Allereerst is noodig: realiteitsbesef Duff Cooper's rede en de feiten Paniek onder de bevolking van Gibraltar No. 66 ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per DE EEMLANDEM Donderdag 25 Juli 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang No. 22 Nederlandsche Unie" Het lot der Baltische Staten r Evacuatie - leed in Egypte Wie zich verzet tegen evacuatie uit de Britsche vloot basis, zal zwaar worden gestraft Een veeg teeken de apen op de rots verdwijnen Het terugtrekken der Britsche vloot uit Singapore Verontwaardiging in Griekenland DE NIEUWE SUIKERBON Roemenië en de as Rome-Berlijn Gigurtu uitgenoodigd tot een bezoek HITTEGOLF IN AMERIKA EN SPANJE Dit nummer bestaat uit 2 bladen AMERSFÜQRTSCH DAGBLAD - week f 0.15 Binnenland tranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummer» f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 PRIJS DER ADVERTEftTiEN van 1—4 rc2eL 1,05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadighcids-advertcnticn voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 f OO is dan eindelijk de ..Nederlandsche Unie" met een oproep tot het Nederlandsche volk uit de bus gekomen. Wat de .Nederlandsche Unie' in concreto be oogt, is uit dien oproep niet gebleken Allereerst is noodig. aldus het mani fest. erkenning van de gewijzigde ver houdingen. ..Dat spreekt van zelf", hoorden wij iemand uitroepen, toen hij die woorden las. Het manifest vervolgt dan, dat eveneens allereerst noodig zijn nationale samenwerking op den allerbreedsten grondslag en harmoni sche oeconomische opbouw met samenbinding van alle arbeidskrach ten in ons volk. Doch de heeren Lint horst Homan. de Quay en Einthovcn bleven in gebreke, waar het gold te zeggen, wat zij onder .nationale sa menwerking op den allerbreedsten grondslag' en onder .harmonischen oeconomischen opbouw' verstaan. Staan de leiders of moeten wij zeg gen de bestuursleden van de nieu we Unie op het standpunt, dat er in den nieuwen tijd nog plaats is voor de diverse politieke partijen? Dan wel, wenschen zij het verdwijnen der par tijen? Of meenen zij, dat de oude par tijen op federatieven grondslag met de Unie kunnen samenwerken? Is het lid maatschap van. bijvoorbeeld, R.K.- Staatspartij, N.S.B. of Christelijk- Historischc Unie naar de meening van Linthorst Homan c.s. vereenigbaar met het lidmaatschap van de ..Neder landsche Unie"? N wat moeten wij onder de fraaie woorden .harmonischen oecono mischen opbouw' verstaan? Streven de heeren, die het manifest uitgaven, naar een corporatieve oeconomische ordening? Of meenen zij, dat de so cialistische de voorkeur verdient? Of zijn zij van meening, dat er aan de bestaande sociaal-oeconomische orde niet zoo heel veel behoeft te worden veranderd? Staat de ..Nederlandsche Unie" op democratisch of op autori tair standpunt? En hoe moeten wij het woordje .contact' interpreteeren in den zin: ..Wij (i.e. Linthorst Homan c.s.) willen ons werk verrichten in contact met de Nederlandsche autoriteiten en met de bezettingsautoriteiten"? Betee- kent dit, dat de „Nederlandsche Unie" haar plannen louter voor kennisgeving aan de Nederlandsche en Duitsche autoriteiten zal zenden, dan wel, dat zij, alvorens deze plannen bekend te maken, omtrent het beoogde in nauw overleg treedt met genoemde autori teiten? Kortom, uit den oproep blijkt geenszins, wat de Nederlandsche Unie' nu eigenlijk in concreto wil be reiken. noch welken weg zij daartoe denkt te gaan. 7AAGHEID is een der meest op den voorgrond tredende kenmer ken van den oproep. En vaagheid is juist iets, waaraan wij op het oogen- blik heel weinig behoefte hebben. ..Na tionaal en socialistisch zijn de leiden de beginselen -van het (Duitsche) Rijk, dat. naar zich thans wel reeds met zekerheid laat voorspellen, ook na den oorlog, organisatorisch zoowel als ideologisch een vèrstrekkenden in vloed op ons land zal behouden", schreef de Nieuwe Rotterdamsche Courant dezer dagen in een even be langwekkend als opmerkelijk hoofd artikel. De hier geciteerde passage onderschrijven wij geheel. Want zij geeft, in nauwelijks versluierden vorm, in weinig woorden de huidige realiteit aan. Iedere eenheids-, concentratie-, oude of nieuwe „Beweging", die deze realiteit poogt te omzeilen, is bij voor baat tot falen gedoemd. Het is, wil de ..Nederlandsche Unie" kans van sla gen hebben, dan ook allereerst noodig. dat haar voormannen zich een duide lijk beeld vormen van de werkelijk heid. zooals die in de hiervoren geci teerde woorden is neergelegd. En evènzeer is allereerst noodig. dat zij de woorden uit hun gisteren gepubli- ceerden oproep „erkenning van de ge wijzigde verhoudingen" toelichten, op dat de eventueele volgelingen van het driemanschap Linthorst Homan-De Quay-Einthoven precies weten, waar zij aan toe zijn en waaraan zij hunne medewerking verleenen. UITSCHLAND zal ook na den oorlog organisatorisch zoowel als ideologisch een vèrstrekkenden in vloed op ons land behouden. Dit is een der fundamentecle aspecten van wat de „Nederlandsche Unie" noemt „de gewijzigde verhoudingen". Oc cultisme is de kunst van het onmoge lijke; politiek daarentegen de kunst van het mogelijke. Vele Nederlanders, die zich heden ten dage bezig houden met de politieke toekomst des vader lands. wekken eer den indruk van nei ging tot het occultisme dan dat zij blijk geven van reëelen politieken zin Wij beoogen met deze uitspraak niet een blaam te werpen op den ernst of de toewijding van de betreffende Nederlanders, doch louter en alleen te constateeren, dat illusies of politieke constructies, die geen hechte steunpun ten in de werkelijkheid hebben, het Nederlandsche volk eer kunnen scha den dan baten. Dit mogen de leiders van de „Nederlandsche Unie" zoo goed als de leiders van welke andere beweging ook, nooit uit het oog ver liezen. Verliezen zij dit wel uit het oog. dan doen zij zulks op poene van volkomen falen en tot schade van het Nederlandsche gemeenebest. LONDEN, 25 Juli (D.N.B/) De (re- zanten van Letland, Litauen en Estland in Groot-Brittannië hebben geprotes teerd tegen de vernietiging van de Bal tische landen door Sovjet-Rusland en hebben Groot-Brittannië verzocht deze vernietiging niet te erkennen. Het pro test schept voor Engeland een nieuwe moeilijkheid, daar de Engelsche regee ring pogingen in het werk .stelt de be trekkingen met Rusland te verbeteren. De Vereenigde Staten hebben gisteren hun leiders van missies en hun mili taire attaches uit de Baltische landen teruggetrokken. Het Gezantschapsperso- neel zal nog op zijn post blijven. In den nacht van Dinsdag op Woensdag hebben Engelsche vliegers eenige bommen op wonin gen der burgerbevolking in Amersfoort geworpen waardoor zes personen den dood vonden en verscheidene zwaar gewond werden. Onze foto geeft een beeld van de aangerichte ravage TRIPOLIS, 25 Juli (D.N.B.) Uit alle Egyptische provinciën komen berichten binnen over een onbeschrijfelijke ellende der geëvacueerde bevolking van Cairo en Alexandrië. Uit de laatste stad heb ben de afgeloopen weken 3000 tot 5000 menschen per dag moeten vertrekken. Meer clan 100.000 personen Rebben de laatste drie weken Cairo verlaten. Het Engelsche bevel tot evacuatie kwam zoo plotseling, dat men geen tijd meer had om vervoer en onderdak te organisee- ren. Tengevolge van de overbelasting der spoorwegen, vooral voor militaire doeleinden, worden duizenden met pri mitieve buffelkarren vervoerd. De mees te vluchtelingen vinden geen tehuis en trekken van het eene dorp naar het andere. Vele zieken en bejaarden blijven langs den weg liggen. De gezinnen hok ken bijeen onder hygiënische omstandig heden, die met elke beschrijving spotten, zoodat overal besmettelijke ziekten uit breken. GIBRALTAR, 25 Juli (Reuter). De nieuwe evacuatie van de bur gerbevolking uit Gibraltar is be gonnen. Men verwacht, dat meer dan 15.000 personen einde dezer week geëvacueerd zullen zijn. Of ficieel wordt medegedeeld, dat diegenen, die zich tegen evacuatie verzetten, met een geldboete van 100 pond sterling en een gevange nisstraf van drie maanden zullen worden bestraft. Een uit Gibraltar in Spanje terugge keerde vreemdeling heeft een schilde ring gegeven van de indrukken, die hij aldaar heeft opgedaan. Onder de bur gerbevolking, zoo vertelde hij, die eerst na haar terugkeer uit Fransch-Marok- ko tegen een nieuwe evacuatie gepro testeerd had, is na den jonasten groo- ten luchtaanval een paniekstemming uitgebroken. Wèl zijn er nog tal van burgers, die zich heftier tegen de evacu atie verzetten, daar zii geen geloof he.ch- ten aan de verzekeringen der Engel sche autoriteiten, maar het grootste deel der bevolking kan Gibraltar niet snel genoeg verlaten. Er staan echter slechts enkele oorlogsschepen en trans portvaartuigen ter beschikking en voor de inschepingskantoren ziet men lange rijen menschen. Een vertrek naar Span je stuit bij de Engelsche autoriteiten op groote moeilijkheden, daar de Engel- schen Spanje als „vijandig gezind bui tenland" beschouwen. Verzoeken tot ver trek naar Engeland worden principieel geweigerd. Van 7000 Spaansche arbeiders, die tot dusver dagelijks uit La Linea overkwa men, werden nog slechts 2.000 toegela ten. Zij moesten bovendien hun eten meebi'pngen, daar zij in Gibraltar niets meer konden koopen. Alle vreemdelin gen worden scherp gecontroleerd en mogen slechts in bepaalde wijken ver toeven. De vrees voor spionnen is in Gibraltar buitengewoon groot en buiten- landsche arbeiders werden vaak langs trajecten geleid met een doek voor de oogen. Tijdens de laatste bombarde menten is ook gebleken, dat bij de ge ringe weerstandscapaciteit van de krijtrotsen de aldaar aangelegde schuil- gelegenheden ontoegankelijk zijn. In de dieper gelegen schuilplaatsen 6taat reeds water, daar het zeewater door de kal klaag heendringt.' Te Gibraltar zijn niet alleen de le vensmiddelen streng gerantsoeneerd, doch ook het. water, daar de waterre servoirs niet voldoende waren, en de waterleiding bij den jongsten bomaan val beschadigd is. De algemeen gedruk te stemming wordt nog verhoogd door het vaststellen van het feit, dat de be roemde apen van Gibraltar langzaam verdwijnen. Zooals bekend, zegt de overlevering, dat Engeland zoo lang in het bezit van Gibraltar zal blijven tot dat de apen op de rots aldaar zullen zijn verdwenen. De dieren werden al- 'ijd goed verzorgd. Het bijgeloof ziet thans in het verdwijnen van de apen een voorteeken voor de naderende wis seling van eigenaar te Gibraltar. Instede van bewijzen der „Engelsche macht ter zeezijn er duidelijke teekenen van Britsche zwakte, onderstreept de Duitsche pers BERLIJN, 25 Juli (D.N.B-) De Duit sche pers stelt vandaag het bericht van het opperbevel der weermacht over de vernietiging van een Britsch convooi door Duitsche gevechtsvliegtuigen en het bericht uit Tokio over het terugtrek ken van de Britsche Oost-Aziatische vloot uit Singapore tegenover de radio rede, welke Duff Cooper tot Noord- en Zuid-Amerika beeft gericht. De Britsche minister betoogde, dat voor Engeland de wijde zeeën open stonden en aat elk schip, dat zich vol vertrouwen naar een Britsche haven begaf, getuige kon zijn van deze Britsche macht ter zee. Dagelijks, schrijft naar aanleiding hiervan de Deutsche Allgemeine Zei- tung, geeft de nuchtere vaststelling van feiten in het Duitsche legerbericht een indrukwekkende bevestiging van de harde slagen, die Duitschland aan de Britsche macht ter zee toebrengt. Kor ten tijd geleden moest een officieele Engelsche statistiek zelf erkennen, hoe snel de Engelsche verliezen aan sche pen gedurende de laatste weken zijn toegenomen. En zoo juist heeft de Brit sche Admiraliteit haar toevlucht moe ten nemen tot den wel zeer ongewonen maatregel, aan de Britsche Westkust, die langen tijd buiten gevaar geacht werd, uitgebreide mijnversperringen te leggen. Deze teekenen van de Engelsche zwakte worden aangevuld door het be richt, dat Engeland zijn Oost-Aziatische vloot teruggetrokken heeft en haar blijk baar in de Middellandsche Zee wil con- centrecren. De nederlagen, die het zoo vele waardevolle stukken uit zijn vloot hebben gekost, dwingen Londen om Singapore zonder bescherming te laten. Weer een nieuw argument tegen de be wering van Duff Cooper dat de Britsche zeemacht de zeeën beheerscht. De laatste dagen hebben de ingrijpende maatrege len. die Engeland genomen heeft, steeds nieuwe bewijzen ervoor geleverd, dat de realiteit van de Britsche wereldheer schappij reeds door het aanwezig zijn van de Duitsche macht ernstig over schaduwd is. De Berliner Lokal-anzeiger houdt zich in het bijzonder bezig met de verklaring van Duff Cooper, dat Engeland de vrije beschikking heeft over de enorme hulp bronnen van het Britsche wereldrijk met hun overvloed aan menschen en goede ren. Men weet op het oogen blik overal ter wereld, zoo schrijft het blad, dat het geweldig gebrek van Engeland aan scheepsruimte, afgezien van tallooze andere moeilijkheden, grootere toevoe ren uit de Britsche overzeesche bezit tingen naar het moederland onmogelijk maakt. Ondanks de rijke hulpbronnen van bet Empire lijdt Engelands 'indus trie aan een toenemende schaarschte aan grondstoffen en de bevolking moet dagelijks meer levens- en genotmiddelen ontberen en verscherpingen van de rantsoeneering aanvaarden. Zonder deze feiten zou het anders ook niet zoo be grijpelijk zijn geweest, dat Duff Cooper aan het slot van zijn rede Noord- en Zuid-Amerika verzocht om Engeland niet in den steek te laten. ATHENE, 25 Juli (D.N.B.) De laat ste Duitsche Witboekpublicatie met de geheime documenten van den Franschen generalen staf, die betrekking hadden op een landing van Geallieerde troepen te Saloniki, heeft in Griekenland het grootste opzien en de grootste ontstem ming jegens Engeland en Frankrijk ge wekt. In politieke kringen hier verklaart men, dat de documenten bewijzen, hoe koelbloedig Frankrijk en Engeland Griekenland tegen zijn wil in den oorlog wilden betrekken. De gevolgen van een dergelijke uitbreiding van den oorlog zouden, aldus zegt men verder, een nameloos leed over Griekenland ge bracht hebben. De verontwaardiging jegens alle oorlogsuitbreiders heeft in geheel Griekenland haar hoogtepunt be reikt. Algemeen heeft men den indruk, dat slechts de snelle ineenstorting van Frankrijk door de schitterende succes sen der Duitsche weermacht een onbe schrijfelijk ongeluk van Griekenland heeft afgewend. Men herinnert zich nog de wederrechtelijke bezetting van Salo niki door de Geallieerden tijdens den Wereldoorlog 19141918 en denoodlot tige gevolgen, welke die bezetting voor het land had. GROOTE SCHADE DOOR SPOORWEG ONGELUK IN SPANJE MADRID, 25 Juli (D.N.B.). Naar uit La Coruna gemeld wordt, lieeft zich nabij het spoorwegstation Teizeria een spoorwegongeluk voorgedaan, waarbij voor een bedrag van naar schatting een millioen pesetas aan schade werd aan gericht. Tengevolge van een verkeerden wisselstand reden twee treinen op el kaar in, waarbij talrijke goederenwa gens met een waardevolle lading in brand geraakten. ROEMEENSCH GEZANT UIT LONDEN TERUGGEROEPEN BOEKEREST, 25 Juli (D.N.B.) De Roemeensche regeering heeft haar ge zant te Londen, Tilea. teruggeroepen. Tilea was bekend door de agitatie, die hij te Londen tegen Duitschland voer de. Zoo had hij voor het tot stand ko men van de Duitsch-Roemeenschc han delsovereenkomst in Maart 1939 het be richt over een zoogenaamd. Duitsch ultimatum aan Roemenië gelanceerd. 'sCRAVENHACE, 25 Juli. De secretaris-generaal, waar nemend hoofd van het depar tement van Landbouw en Vi's- scherij maakt bekend, dal ge durende het tijdvak van Vrij dag 26 Juli a.s. tot en met Vrij dag 23 Augustus a.s. de met „66" genummerde bon van het algemeen distributiebonboek je recht geeft op het koopen van één kilogram suiker. BOEKAREST, 25 Juli (D.N.B.) Woensdag is de Roemeensche minis terraad onder voorzitterschap van den minister-president Gigurtu bij eengekomen. In een officieele mede- deeling wotfdt gezegd, dat de minister-president de leden van het kabinet op de hoogte heeft gesteld van de uitnoodiging door de Rijks- regeering en hun tegelijkertijd heeft medegedeeld, dat ook de Italiaan- sche regeering den Roemeenschen minister-president en den minister van buitenlandsche zaken tot een bezoek heeft uitgenoodigd. Gedurende de afwezigheid van den minister-president en den minister van buitenlandsche zaken zullen beiden wor den vervangen door den plaatsvervan- genden president van den ministerraad, Mihail. De Curentul houdt zich bezig met het zesde Duitsche Witboek, dat de Fran- sche en Engelsche sabotageplannen in Roemenie onthult. Het blad schrijft, dat de Westelijke mogendheden na 24 jaar Roemenië hetzelfde lot hebben willen bereiden als in den Wereldoorlog, n.l. de verwoesting der geheele petroleum industrie. Het herinnert eraan, dat Wenger, die in document. 30 genoemd wordt, reeds eenige jaren geleden namens Frankrijk met Roemenië een overeenkomst voor de levering van wapenmateriaal in ruil voor petroleum heeft gesloten. Toen Roemenië voor 80 procent geleverd had. was Frankrijk ziin verplichtingen slechts voor 5 procent nagekomen. De Roemeensche inlichtingendienst staat te goed bekend, dan dat men zou kunnen aannemen, dat de toenmalige Roemeensche rpgeerlng niet op de hoog te was van Wengers plannen tot ver nieling der petroleuminstallaties. De vraag moet gesteld worden, wat die regeering heeft ondernomen tegen deze plannen,'die met alle belangen van Roe menië in strijd waren. NEW YORK. 25 Juli (D.N.B.). Tot dusver zijn 2S0 menschen het slachtoffer geworden van de onver minderd aanhoudende hittegolf in de Vereenigde Staten. Aan de graan- beurs te Chicago stegen de mais- prijzen Woensdag met 2.5 cents per bushel. Terwijl aangenomen wordt, dat de maisopbrengst in het Mid den-Westen en in de Westelijke Sta ten als gevolg van de droogte en de hitte ver beneden de oorspronkelijke raming zal blijven. In geheel Spanje heerscht op het oogenblik een hittegolf. In Sevilla werd Woensdag een temperatuur van 42 gra den in de schaduw gemeten. Te Madrid steeg het kwik tot 34,5 graden, terwijl te Cordoba de temperatuur tot 42 graden in de schaduw steeg. DE VERDUISTERING Zonsondergang 21.43 uur. Zonsopgang 5.48 uur. f Zooals men weet is leder een ver- olicht tusschen zonsondereane en zonsopkomst te verduisteren

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1