Men beginne bij het begin VELEN IN LONDEN BESPREKINGEN WENSCHEN DE EEMLANDER Maandag 22 Juli 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang No. 19 DE TAAK VAN DE PERS Nederlandsche kinderen naar de Ostmark Lord Halifax zal het Britsche regeerings- standpunt ten aanzien van Hitiers Rijksdagrede bekend maken Radio-antwoord op Hitiers beroep Zweedsch schip op mijn geloopen Moeilijkheden in de Deensche regeering Nieuw Japansch kabinet AMERSFÖORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week f 0 15 Binnenland tranco per post per 3 maanden 2 85- Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 PRIJS DER ADVERTEfiïlEN van 4 regels 11.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertcnticn voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regel* 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 CECTARISME is thans uit den booze. Concen tratie van maatschappelijke en oeco- nomische krachten is meer dan ooit noodzakelijk. j_)e staatkundige .ver nieuwing', die reeds van den eersten dag na de capitulatie af vele gemoe deren heeft beziggehouden, is een vraagstuk, dat eerst later aan de orde kan en moet komen. Pas als de sociaal- oeconomische fundamenten zijn ge legd, pas als de oogen van de breede massa des volks zijn opengegaan voor de nieuwe mogelijkheden en noodzake lijkheden, breekt het tijdstip aan om aan de staatkundige overkapping van de Nederlandsche volksgemeenschap te gaan bouwen. Voorloopig heeft het Nederlandsche volk een legale Duit- sche bezettingsoverheid. Zoolang deze in het land blijft, heeft het geen zin om den tijd te verdoen met het opzetten van politieke constructies. Immers, pas bij of na haar vertrek kan beoordeeld worden, welken internationalen status Nederland heeft, welke grenzen ons land zal hebben en hoe dan de .poli tieke stemming' hier te lande zal zijn. Doch reeds thans is het mogelijk om de grondslagen te leggen voor een hecht vereend, in maatschappelijk op zicht deugdelijk georganiseerd Neder- landsch volk, dat in staat en bereid is om na het sluiten van den vrede zijn functie in ons werelddeel naar behoo- ren te vervullen. TVTEDERLAND is de laatste decen- nia geweest een land met veel politieke partijen en met veel geloofs belijdenissen. Voorts kenden wij sportorganisaties, zuigelingenconsul- tatiebureaux, drankbestrijdersvereeni- gingen, boerenbonden, zuivelfabrie ken. fokvereenigingen, muziekcorpsen, padvinders- en andere jeugdvereni gingen, ja wat al niet voor verenigin gen en organisaties, op confessionee- len of politieken grondslag, dan wel met confessioneelen of politieken in slag. Op dit punt is er heel veel te doen, heel veel te concentreren. Het is, om een voorbeeld te noemen, niet noodig, dat, ook in kleiner gemeen ten, verenigingen als het Groene Kruis en het Wit-Gele Kruis naast elkaar werken. Indien deze vereni gingen fusionneeren, kan er met de beschikbare middelen en krachten meer bereikt worden dan tot dusverre het geval was. Concentratie betee- kent in gevallen als het hier genoem de voorbeeld rationalisatie en oecono- mischer werkwijze. Wil men een an der voorbeeld? Welaan dan. Het is niet noodzakelijk, dat er hier te lande Protestantsche. Roomsch-Katholieke en Onafhankelijke werkgevers- en werknemersorganisaties zijn voor de zelfde bedrijfstakken. Hoe zou de - om ons hiertoe te beperken sociale taak van deze organisaties niet groot- scher en doeltreffender ten uitvoer kunnen worden gelegd, indien deze organisaties met elkaar fusies aangin gen, zoodat hunne acties voortaan ge concentreerd en gericht op één doel zouden geschieden? Het spreekt van zelf. dat wij de bestaande confessio- neele verschillen hiermede niet aantas ten. Vrijheid van godsdienst is een te hoog goed. Maar onjuist is het en schadelijk voor de volkskracht, dat de godsdienst en ook zij het in iets mindere mate de politiek in alle mogelijke organisaties en vereenigin- gen, die noch met godsdienst, noch met politiek iets te maken hebben zeggenschap willen hebben en muren tusschen Nederlandsche volksgroepen optrekken. Het vraagstuk, dat wij hier aansnijden, heeft reeds vele pen nen in beweging gebracht, ook in voorbije jaren. Doch thans is het zaak. dat er een oplossing voor wordt ge vonden. En die oplossing is in twee woorden samen te vatten: Concentra tie en fusie. YV IJ ontveinzen ons geenszins, dat eene dergelijke breed op gezette Nederlandsche concentratie beweging veel tegenstand zal onder vinden. Toch zijn wij er evenzeer van overtuigd, dat velen, die met hart en ziel de bestaande „veelheid" aanhan gen, bij rustig nadenken en op grond van de overweging, dat het hier gaat om het heil van ons volk. bereid zul len zijn om het groepsbelang vrijwil lig ondergeschikt te maken aan het nationale belang. Op den grondslag van redelijk overleg en van offerbe reidheid is er door de diverse Neder landsche groepen eigener beweging reeds in deze „bezettingsphase" heel veel voor het volk als geheel te doen. „Wie niet geeft wat hij heeft, is niet waard dat hij leeft." aldus eene oud- vaderlandsche zegswijze. Meer dan ooit tevoren in onze geschiedenis zijn die woorden thans van kracht. j OT slot van deze beschouwing een enkel woord over de taak van de Nederlandsche pers ten deze. Ons voorlichtingswezen kan in het huidig tijdsgewricht heel veel doen om het volk voor te bereiden op de taak, die het wacht na het sluiten van den vre de. De pers kan, op het stuk van concentratie, beginnen met het voor beeld te geven. Zij moet dit eigener beweging doen en haar interne orga nisatie zoodanig wijzigen, dat zij eens gezind en als één man de belangen van het Nederlandsche volk kan be hartigen. Ons volk heeft thans geen behoefte aan partij- of confessioneele bladen. Ook niet aan advertentiefui ken. Het volk roept om Nederland sche couranten! Nederlandsch in de zen zin, dat zij het geheele volk den weg wijzen naar Nederlands toe komst en dat zij het volk tevens wij zen op de realiteit en op 's volks reëele belangen. Wij pleiten hier niet voor een om dit veel misbruikte woord dan nog eens te gebruiken gelijkgeschakelde pers naar den vorm of naar den inhoud, maar wel voor een gelijkgeschakelde pers wat het doel, het nationaal-Nederlandsche doel betreft. Moge de pers deze na tionale taak zoowel tijdig en richtig verstaan als ten uitvoer leggen! De Rijkscommissaris, drSeyss-lnquart drukt den naar de Ostmark vertrek- kenden Nederlandschen kinderen vriendelijk de hand Zaterdag en Zondag zijn uit Den Haag en Rotterdam de eerste treinen met Nederlandsche kinderen naar de Ostmark vertrokken, waarbij te Rotterdam de Rijkscommissaris Rijksminister Seyss-lnquart de vertrekkenden persoonlijk uitge leide deed. Een laatste groet voor het coupé-raam. STAPPEN VAN LLO YD GEORGE EN HERTOG VAN WINDSOR LONDEN, 22 Juli (D.N.B.). Naar verluidt zal de Britsche mi nister van buitenlandsche zaken. Lord Halifax, hedenavond in een radiorede voor het Britsche rijk en de Vereenigde Staten een stand punt bepalen ten aanzien van de Rijksdagrede van Hitier. De diplo matieke medewerker van de Times is van meening, dat Lord Halifax slechts herhalen kan, hetgeen reeds gezegd is, aangezien Engeland vast besloten is den oorlog voort te zetten, vooral daar de leiding der Britsche weermacht geen reden en ook geen geneigdheid heeft om wijziging te brengen in haar tot dusverre ingenomen „rustige houding vol vertrouwen". Een soortgelijke gedachtengang vindt men terug in een hoofdartikel van de Times. In de Engelsche hoofdstad doen sedert Zaterdag, naar de Zweedsche bladen uit Londen melden, de meest uiteenloopende geruchten en veronderstellingen de ronde, vooral in verband met het feit, dat Lloyd George terstond na de rede voering van den Fuehrer een audiëntie bij den Koning heeft aangevraagd en gepleit heeft voor onderhandelingen met de spilmogendheden. Ook de hertog van Windsor zou een soortgelijk standpunt hebben uiteengezet in een -telegram aan zijn broeder, den Koning. Bovendien vertelt men in Londen, dat invloedrijke kringen der City eveneens trachten hun invloed te doen gelden, opdat de regee ring ten minste een bestudeering der eventueele vredesvoorwaarden in nadere overweging zal nemen. Lloyd George zou, naar verder beweerd wordt, de laatste acht en veertig uur reeds veertig Lager huisleden voor zijn standpunt hebben gewonnen. TIJDENS een radiouitzending in de Duitsche taal over Hit ler's vredesaanbod heeft de om roeper van de British Broadcas ting Corporation verklaard: „Wij wijzen uw beroep van de hand. Ons motief is onze natio nale kracht, onze eergevoelens, ons rechtvaardigheidsgevoel en ons verantwoordelijkheidsbewust- zijn tegenover de wereld". De Londensche dagbladen geven open. lijk uitdrukking aan hun teleurstelling over het feit, dat de Britsche regeering toegegeven heeft aan de Japansche eischen. De dagbladen spreken de hoop uit, dat de tijd er toe zal bijdragen een 'rede tot stand te brengen op den grond- lag van de Chineesche onafhankelijk heid. De Roemeensche bladen schrijven uit voerig over de rede van den Führer en zijn appèl aan het verstand van Enge land. Porunca Vremi schrijft: De rede van den Führer is een laatste beroep op het verstand van Engeland. Engeland staat thans voor het tragische alternatief vrede te sluiten of den oorlog voort te zet ten. De voorwaarden tot een voortzetting van den oorlog zijn voor Duitschland buitengewoon gunstig. Het geheele vaste land van Europa staat thans aan de zijde van het Rijk. Thans komt de vraag naar voren of Groot-Brittannië het verstand zal bezitten, waarop de Führer een be roep heeft gedaan. Ordinea verklaart: De Führer heeft een nieuwe ridderlijke geste gedaan en staat met een zuiver geweten voor de geschie denis. voor zijn volk en het Engelsche volk. De leiders van Engeland zijn ver antwoordelijk voor de rampzalige gevol gen van een nieuwen veldtocht. De rede van Hitler is het resultaat van een zeer hooge politieke opvatting, die men eerst na beëindiging van het conflict met En geland in haar geheel zal kunnen waar- deeren. Ook de Spaansche bladen van Zondag staan geheel in het teeken van den Füh- rerrede. Vanguardia schrijft boven zijn commentaar: „Hitier maant Engeland verstandig te zijn". Het is het laatste ap pèl, zoo schrijft het blad verder, en Enge land begaat een geweldige vergissing, Lloyd George, de Nestor van het La gerhuis. die volgens berichten uit Londen aandringt op besprekingen met Duitschland. indien het deze laatste mogelijkheid ver werpt. Het appèl van den Führer op het verstand stemt overeen met de fundamen- teele grondbeginselen van de politiek van Adolf Hitler. Het is mogelijk, dat de te genwoordige Engelsche regeering niet wil luisteren naar deze rede. Het is echter ze. ker, dat de rede op hot Engelsche volk den sterksten indruk heeft gemaakt. „Hitier toont in zijn oproep tot vrede den eerlijken wil om verder bloedvergie ten en een verdere vernietiging van waar den te vermijden", aldus het te Sjanghai verschijnende Amerikaansche blad China Press. Het blad is er van overtuigd, dat ook in Engeland stroomingen aanwezig zijn, die den vrede willen omdat alleen daardoor nog een redding van Engeland mogelijk is. In de hoop, dat het einde van den Europeeschen oorlog een ophelde ring van het conflict in het. Verre Oosten zal bespoedigen, betoogt de nationalisti sche Chineesche pers, dat Engeland, dat thans de beslissing over oorlog of vrede in handen heeft, ook den plicht heeft het vredesaanbod ernstig te onderzoeken. STOCKHOLM, 22 Juli (D.N.B.) Naar het Zweedsche telcgraafagent- schap meldt, is het Zweedsche s.s. „Grethe" Zondag ten Z.W. van het lichtschip „Drugden" in de Sont tus schen Denemarken en Zweden op een mijn geloopen. Een lid der bemanning werd gedood en twee man werden ge wond. De kapitein en de eerste stuur man bevinden zich nog aan boord. Het ongeluk geschiedde in Deensch vaar water. Naar aanleiding van het ge beurde hebben de Zweedsche autoritei ten tegen het mijnengevaar in het vaarwater tusschen Denemarken en Zweden gewaarschuwd. KOPENHAGEN. 22 Juli (D.N.B.). - Het orgaan van de nationaal-socialisti- sche arbeiderspartij van Denemarken, Faedrelandet, schrijft over meenings- verschillen, die zich zouden hebben voorgedaan in de Deensche regeering. vooral tusschen den minister van bui tenlandsche zaken en dien van handel. De levensduur van de volksfrontrcgee- ring zou volgens het blad beperkt zijn en Stauning zou het voornemen hebben den koning aan te bevelen een zuiver za kenkabinet te vormen. Staatsminister Stauning heeft de fi- nancioele commissie van het Folketing voorgesteld een perssecretariaat in te stellen bij het staatsministerie. Ter mo tiveering zette hij uiteen, dat het bij ver schillende gelegenheden vvenschelijk is gebleken, dat bij het staatsministerie een voor alle ministeries mot uitzondering van dat van buitenlandsche zaken wer kend gemeenschappelijke inlichtingen bureau wordt aangesloten. Het ministe rie van buitenlandsche zaken heeft een eigen persbureau. De Deensche miester van justitie heeft een voorstel ingediend in den vorm van een toevoeging aan het Deensche wetboek van strafrecht, tegen de ver spreiding van voor Denemarken schade lijke berichten. Het ontwerp stelt gevan- genisstraffen tot een jaar en in geval van verzachtende omstandigheden geldboe ten op de publicatie van mededeelingen, die in staat zijn de belangen van Dene- merken in zijn verhouding tot het bui tenland te schaden. TOKIO, 22 Juli (Stefani). Vorst Konoyo zal heden den keizer de lijst aanbieden van het nieuwe kabinet, dat als volgt is samengesteld: Kcmoye, mi nisterpresident, Yosoeke Matsoeoka, mi- nieter van buitenlandsche zaken en mi nister van overzeesche zaken. Eijo Yasooi, minister van binnenlandsche zaken en minister van sociale zaken, Isao Kajada, minister van financien, generaal Hideki Tojo, minister van >or- log, vice-admiraal Zengo Yosjida, minis ter van marine, Akira Kazami, minister van justitie, KoenihikQ Hasjida, minis ter van onderwijs, Tadadasoe Isjigoero, min. van landbouw en boschwezen. Ichi- zo Kobajasji, minister van handel en industrie, Sjozo Moerata, minister van verkeer en spoorwegen, Naosji Hosjino, minister zonder portefeuille. De Gou verneur van het district Nagano is be noemd tot secretaris-generaal van het kabinet. In de pers en in politieke kringen in Japan is het kabinet Konoye gunstig ontvangen. De Tokio Nitsji Nitsji spreekt de verwachting uit, dat daden nu ein delijk in de plaats van woorden zullen treden. Het volk heeft al te lang moe ten luisteren naar nietszeggende regee- ringsverklaringen en eischt thans een duidelijk programma. Als bijzonderheid zoo schrijft het blad moge gelden, dat vier leden van het nieuwe kabinet uitstekende kenners zijn van Mantejoe- kwo. In het, hijzonder geldt d.it van den nieuwen leider van het ministerie voor ontwerpen, Hosjino die bekend is al6 'n geestdriftig voorstander van een Oost- Aziatisch economisch blok. Hetzelfde kan men zeggen van den minister van buitenlandsche zaken Matsoeoka en van de ministers van oorlog en handel. Hoe wel uitgesproken vertegenwoordigers van de hernieuwingsbeweging in het kabinet ontbreken is het volgens dit blad waarschijnlijk dat de minister president gaandeweg vertegenwoordi gers van de nieuwe eenheidspartij, die binnenkort zal worden opgericht, bij het kabinet zal betrekken. DE VERLIEZEN DER NOORSCHE SCHEEPVAART OSLO, 22 Juli (D.N.B.) Naar het Noorsche telegraafagentschap meldt, publiceeren de Noorsche reeders een lijst, van de verliezen aan scheepsruim- te sedert 9 April. Do lijst bevat de na men van 17 Noorsche koop\aardijsche- pen, in totaal metende 68.699 ton, die onder Britsche controle stonden. Van de bemanningen zijn 55 leden om het loven gekomen. VERBOD TOT OPRICHTEN VAN VEREENIGINGEN IN BELGIE BRUSSEL, 22 Juli (D.N.B.) Krach tens een verordening van den mili tairen bevelhebber in België en Noord- Frankrijk is het oprichten van ver- cenigingen en politieke partijen tot nader order in België verboden. DE VERDUISTERING Zonsondergang 21.5S. Zonsopgang 5.44 uur. fZooals men weel is teder een ver plicht tusschen zonsondergang en zonsopkomst te verduisteren

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1