Maatschappelijke concentratie is thans een eerste eisch DE EEMLANDER ENGELAND VERWACHT EEN ONGEKEND HEVIGEN LUCHTAANVAL Het probleem van den politieken bovenbouw later aan de orde 50 TANKS IN VLAMMEN TOENEMEND ALCOHOLISME Donderdag 18 Juli 1940 Uitgave: VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang No. 16 „Strategische positie is weinig gunstig" geeft minister Sinclair toe De verblijfplaats van de Bouvigne-meisjes bekend AMERSFÖORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week f 0.15 Binnenland tranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 ONCENTRATIE is een woord, dat opgeld doet sedert eenig weken. In velerlei toonaarden wordt het uitgesproken. Een nog grooter aantal nevengedach ten wordt niet uitgesproken. De wensch naar concentratie bestaat in vele kringen, doch maar al te vaak gaat dit verlangen gepaard met den niet minder sterken wensch om van het oude geen afstand te doen. Onder het oude verstaan wij hier natuurlijk niet eerbiedwaardige tradities en de in een strijd van eeuwen verworven Ne- derlandsche cultuurgoederen, doch veeleer oude, bet' r nog verouderde or ganisatievormen, heilige huisjes en sec- tarisme. Treffender voorbeeld dan dat, hetwelk de R.K.-Staatspartij heeft ge geven bij het bepalen van haar hou ding jegens een te vormen .Nederland- sche Unie' is ter illustratie van het voorgaande nauwelijks denkbaar. De ze partij stelde zich op het standpunt, dat zij bereid was om een zoodanige concentratiepoging te steunen, doch dat zij tevens achter de schermen voort zou gaan met het uitoefenen van poli tieken invloed. De Katholieken zou den, als zij tot de .Nederlandsche Unie' toetraden, den zegen van de R.K.-Staatspartij krijgen, doch werden tevens geacht lid te blijven van de R.K. Staatspartij. Wij willen, om de hou ding der R.K.-Staatspartij te ken schetsen, afzien ^an scherpe qualifica- ties en volstaan met het woordje naief. Wie meent, dat hij met het uitreiken van besuikerde fopspeentjes het fun dament kan leggen voor de hervor ming van ons maatschappelijk, oecono- misch en staatkundig leven, is mate loos naief, verstoken van alle reali teitszin of maakt zich schuldig aan be wuste dwarsdrijverij. IJ hebben hier een voorbeeld ge- kozen, ontleend aan de jongste historie der R.K.-Staatspartij. Ook in andere kringen bestaan opvattingen, die nauw verwant zijn aan de hiervoren gereleveerde tactiek. Wie de realiteit kent, weet, dat deze soort tactiek en strategie onherroepelijk tot falen zijn gedoemd. Het gaat in dezen tijd om eene nationale concentratie in den let terlijken en wezenlijken zin des woords. Zulk eene concentratie is met gema noeuvreer nooit te bereiken. Zij is slechts bereikbaar, indien alle volks groepen bereid zijn, groote offers te brengen en haar groepsbelangen on voorwaardelijk ondergeschikt te stel len aan het groote Nederlandsch-natio- nale belang. Wij wachten nog steeds op den politieken leider, die tot het in zicht is gekomen, dat het oude partij wezen overbodig is geworden, en die uit dit inzicht ook de consequentie durft te trekken. Waaruit deze conse quentie bestaat? Laten wij een wijle onze verbeelding den vrijen loop om het begin van een politiek sprookje te vertellen. Welnu: ,,Er was eens een Nederlander. Zijn naam was Colijn. Deze Nederlander, gesproten uit een stoer boerengeslacht, verklaarde in den zomer van het jaar 1940 het navolgen de. .Landgenooten! Als vaderlander, als staatsman, als oud-officier en als lid der Anti-Revolutionnaire Partij ver klaar ik, dat deze partij door den loop der omstandigheden overbodig is ge worden. Ik bedank derhalve voor het lidmaatschap dezer partij en geef U in overweging tot liqu'datie van alle par tijen over te gaan'. De Nederlander Colijn vond vele andere partijleiders bereid zijn voorbeeld te volgen. En het gevolg van Colijn's kloelce woorden was, dat de weg naar een ware eenheid des volks met één slag een heel eind gevorderd was." I J OCH kan het voorgaande sprook je werkelijkheid worden? Zoo ja, dan is de nationale concentratie in po litieken zin binnen afzienbaren tijd te verwezenlijken. Wijl dan zou blijken, dat de politieke voormannen de eischen en den geest des tijds verstaan. En op begrip voor deze eischen en op het vat ten van dezen geest komt het aan. Wie hiertoe in staat is en den moed der con sequentie ten toon spreidt, kan het Ne derlandsche volk nog groote diensten bewijzen. Ook al heeft hij een .politiek verleden'. De nieuwe tijd eischt niet de algeheele demobilisatie der oude gar de. Zij, die tot deze oude garde behoo- ren, doch ontvankelijk zijn voor de her vorming van den geest en een open oog voor de werkelijkheid hebben, zijn ook in de nieuwe phase onzer vaderland- sche geschiedenis bruikbaar. Voor hem, die of het een of het ander niet kan, die meent, dat wij thans een soort on dergang der beschaving of der wereld beleven, geldt, dat hij beter doet zich uit het actieve leven terug te trekken. Doet hij zulks niet, dan vergalt hij zijn eigen bestaan en wordt bovendien een blok aan het been van het Nederland sche volk. Intusschen blijft het zeer de vraag of de nationale concentratie van boven af langs den hiervoren ge- schetsten sprookjesachtigen weg te bereiken is. 1Y/T AAR in afwachting behoeven wij LV.L niet stil te zitten. Integendeel, want stilstand ware erger dan achter uitgang. Wij kunnen en moeten wer ken aan de hervorming van onzen maatschappelijken en oeconomischen onderbouw. Öok ten deze zij het begrip concentratie de richtlijn. Reeds is er sprake van het stichten van een Neder- landschen voetbalbond, die alle voet balorganisaties zal omvatten. Ook an dere takken van sport zullen in soort gelijke organisaties worden onderge bracht. Op het terrein van het publici- teits- en voorlichtingswezen zijn even eens tendenzen waarneembaar, die wij zen in de richting van éénwording en concentratie. Hetzelfde geldt voor de domeinen van wetenschap en cultuur. Zijn wij juist ingelicht, dan worden ook in de regionen der kunst concentratie pogingen ondernomen. Krijgen deze en dergelijke pogingen haar beslag. dan ontstaat er hier te lande een in en bij den nieuwen tijd passend funda ment, waarop dan later de staatkundi ge bovenbouw kan worden opgetrok ken. Het gaat thans in de eerste plaats om het leggen der fundamentenWant zonder degelijke, in het volk wortelen de. fundamenten is geen bovenbouw, hoe schoon ook, blijvend denkbaar, Daar de fundamenten in het volk moe ten wortelen, is het evenzeer in deze phase van den .wederopbouw' noodza kelijk. dat het volk in al zijn geledin gen gaat begrijpen, waarom het gaat. En tevens, voor welke realiteit het zich ziet geplaatst. T3 OVENBOUW zonder fundamen- ten beteekent zwevende construc tie. En daar wij te zeer realist zijn om aan zwevende constructies veel betee- kenis toe te kennen, hebben wij aan brochures als die van Colijn en Lint horst Homan weinig aandacht besteed. Men grijpe niet dadelijk te hoog! Het zoeken naar de staatkundige over kapping kan pas succes hebben als de onderbouw hecht en degelijk overeind staat. Is dit nog niet het geval, dan werken geschriften als de beide hier voren genoemde eer verwarrend dan verhelderend op de groote massa. Po litieke adviezen zijn op dit moment niet opportuun. Maatschappelijke adviezen zijn echter broodnoodig. Tot zulk een' advies willen wij ons dan ook, tot slot dezer beschouwing, bepalen. Het is thans zaak. dat een ieder, on geacht het beroep hetwelk hij uitoefent of de functie die hij bekleedtzich rea liseert, dat hervormingen in den zin van maatschappelijke concentratie on misbaar en onvermijdelijk zijn. Ons ver- eenigingswezenons vakverbondswe zen, onze philantropische instellingen, onze sportorganisaties en wat dies meer zij, moeten de handen ineenslaan, hun ne krachten samenvoegen om te ko men tot nationale instellingen, die ieder voor zich het geheele gebied bestrijken, waarop zij inzonderheid werkzaam zijn. Tal van heilige- huisjes, tal van scheidsmuren zullen moeten worden gesloopt, veel zal worden ge vraagd van de verdraagzaamheid en den geest van samenwerking. Doch het gaat hier om het heil van het Neder landsche volk. Vooral in dezen tijd geldt de oude uitspraak: Salus populi suprema lex. Wordt aldus door ons volk, door een ieder gestreefd naar een vernieuwden onderbouw, dan zal de op lossing van het vraagstuk van den po litieken bovenbouw te zijner tijd niet al te veel voeten in de aarde hebben. Hei wachtbataljon der Duitsche luchtmacht heeft gisteren een marsch door Den Haag gemaakt en op het Plein gedefileerd voor den generaal der vliegers Christiansen De gevolgen van het bombar dement van Haifa VAN DE SYRISCHE GRENS, 18 Juli (D. N. B.) Onder de Arabische bevol king van Damascus heeft het bombar dement van Haifa door de Italianen groote geestdrift gewekt. Aan de betoo gingen in Damascus en ook in Beiroet, die spontaan door samenscholingen van menschen en optochten door de straten tot uitdrukking kwamen, hebben ook in uniform gekleede Franschen deelgeno men. Op de bergen aan de grens tus- schen den Libanon en Palestina staan vele menschen te kijken naar de geweldige rookwolken, die op stegen uit de brandende raffinade rijen. Het schijnt, dat de nieuwe raffinaderij, die in allerijl eerst kortgeleden afgebouwd was, in haar belangrijke deelen verwoest, zoo niet geheel vernield is. De vlammen slaan op uit ongeveer 50 olietanks. Wanneer de thans waa iende westen wind naar het Oos ten mocht omslaan, zou de gehee le stad in rook worden gehuld en misschien zelfs moeten worden ontruimd. LONDEN, 18 Juli (D.N.B.) De minister van luchtvaart, Sinclair, heeft vanavond een rede gehouden, welke ook door de radio werd uitgezonden. Sinclair begon met er op te wijzen, dat de strategische positie van Engeland op het oogenblik weinig gunstig is. Hij schilderde uitvoerig de acties van de Britsche luchtmacht en gaf hoog op van de succes sen, die behaald zouden zijn en van de superioriteit over de Duitsche luchtstrijdkrachten. In hef verdere verloop van zijn rede sprak de minister zijn bijzondere erken telijkheid uit jegens de dominions, in het bijzonder Bntsch-Indië, dat een groote rol in den luchtoorlog speelt, zoowel in Engeland alsook daar, waar ook de Ialianen aan den strijd in de lucht deelnemen. Sinclair noemde het numerieke overwicht van de Duitsche luchtmacht een zeer ernstig gevaar. Hij zeide in dit verband, er zeker van te zijn, dat Engeland een luchtaanval op veel grootere schaal diende te venvachten, dan de vijand ooit had ondernomen. Tenslotte heette de minister „hen, die van gene zijde van den Oceaan komen om daad werkelijk aan den luchtoorlog deel te nemen", in de Royal Air Force welkom. De Commissaris der Koningin in Lim burg, mr. dr. W. G. A. van Sonsbeeck en de burgemeester, jhr. W. Michiels van Kessenich, op de Noodbeurs, welke deze week te Maastricht is geopend TREINONGELUK IN FRANKRIJK MADRID, IS Juli (D.X.B.). Naar uit Limoges wordt gemeld, is in de nabij heid van het plaatsje Rancon een elec- trische trein ontspoord doordat de rem men weigerden. Bij dit ongeluk zijn zes dooden, waaronder twee gedemobili seerde Fransche soldaten, en 20 zwaar gewonden te betreuren. HET Spaansche dagblad „Ya"bericht, dat in Engeland een nieuw soort menschen populair wordt, n.l. de „esca- pisten" (uitknijpers). Zoo noemt het Engelsche blad „Sundav Express" de naar Amerika en de Dominions ge vluchte Engelschen. In den laatsten tijd is het aantal gevallen, waarin han delszaken en liefdadigheidsorganisaties de noodzakelijkheid verkondigen een vertegenwoordiger aan de andere zijde van den Oceaan te hebben, schrikwek kend toegenomen. Deze personen nemen in den regel hun vrouw of tenminste de sieraden van hun vrouw mede. In het Lagerhuis heeft een afgevaar digde bekend gemaakt, dat drie afge vaardigden op eigen initiatief naar de Vereenigde Staten zijn verhuisd. Het parlement besloot hun terugroeping en terugkeer te eischen. In do Amerikaansche bladen wordt op het oogenblik door een commissie van vooraanstaande Amerikaansche vrouwen propaganda gemaakt, voor het zenden van Amerikaansche' schepen naar Europa om Engelsche kinderen naar de Vereenigde Staten te brengen. In Engeland werkt een nieuwe, over het geheele land verspreide, geheime organisatie, die tegen het défaitisme te velde trekt. Men vertelt, dat een afdee- ling van deze organisatie als schat- jagers (treasure hunters) overal in de tuinen, velden en bosschen met de hulp van wichelroedeloopers naar verborgen metaal zoekt. Gebleken is. dat de op roep tot het afstaan van metaal in goed gesitueerde kringen ertoe geleid heeft, alle waardevolle, voorwerpen te laten verdwijnen. Ook meisjes zouden aan deze afdeeling verbonden zijn. Achteruitgang van de gezondheid Het Britsche ministerie van bui- tenlandsche zaken bereidt een aan tal diepgaande maatregelen voor, om den achteruitgang in den ge zondheidstoestand van de bevolking, die het laatste kwartaal ontstellen- vormen heeft aangenomen, tot staan te brengen. Als eerste maatregel zullen voortaan brandewijn, whisky en likeuren nog slechts op dokters voorschrift worden verstrekt. In café's en hotels mag iederen gast niet meer dan één glas van deze spiri tualiën verstrekt worden. Deze maat regel is een gevolg van de enorme toe neming van het alcoholisme in breede kringen der bevolking, vooral in de fi nancieel beter gesitueerde kringen. Reeds bij het begin van den oorlog steeg het alcoholverbruik met bijna het drie voudige van dat in vredestijd en sedert Mei van dit jaar is het verbruik van spiritualiën nog eens met dertig pro cent gestegen. Naar uit. een door vijftig districtsartsen opgesteld gemeenschap pelijk rapport met statistische bijlagen blijkt, heeft de verbreiding van het al coholisme, die geweten wordt aan de toenemende zenuwachtigheid onder de Engelsche bevolking, vooral in de in- dustrieele en stads-districten van het eiland, bepaalde ziekteverschijnselen in opvallende mate doen toenemen. Zoo is fhet aantal lijders aan lever- en maag ziekten sedert het begin van den oorlog met 17 procent toegenomen. Het aan tal miskramen als gevolg van drank zucht en nicotisme is, vooral in de in dustriegebieden en in Londen zelf, met 45 procent gestegen. Zware alcoholver giftigingen, die vroeger slechts een en kele maal voorkwamen, hehooren thans tot het dagelijksche ziektebeeld in de ziekenhuizen en reclasseeringstehuizen. Het rapport der artsen wijst tevens op de voor de gezondheid zoo schadeliike werking van het toegenomen gebruik van verdoovende middelen. Een verbod tot het verstrekken van zoogenaamde kalmeerende middelen zonder dokters voorschrift is eveneens een dezer dagen te verwachten. De nieuwe belastingen Volgens de laatste uit Londen ontvangen berichten bestaan in den boezem der Britsche regeering groote meeningsverschillen over de nieuwe belastingplannen, waartoe de Engelsche regeering zich ge dwongen heeft gezien, teneinde voorloopig een inflatie te vermijden. De conservatieve vleugel van het ka binet probeert het grootste gedeelte van deze nieuwe belastingen zooveel moge lijk op de groote massa af te wentelen, daar de belastingschroef voor de hoog ste klasse reeds tot het uiterste is aan gedraaid. Dientengevolge wordt in deze krin gen voornamelijk over een omzetbelas ting gesproken. Deze belasting stuit echter op grooten tegenstand van de Labour-partij. De ontstemming onder de arbeidende bevolking is, naar zij verklaart, zonder deze belasting reeds groot en hun eigen positie moeilijk als gevolg van het toestemmen in verschil lende maatregelen van den afgeloopen ti|d. Dezelfde bezwaren worden van La- bour-zijde geopperd tegen een uitbrei ding van den inkomstenbelastingplich-t der kleine inkomens. Niettemin schij nen de arbeidcrsleiders, die zitting in het kabinet hebben, zich te hebben verzoend met een dergelijke uitbreiding. Overigens was echter een overeenstem ming in den boezem der regeering niet mogelijk. De beurs heeft op de geruch ten over de oneenighcid in het kabinet niet een nieuwe baisse van alle in- dustrieele aandeelen geregeerd. In arbeiderskringen heeft de onthul ling van de Daily Telegraph, dat de regeering een onmiddellijk stopzetten van alle loonsverhoogingen overweegt, ook dan, wanneer nieuwe prijsstijgin gen intreden, kwaad bloed gezet. Men verwijt den arbeidersleiders in het ka binet. dat zij wel bereid zijn hun toe stemming te geven aan de bepaling, waarbij loonsverhoogingen worden ver boden, doch dat het hun echter niet gelukt is. het steeds sneller tempo van de pnjsstijging tegen te gaan. Te lange arbeidstijden De minister van arbeid, Bevin. heeft in een redevoering toegegeven, dat de regeling der arbeidstijden met gedeel telijk 70 tot 80 arbeidsuren per week tot verschillende ondragelijkheden heeft geleid. Zoo is de productie in plaats van gestegen eerder verminderd. Dien tengevolge zullen vanaf 1 Augustus de wetten tot d»e regeling van den arbeids tijd en de arbeidsvoorwaarden, die kort geleden buiten werking waren gesteld, opnieuw van kracht worden. Het minis terie ontwerpt een nieuwe regeling van den arbeidstijd, waardoor een maxi mumproductie wordt gewaarborgd zon der de gezondheid der arbeiders te be- nadeelen. BREDA, 18 Juli. Nadat gisteren weer een kleine groep Nederlanders per autobus te Breda was teruggekeerd, is thans ook bericht ontvangen omtrent de verblijfplaats van de K.J.Y -meisjes van het huic? „Bouvigne". Z"ooals bekend bestond het vermoeden, dat deze meisjes, tachtig in getal, te Barcelona zouden zijn aangekomen. Een telegram, dat via Zui I-Slaviè werd ver zonden, bericht nu, dat zij zich allen bevinden te Trésan-Hérault, een klein plaatsje bij Montpcllier. Twee leden van de Nederlandsche Missie naar Frankrijk zijn te Breda aangekomen. Zij zullen Vrijdag opnieuw naar Frankrijk vertrekken. DE VERDUISTERING Zonsondergang 21.53. Zonsopgang 5 38 uur. (Zooals men weet ts iedereen ver- Dlicht tusschen zonsondereane en zonsopkomst te verduisteren

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1