Engelsche kust in staat van defensie SITUATIE IN SYRIË IS NOG NIET DUIDELIJK Japanners bezetten deel der Burgemeester DE EEMLANDER De ongerustheid der bevolking wast met den dag Een officieele Engelsche verklaring intern, concessie te Sjanghai Scherpe taal in Japansche pers tegen Ver. St. BOMINSLAG te Kwintsheul van Den Haag ontslagen ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per Dinsdag 2 Juli 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang No. 2 Zullen deFranschen - en wellicht d eTurken - zich verzetten tegen een Britsche poging om Syrië te bezetten? Opnieuw bommen op Rotterdam TWEE DAGBLADEN VERBODEN ITALIAANSCH LEGERBERICHT DE VERDUISTERING Binnen een zóne ter breedte van 30 k.m. zijn langs Zuid- en Oost-kust maatregelen genomen AMERSFÖORTSCJi DAGBLAD - week f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 J.1IJS DER ADVEITEMIED van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertcntien voor dc helft van den prijs. Kleine Advertentiën KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—Bewijsnummer extra (0 05 PAJJSJANGj f^NOOOOERSlATIOfi t^a^HONGKJOJ tsjapei mm .'OUDE CHINEEKHI STAD GRENZEN DER BUITENLAND- SCHE CONCESSIES STOCKHOLM, 2 Juli. (D.N.B.). Uit een bericht van de Nya Dagligt Allehanda uit Londen blijkt, dat de ongerustheid over de komende ontwikkeling in Enge land steeds grooter wordt. Voor de rechtbanken staan zoogenaam de defaitisten terecht. Pers en autoriteiten keeren zich tegen de zeer verbreide overtuiging, dat een nederlaag onafwendbaar is. In een oproep aan de bevolking bezweren dc aartsbisschoppen van Canterbury en York allen, die in God gelooven, hun harten tot hem te verheffen en dagelijks omstreeks het, middaguur tot Hem te bidden. De aartsbisschoppen zijn gemach tigd te verklaren, dat deze oproep door den koning ten zeerste wordt aanbevolen. Het Engelsche departement van finan ciën deelt mede, dat op verzoek van den lord kanselier der Engelsche schatkist, Lord Catto dc functie van financieel con sulent heeft aanvaard. De kanselier be noemde bovendien een commissie van advies, die bestaat uit negen leden en waarin o.m. zitting hebben Sir Walter Citrine, prof. Kevnes en eenige andere bekende persoonlijkheden uit de finan- cieele wereld. De Giornale d'Italia stelt vast, dat En geland thans alleen staat. Niemand in of buiten Europa heeft in Engeland meer vertrouwen, terwijl de gevallen van toe nadering tot de as steeds talrijker wor den. Engeland is thans geblokkeerd en het zijn de mogendheden van de as, die voordeel trekken van de 30 millioen ton ijzer, welke Frankrijk jaarlijks voort brengt. Dank zij het Italiaansche toe zicht, verliest Engeland elk contact met de productielanden in de Middelland- sche Zee, wat de ravitailleering van Groot-Brit tannic moeilijk maakt. De ver woestingen, aangericht door de Italiaan sche en de Duitsche luchtmacht, kun nen niet meer worden hersteld door aanvoer uit het Britsche rijk en uit andere landen. Dit is de oorzaak, dat de laatste episode van den oorlog hard, verward en bloedig zal zijn. Maar, zoo besluit het blad, de beslissing teekent zich reeds af. TOKIO, 2 JULI (D.N.B.) Domei meldt uit Ankara, dat Turkije en Irak kortelings een Engelsch bezet tingsplan van Syrië hebben afgewe zen. De Engelschen hadden in dit plan beloofd aan Irak een belang rijk deel van Syrië af te staan, ter wijl aan Turkije een aandeel in het oliegebied van Mossoel en het ge bied van Aleppo was beloofd voor zijn deelneming. Naar de Londensche radio meedeelt, heeft de Britsche regeering een verkla ring gepubliceerd, waarin zij in verband met het staken van den strijd in Syrië door generaal Mittelhauser meedeelt, dat zij niet kan toelaten, dat de een of andere mogendheid Syrië of den Liba non bezet of het gebied dezer beide lan den gebruikt voor aanvallen op andere landen, welke Engeland het zijn plicht acht te beschermen. Engeland heeft de vereischte maatregelen genomen om dit te beletten. Deze verklaring tast echter niet den toekomstigen status dezer beide landen na den oorlog aan. Deze verklaring is. zoo schrijft de oor logscorrespondent van het D. N B. in het Middellandsche Zeegebied, bet ant woord van Engeland, op het besluit van den Fransehen comm. in Syrië, gene raal Mittelhauser. om correct de bevelen van Pétain ten uitvoer te leggen. De plotselinge reis van Weygand naar Bei roet heeft klaarblijkelijk het besluit van de Londensche rceeering om op te tre den bespoedigd Wat sedert dagen ver wacht werd, schijnt thans direct te ver wachten. Men kan echter niet aannemen, dat generaal Mittelhauser zonder strijd een bezetting van Syrië door En gelsche troepen zou toelaten. Het Weygand-leger beschikt ten slotte toch over 130.000 man. Het heeft zware artillerie en bombardements vliegtuigen ter beschikking. Of zich Fransche vlootstrijdkrachten in Sy rische havens bevinden is twijfel achtig. Mochten de Engelschen thans een coup ondernemen op Sy rië, dan dreigt voor hun in Palesti na en Egypte staande troepen het gevaar van een strijd op twee fron ten. Een dergelijke Engelsche stap zou on getwijfeld consequenties van internatio nale draagwijdte met zich meeslepen. Turkije heeft nog enkele dagen gele den met Syrië een verdrag gesloten, waarin beide landen zich verplichten territoriale wijzigingen alleen toe te la ten op grond van wederzijdsche toestem ming. Daarmede, heeft Turkije opnieuw uitdrukking gegeven .aan zijn actieve belangstelling voor Syrië. De Pan-Amerikaansche conferentie WASHINGTON, 2 Juli (D.N.B.). De algemeene aandacht keert zich, na het eindigen van den Republikeinschen par tijdag, naar dc groote pan-Amerikaan- sche conferentie, die op 20 Juli in Ha vanna zal aanvangen. Staatssecretaris Hull, die in September door het uitbre ken van den oorlog niet deelnam aan de conferentie te Panama, zal ditmaal de Amerikaansche delegatie leiden, terwijl de ministers van buitenlandsche zaken der A BC. staten (Argentinië. Brazilië en Chili) en Uruguay als motief voor hun wegblijven opgeven, dat zij in den huidigen moeilijken binnen- en buiten- landsch politiekcn toestand liever geen langdurige afwezigheid van hun post willen riskeeren. Uit Washington daar entegen is Havanna in ongeveer 10 uur vliegen te bereiken. SJANGHAI, 2 Juli. (D.N.B.). Japansche troepen hebben van daag het deel der internationale nederzetting van Sjanghai, dat ge legen is ten Westen van den Ja- panschén verdedigingssector van Hongkioe en de Yangtsepo, bezet. De Engelsche troepen boden geen tegenstand, doch handhaafden hun posten in de tot dusver inge nomen stellingen. Men verwacht met spanning de verdere ontwik keling. De gebeurtenissen in Hongkong en dc terugkeer der Amerikaansche vloot naar Hawaii trekken dc grootste aan dacht in de Japansche bladen. De on rust in Hongkong, zoo verklaart de To kio Asahi Sjimboen, is alleen ontstaan door de afkondiging van den uitzonde ringstoestand door het Engelsche be stuur aldaar. Nu trachten de Engel schen door een overdreven propaganda ten aanzien van Hongkong Amcnka's aandacht op den toestand in Oost-Azic te richten. De terugkeer der Amerikaansche vloot naar Hawaii moet daarmede wel in nauw verband gebracht worden De V.ereenigdc Staten kunnen de vloot ook naar de Philippijnen zenden, maar se dert Japan op grond van zijn nieuwe politiek het Zuid-Westen van den Stil len Oceaan als deel van Oost-Azië be schouwt, is het voorbereid op min of meer groote wrijvingen met de Veree- nigde Staten. Japan heoht groote bc- teekenis aan een Engelsch-Amerikaan- sche samenwerking. De Tokio Nitsji Nits.ii schrijft, dat de terugkeer der Amerikaansche vloot naar Hawaii er alleen toe dient om den toestand in den Stillen Oceaan onnoo- dig te verscherpen. Onder de huidige internationale omstandigheden zijn alle pogingen van Amerika om druk op Ja pan uit te oefenen zonder effect. Het stationneeren der vloot in Ha waii, zoo constateert de Yomioeri Sjimboen, kan Japan geen aanlei ding geven zijn politiek te wijzigen. De Amerikanen vergissen zich. Se dert dc Vereenigde Staten hun han delsverdrag met Japan opzegden, is de wereldtoestand beslissend ver anderd. Amerika zal dit feit nog te merken krijgen. Alleen materieele schade KWINTSHEUL, Juli. In den afgeloopen nacht hebben Engel sche vliegers hun bomaanvallen voortgezet. Omstreeks vijf minuten voor drie zijn hier zes bommen neergekomen, waarvan vijf onmid dellijk ontploften. Een kapitale boerderij werd grootcndeels ver nield, terwijl van veel huizen in den omtrek dakpannen werden af geslagen en de ruiten vernield. Persoonlijke ongelukken hebben zich niet voorgedaan. (Kwintsheul is in de nabijheid van Monster in het Westland gelegen. Red.) 's-GRAVENHAGE, 2 Juli. Hedennacht is de stad Rotterdam weder geteisterd door een Britsch bombardement, dat dezen keer vrij aanzienlijke schade heeft aan gericht, waarbij wederom particu lier eigendom het heeft moeten ontgelden. Het verkeer heeft in de gevolgen van dezen nachtaan- val moeten deelen. MONUMENT VAN GENERAAL MANGIN NEERGEHAALD PARIS, 2 Juli (D.N.B.). Het monu ment van den vroegeren Franschen ge neraal Manpin, dat stond tegenover den Dome des Invalides, is door Dttilsche soldaten neergehaald Mangin was op perbevelhebber van de Fransche bezet tingstroepen in het Roergebied. BURGEMEESTER VAN HILVERSUM GAAT HEEN Hij doet mededeeling van zijn voornemen tot aftreden HILVERSUM. Naar wij ver nemen heeft de burgemeester, Mr. K. L. C. M. I. Baron de Wijker- slooth de Weerdesteyn het voor nemen te kennen gegeven om ont slag te vragen als burgemeester van Hilversum. Heden Dins dagavond komt de Gemeente raad bijeen, welke zal worden voor gezeten door den loco-burgemees ter, wethouder Bakker. Voor de vergadering echter zal de burge meester van de leden van den Ge meenteraad persoonlijk afscheid nemen. De heer de Wijkerslooth is op 1 Fe bruari van dit jaar benoemd lot bur gemeester, als opvolger van den heer Lambooy, en heeft dus juist een half jaar zijn ambt uitgeoefend. Wij mo gen in herinnering brengen, dat de redevoeringen welke burgemeester de Wijkerslooth kort geleden voor de II ih ersumsche radiodistribulie heeft gehouden, in de gemeente nog al stof hebben doen opwaaien, zoodat het niet onmogelijk is, dat zijn ontslagaanvrage met den inhoud van deze redevoerin gen in verband zou kunnen staan. Baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn DE UITBETALING VAN LOONEN EN PENSIOENEN IN PARIJS PARIJS, 2 Juli. (D.X B). Het Pa- rijsche stadsbestuur heeft besloten, dc uitbetaling van de loonen en pensioe nen, die in normale tiplen door den staat werden uitbetaald, vanaf 5 Juli door het geven van voorschotten over te nemen. De loopende sociale uitgavn, de steungelden en andere uitkeenngen zullen zooals gewoonlijk op den vast- gestelden termijn worden uitbetaald. Op last van den Rijkscommissaris 's GRAVENHAGE, 2 Juli. - Het Rijkscommissariaat deelt me de: De in functie zijnde burge meester van dc gemeente Den Haag, mr. S. J. R. de Monchy, is op last van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied uit zijn ambt ontslagen. De werkzaamheden van den Burge meester worden voorloopig door den oudsten wethouder waargeno men. Mr. S. J. R. de Monchy 's-GRAVENHAGE, 2 Juli. In do provincie Noord-Holland zijn tweo kleinere dagbladen voor den tiid van twee weken verboden, omdat zij, naar de Presscabteilung van het Rijkscommissariaat mededeelde, systematisch een onvriendelijke houding jegens de Duitsche bezet tingsmacht hebben aangenomen en niet hebben kunnen afzien van hun vroegere eenzijdige propaganda ten gunste van de Geallieerden. ERGENS IN ITALIË, 2 Juli (Ste- fani). Legerbericht no. 22 van het Italiaansche hoofdkwartier luidt als volgt; Aan de grens van Cyrenaica hebben onze vliegtuigen, ondanks ongunstige weersgesteld heid bombardementsacties uitge voerd, waarbij bommen van licht en zwaar kaliber geworpen wer- 'den op vijandelijke pantserauto's, waarvan enkele in brand vlogen. Twee vliegtuigen keerden niet naar hun basis terug. In het Zuid-Oosten van dc Middel- landsche Zee verraste onze luchtmacht een groot vijandelijk convooi, dat her haalde malen doeltreffend gebombar deerd werd. In Oost-Afrika heeft onze luchtmacht doeltreffend de haveninstallaties van Bcrbcra bestookt. Vijandelijke vliegtui gen hebben getracht Massaoeah te bom bardeeren, doch het optreden van onze jachttocstcllen, die 2 machines neerhaal den, en het luchtafweergeschut der ma rine, dat een toestel brandend deed neer storten, dwong den vijand zich terug te trekken. Vijandelijke vliegtuigen hebben een bomlxualement gericht op Augut-ta. Het onmiddellijke en doeltreffende optreden van het luchtafweergeschut der marine maakte den aanval vergeefs. Een vijan delijk toestel werd neergehaald. De schade is onbeteekenend. Onder de bur gerbevolking vielen drie ge.vo"ndeD,. Zonsondergang 22.06 uur. Zonsopgang 5.22 uur. f Zooals men weet is iedereen ver plicht tusschcn zonsondergang en zonsopkomst te verduisteren NU PARIJS BEZET IS. Per luidspreker verneemt de bevolking van de Fransche hoofdstad de laatste berichten en de verordeningen, welke door de Duitsche autoriteiten worden bekend gemaakt STOCKHOLM. 2 Juli. (D.N.B.). Svenska Dagbladet meldt uit Londen, dat binnen een zóne ter breedte van 30 K.M. langs de Zuid kust tot Hastings en vervolgens langs de geheele Oostkust tot de monding van de Teems buitengewone verdedigingsmaatregelen wor den genomen. Behalve de plaatselijke bewoners mogen zich thans ook geen Engelschen zonder speciale vergunning ophouden in deze ver- dedigingszöne. Een heele reeks beroemde badplaatsen is op deze wijze afgesneden. Ook de overige deelen der kust en een groot aantal ge bieden in het land zelf zijn voor alle buitenlanders verboden. In de omgeving van Londen stuit men overal op versperringen van verschil lenden aard, massieve barricaden of oude auto's, die met steenen zijn gevuld en op den weg moeten worden getrokken.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1