GERUCHTEN OVER OORLOGS VERKLARING DE NIEUWE KOERS VAN ROEMENIE van Frankrijk aan Engeland De Sovjet-ambassadeur van Ankara naar Moskou EEMLANDER Saradjogloe en de Duitsche publicaties Ciano bezoekt het Westfront De verkiezingen in Mexico Maandag 8 Juli 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang No. 7 Engelsche schepen door de Franschen in Indo-China in beslag genomen HET BIJ HAARLEM NEERGESCHOTEN ENGELSCHE VLIEGTUIG Dit nummer bestaat uit 2 bladen HET PROCES OM DE BETWISTE BABY Activiteit der Sovjet-diplomatie in en om den Balkan Vertegenwoordigers van Engelsche petroleumbelangen uitgewezen LUCHTALARM IN DENEMARKEN AMERSföORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per - week f 0 15 Binnenland tranco per post per 3 maanden 2 85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 l'rtIJS DER AliVtKitnliEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs, - Kleine Advertenticn „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen 1.Bewijsnummer extra f 0.05 TOKIO, 8 Juli (D.N.B.). -De woordvoerder van het Japan- sehe ministerie van buitenlandsche zaken heeft lieden in de pers conferentie verklaard, dat de Japansche regeering nog onbeves tigde berichten ontvangen heeft, volgens welke Frankrijk het voornemen heeft Engeland den oorlog te verklaren. Mocht het zoover komen, dan moet er op gerekend worden, dat ook in het Verre Oosten botsingen tusschen Franschen en Engelschen ont staan. Tevens verwees de woordvoerder naar berichten, volgens welke de Fransche autoriteiten te Haiphong reeds Britsche schepen hebben vastgehouden. Japan zal dienovereenkomstig voorzorgsmaatregelen nemen. De Fransche admiraliteit deelt nadere bijzonderheden mede om trent den Britschen overval op de Fransche oorlogsschepen voor Oran. De „Dunkerque", die reeds ernstig beschadigd was, werd ook nog door Britsche vliegers gebombardeerd. De brug van het schip en de reddingbooten werden door de Britsche vliegers met machine geweren beschoten. Daarbij werden meer dan 200 Fransche zeelieden gedood. De admiraliteit voegt hieraan toe, dat men niet goed het ver band ziet tusschen dezen iaffen aanval op de bemanning van het schip van den vroegeren bondgenoot en het Britsche voorwendsel, het schip te vernietigen, opdat het niet in handen van den vijand zou vallen. BESPREKINGEN VAN LORD CRAIGAVON MET CHURCHILL NAAR Reuter meldt, is de mi nister-president van Ulster (Noord-Ierland) Lord Craigavon, gistermorgen in Londen aangeko men, waar hij besprekingen met Churchill en andere ministers ge voerd heeft. Nog denzelfden avond is hij naar Belfast terugge keerd. De New York Times meldt uit Canada, dat daar het derde Engelsche kinder transport is aangekomen. Daaronder be vinden zich vier neven en nichten van Anthony Eden en jeugdige verwanten van andere leden der Engelsche aristo cratie en plutocratie. De commissie voor hulp aan geëva cueerde kinderen uit Engeland hoopt eind Augustus 30000 kinderen in Ameri ka te kunnen opnemen. Nog 50.000 zullen in den herfst naar Amerika komen. In een bericht, door het blad ABC uit Londen ontvangen, wordt gewezen op de toenemende „vrees voor vreemdelingen" in Engeland. Na middernacht is een ware jacht begonnen op alle vreemde elemen ten, die zich nog op vrije voeten bevon den. Alle buitenlanders, die in de laatste 7 jaren genaturaliseerd zijn, moeten zich bij de politie melden. Onder de verscherp te veiligheidsmaatregelen noemt de cor respondent het verbod om vliegers en kinderballons op te laten, daar hiermee signalen aan den vijand zouden kunnen worden gegeven. Volgens dit bericht is het thans geheel onmogelijk de Britsche eilanden te verlaten. De zenuwachtigheid ■van de bevolking, welke tot dusver werd waargenomen, gaat steeds meer over in apathie. Intusschen is. volgens hetzelfde bericht, een heftige onderaardsche part li st rijd begonnen, die ook dreigt over te slaan naar de regeering Churchill. Zweedsch oordeel over de positie van Engeland De militair-politieke medewerker van Aftonbladet constateert in de buiten- landsch-politieke kroniek van dit blad, dat de toestand van Engeland eenvoudig wanhopig is. Groot-Brittanniè is door alle vrienden verlaten en zelfs in het Empire doen de tegenstellingen zich steeds ster ker gevoelen. Men moet vaststellen, dat Engeland over den oorlog in verschillende opzich ten zeer verouderde opvattingen heeft in het vertrouwen op de groote schepen, op de slagschepen en pantserkruisers. Thans is activiteit" het Britsche parool, maar welke activiteit? Zij geeft den buiten staanders den indruk van systeemloos heid in haar doelstellingen evenals in haar draagwijdte Men heeft den indruk, dat ondanks alle groote woorden hulpe loosheid hecrscht. De wil tot verdediging is sterk, maar de mogelijkheden staan in geen verhouding daartoe. Wanneer Enge land zou toegeven, zou dat de beste, ja misschien de eenige uitweg zijn om de ineenstorting van het groote Empire te verhinderen. Indische Congrespartij stelt eischen KABOEL, 8 Juli (D.N.B.) Het dagelijksch comité der Congrespartij heeft een besluit genomen, waarin van Groot-Brittannië de duidelijke verklaring wordt verlangd, dat Indië de volle onafhankelijkheid verkrijgt. In het besluit wordt ge- eischt. dat Groot-Brittannië als eer ste schrede een voorloopig nationale regeering zal inschakelen in het cen trale bestuur. Alarmeerende berichten van Martinique GENEVE. 8 Juli (D.N.B.). - De laatste berichten over den toe stand op het Fransche Antillen- eiland Martinique blijven alar- meerend luiden. In Vichy werd hedenmorgen mee gedeeld, dat de op Martinique ge- stationneei de Fransche marine strijdkrachten zich voorbereiden op een ultimatum van de Britsche vlootstrijdkrachtcn. De Britsche blokkade, die door Engelsche oor logsschepen woidt uitgevoerd, heeft reeds als eerste uitwerking de ver breking der verbindingen van het eiland met het vasteland. Overigens weigert men te Vichy eeni ge waarde toe te kennen aan de giste ren te Londen uitgegeven tegenspraak, volgens welke er van een blokkade van het eiland geen sprake zou zijn. Men verklaart, dat na den overval op Oran, dergelijke verklaringen van Londen niet geloofwaardig zijn, temeer daar gisteravond in Londen zelf verluidde, dat niet valt te ontkennen, dat zich wellicht enkele Britsche oorlogsschepen in West-Indische wateren ophouden. Woensdag a.s. uitspraak 's-GRAVENI-IAGE, 8 Juli. De president van de Haagsche recht bank zal Woensdag a.s. 's ochtends te 10 uur uitspraak doen in het pro ces tusschen tv.ee faml' *s om de baby, die in veiligheid werd ge bracht bij den bominslag on 10 Mei j.l. in Huize Bethlehem en waarvan zoowel de familie S. als de familie van der W. beweren, dat het kind aan haar toebehoort. BOVENSTE FOTO: Het wrak van het Engelsche toestel, dat na eenige huizen te hebben geramd, in brand vloog. ONDERSTE FOTO: De ravage, welke werd aangericht, toen Zaterdagoch tend een neergeschoten Engelsche vliegmachine zes huizen in vlammen deed opgaan. ISTAXBOEL. 8 Juli. (Stefani). De ambassadeur der Sovjet-Unie, Terent- jeff, is uit de Turksche hoofdstad An kara te Istanboel aangekomen, vanwaar hij vandaag op een Russisch schip via Odessa naar Moskou zal doorreizen. Ten aanzien van zijn reis wordt officieel ver klaard, dat deze voortspruit uit den ge zondheidstoestand van den ambassa deur. In bepaalde politieke kringen ge looft men evenwel dat hij met zijn 're geering besprekingen zal gaan voeren over den politieken toestand, welke ont staan is na de polemieken der laatste dagen in de Turksche pers. De Duitsche publicatie van documen ten vormt in de Turksche pers en open bare meening het voornaamste onder werp van gesprek. Uit den schrijftrant der Turksche bladen blijkt duidelijk de opwinding in politieke kringen en het onbehaaglijke gevoel, dat in regeenngs- kringen heerscht. De bladen probeeren de publicatie te doodverven als een Duitsche poging tot het ver troebelen van rle Turksch-Russische betiekkingen, ofschoon bet bevoegden kringen bekend is. rlat Duitsrhland zul ke bedoelingen in het geheel niet na streeft. Het rangeeren van de geheele affaire op een dood spoor is er op gericht het aanzien van den minister van buiten- landfrche zaken Saradjogloe te redden, wiens neiging ten gun6te van een Turk sche interventie aan de zijden der Ge allieerden zoowel als tegen de as-mo- gendheden en de Sovjet-Unie hier alge meen bekend is. Saradjogloe is voor de Turksche openbare meening door de do cumenten ernstig beschuldigd, te meer daar de brief met het dementi van am bassadeur Massigli ontwijkend en wei nig overtuigend wordt geacht. Bulgarije en Roemenië Het in de Bulgaarsche hoofdstad ver schijnende ochtendblad „Utro" publi ceert een onderhoud van zijn correspon dent in Boekarest met den nieuwen Roe- meenschen minister van buitenlandsche zaken, die daarin o.m. zeide dat hij te genover Bulgarije diepe vriendschap ge voelt en er van overluigd i6, dat de be langen van beide staten een vreedzaam leven naast elkander en een vriend schappelijke oplossing van alle misver standen eischen. Naar in politieke kringen verluidt, heeft de Sovjetrcgecririg den nieuwen Bulgaarschen gezant. Iwan Stamjenoss, het agrement verleend. De nieuwe Bul gaarsche gezant was vroeger diploma tiek vertegenwoordiger van zijn land in Rome en Parijs. Laatstelijk bekleedde hij een functie aan het hof van den ko ning. Zijn voorganger in Moskou, ge zant Todor Christoff, is op 21 Juni na nog geen halfjaar in Moskou te zijn ge weest, gestorven. Prinsregent Paul van Joegoslavië heeft op zijn zomerverblijf Brdo bij Krainburg den minister van buitenland sche zaken. Cincar Markowitsj en den Joegoslavischen ambassadeur in Anka ra. Schumenkowitsj. ontvangen. De eerste Sovjet-Russische gezant in Joegoslavië. Plotnikow, is met hef per soneel van het gezantschap te Belgrado aangekomen. BERLIJN, 8 Juli (D.N.B.) De Italiaansche minister van buiten landsche zaken, graaf Ciano, is Zondagavond per extra-trein uit Berlijn vertrokken om een bezoek te brengen aan de bezette gebie den in het Westen. Het plan is, dat deze reis twee dagen zal du ren en door de belangrijkste ge bieden van het vroegere Westelijk front zal voeren. De Italiaansche minister is heden morgen te Saarbrücken aangekomen, waar hij door het publiek geestdriftig werd toegejuicht. Vanuit Saarbrücken onderneemt Ciano een reeks tochten naar bet oorlogsterrcin in het Westen. Vandaag bezoekt hij het gebied van de Maginotlinie en den Elzas. De diplomatieke redacteur van Stefa ni telefoneert uit Berlijn, dat de poli tieke ontmoeting te Berlijn voorbestemd is, historische beteekenis te krijgen, niet alleen voor de vraagstukken van den oor log, doch ook voor de vraagstukken van den vrede en den herbouw. Om begrij pelijke redenen is het niet mogelijk iets te zeggen of voorspellingen te doen omtrent de bijzonderheden der bespre kingen De diplomatieke redacteur van Stefani kan echter verklaren, dat de hooge vertegenwoordigers \an de beide asmogendheden het volkomen eens zijn geworden, zoowel wat betreft de voort zetting en de ontwikkeling \an den oorlog, als ten aanzien van den opbouw van een nieuw Eurona De afgezant van den Duce zal mor sen bet slagveld in bet Westen hezop- ken om aan de zegevierende Duitsche legers een gmet over te brengen van het verbonden Italië. MOSKOU. 8 Juli. (D.N.B.) Vol gens den radio-omroep te Moskou heeft de nieuwe Roemeensche re geering besloten, dat dertig vreem delingen, die de Engelsche petro leumbelangen vertegenwoordigen, het land binnen 24 uur moeten ver laten. Diplomatieke stappen van het Engelsche gezantschap hebben in dit besluit geen verandering ge bracht. De uitwijzing van 24 vertegenwoor digers van Engelsche oliebelangen uit Roemenië is volgens een bericht van het Italiaansche pers-agentschap Ste fani veroorzaakt doordat de Roemeen sche autoriteiten kennis hadden gekre gen van een ontworpen aanslag op de Roemeensche petrolöuminstalla- ties, welke gedacht was als antwoord op de opzegging van de Engelsche ga rantie door de Roemeensche regeering. Op de protesten van den Engelschen gezant in Boekarest is geantwoord, dat Roemenië om redenen van open bare orde deze maatregelen noodzake lijk acht en ze onder geen beding kan wijzigen. De Roemeensche minister-presi dent, Gigurtu, heeft als leider van de partij der natie een radiorede uitgesproken, waarin hij verklaar de, dat de Roemeensche economie groote wijzigingen zal ondergaan in de nieuwe ordening van Europa. De nieuwe orienteering van Roe menië zal gericht worden op de landbouwontwikkeling van het land en op de verbetering van het levenspeil der landbouwers. Sprekende over de buitenlandsche politiek wees Gigurtu er op, dat de orienteering van Roemenië in het ka der van de twee groote naties der as een voldongen feit is. Deze orientee ring is geen gelegenheidszaak of een tijdelijke actie, maar Roemenie keert daarmede terug tot de oude tradities van zijn staat, tradities, die verbroken werden om overwegingen, die niet meer actueel zijn en die door de gebeurtenis sen waren achterhaald zelfs vóór het huidige conflict. Gigurtu besloot met eenheid en soli dariteit te vragen aan de Roemenen ter verzekering van de orde en rust in het geheele land. De ontruiming van Bessarabië Officieel wordt te Boekarest mede gedeeld, dat het bij de ontruiming van Bessarabië en de Noordelijke Boeko- wina, nl. bij het wegvoeren van Joden en communisten naar Bessarabië. iets waarom zij zelf gevraagd hebben, tot incidenten is gekomen, die echter dank zij de maatregelen der autoriteiten snel afgeloopen waren. Vandaag heerscht in het geheele land absolute orde en rust. De bijeenkomst van het Roemeen sche parlement is gesloten, waardoor Kamer en Senaat op zomerreces zijn gegaan. De sluiting van het parlpmept is in zooverre van beteekenis, omdal daardoor thans vaststaat, dal een de bat over het afstaan van Bessarabië en de Noordelijke Boekowina in een openbare parlementsHtting. waarmede mep in politieke kringen rekening hield, niet meer plaats vindt. MEXICO, 8 Juli (D.N.B.). Tijdens de verkiezingen van gisteren is het tusschen aanhangers van den regee- ringscandidaat Avila Camacho, en den oppositiecandidaat Andreu Almazan tot talrijke botsingen gekomen, waarbij minstens 21 dooden en 2155 gewonden zijn gevallen. Er zijn 150 aanhoudingen verricht. Het officieele resultaat van de ver kiezingen zal eerst Donderdag bekend worden. Volgens de gegevens die tot nu toe bekend zijn, moet men eohter aan nemen, dat de regeeringscandidaat Avila Camacho, candidaat van de na tionale revolutionnaire partij, tot staats president van Mexico gekozen is. Avila Camacho zou in het binnenland 75 tot 90 procent van de uitgebrachte stem men op zich hebben vereenigd, terwijl men van zijn resultaten in de hoofd stad nog niet zeker is. KOPENHAGEN, 8 Juli. (D.N.B.). Het Deensche nieuwsbureau Ritzau meldt, dat in den nacht van Zaterdag op Zondag op verschillende plaatsen in De nemarken voopal in het Oosten des lands luchtalarm is gegeven. Op Lan- geland zijn twee bommen geworpen, ter wijl ook in de omgeving van Hadersle- ben twee bommen neerkwamen. Afge zien van eenige vernielde ruiten wer.d geen schade aangericht. De Britsche bombardementen op Roergebied en Rijnland NEW VORK, 8 Juli (D. N. B.) De correspondenten van verscheidene Noord-Amerikaansclte bladen stellen op grond van een rondreis door het Roer gebied en het Rijnland vast. dat bij de Britsche bombardementen uitsluitend niet-militaire doelen zijn getroffen. De berichten wijzen op het groote aantal slachtoffers onder de burgerbevolking. SYRISCHE OPPOSITIELEIDER VER MOORD ROME, 8 Juli Naar Reuter uit Da mascus meldt, is aldaar de Syrische op positieleider, SclMh Randar, vermoord. Schah Bandar werd in nationaal Ara bische kringen als afhankelijk van En geland beschouwd. DE VERDUISTERING Zonsondergang 22 03 uur Zonsopgang 5.28 uur. 'Zooals men weet is iedereen ver plicht tusschen zonsondereune en zonsopkomst te verduisteren I

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1