WEER BRITSCHE AANVALLEN OP DE FRANSCHE VLOOT Grondwetsherzie ning in Frankrijk Arbeid met man en macht voor Engeland's defensie DE EEMLANDER Nieuw Fransch parool na de breuk met Groot-Brittannië: „Frankrijk voor de Franschen" De opheffing der Ierland wenscht strikt neutraal te blijven Britsch protest in Stockholm Veroordeeling door Duitschen krijgsraad Dinsdag 9 Juli 1940 Uitgave: VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang No. 8 ZWEEDSCHE VLOOT- UITBREID1NG Russische diplomatieke activiteit Geweer verwisseld voor de spade Fransche ambassade te Londen Groote verontrusting onder de Engelsche bevolking wegens een radio-luisterverbod Voorstel tot bestraffing dergenen, die voor het ontstaan en het voeren van den oorlog verantwoordelijk zijn Engelsche bomaanval bij* Zwolle Vijf personen gewond ITALIAANSCHE VERLIESCIJFERS AMERSFOORTSCR DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week f 0.15 Binnenland tranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 'rtlJS OER ADVtÜl tHllEN van re2els f LOS met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertcnticn voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 LONDEN, 9 Juli. Reuter meldt, dat de Britsche vloot op den ochtend van 8 Juli haar operaties tegen de eenheden van de Fransche vloot heeft voortgezet. Deze actie was gericht tegen het nieuwste Fransche pantserschip „Richelieu" (35.000 ton). Reu ter beweert, dat de actie met succes is bekroond. In verband met de breuk tusschen Frankrijk en Engeland ver klaart het Fransche blad Avenir: „Naar aanleiding van den oorlog en de met Engelands „hulp" opgedane ervaringen, zijn alle verdragen tusschen beide landen als nietig te beschouwen." Het blad schrijft voorts, dat voor den herbouw van Frankrijk de uitwijzing van alle politiek-ongewenschte elementen, die tot dusver in Frankrijk een toevlucht hebben gevonden, noodzakelijk is. Het parool moet luiden: „Frankrijk voor de Franschen.'' STOCKHOLM, 9 Juli (D.N.B.). De vier torpedojagers, die door de Zweed- sche marine in Italic zijn gekocht, zul len, volgens een mededeeling van het Zweedsche ministerie van marine morgenochtend te Goeteborg binnen- loopen. Ook de hulp6chepen „Patricia" en „Castor" zullen terzeifdertijd daar aankomen. De torpedojagers waren, met hun hulpschepen, reeds vele we ken geleden uit de Itaiiaansche ihavens vertrokken. De reis heeft herhaaldelijk vertraging ondervonden, zoodat in verhand hiermee een groot aantal ge ruchten in omloop was gekomen. De torpedojagers hebben langen tijd bij de Far Oer-eilanden gelegen. ISTANBOEL, 9 Juli (D.X.B.). De Sovjet-Russische ambassadeur Teren- tieff, die gisteren uit Ankara is aange komen, reist vandaag over Odessa naar Moskon om verslag uit te brengen. Hij heeft o.a. een onderhoud gehad met den Duitschen ambassadeur \on Papen. Krijgsgevangen Fransche soldaten hebben het geweer verwisseld voor de spade en werken mede aan de verbetering van door de krijgsbe drijven vernielde wegen. MAANDAG heeft de Fransche zaak gelastigde Cambon te Londen aan het Foreign Office de officieelc mede deeling overhandigd, dat de Fransche regeering na het verbreken van de di plomatieke betrekkingen de geheele Fransche ambassade naar Frankrijk heeft teruggeroepen en dat er in de toekomst geen diplomatieke betrek kingen tusschen Frankrijk en Enge land meer zullen beslaan. Het perso neel van de Fransche ambassade te Londen is reeds vertrokken. Het Fran sche ambassadegebouw in Hydepark ligt sedert gisteren verlaten Naar van betrouwbare zijde uit Ot tawa verluidt, is de Fransche journalist de Kerillis, die reeds in vredestijd wegens zijn ophitsende artikelen over de geheele wereld bekend was en tegen wien de Fransche regeering thans een bevel tot arrestatie heeft uitgevaar digd, als vertegenwoordiger van gene raal de Gaulle te Ottawa aangekomen. Na besprekingen met leden van de Ca- nadeesche regeering zou hij zich naar Washington begeven. Bij gesprekken met dagbladcorrespondenten droeg hij nog steeds de uniform van kapitein van de Fransche luchtmacht. De situatie bij het eiland Martinique Het Reuterbureau heeft gemeld uit Santiago, dat de stemming op het eiland Martinique in de Caraibische zee uiterst vriendelijk voor Engeland is. Men zou daar verbaasd zijn over de houding van Frankrijk en generaal de Gaullle gunstig gezind zijn. Dit Engelsche bericht, zoo schrijft de Diplomatisch-Politische Korrespondenz, dient blijkbaar als voorbereiding van wat Engeland in het schild voert, nl. een koloniale, roofactie tegen den vroe- geren vriend. Van buitengewoon be lang, zoo vervolgt de Korrespondenz, is de reactie van hen, die zich tot dus ver aan het behoud van den vrede en de bestaande orde in de Caraibische zee sterk geinteresserd hebbpn ge toond. Van een duidelijke reactie der regeering te Washington is nog geen sprake. Men beperkt zich aldaar ertoe de gebeurtenissen gade te slaan en 6chijnt nog niet voornemens eenige stappen te ondernemen. Steeds weer komt het voor, zoo be sluit de Korrespondenz, na herinnerd te hebben aan de verklaring van Was hington van 18 Juni over de wisseling van souvereiniteit in het Westelijke halfrond, dat reacties vooral van de zijde van Washington, in bepaalde gevallen op andere wijze geschieden dan vroe ger in plechtige verklaringen tot uiting is gebracht. De scheepvaart tusschen Singapore en Indo-China Naar van bevoegde zijde wordt ge meld, is Zaterdag tusschen den Brit- schen bevelhebber in Singapore en de Fransche autoriteiten van Indo-China een overeenkomst getroffen, waarbij het scheepvaartverkeer tusschen Sin gapore en Fransch-Indo-China weer wordt hersteld. Volgens deze overeen komst Ï6 het scheepvaartverkeer tus schen Hongkong en de Indo Chinee- sche havens Maandag hervat. De vliggdienstcn van de Imperial Air ways tusschen Bangkok en Hongkong via Hanoi zijn sedert Zaterdag ge staakt.. De spoorbrug bij Delden in de spoorlijn HengeloZutphen, welke gekanteld waswordt thans gelicht. Daartoe wordt het gevaarte in zijn oorspronkelijken stand gebracht en opgevijzeldwaar na nieuwe betonnen landhoofden zullen worden aangebracht STOCKHOLM, 9 Juli. (D.N.B). De Engelsche bevolking is in het afgeloopen weekend door ver scheidene alarmeerende berichten opgeschrikt. Eerst werd bekend, dat behalve alle landkaarten, Baedekers en Cooks-reisgidsen, ook alle schoolatlassen in beslag genomen zouden worden Zelfs de aanschaffing en verkoop van kleinere kaarten is verboden en wordt bestraft. Nog grootere verontrusting ver oorzaakte het verbod, naar buiten landsche radiostations te luisteren. Nog onlangs had het Britsche mi nisterie van voorlichting verklaard, dat elke vrije Engel6chman zonder gevaar naar de radio-uitzendingen van Hamburg en Bremen in de En gelsche taal kon luisteren. Naar de Allehanrla uit Londen meldt, zijn reeds verscheidene personen tot hooge gevangenisstraffen veroor deeld daar zij naar Dnitsche radio stations geluisterd hebben. Voorts meldt de News Chronicle, dat de recruteering van cte geheele man lijke bevolking van Engeland voor de verdediging van het land terstond ver wacht kan worden. De arbeidskrachten zouden voor het aanleggen van loop graven en verdedigingswerken gebruikt worden, daar de troepen, die tot dusver dit werk \errichtten, thans voor zuiver militaire doeleinden noodig zijn. Hoever deze ontwikkeling reed.s is ge sa an. blijkt uit een bericht van Af- tonbladet uit Londen, volgens hetwelk reeds duizenden Londensche burgers tot bet aanleggen van schuilgrepnels verplicht zijn. De straten van Londen zijn vol mannen, die met houweclen en spaden zijn uitgerust. De regearine heeft tal van autobussen in beslag geno men om de burgers te vervoeren. Ook vrouwen ontbreken niet. Zij hebben tot taak de zandzakken to vullen, die wor den aangebracht op plaatsen waar de stad bijzonder kwetsbaar is. Ierland vastbesloten neutraal te blijven Do Londensche correspondent van Svenska Dagbladet meldt aan zijn blad, dat ihet vooruitzicht op een overeenstemming tusschen Ier land en Ulster over de verdediging van Ierland, na het bezoek van Lord Craigavon, den minister president van Noord-Ierland aan Londen, ge ringer schijnt dan voordien. Craigavon heeft er op aangedrongen, dat Ierland zijn neutraliteit zal opge ven en dat de Valera er toe zal beslui ten den Duitschen en Italiaanschcn ge zant. en bun staven te nopen Dublin te verlaten. Voorts beeft men van de Va lera de verzekering gevraagd voor den duur van den oorlog geen grondwets wijziging aan de orde te stellen. De Va lera heeft hier echter op geantwoord, dat Ierland onder alle omstandigheden besloten is zijn neutraliteitspolitiek te handhaven. De wederzijdsche standpun ten stonden dus onverzoenlijk tegenover elkaar. Volgens den Zweedschen cor respondent zou een compromis nauwe lijks mogelijk zijn. Volgens berichten uit Londen venvacht men in politieke krin gen aldaar, dat Engeland binnen kort den noodlottigen stap tegen over Terland zal ondernemen. Na de reis van Lord Craigavon naar Londen werd in kringen van de GENEVE, 9 Juli. Naar de Fransche radio meldt, heeft de Fransche ministerraad onder voorzitterschap van President Lebrun in zijn vergadering van Maandagavond de plannen voor de grond wetsherziening goedgekeurd en den vice-premier Laval belast met de vertegenwoordiging van den ministerraad voor het parlement. Maandagmiddag heeft te Vichy een groote groep Kamerleden vergaderd. Op voorstel van TixierVignancourt richtte de vergadering eenstemmig het ver zoek tot de regeering onverwijld do politieke, civiele en burgerlijke verantwoor delijkheid te onderzoeken voor het ontstaan en het voeren van den oorlog, voor de onvoldoende Fransche middelen en de leiding der krijgsverrichtingen, en voor rechtvaardige straffen te zorgen. Daarna sprak de vice-premier Laval. „Het ongeluk, zoo zeide hij, waarin ons de lichtvaardigheid van hen gestort heeft, die ons in den oorlog brachten, maakt het tot heiligen plicht vooral de leiding van Frankrijk te beveiligen. Wij verzoeken het parlement ons hiervoor middelen te verschaffen en eenstemmig zijn vertrouwen in maar schalk Pétain te bevestigen." „De Fransche parlementsleden zijn in Vichy bijeengekomen om de begrafenisplechtigheden van een regime, dat gefaald heeft, bij te wonen," aldus de Petit Dauphi- nois in een bericht uit Vichy. Bij het publiek genieten de parle mentsleden geen bijzondere hoogach ting. Terwijl bij het voorbijgaan van maarschalk Pétain alle hoofden zich ontblootten, werden bepaalde groepen van parlementsleden op de straat met niets dan scheeve gezichten en hoo- nend lachen aangekeken. Men had het vooral gemunt op Léon Blum, zoodat deze, om verdere incidenten te ontgaan, bij wijze van voorzorg zijn kamer hield. Het in parlementaire kringen reeds be sproken voorstel tot instelling van een commissie van onderzoek \oor het vast stellen der verantwoordelijke personen voor den nederlaag van Frankrijk heeft grooten indruk gemaakt. Het bureau van den Franschen mi nister-president publiceert een verorde ning van demobilisatie, volgens welke de demobilisatie zoo snel mogelijk moet geschieden en zich eerst tot de lich tingen 1914 en 1915 zal uitstrekken. De verdere demobilisaties zullen in elkaar opvolgende lichtingen worden uitge voerd. De Fransche staatscourant publiceert een verordening, waarbij Clermont Fer- rand wordt aangewezen als voorloopig domicilie van de Fransche Bank. STOCKHOLM, 9 Juli (D.N.B.)De Britsche gezant in Stockholm heeft gisteren bij het Zweedsche ministerie van buitenlandsche zaken namens de Britsche regeering ertegen geprotes teerd, dat de Zweedsche regeering aan Duitschland het goederenvervoer door Zweden naar en van Noorwegen en het doortrekken van Duitsche militairen door Zweden heeft toegestaan. Bevoeg de Zweedsche kringen verklaren, dat het hier nauwelijks een formeel Britsch protest betreft. Na het bezoek van den gezant beschouwt men de zaak als af gedaan. Britsche hoofdstad verklaard, dat men nauwelijks nog hoop kan koesteren op een accoord met Ierland in de kwestie der verde diging van de Iersche eilanden. Het is thans zeker, dat zoowel de Noord-Iersche minister-president Craigavon als de Valera op hun te gengesteld standpunt blijven staan. F,r bestaat geen hoop meer op een compromis. Dagens Nyheter meldt, dat de geruchten als zou de Valera naar Londen komen om besprekin gen te \oeren niet bevestigd wor den. Men neemt echter aan, dat een Britsch initiatief betrekkelijk snel te verwachten is. ZWOLLE, 9 Juli. Twee Engelsche vliegtuigen hebben gistermiddag om streeks half vijf een vijftal bommen uitgegooid in de omgeving van Zwolle. Er werden vijf menschen gewond. Een meisje kreeg lichte kwetsuren. Twee schippers en een vrouw werden zwaar gewond en moesten naar het ziekenhuis worden overgebracht. De persafdeeling van den 6taf van den Rijkscommissaris deelt mede: Een Duit sche krijgsraad behandelde op 8 Juli 1910 in de raadszaal te Dordrecht een zaak tegen den 41-jarigen Salomon Leo Jacob van der Sluis, wonende te Dord recht, Singel 144. Van der Sluis was be drijfsleider van het filiaal in Dordrecht van het warenhuis „Ilema" aan d© Voorstraat aldaar. Hij werd er van be schuldigd, de vrouwelijke bedienden van de zaak bij herhaling er tegen ge waarschuwd te hebben, met Duitsche soldaten uit te gaan, en haar verboden te hebben, met hen zelfs te spreken. Deze beschuldiging werd in de zitting, waartoe vertegenwoordigers van alle couranten uit Dordrecht toegang had den, door de onder eede afgelegde ver klaringen der vrouwelijke getuigen als in vollen omvang juié-t vastgesteld. Van der Sluis, die inmiddels op 6 Juli gear resteerd was, werd door den krijgsraad wegens het verachtelijk'maken van d© Duitsche weermacht tot 3 jaren gevan genisstraf veroordeeld. De aanklager had 5 jaren gevangenisstraf gevorderd. ERGENS IN ITALIË, 9 Juli. (Stefani). Het hoofdkwartier van de Itaiiaan sche weermacht publiceert de eerst© verlieslijst, met de namen van 777 na men, die bij de operaties aan het Alpen front in het Westen gesneuveld zijn en van 43, die in Italic ansch Oostafrika ge vallen zijn. Het aantal gewonden be draagt 2982 en dat der vermisten 315. STEEDS WEER AANVALLEN OP TSJIOENGKING TSJOENGKING, 9 Juli (Reuter). Honderd Japansche bommenwerpers hebben gisteren de Westelijke voor stad van Tsjoengking, de zetel van de regeering Tsjang Kai Sjek, aangeval len. DE VERDUISTERING Zonsondergang 22.02 uur. Zonsopgang 5.29 uur. fZuuuls men weet is iedereen ver plicht tusschen zonsondersune en zonsopkomst te verduisteren

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1