Britsche scheepvaart zwaar getroffen Roosevelt's aanvrage van vijf milliard dollar voor defensie Japansche pers zeer scherp tegen Engeland DE EEMJLANDER De zeeslag in de Middellandsche Zee Wapen vervoer via Birma De brandstoffen- voorraad van Engeland De besprekingen te München ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per PRIJS DER AOVERTEITIEH van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, Donderdag 11 Juli 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39 e Jaargang No. 10 Ernstige gevolgen van actie der Duitsche duikbooten en luchtmacht Roemenië uit den Volkenbond „NIEMAND MAG DE VER. STATEN ZWAK NOEMEN'' Gevaarlijk vaarwater Britsch ambassadeur te Tokio informeert bij Tani naar Arita's bedoelingen DE VERDEDIGING VAN IERLAND SCHADELOOSSTELLING VAN OORLOGSSLACHT OFFERS IN FINLAND AMERSFÖORTSCH DAGBLAD week f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 1620 elke regel meer f 0.25. Liefdadigbeids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 NEW YORK, 11 Juli (D.N.B.). De militaire deskundige Bald win wijst in de New York Times op de recente verscherping van den duikboot- en bombardementsoorlog tegen de Britsche scheep vaart, waarvoor Juni de oorlogsmaand met de meeste verliezen is geweest. Zelfs ingeval men de bij de ontruiming van Duinkerken geleden Britsche scheepsverliezen aftrekt, aldus Baldwin, blijft voor de Engelschen een verliesbalans, die voor de volkomen op be- heersching der zee aangewezen natie een gevaarlijk teeken is. Met het oog op de minstens 290 tot zinken gebrachte en 48 zwaar bescha digde Engelsche koopvaardijschepen moet er aan herinnerd worden, dat wie Engelands handels- en voorraadswegen afsnijdt, ook Enge- lands voornaamste slagader doorsnijdt. BERLIJN, 11 Juli. (D.N.B.) De Berlijnsche avondbladen maak. ten gisteren onder groote koppen als „Zeeslag van 6 uur in de Mid dellandsche Zee*', „Zeeslag aan de zuidkust van Italië" of „De En gelschen moesten wijken" mel ding van de botsing tusschen dee- len van de Britsche Middelland sche Zeevloot en Italiaansche marine- en vliegtuigeenheden. In een commentaar schrijft de Boer- senzeitung: „Met de opruiming in de Middellandsche Zee is een begin ge maakt. De Italiaansche vloot en het Italiaansche luchtwapen hebben van de welkome gelegenheid, den Britschen in dringer bij zijn kraag te pakken, een grondig gebruik gemaakt. Hem is thans in de Middellandsche Zee op dezelfde, wijze de les gelezen als voordien al in de Noordzee en in de IJszee, bij Scapa Flow en bij Duinkerken geschiedde." Het blad herinnert verder aan den uit spraak van den Engelschen minister van marine, Alexander, dat Engeland „nooit van plan is" zijn zeemacht te ver liezen en dat deze zeemacht eiken inval zal afslaan of aan plunderaars, die voet op Britschen bodem zetten zal verhinde ren te ontkomen. „Ja gisteren nog," zoo schrijft het blad, „heeft Lord Addison in verband met de zeerooversdaad tegen het Fransche oorlogsschip Richelieu verklaard: „Wanneer men steeds weer hoort van zulke daden der Britsche marine, dan dpnkt men vergenoegd aan den rfag, dat zulke daden ook zullen worden ondernomen tegen de Italiaan sche schepen, die zich nu nog heel ver standig in hnn havenc verborgen hou den Op hetzelfde tijdstip echter zat de Italiaansche vloot den Britschen tegen stander al op de hielen en lieten Ita liaansche vliegers hun bommenregen neerkomen op F.ngelands schepen." De zeeoorlog in de Middellandsche Zee Reuter meldt uit Londen: De Engel sche bladen publiceeren een artikel van een Engelsch vloot officier over de moge lijkheden van een zeeoorlog in de Mid dellandsche Zee. De officier, die tot voor kort een functie in Italië bekleedde, schrijft, dat bij de Italiaansche marine een veel krijgshaftiger geest heerscht dan bij de beide andere wapens. De Ita liaansche marineofficieren zijn trotsch op hun vloot en juichen iedere oorlogs gelegenheid te meer toe, daar de presta ties van het Italiaansche leger en de luchtvloot in Spanje en in Abessinië een rivaliteit gewekt hebben. Italië beschikt over vijf pantserschepen en wel twee nieuwe en drie gemoderniseerde Het vierde gemoderniseerde pantserschip zal waarschijnlijk eerst over zes maanden gereed zijn. De nieuwe successen der Duitsche luchtmacht De Woensdag door het opperbevel van de weermacht gemelde nieuwe groote successen van het Duitsche luchtwapen worden in de Duitsche pers levendig be sproken. De Berliner Boersen-Zeitung herinnert aan de Britsche beweringen, dat de kwaliteit van bemanningen en materiaal van het Britsche luchtwapen geweldig superieur is aan die der Duit- schers, en merkt op, dat ook de Engel schen langzaam aan zullen bemerken wat van deze tirades waar is. Hun vlie gers weten het al lang. Zeer vaak kre gen zii geen gelegenheid die wetenschap te verspreiden, omdat geen hunner naar huis terug kperde, zooals eergisteren bii Stavanger. waar van twaalf aanvallers twaalf werden neergehaald. Dat onze vliegers echter niet alleen BOEKAREST, 11 Juli. (D.N.B.). Roemenië is uit den Volkenbond getre den. De minister van buitenlandsche zaken, Manoilescu. heeft hierover de volgende verklaring afgelegd: Door het uittreden van Roemenië uit den Volkenhond wordt definitief een streep getrokken onder een politieke illusie, die men langen tod heeft nage jaagd. Van den Volkenbond heeft Roe menië ondanks luidruchtige uiterlijke teekens nooit eenig daadwerkelijk nuf gehad. Daarentegen werd het in een automatisch mechanisme van schade lijke politieke acties getrokken, die in strijd waren met zijn ware gevoelens tegenover eenige bevriende croote na ties. Roemenië, dat. een politiek voert van zijn ware belangen en van een Europeesch realisme, is van opvatting, dat zijn blijven in den Volkenbond geen doel meer heeft. Nederlandsche autobus colonne te Parijs aangekomen WASHINGTON, 10 Juli. (D. N.B.). De speciale boodschap die Roosevelt tevens in zijn hoe danigheid van opperbevelhebber van de weermacht tot het Congres heeft gericht, vraagt 2,1 milliard dollar contant en 2,6 milliard dol lar als machtiging voor later te plaatsen bewapeningsorders. Het doel, aldus de boodschap, is o.a. de verdere uitvoering van het program ma tot uitbreiding van de vloot, dat Mei de Nederlandsche missie naar bus-colonne in Parijs, Frankrijk voor het terugbrengen der Ned. vluchtelingen. De aankomst der auto- waar op de toegangswegen een strenge controle wordt uitgeoefend. superieur zijn aan de vijandelijke bom menwerpers maar ook aan de jachtvlieg tuigen, waarop Albion zoo trotsch is, be wijst het bijzondere resultaat der lucht aanvallen in het Kanaal, waar tien Engelsche jagers werden neergeschoten. Hun taak, het reeds door oorlogsschepen zwaar beschermde konvooi te beveiligen, hebben zij niet kunnen vervullen. De aanval van onze gevechtsvliegtuigen werd een triomfantelijk succes, want opnieuw is de Britsche vloot twee krui sers armer. Weer heeft Engeland moe ten inzien, dat de Kanaalkust in de Duitsche hand een doodelijke bedreiging voor het eiland is, welke bedreiging tot werkelijkheid wordt zoodra Engeland probeert te varen door het thans door Duitschland beheerschte zeegebied. Waar Duitschlands luchtwapen speelt, heeft Engeland uitgespeeld. De Deutsche Algemeine Zeitung schrijft: Het is van de grootste beteeke- nis, dat de Italiaansche luchtmacht en marine gelijktijdig in de Middellandsche Zee omvangrijke en succesvolle ge vechtshandelingen tegen twee Britsche vlooteenheden heeft uitgevoerd. De op- marsch van Alexandrie en van Gibral tar in de richting van Italië is even ge vaarlijk. Engeland wordt door de moderne met bijzondere dapperheid gehanteerde wa penen dpr verbonden as-mogendheden verslagen waar zijn strijdmacht zich vertoont. LONDEN, 11 Juli (Reuter) De Britsche Admiraliteit deelt mede. dat de wateren tusschen de Orkaden en IJsland gevaarlijk zijn. Schepen die zich van den Atlantischen Oceaan naar Europeesche havens willen begeven, moeten tusschen Orthona en Kaap Wrath en door de Pontland-Firth tot Kirkwall varen, waar zij nieuwe instructies zullen verkrijgen. RUSSISCH—FINSCH HANDELS VERDRAG MOSKOU. 11 Juli( D.N.B.)Het pre sidium van den oppersten Sovjet heeft het handelsverdrag tusschen de Sovjet unie en de Finsche republiek, dat de vorige maand in Moskou onderteekend werd, geratificeerd. TOKIO, 11 Juli (Domei). De Britsche ambassadeur Sir Robert Craigie heeft gisteren een bezoek gebracht aan den vice-minister van buitenlandsche zaken Tani en ophel dering gevraagd inzake bepaalde punten van zijn gesprek met minis ter Arita, waarin deze Engeland ver zocht de kwesties inzake de oorlogs leveranties via Birma en Hongkong opnieuw te onderzoeken Ook de Fransche ambassadeur, Arsene Hen ry, heeft minister Tani bezocht. De Japansche bladen schrijven heden over het afwijzend antwoord van Enge land inzake de Japansche eischen tot staking der hulpverleening aan Tsjane Kai Sjek via Birma. De Kokoemin Sjim- boen stelt Churchill persoonlijk voor deze weigering verantwoordelijk en schrijft: Zoowel in Engeland als in de Vereenigde Staten twijfelt men aan het succes van deze Engelsche politiek. Engeland bevindt zich op den weg naar de catastrophe. In dié. Birma, en de andere Britsche koloniën slapen niet meer, hij hen zijn snel de gevoelens van nationale solidariteit ontwaakt. Indien Engeland in zijn blinde en dwaze hou ding volhardt, zal het spoedig een cata strophe in zijn Verre Oosteliike politiek beleven, vooral wanneer het met de politiek van Churchill doorgaat. Chur chill vertrouwt op Amprika en zal zoo Engeland naar een tragischen afloop voeren. De Hotsji Sjimhoen eischt. dat de diplomatieke betrekkingen tot de lan den, die een vijandige houding tegen over Japan getoond hebben, zullen wor den verbroken. Engeland ei\ Frankrijk aldus het blad staan voor hun ineenstorting. Met deze beide mogendheden moeten de diplomatieke betrekkingen zoolang verbroken worden, tot de nieuwe ophouw in het Verre Oosten is uitgevoerd. Het is een onmo gelijke toestand voor Japan met Enge land en Frankrijk te onderhandelen, die als „half dood" te beschouwen zijn. Men kan ze daarom niet meer als volwaar dige onafhankelijke landen beschouwen. Tevens moet Japan een positieve hou ding tegenover Amerika aannemen en wel zoolang de Vereenigde Staten hun vijandige houding tegen Japan niet heb ben opgegeven. In ean beschouwing over het incident te Sjanghai op 7 Juli, waarbij zestien Japansche gendarmes door Amerikaan sche matrozen werden beleedigd. eischt de Japan Times met allen nadruk de terugtrekking van alle buitenlandsche troepen uit de Europeesche concessies in China. In dm nacht van 7 op 8 Juli is de uitgever van het blad Hsin Min Pan. Woe Tsjoe Tsoe, door een onbekenden dader vermoord. Hij kreeg twee kogels in liet hoofd. Uit Sjoengking meldt het D.N.B Na een zittingsperiode van acht daeen publiceert liet centraal executieve comité der Kwo Min Tang een oproep, waarin opnieuw uitdrukking gegeven wordt aan het besluit om den oorlog voort te zetten. In den onroep wordt er de nadruk op gelegd, dat vrijheid en onafhankelijkheid de sterkste factoren vormen voor dp versteviging der toe standen in Oost-Azië. MARINE ATTACHES BEZOEKEN FRANSCHE HAVENS BRUSSEL. 11 Juli (D.N.B.) De in Berlijn geaccrediteerde buitenlandsche marine-attachés hehhpn op uitnoodiging van den opperbevelhebber der Duitsche oorlogsmarine een bezoek gebracht aan de Noord-Fransche havens. beoogt, een marine te vormen, die to gen iedere mogelijke combinatie van vijandelijke vlootstrijdkrachten is op gewassen, voorts de voltooiing van de uitrusting van een landleger van 1,2 millioen man, ofschoon de 6terkte van het leger in vredestijd natuurlijk ge ringer zal zijn, en verder het vormen van een reserve aan tanks, kanonnen, munitie enz. voor nog eens 800.000 man of een totaal aantal van 2 millioen man, voor (het geval de mobilisatie van zulk een strijdkracht noodzakelijk mocht zijn. In zijn bijzondere boodschap aan het Congres, waarin 4.8 milliard d/illar voor bewapeningsdoeleinden gevraagd worden, verwijst president RooseVelt naar de „grondig veranderde wereld situatie" en spreekt hij over het op handen zijn van „nieuwe bedreigingen", die het noodig maakten daaraan het hoofd te bieden. De mannen en vrouwen van de Ver eenigde Staten verwachten aldus de boodschap dat men hen tegen alle binnen- en buitenlandsche vijanden be schermt. Wij zullen onze wanenen niet in een aanvalsoorlog gebruiken. Wij willen onze mannen niet voor het deel nemen aan Europeesche oorlogen uit zenden, fmaar wij willen een aanval tegen de Vereenigde Staten of tegen het Westelijk halfrond afslaan. Niemand mag de Vereenigde Staten zwak noe men, omdat zij vasthouden aan de de mocratische inrichtingen. De voornaam ste les van het verloop van dezen oor log is, dat een gedeeltelijke bewapening niet voldoende is. Een zoo groot bedrag als waarin de nieuwe bewapenings- boodschap voorziet, vereischt offers en een zoo groot program vereisöht zwa- ren arbeid, waaraan het geheele land moet meedoen om vrij te blijven". De kortgeleden afgetreden minis ter van oorlog. Woodring, heeft in een in Topeka in Kansas uitgespro ken radiorede het volk der Ver eenigde Staten opgeroepen om on der alle omstandigheden den vrede te behouden en niet te gelooven, dat de Vereenigde Staten de „voorste linies" in alle werelddeelen moe ten verdedigen. Amerika moet zich beperken tot de versterking van zijn kusten en bezittingen en niet de vijandschap uitlokken van an dere landen, omdat die ongewone regeeringsvormen aanhangen. De Amerikaansche journalist Frazer Hunt begint na zijn terugkeer uit Euro pa, waar hij vijf maanden is geweest, een reeks artikelen in de Nacion. In het eerste artikel schrijft hij, dat Enge land niet lang weerstand zal kunnen bieden, omdat zijn binnenlandsche toe stand gelijk is aan dien van Frankrijk. De Vereenigde Staten kunnen de brok ken van het oude Europa niet aaneen lijmen en moeten er uitsluitend aan denken zich af te sluiten en zich alleen bezig houden met het Amerikaansche vasteland. ROME, 11 Juli. (D.N.B.). De Giornale d'Italia verneemt uit goed ingelichte kringen, dat er den laat- eten tijd in Engeland een bedenke lijk gebrek aan brandstoffen is ont staan. De schaarschte aan olie en benzine wordt geweten aan de blok kade van de Middellandsche Zee, waardoor het Engelsche eilanden rijk volledig is afgesneden van den olietoevoer uit het Mossoelgebied. Als gevolg van de voortgezette Duit sche bomaanvallen op Engeland hebben de groote petroleumraffinarlerijen aan de monding van de Theems den arbeid moeten staken. De weinige uit de Ver eenigde Staten via Schotland in Enge land aankomende olietankschepen zijn in geen geval voldoende voor de buiten gewone en door den oorlog nog toege nomen eischen. Doch ook deze laatste nog aan Engeland overgebleven petro- leumleveranties, worden Ihans, zoo wordt verder in het bericht van het ^emi-officieele orgaan geschreven, door de Duitsche duikbommenwerpers be dreigd. LONDEN, 11 Juli. (Reuter). De Engelsche bladen wijden groote belang stelling aan de nieuwe verdedigings maatregelen in Ierland. Zoo is het Ier- sche leger uitgebreid tot 100 000 man. De kustverdediging is versterkt en men verneemt, dat reeds op verscheidene plaatsen aan de kust mijnenvelden zijn gelegd. Voorts zouden zich op een opj roep van de Valera 80.000 man vrijwil lig voor het leger hébben aangemeld Een nieuwe „coup de théatre" in Zuid-Oost-Europa is ongewenscht ROME, 11 Juli (Stefani) De Italiaansche ochtendbladen wijden hun voorpagina aan den zeeslag tus schen de Italiaansche en Britsche vloot en aan de historische bijeen komst de München, waar Hitler in aanwezigheid van graaf Gano en von Ribbëntrop de vèrtegenwoordi- gers van het bevriende Hongarije, graaf Teleki en graaf Csaky, ont vangen heeft De Messaggero publiceert hierover een uitvoerige correspondentie van zijn spe- cialen berichtgever, waarin deze schrijft, dat de dag van München een bevestiging is van het souvereine prestige, dat de as op het continent en in de geheele we reld verkregen heeft door haar prachtige denkbeelden van herstel en door de on vergelijkelijke kracht van haar wapenen. Hongarue zoo vervolgt het blad heeft verzocht zich met de as te verstaan en zijn actie te verbinden aan het werk van Italië en Duitschland. Daarom is het gesprek van Hitler en Ciano met Teleki en Csaky om den invloed, welke daarvan zal uitgaan op den loop der ge beurtenissen in het Donaubekken en op den Balkan en in het geheele Westelijke bekken van de Middellandsche zee, van de grootste beteekenis. Na de Russische bezetting van Bessarabië en de Boekowina, is het in het wezenlijke en dringende be lang van alle Donau- en Balkan vol keren gewenscht en noodig, dat zich geen nieuwe „coup de théatre" voor doet. Het blad zegt er zeker van te zijn, dat Hongarije nooit iets zal doen, dat op eenigerlei wijze de plannen van den vijand zal kunnen begunstigen. Minister-president Graaf Paul Teleki en de minister van buitenlandsche za ken, graaf Csaky zijn hedenmorgen na hun bezoek aan Duitschland. te Boeda pest teruggekeerd. Op het station wer den zij feestelijk ontvangen. Wetsontwerp in den Rijksdag HELSINKI. 11 Juli. (D.N.B.) In den Rilksdae werden de debatten over het wetsontwerp tot schadeloosstelling van de bevolking die door den oorlog haar woonsteden heeft verloren, gehouden. Minister-president Ryti leidde de de batten in met een rede, waarin hij zeide, dat het moeilijk is bu deze kwestie een stemmigheid te bereiken, temeer daar het hier een vraagstuk betreft, dat zoo wel voor de staatshegrooting als ook voor het persoonlijk lot van verschei dene honderdduizenden menschen van de grootste beteekenis is. Het moet ech ter mogelijk zijn tot een bevredigende oplossing te komen, wanneer de kwestie zakelijk en zonder demagogie behandeld wordt. Het is betreurenswaardig, dat van verschillende zuden is getracht, het schadeloosstellingsvrangstuk met partij politieke doeleinden te vermengen. De regeering hoopt, dat de Rijksdag dit vraagstuk ook voortaan in den geest van zakeluken arbeid voor den herhouw zal behandelen. DE VERDUISTERING Zonsondergang 22.01 uür. Zonsopgang 5.30 uur. fZooals men weet is teder een ver plicht tusschen zonsondergang en zonsopkomst te verduisteren

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1