Attentie dames! SEIZOEN OPRUIMING Fa. DUIM BURGER NU nog van goede kwaliteiten DE EEMLANDER Amerikaansche commentaren op Funk's rede Zaterdag 27 Juli 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang No. 24 Zuid Amerikaansche staten blijven zich verzetten tegen de politiek der V.S. ARGENTINIË EN HAVANNA Maisky en Halifax De Britsche blokkade De opbouwdienst traint zich voor zijn taak Engelsche Koning in gevaar Mislukte aanslag op Eden De sabotage in Roemenië Britsche kinderen naar Amerika DE BIJEENKOMST TE SALZBURG Medische Hulp AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per - week f 0 15 Binnenland trance per post per 3 maanden 2 85 Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 idS DER AuiCiiltiJldf van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES* bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0 05 HAVANNA, 27 Juli (DN.B.). Alle bladen publiceer en uitvoerig de rede van den Rijksminister van economische zaken. Funk. alsmede een zoogenaamd antwoord van Washington, dat door Associated Press verspreid is. doch dat in de kringen der delegaties met overtuigenden invloed heeft uitgeoefend. Dit antwoord van Washington, zoo liet zich een Spaansch-Amerikaan uit, toont alleen, dat men met zelf aangebonden oogkleppen een doodloopende straat binnen gaat. in plaats van te zoeken naar een uitweg, welke, naar Morgenthau zelf heeft toegegeven, versperd wordt doordat de Vereenigde Staten 80 procent van het goud hebben. Duitschland is derhalve in het geheel niet in staat, zijn buitenlandsche han delsbetrekkingen op goud te baseeren. De leden der Noord-Amerikaansche delegatie hebben gisteren en vandaag langdurige vertrouwelijke besprekingen over deze problemen gehad met de ver tegenwoordigers van Brazilië. Argenti nië en Uruguay. Argentinië toont zich. evenals Chili, op bijna alle punten zeer terughoudend en diende gisteren zelfs een voorstel in. dat een snel handelen van Washington met betrekking tot de bezetting der Europeesche koloniën zou verhinderen. Iedere stap zou dan voor afgegaan moeten worden door een lang durige procedure. Aan den anderen kant wenscht Brazilië, dat hoofdzakelijk belang heeft bij Guyana, een onmiddel lijke mandataire bezetting der koloniën door den in elk der gevallen naastbij- gelegen Pan-Amerikaanschen staa.t. Wat Noord-Amerikaansche militaire steunpunten in Zuid-Amerika betreft, hiertegenover staat Argentinië volkomen afwijzend. De gedelegeerde van Guatemala op de conferentie te Havanna tracht op het oogenblik, naar de Ultimas Noticias meldt, een wijziging te verkrijgen van het plan van Hull, opdat Belice (Britsch Honduras) niet zou worden opgenomen in het ontworpen trusteeschap over EuroDeesche koloniën in Amerika. Gua temala gaat niet accoord met de Brit- 8che heerschappij over dit gebied en is voornemens het terug te eischen. Voorts schrijft het blad, dat de door de Vereenigde Staten voor oogen ge roepen aanval door de totalitaire staten een fantasie is van bangelijke zielen of al te verstandige opportunisten. Het D.N.B. meldt uit Buenos Aires: Het nieuwe nationalistische jeugdver- bond heeft gisteravond een massade monstratie belegd in verband met de conferentie te Havanna. Als algemeen beginsel werd bekend gemaakt, dat de „Allianza de juventud nacionalista" met instemming heeft kennis genomen van de verklaringen van den leider der Ar- gentijnsche delegatie, Melo, en de hou ding der Argentijnsche regeering steunt. Verdér wordt gezegd, dat het belang des lands een politiek van trikte neutrali teit noodzakelijk maakt en dat Argenti nië zich daarom te Havanna er tegen moet verzetten betrokken te worden fn eenigerlei verplichting waardoor het land zou kunnen worden gehinderd in de uitoefening van zijn vrije en onafhankelijke rechten. In geen geval kan aan de Vereenigde Staten het recht worden toegekend om de rol te spelen van woordvoerder van het blok neutrale Amerikaansche landen, daar de Ver eenigde Staten door hun houding als „niet-oorlogvoerende mogendheid" reeds van een werkelijke neutraliteit hebben afgezien. De rekbaarheid van de zooge naamde „goede nabuurschap" mag geen twijfel laten bestaan over hetgeen in werkelijkheid „Yankee-imperialisme beteekent. LONDEN, 27 Juli (Reuter). De di plomatieke correspondent van Reuter verneemt in buitenlandsche diploma tieke kringen, dat de ambassadeur der Sovjet Unie, Maisky, gisteren een bezoek heeft gebracht aan Halifax. Men meent te weten, dat gesproken is over het op 24 Juli uitgevaardigde decreet, waarbij bepaalde credieten der Baltische staten in Londen werden geblokkeerd. ENGELSCH WACHTSCHIP GEZONKEN STOCKHOLM, 27 Juli (D.N.B.)De Britsche admiraliteit deelt mede, dat het Engelsche wachtschip „Fleming" tijdens een Duitschen luchtaanval op het scheepvaartverkeer in het Kanaal door voltreffers tot zinken is gebracht Niettegenstaande de in de nabijheid kruisende Engelsche schepen onmiddel lijk te hulp kwamen, kon van de be manning niemand gered worden. GEHEIME ZITTINGEN WEKKEN VERZET Britsche bladen verlangen openbaarheid van het Lagerhuis LONDEN, 27 Juli (D.N.B.). De „Daily Herald" teekent verzet aan tegen de geheime vergadering van het Lager huis, welke voor aanstaanden Dinsdag was voorgesteld. Het blad wijst er op, dat de beide Huizen van het Parlement 1377% personen omvatten en dat men niet in ziet, waarom een geheim, dat aan zoo- velen zou kunnen worden meegedeeld, niet ook aan het land kan worden mee gedeeld. Of een geheime vergadering over de vraagstukken der buitenland sche politiek werkelijk noodzakelijk is kan slechts beoordeeld worden door hen, die het voorrecht hebben deze vergade ring bij te wonen. Maar het is duidelijk, dat het beginsel, „hoe minder hoe beter" hier van toepassing is. De „Daily He rald" roept de afgevaardigden van La bour op om hun invloed aan te wenden om de geheime vergaderingen af te schaffen. De regeering zegt voortdurend tegen het volk, dat de huidige oorlog een volksoorlog is. Maar daaruit volgt, dat het volk het recht heeft zoo goed moge lijk over het verloop van den oorlog in gelicht te zijn. LONDEN, 27 Juli (D.N.B.). In ver- band met een verklaring van den mi nister van economische zaken over de verscherping van de blokkade schrijft de „News Chronicle", dat de grondslag van de nieuwe Engelsche blokkadepoli- tiek zal bestaan in een belangrijke ver breeding van het systeem der „navy- certs". Onlangs is een aantal belangrijke goederen naar Spanje vervoerd en naar alle waarschijnlijkheid vandaar naar Duitschland en Italië. De bezetting van Frankrijk door Duitschland heeft een uitbreiding van het blokkadestelsel nood zakelijk gemaakt. In de toekomst zullen schepen, die bepaalde havens in en bui ten Europa willen aandoen, die buiten het stelsel der „navycerts" liggen, dit alleen kunnen doen op eigen risico. Duitsche bommen richten ernstige schade in Enge land aan De aanval op Vickers STOCKHOLM, 27 Juli. (D.N.B.) Voor de tweede maal sedert het begin van de dagelijksche Duit sche luchtaanvallen op Engeland moest de Engelsche Koning gister avond bescherming zoeken. Ko ning George bezichtigde, volgens berichten uit Londen, juist strate gisch belangrijke punten, toen aan den hemel meer dan vijftig Duit sche bommenwerpers verschenen die later Engelsche schepen aan de Tijdens een inspectiereis door Noord Ierland MADRID, 27 Juli (D.N.B.) De Engelsche minister van oorlog Eden die Dinsdag en Woensdag troepen en verdedigingswerken in Noord-Ierland bezichtigd heeft, is bijna het slachtof fer van de I.R.A. geworden. Na zijn aankomst te Belfast was een waar schuwing van de zijde van clericale kringen aanleiding voor hem, de in spectiereis niet, zooals oorspronkelijk het plan was, per spoor, doch per auto aan te vangen. Bij een onderzoek van de spoorlijn tusschen Belfast en Dublin, dat op grond van de zeer concrete aan wijzingen in de waarschuwing onder nomen werd, ontdekte men nabij het station portadown, daar waar de spoor lijn een rivier kruist, de sporen van een poging tot een aanslag. Even voor het viaduct was onder de rails een gat gegraven, blijkbaar om daar een spring lading aan te brengen. Een aanslag op deze plaats zou tengevolge hebben ge had, dat de trein in den afgrond zou zijn gestort. In verband hiermede zijn te Dublin huiszoekingen verricht. BOTSINGEN TUSSCHEN JAPANSCHE EN AMERIKAANSCHE ZEELIEDEN LONDEN, 27 Juli (Reuter). Uit Sjanghai wordt vernomen, dat einde van de vorige week ernstige botsingen zijn voorgekomen tusschen Japansche en Amerikaansche zeelieden. De toe stand heeft zich zoo ontwikkeld, dat tot gisteren de Amerikaansche zeelieden niet aan land mochten gaan. Aanlei ding tot deze botsingen was een mee- ningsverschil tusschen twee Ameri kaansche matrozen en een officier van een Japansch vrachtschip. Officieel communiqué van het ministerie van Binnen- landsche Zaken BOEKAREST. 27 Juli (D.N.B.) Het ministerie van binnenland- sche zaken heeft een communiqué uitgegeven, naar aanleiding van het feit, dat een aantal vooraan staande ingenieurs en directeuren van twee Fransche petroleummaat- schappijen wegens sabotage bevel hebben gekregen, het land te ver laten. In deze officieele mededeeling wordt gezegd, dat het ministerie twaalf van de in de Duitsche documenten genoem de personen heeft kunnen identificee- ren en heeft vastgesteld, dat zij be hoorden tot de sabotage-afdeeling. die op Roemeensch gebied georganiseerd was. Acht dezer personen,* onder wie de directeur-generaal van de maat schappij Columbia, Coulond, de direc teur van Steaua Romana, Angot, een ambtenaar dezer maatschappij, Pana- fieu, een ingenieur van Concordia, Cauchnis, en twee ingenieurs van Co lumbia en Concordia, moesten onmid dellijk vertrekken. Vandaag moesten vier vreemdelingen Roemenië ver laten. Bij den zetel van de maatschappij Columbia te Boekarest is een huis zoeking verricht. In de kelders van het bureau der directie-generaal zijn twee vrachtauto's met lonten gevonden. Deze maatschappij was zonder twijfel het middelpunt der Fransche sabotagepogingen, waar voor zij uitnemend geschikt was, daar zij over geheele netten van pijpleidingen beschikte. De aangekondigde benoeming van een staatscommissaris voor het toe zicht op de maatschappij Astra Ro mana heeft thans plaats gehad. Inge nieur Damasjin van het petroleumcom- missariaat is in deze functie benoemd. Hij beschikt over buitengewoon vér strekkende volmachten en zal het ge heele bedrijf der maatschappij contro leeren. Zonder zijn toestemming is geen enkele transactie of bestuursdaad gel dig. DUITSCH SUCCES AAN DE ENGELSCHE KUST BERLIJN, 27 Juli (D.N.B.), Bij een nieuwen aanval van Duitsche motortor- pedobooten b;j de Engelsche Zuidkust zijn in de nabijheid van Brighton de volgende successen behaald: drie gewa pende vijandelijke handelsschepen van 10.000 7.000 en 5.000 br. reg. ton zijn tot zinken gebracht en ccn gewapend vij andelijk handelsschip van 2000 br. reg. ton is in brand geschoten. Het verzet van den vijand, die onmiddellijk poogde zich te doen gelden, bleef zonder resul taat. De Duitsche motortorpedobooten zijn onbeschadigd teruggekeerd. Op het sportterrein van het Olympia-plcin te Amsterdam worden dagelijks gymnastiek- en athlctiekoefcningen gehouden van het 32ste korps van den Op- bouwdienst, commandant majoor Dekker, onder toezicht van den sportleider, den lsten luitenant L. E. Huyer. Verklaring van Roosevelt over het transport NEW YORK, 27 Juli (D.N.B.) Met toenemende verbazing nemen de Ameri kanen kennis van het feit, dat zich onder de reeds uit Engeland in de Ver. Staten aangekomen 500 Engelsche kin deren geen enkel arbeiderskind bevindt, doch alleen kinderen van aristocraten en rijken, zoo schrijft het New Yorksche weekblad Friday. Het blad keert zich dan tegen het voorstel van den Engel- schen afgevaardigde Wedgewood, Engel sche kinderen in grooten getale naar de Ver. Staten te sturen om voor -de Brit sche zaak propaganda te maken. De Amerikanen, zoo merkt Friday op, die bereid zijn kinderen op te nemen, en niet noodzakelijkerwijze alleen Engelsche kinderen, hebben alleen belang bij de redding der kinderen. Het voorstel van Wedgewood echter wijst het Amerikaan-' sche volk beslist van de hand. Op een persconferentie verklaarde president Roosevelt, dat de Vereenigde Staten van den wensch zijn bezield, alles te doen voor de evacuatie van kinderen uit Engeland. Zij zouden eventueel om een waarborg voor veiligen overtocht erzoeken. Eerst moeten misschien tien duizend kinderen in Engeland van gel dige passen worden voorzien. Daarna moet worden vastgesteld, wat de Brit sche regeering kan doen voor het over brengen van deze kinderen naar de Ver eenigde Staten en Canada. Eerst daarna zouden de Vereenigde Sta ten misschien een verzoek indie nen voor doeltreffende toezeggin gen. dat, in het geval de Amerikaan sche schepen voor het kinderentransport naar Engeland varen, deze schepen niet getorpedeerd zullen worden. Het vraag stuk heeft drie kanten: nl. de houding der Britsche regeering, Amerika's wensch om te helpen en de veiligheid der kinderen, welke het kardinale punt vormt. Zonder den waarborg van 'n vei ligen overtocht, zou hij Roosevelt een zeer groote verantwoordelijkheid op zich nemen indien deze met kinderen gevulde Amerikaansche schepen getor pedeerd zouden worden. De Roemeensche gasten naar Rome vertrokken SALZBURG, 27 Juli (D.N.B.) Het volgende communiqué is verspreid: De Fuhrer heeft hedenmiddag, in tegenwoordigheid van den Rijksminis ter van buitenlandsche zaken, Von Rib- bentrop, den Roemeenschen minister president Gigurtu en den Roemeen schen minister van buitenlandschee za ken, Manoilescu ontvangen. Bij de be spreking, welke verliep in den geest der vriendschappelijke betrekkingen die tusschen Duitschland en Roemenië bestaan, waren de Roemeensche ge zant te Berlijn, Romalo en de Duitsche gezant te Boekarest, Fabricius, aan wezig. Bij het vertrek der Roemeensche gasten stond op het station van Salz burg wederom een eerecompagnie op gesteld. Talrijke vertegenwoordigers van staat, partij en weermacht waren aanwezig. De Roemeensche gasten voerden met den Rijksminister van buitenlandsche zaken op het perron nog een levendig gesprek. Na een har telijk afscheid verliet de speciale trein om 19.30 uur Salzburg in de richting Innsbruck—Brenner. De „Giornale d'Italia" schrijft, dat de besprekingen, die heden te Salzburg aanvangen en die te Rome zullen wor den voortgezet tusschen vertegenwoor digers van de Roemeensche en Bulgaar- sche regeeringen en vertegenwoordigers van dc regecringen van de as deel uit maken van de politiek van de orde, die is gericht tegen de wanorde en die rede en rechtvaardigheid tot richtsnoer neemt. Het is uitsluitend aan de mach ten van de as te danken, indien de Bal kan buiten den oorlog blijft, ondanks de intrigues van de imperialistische demo cratieën. Zondag hebben dienst de volgende ge- neesheeren: Dr. Kolk, Utrechtschcweg 9, Telefoon 5924 Dr. Schmelling. Fred. v. Blankenheym- straat 6, Tclef. 3495. Hulp wordt alleen verstrekt voor ziekte gevallen, die medische hulp dringend noodig hebben. Zondag heeft dienst de aptoheek Jos. Haan, Julianaplein 3, Telefoon 4609. Zondag hebben dienst de vroedvrou wen: Mej. v. d. Grient, Brecstraat 8. Te- lef. 6830. Mej. de Leeuw, Soesterweg 15 Tolef. 4073. Zuidkust van Engeland aanvielen. Er werd luchtalarm gegeven en terwijl de luchtdoelartillerie ter bescherming van den Koning on ophoudelijk en zonder resultaat naar de Duitsche vliegtuigen vuur de, vluchtte Koning George met zijn gevolg en hooge stafofficieren in een nog niet voltooiden schuil kelder. Het D.N.B. meldt uit New York: Het besluit van de Britsche regeering, twaalf munitiefabrieken ijlings in Ca nada tc bouwen, wordt aan de schade ge weten, welke de Duitsche bommenwer pers en Stuka's de laatste weken aan dc munitiefabrieken in Engeland heb ben toegebracht. Veertien munitiefa brieken zijn volgens hier ontvangen berichten het slachtoffer van de bom men geworden. De verwoestingen wor den buitengewoon ernstig genoemd, daar in acht fabrieken groote munitie- voorraden ontploften. Er zouden vele dooden te betreuren zijn. Door deze ver woestingen zijn naar schatting 12V£ van de Britsche oorlogscapaciteit op het gebied van de hutnitievervaardiging uitgevallen. Dc bomaanval van Duitsche vliegers van Woensdag j.l. heeft, naar uit Lon den gemeld wordt, in de gieterij van de bekende wapenfabriek „Vickers and Armstrong" aanzienlijke schade aange richt. Een' bom van zwaar kaliber sloeg door het dak van de fabriekshal en verpletterde twee ovens voor metaal- gieten. Het uitstroomende vloeiende staal zette (hot geheele gebouw in brand. Aangewakkerd door den sterken wind, sloeg het vuur over op de daarnaast gelegen draaierij en vernielde ook dit gebouw bijna volkomen. In de gieterij zijn 24 arbeiders door de bomontploffing en door het uitvloeiende staal om het leven gekomen. De Londensche correspondent van de Chicago Daily News meldt, dat dè Duitsche luchtaanvallen op Engeland, die thans op ongekend groote schaal worden ondernomen, groote schade aanrichten. Het zou kinderlijk zijn te beweren, dat deze aanvallen niet van ernstigen aard zijn, aldus de Ameri kaansche journalist. Terwijl Engelsche officieele kringen voorgeven, dat Enge land met het oog op zijn geweldige scheepstonnage, tempo en doorzettings vermogen de bomaanvallen kan uit houden, bestaat er in werkelijkheid geen twijfel, dat voortdurende aanval len, zooals bijvoorbeeld die van Donder dag tenslotte op de een of andere wijze gevolgen zullen hebben. Volgens berichten, die een neutrale diplomaat te New York heeft ontvan gen, zijn alle haven- en dokwerken van Southampton eri belangriike militaire objecten in het gebied van Southamp ton door vliegtuigbommen zoo goed als geheel verwoest. JAPANSCH-AMERIKAANSCH INCIDENT GEREGELD TSINGTAO, 27 Juli (Domei). Het incident dat zich hier op 20 Juli heeft voorgedaan, waarbij een Japansche po litieman door Amerikaansche mari niers is overvallen, is gisteren op vriendschappelijke wijze geregeld. De Amerikaansche consul heeft den Japan- schen consul generaal de formeele ver ontschuldiging van de Amerikaansche marine-autoriteiten aangeboden. DE ONDERGANG VAN DE MEKNES GENEVE, 27 Juli (D.N.B.) De Fransche radio meldt: Van Engelsche en Duitsche zijde wordt het tot zinken brengen van het Fransche transport schip Meknes, dat Fransche zeelieden aan boord had, gemeld. De Fransche admiraliteit maakt bekend, dat de Britsche regeering geen mededeeling over het vertrek en de route van het schip gedaan heeft. DE VERDUISTERING Zonsondergang 21.40 uur. Zonsopgang 5.51 uur. (Zooals men weei is iedereen ver' ollcht tusschen zonsondergang en zonsopkomst te verduisteren.) Dames- en Kinderconfectie - Arnh.weg 26 Tel. 3977 Y

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1