vastgesteld, dat het be staan dor buitenlandsche concessies de Chineesche souvereiniteit aantast. De Chineezen worden opgeroepen om de concessies weer in bezit te nemen. De strooibiljetten zijn onderteekend door de „Licra voor den terugkeer van do bui tenlandsche concessies te Tientsin." DE ENGELSCHE VLIEGERAAN VALLEN KEULEN, 27 Juni (D.N.B.). De esldeutsche Beobachter bericht, dat Britsche vliegtuigen in den nacht van 24 op 25 Juni het plaatsje Geronsw ei Ier hebben aange\allen. Zooals gebruike lijk, vlogen de vliegtuigen op groote hoogte, waardoor bet onmogelijk was eventueele militaire doelwitten ook maar bij benadering te treffen. Zooals steeds in d.en laatsten tijd werden de hommen zonder eenig svsteem neerge worpen. Twee burgers werden eedood en drie zwaar gewond. Drie boerenwo ningen werden totaal vernield. 's-GRAVENHAGE, 28 Juni. Gedurende het tijdvak van 1 Juli tot en met 7 Juli a.s. zullen de met „41" tot en met „50" genummerde bonnen van het broodbonboekje gezamen lijk recht geven op het koo- pen van 2000 gram brood. Elk dezer bonnen geeft derhalve recht op het koopen van 100 gram brood. De bonnen, die op 7 Juli nog niet gebruikt mochten zijn, blijven voorts tot en met 11 Juli a.s. geldig. Gistermiddag kwamen er eenige via de Nederlandsche kust binnen BERLIJN, 28 Juni. (D.N.B.) Gisteren zijn in den loop van den middag over de Nederlandsche kust zes Britsche vliegtuigen bin nengekomen. Zij werden terstond door de Duitsche jagers aangeval len en na korte luchtgevechten neergeschoten. Twee andere Brit sche vliegtuigen zijn er daarente gen in de voor- en namiddaguren van denzelfden dag in geslaagd, onder hiervoor bijzondere gunstige omstandigheden tot Hannover door te dringen en eenige bommen op olietanks te werpen. Op den terug tocht werd een dezer vliegers even eens door de jagers neergeschoten. Dat de afweer der Duitsche jacht vliegtuigen voor bijna honderd procent succes heeft gehad, zoo verklaart men van Duitsche militaire zijde, bevestigt opnieuw het feit, dat het den Engel- schen bij eenigszins helder weer niet gelukt is, hun aanvalsvluchten ook maar één keer de gewenschte uitwer king te verleenen, en dat daarbij al hun aanvallende vliegtuigen lang voor het hereiken van hun doel aan de Duit sche jachtvliegtuigen en luchtdoelartil lerie ten offer vallen. De door de geworpen bommen veroor. zaakte brand kon in betrekkelijk kor ten tijd gelocaliseerd worden en ge- bluscht. Helaas zijn echter eenige doo den en gewonden te betreuren. TOKIO, 28 Juni (D.N.B.) De Ja- pansche gezant in Den Haag, Ishi, zal volgens persberichten, naar Ba tavia worden gezonden om de Ja pansche regeering te vertegenwoor- digpn bii den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indië. Tegelijker tijd spreken de bladen van het voor nemen om een diplomaat naar Fransch Indo-China te zenden. De woordvoerder van het ministerie van buitenlandsche zaken heeft in ver hand hiermee verklaard, dat de Japan sche gezant in den Haag inderdaad naar Tokio is teruggeroepen. Na zijn terugkeer zal een beslissing worden ge nomen over zijn uitzending naar Bata via. Over het zenden van een bijzonde ren diplomatieken vertegenwoordiger naar Fransch Indo-China is niets be kend. DE KRIJGSVERRICHTINGEN IN CHINA NAUXING, 2S Juni. (Domei). De Japansche troepen, die opereeren in het gebied aan de Z.W. grens der provincie Kwangsi, zijn verder opgerukt. Na Min- kiang te hebben ingenomen, op 40 km. van de grens van Fransch Indo-China, rukten de J-apanners verder naar hel Westen op en bezetten Ningming, op 35 km. van de grens van Fransch Indo- China, waar zij Donderdagmiddag om 18 uur arriveerden. Vai er van eenige hut- BERLIJN, 28 Juni (D.N.B.)De wapenstilstand en zijn voorwaarden zijn de plastische uitdrukking van de ridderlijke houding, door de beide mogendheden van de as aangenomen tegenover den overwonnen tegenstander, stelt de „Deutsche di- plomatisch-politische Korrespondcnz" vast. Terwijl de toonaangevende Parijsche kringen niet den verdedigingsoorlog, maar den vernietigingsoorlog tegen het Duitsche volk hadden afgekondigd, hebben de mogendheden van de as nu metterdaad bewezen, dat zij het niet op de vernedering van de Fransche natie hadden voorzien. Men mag niet vergeten, zoo vervolgt het blad, dat door het wapenstilstandsverdrag, van November 191S de hongerblokkade tegen Duitsche vrouwen en kinderen werd gehandhaafd en later, door inperking van het verkeer met het neutrale buitenland nog op onmenschclijke wijze is verscherpt. Het Duitsche volk moest, na de wapens te hebben neergelegd, na vier jaren heldhaftigen strijd, door zijn vijanden met voor bedachten rade ook geestelijk in een toestand van het uiterste gevaar voor zijn voort bestaan worden gebracht. Aan zulk een minderwaardig spel hebben de leiders van de Duitsche en de Italiaansche natie zich niet bezondigd. ling, die het nationale bewustzijn der Franschen kwetst. Dit verdrag wordt ge sloten met een land, dat al zijn militaire en economische krachten beschikbaar heeft gesteld voor. de vernietiging van Duitschland, en hiermede worden consi deraties gebruikt, waartoe de regeerin gen van Frankrijk zich nooit bereid ver klaard hebflfeii, wanneer zii in den loop van de smartelijke Duitsch-Fransche ge schiedenis liet. lot van het Duitsche volk in handen hadden. Wanneer Duitsch land thans deze door de Franschen niet verdiende grootmoedigheid toont, dan doet het dit in het bewustzijn van zijn politieke superioriteit en ziin militaire sterkte, en omdat wraakneming en chi canes niet in overeenstemming met den Duitschen aard zijn. De houding, die Duitschland tegenover den geslagen tegenstander aanneemt, veronderstelt echter, dat Frankrijk zich deze tegemoetkoming waardig toónt en datgene, wat het met zijn handteekening bezegeld heeft, nakomt. Wanneer thans reeds door den voormaligcn bondgenoot van Frankrijk, door Engeland, pogingen worden ondernomen, den wapenstilstand te saboteeren, Fransche soldaten tot mui terij aan te zetten en hen tot uitlevering van het oorlogstuig aan Duitschlands vijand te bewegen, dan wordt verwacht, dat de Fransche regeering zich met alle middelen tegen dit streven verzet. Fran schen, die ook thans nog lichtvaardig gelooven, de stemmen tc moeten volgen, die ontzagliik veel ongeluk over hun va derland hebben gebracht, mogen herin nerd worden aan art. 24 van het wapen stilstandsverdrag. Van Duitsche zijde wordt den verant- woordeliiken staatslieden van Frankriik niets in den weg gelegd, om zonder ver wijl te beginnen aan den wederopbouw van hun land en aan de verzorging van hun bevolking, die door de schuld van gewetenlooze volksmisleiders in ellende zijn geraakt. Zooals vanzelf spreekt, be vatten de voorwaarden voor den wapen stilstand alles wat noodig is om in de toekomst elke bedreiging van den vrij heidsstriid der mogendheden van de as uit te sluiten. Voor en na hehhen de huidige machthebbers van Engeland geen ander doel gehad dan met behulp van hun empire, en van anderen toch nog het nationaal socialistische Duitsch land en het fascistische Italië, te vernie tigen. Even duidelijk zijn de Britsche po gingen, met elk middel het Fransche volk er toe te verleiden de plichten, w-elke het op zich heeft genomen, te sa boteeren en den strijd naar Engelsche aanwijzingen voort te zetten. Duitsch land geeft het Fransche volk gelegen heid, zoo betoogt de „Korrespondcnz" met nadruk, het vertrouwen in ziin rid derlijkheid te rechtvaardigen. Het ver wacht loyaliteit en verstand. Hongaarsche persstem BOEDAPEST. 28 Juni (A.X.P.). In de Uj Magyarsag schrijft de afgevaardig de Rajnisi: „De uft het stof verrezen Duitsche weermacht heeft in historische minuten het trotsche Frankrijk bloedig ten val gebracht en tot capitulatie ge dwongen, alsof de reus uit het sprookje te voorschijn was gekomen. Men kan geen beroep meer doen op den economi- schen toestand van Polen, op het verras sen van Denemarken, Noorwegen en Ne derland en op het beweerde Belgische verraad. Het Fransche leger had zieli twintig jaar lang voorbereid en kreeg nog een uitstel van negen maanden voor het vereenen der krachten. Maar Frank rijk stortte in drie weken ineen. Een der geliik duel is in de wereldgeschiedenis aog niet tusschen gelijkwaardige of on gelijkwaardige tegenstanders uitgevoch ten. Het onder den voet loonen van den tegenstander van Duitschland heeft met oorlogsgeluk niets uitstaande". Een Duitsch commantaar BERLIJN. 28 Juni (A.N.P.). In Ber- lijnschc politieke kringen wijst men Ten aanzien van de wapens! ilstandsvoor waarden aan Frankrijk op het volgende. De Frankrijk opgelegde wapenstil standsvoorwaarden worden door groot moedigheid gekenmerkt. In het geheele verdrag bevindt zich geen enkele bepa- LISSABON, 28 Juni (D.N.B.). De eerste groote staatsplechtigheid naar aanleiding van de eeuwfeesten is van daag met bijzondere plechtigheid ge vierd. De pontificale mis in het klooster van Dos Jeronimos in Belem werd door den kardinaal-patriarch in aanwezig heid van staatspresident Carrnona, mL nister-president Salazar en de overige leden der regeering alsmede van alle bijzóndere delegaties naar deze eeuw- leesten opgedragen. Toen na beëindiging der ceremonie de speciale Duitsche delegatie onder lei ding van den Duitschen gezant het klooster verliet, werd zij door de me nigte met den roep „Leve Duitschland" begroet. PHILADELPHIA, 28 Juni. (D. N.B.) Directeur-generaal Wen dell Willkie is op den partijdag der republikeinsche partij met 594 van de 1000 stemmen benoemd tot republikeinsch candidaat voor het presidentschap. De aanwijzing van Willkie tot repu blikeinsch candidaat voor het presi dentschap, is geschied hij de zestien- do stemming cn wel in hoofdzaak ten koste van candidaten, die weinig voor uitzichten hadden. Alleen senator Taft was in den eindstrijd een gevaarlijke tegenstander voor Willkie. Nadat het resultaat vaststond, hebben de deelne mers aan den republikeinschen partij dag, onder grooten bijval een besluit aangenomen, waarin werd vastgelegd, dat de aanwijzing van Willkie eenstem- niig tot, stand is gekomen. Willkie, die directeur-generaal is van een electri- citeitsfabrick en 48 jaar oud is heeft onmiddellijk, nadat hij was aangewe zen, verklaard, dat hij alles zal doen om de Amerikaansche welvaart en de nationale eenheid te herstellen en om de landsverdediging te volmaken. Volgens een Zweedsch blad maakte hij twee groote fouten STOCKHOLM, 28 Juni (A. N. P.) Het Zweedsche blad Folkets Dagblad schrijft: „Churchill heeft twee ernstige fouten gemaakt. De eerste is het rich ten van een boodschap aan de Fransche regeering, in het bitterste uur van deze regeering en van het Fransche volk. Ook een overwonnen Fransch volk is een waardevolle bondgenoot en, naar de wapenstilstandsvoorwaarden te oordee- len, schijnt men dat aan Duitschen kant te hehhen ingezien, In elk geval zou het geen verbazing gewekt hebben, indien Hitler ecu dankhetuiging naar Londen zou hebben gezonden voor do hulp, vvplke Churhchill hem door zijn boodschap heeft verleend. De tweede fout is de steunverleening. aan de Fransche nationale commissie van de Gaulle. Zijn emigranfenregeering kan in dezen oorlog echter geen rol spelen, zij is dan ook van twijfelachti ge waarde. VAN DE INDO-CHINEESCHE GRENS TOKIO, 28 Juni (Reuter) Van de Indochineesche grens wordt gemeld, dat de Japansche troepen Loengtsjau inge nomen hehhen en gisteren tot Ming- kiang genaderd zijn De Japanners wil len alle verbindingen tusschen Fransch Indochina en Tsjoengkipg afsnijden Men legt er den nadruk op. dat er germ sprake is van een inval van Japan in Indochina. DE VERDUISTERING Zonsondergang 2° 07 uur Zonsopgang 5.'.- uur iZuiiiils men weel is iedereen ver- olicln tusschen zotisonderzu^K en zonsopkomst te verduisteren

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1