NATIONALE POLITIEK VAN JAPAN BEKEND GEMAAKT DE EEMLANDER ,,De wereld staat op een groot historisch keerpunt'' Stimson verdedigt invoering van militairen dienstplicht Donderdag I Augustus 1940 Uitgave: VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e jaargang No. 28 FUNDAMENTEELE VEHN1EUWING IN JAPAN iNaar een nieuwe orde in Oost-Azië Verklaring van Matsoeoka DE DEFENSIE VAN CANADA De groene maïs wordt thans gesneden Geen betoogingen toegelaten Amerikaansch minister wijst op gevolgen eener eventueele Britsche nederlaag AMERSFÖQRTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per - week f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertcntiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertenticn „KEITJES'' bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f i.Bewijsnummer extra f 0.05 P O TOKIO, 1 Augustus. (Domei). De Japansche regeering heeft vandaag een communiqué uitgegeven, waarin zij een uiteenzetting geeft van de grondslagen der Japansche nationale politiek, waar omtrent onlangs volledige overeenstemming tusschen de regeering en het keizerlijke hoofdkwartier is bereikt. In het communique wordt gezegd: De wereld staat op een groot historisch keerpunt en gaat de oprichting beleven van nieuwe vormen van regeering, economie en beschaving, gebaseerd op den groei en ontwikkeling van verschei dene groepen staten Ook Japan staat voor een groote beproeving, zooals het nog nooit in de geschiedenis heeft meegemaakt. Teneinde onze nationale politiek volledig te voeren overeenkomstig den verheven geest waarin het rijk gesticht werd, is het voor ons een belangrijke taak van dringende noodzakelijkheid de onvermijdelijke richtingen en ontwikkelingen van de geschiedenis te omvatten, met spoed een fundamenteele vernieuwing langs alle lijnen van het bewind te bewerkstelligen en te streven naar de voltooiing der inrichting van den staat voor de nationale verdediging. 3. De invoering van een financieel program en verscherping der bankcon- tröle, welke gericht is op de ontwikke ling van de totale economische kracht de9 lands. 4. Vernieuwing van de buitenlaiïd- sche handelspolitiek teneinde deze aan den nieuwen wereldtoestand aan te Dientengevolge zijn de algemeene lijnen der funda menteele nationale politiek des lands als volgt geformuleerd (1) Het doel van de Japansche na tionale politiek ligt in de hechte vestiging van den wereldvrede overeenkomstig den verheven geest van het Hakkoitsjioe (de acht hoeken der wereld onder één dak), en in den opbouw der soli dariteit tusschen Japan, Mand- sjoekwo en China als eersten stap voor een nieuwe orde in grooter Oost-Azië. (2). De Japansche regeering zal stre ven naar een zoodanige aanvulling der bewapening, als voldoende is voor de uitvoering van de nationale politiek, in aanmerking nemende de nieuwe ontwik kelingen zoowel in binnen- als buiten land. en den opbouw van een staats bestel voor de nationale verdediging, dat in staat is de volledige kracht des lands in het spel te brengen. De Japansche buitenlandsche poli tiek, welke uiteindelijk streeft naar den opbouw van een nieuwe orde in Oost-Azië, zal in de eerste plaats gericht zijn op de volledige regeling van de Chineesche kwestie en de be vordering van het nationale welzijn, in aanmerking nemende de drasti sche wijzigingen in den internatio nalen toestand. (3). Een hernieuwing van het binnen- landsche bestuur, waartoe de regeering de verwezenlijking verwacht van de vol gende punten: a) Vernieuwing van het onderwijs in harmonie met de fundamenteele begin selen der nationale politiek en ook de vestiging van ethische beginselen des lands, waarbij in het bijzonder de na druk gelegd wordt op den dienst aan den staat en alle zelfzuchtige en mate rialistische gedachten worden uitge bannen. b) De vestiging van een machtigen nieuwen politieken structuur en centrale controle der rcgeeringsaangelegenheden, waarvan de grondtoon ligt in den dienst aan den staat door samenwerking tus schen de regeering en het volk, elk over eenkomstig zijn werk of beroep, voorts de vernieuwing van den Landdag als orgaan om den troon bij te staan en aan te passen bij den nieuwen nationalen structuur, alsmede een fundamenteele vernieuwing in de werking der be stuursorganen en hervorming van de bureaucratie, teneinde deze organen tc centraliseeren en doeltreffender te ma ken. c) Het leggen der grondslagen voor een nationale verdedigingseconomie, waarvan de grondtoon moet liggen in de autonome ontwikkeling der economie met de groep Japan-Mandsjoekwo-China, met Japan als middelpunt. Dit economische program omvat: 1. De inrichting eener ruimte van samenwerkende economieën met de groep Japan-Mandsjoekwo-China als een fier eenheden 2 De instelling eener geleide econo mie door samenwerking tusschen regee ring en volk. passen. 5. Maatregelen voor zelfvoorziening in de dagelijksche behoeften van het volk. 6. Uitbreiding van de vitale indu strieën. 7. Bevordering van wetenschap en rationalisatie. 8. Uitbreiding van de verkeers- en vervoersfaciliteiten. 9. Plannen tot ontwikkeling van het land ter verhooging van de nationale kracht. 10. Permanente maatregelen ter be vordering van de gezondheid. 11. Het corrigeeren van de ongelijk heid in de persoonlijke offers voor de uitvoering der nationale politiek en het behoud van een zoodanigen levensstan daard, dat het land in staat gesteld wordt een eenvoudig krachtig leven te leiden en de nationale crisis te boven te komen door trouw te volharden in de moeilijke jaren. Een verklaring van Konoje Gelijk met het bekend maken van de nationale regeeringspolitiek heeft de minister-president prins Konoye aan cle pers verklaard, dat deze politiek den grondslag vormt der concrete maatre gelen welke de regeering wil uitvoeren en de richting van het optreden der re geering aangeeft. De regeering wijdt de grootste aandacht aan de coördinatie en samenwerking tusschen het bestuur en het opperbevel. De regeering gaat thans de nationale verdediging aanvullen en de buitenlandsche politiek vernieuwen teneinde het hoofd te bieden aan den nieuwen internationalen toestand en een nieuwen krachtigen structuur in het land zelf op te bouwen. „Wij dienen alle stoffelijke en geestelijke bezwaren, die wij op ons pad tegenkomen, te boven te komen" TOKIO. 1 Aug. (Domei) De Japan sche minister van buitenlandsche zaken Matsoeoka heeft verklaard: „Ik heb al tijd gezegd, dat het de taak van Japan is om het kodo te verkondigen en te demonstreeren in de wereld (het kodo Minister Matsoeoka NEW VORK, 1 Aug. (D.N.B.) Naar uit Ottawa gemeld wordt, is in het Canadeesche Lagerhuis de vraag gesteld, of met de Vereenig- de Staten onderhandeld wordt over een gemeenschappelijk verdedi gingsplan of over het aanleggen van een militair steunpunt der Vereenigde Staten in Canada. De minister-president heeft geweigerd op deze vraag te antwoorden, daar bij als reden aanvoerend, dat zulk een vraag en de beantwoording er van in de Vereenigde Staten een geweldige controverse zou kunnen uitlokken. Degrelle te Brussel terug BRUSSEL, 1 Aug. (D.N.B.). De Rexistenleider Léon Degrelle is Dins dagavond in gezelschap van eenige jour nalisten, die hem te Parijs hebben afge haald, te Brussel teruggekeerd. Zijn ge zondheidstoestand is bevredigend, maar hij moet zich nog ontzien. Meer dan manshoog staat dc groene maïs, die thans gesneden wordt. Behalve voor het verkrijgen van de korrel wordt deze plant verbouwd om in verschen of gcënsilcerden toestand vervocderd tc worden Als de groene maïs op het veld gesneden is, wordt ze gehakseld en in kleine silo's geworpen, om daar te worden bewaard tot den tijd. dat ze vervöe- derd wordt Het ensileeren van de groene maïs ge schiedt in de daarvoor bestemde kleine silo's. A.I.V.-zuur zorgt voor het be houd van het kostbare voeder de keizerlijke weg). Gezien van het standpunt der internationale betrekkin gen wil dit zeggen dat wij alle landen en rassen in staat willen stellen hun eigen plaats in cle wereld te vinden. Dientengevolge is bet rechtreeksche doel van onze buitenlandsche politiek op het oogenblik om, overeenkomstig den ver heven geest van het kodo. een groot- Aziatische keten te vormen van gemeen schappelijke welvaart met de groep JapanMandsjoekwoChina als een der schakels. Aldus zullen wij in staat zijn het kodo op de meest doeltreffende wijze te de monstreeren en den weg te effenen naar de vestiging Van een rechtvaardigen wereldvrede. Wii dienen alle stoffelijke en geestelijke bezwaren, die wij on ons pad tegenkomen, te boven te komen. Voorts dienen wii, in samenwerking met die mogendheden die daartoe, bereid ziin. met moed en vastberadenheid te streven naar de vervulling van her ideaal dat ons land als zijn taak gesteld heeft." Bekendmaking met het oog op de gedenkdagen voor het Oranjehuis Strikjes zijn verboden 's-GBAVEXHAGE. 1 Aug. In op dracht van den rijkscommissaris voor liet bezette Nederlandsche gebied wordt bekend gemaakt: „Met het oog op de in de komende weken vallende gedenkdagen van leden van het huis van Oranje, wordt de be volking in het bezette Nederlandsche gebied met allen nadruk er opmerk zaam op gemaakt, dat ieder demonstra tief optreden in het algemeen en elke betooging van afzonderlijke of vereenig de personen, welke rechtstreeks of on rechtstreeks op welke wijze dan ook tegen de bezettende macht is gericht, met gestrengheid zal worden vervolgd Als demonstraties en betoogingen tegen de bezettende rnacht zijn ook de monstraties en betoogingen voor de Koningin of andere leden van het huis van Oranje, dat den oorlog tegen het Grootduitsche Rijk hardnekkig voort zet, te beschouwen. Het dragen van insignes, bloemen, strikjes of andere voorwerpen, waar door men zijn gezindheid voor het huis van Oranje tot uitdrukking brengt, kan evenmin worden geduld als het uitsteken van vlaggen of het aanbrengen van andere versierselen aan gebouwen ter eere van een lid van het huis van Oranje. Hetzelfde geldt voor alle andere han delingen. welke de strekking hebben aanhankelijkheid aan het huis van Oranje te betuigen. Degene, die den inhoud van deze ver ordening overtreedt, zal zonder pardon worden gestraft en vooral dan bijzonder zwaar, indien hij demonstraties en be toogingen in den zin van deze bekend making uitlokt, doet plegen of begun stigt. De bepaling van paragraaf 2 van verordening nr. c>2 1910 \an den Rijks commissaris over de Duitsche rechts- WASHINGTON, 1 Ausr. (D.N.B.) In de militaire commissie van het Huis van Afgevaardigden heeft de minister van oorlog. Stimson, gepleit voor invoering van den militairen dienstplicht. Dit, zoo zeide Stimson, is het cenigc middel om aan een oorlogstoestand het hoofd te kunnen bieden". Alle andere systemen, die men tot dusver geprobeerd beeft, zooals bijv. het vrijwilligersstelsel, zijn mislukkingen geweest. De strijdkrachten in de Vereenig de Staten omvatten, naar Stimson verder zeide, op het oogenblik 220.000 man van het staande leger, alsmede 243.000 man nationale gar de. Terwijl Nederland bijv. 1.300 man en België 510 man voor de ver dediging van iedere grensmijl beza ten. beschikken de Vereenigde Sta ten er slechts over 47. Met het oog op deze cijfers behoeft niemand te vreezen, dat de Vereenigde Staten in militarisme vervallen. Wat betreft de gevaren, waartegen over Amerika zich geplaatst ziet. moei een flinke gevolmachtigde in aanmer king nemen, dat Engeland in dertig da gen veroverd en de Engelsche vloot on der vijandelijke controle gesteld zou kunnen worden. Voorts staat aan gene zijde van den Oceaan een machtig Ja pan, dat met Italië en Duitschland sym pathiseert. Wij moeten onze vooroor- deelen ten aanzien van onze eerste ver dedigingslinie grondig wijzigen, zoo zeide Stimson. Een Duitsche overwin ning op Engeland zou Duitschland een vloot geven, welke de meerdere van die der Vereenigde Staten is. Buitendien zou de capaciteit, van den Duitschen scheepsbouw die,van de Amerikaansche met het zesvoudige overtreffen. De militaire senaatscommissie lieefi het wetsontwerp inzake den dienstplicht zoodanig gewijzigd, dat slechts mannen tusschen 21 en 31 jaar dienstplichtig zijn, in plaats van tusschen 18 en 64. Het Huis van Afgevaardigden heeft o\ereenkomstig den wensch van Roosevelt geadviseerd om 4,96 milliard dollar beschikbaar te stel len voor den bouw van een „twee oceanen-vloot" en de uitrusting \an een leger van 2 millioen man. De voorzitter van de vakvereenigingsor- ganisatie C.l.O. (Commissie voor Indus- trieele Organisatie) heeft een toespraak gericht tot de jaarvergadering van de Amerikaansche arbeidersorganisatie in het automobielbedrijf. Ilij oefende bitte re critiek uit op het plan van Roosevelt tot invoering van den algemeenen dienst plicht, zeggende, dat de instelling van een staand leger van 2 millioen man het begin van het einde der Vereenigde Sta ten zou zijn, want een zoo ingrijpende militaire maatregel zal, zelfs wanneer hij ingevoerd zou worden onder den dek mantel der zelfverdediging, vroeg of laat een eerzuchtig president aanleiding ge ven het defensieve karakter van de mi litaire taak tc vergeten en het reusach tige leger in het veld te brengen voor de verwezenlijking van imperialistische droomen. Lewis waarschuwde ziin toe hoorders er voor zich niet te laten bren gen in een oorlogshyste.rie. omdat de een of andere politicus of staatsman voor Amerika's probleem geen andere oplos sing ziet dan den oorlog. Lewis stelde in plaats daarvan voor een plan voor een vrijwilligen militairen dienst tegen een liooger soldii dan 21 dollar per maand, welke een Amerikaansch soldaat op het oogenblik ontvangt. Ilij verklaar de, dat een betere bezoldiging 'den stroom van vrijwilligers zou opleveren, over welks uitblijven de militaire auto riteiten tot dusverre klachten hadden, Toeneming van het aantal huwelijken De ongewone stijging van het aantal huwelijken, dat in de groote Amerikaan sche steden in de laatste week is geslo ten. wordt uitgelegd als een bewijs, dat talrijke Amerikanen vreczen. dat 't aan hangige ontwerp op de invoering van den militairen dienstplicht zal worden aangenomen en nu trachten zich door een huwelijk aan den militairen dienst te onttrekken De burgerlijke stand in Boston gaf de laatste week hitna drie maal meer huweliikslicenties uit dan in denzelfdcn tijd van het vorige inar en de toeloop overtreft volgens den burgerlij ken stand zelfs procentueel dien van het voorjaar van 1017. toen Amerika ging deelnemen aan den wereldoorlog. Soort gelijke berichten komen binnen uit Phi ladelphia. Chicago en Los Angeles. In New Vork City is dc toeloop tot dusver re minder geprononceerd. In Virginia, den eenigen staat in het Noord-Oosten, die geen wachttijd eischt van de huwe- lijkscandidaten, moesten de ambtenaren van den burgerlijken stand echter onder hoogen druk werken. pleging in strafzaken wordt in het bij zonder in herinnering gebracht. Al naar gelang van het geval zal de verordening nr. 33 1940 over inbeslagneming van \ermogens in toepassing worden ge bracht. De Duitsche en de Nederlandsche po litie zijn aangewezen om de nalering \an deze bekendmaking te handhaven De administratie vau Tang er TANGER, 1 Aug. (D.N.B.). De wetr gevende vergadering van de interna tionale zóne van Tanger heeft met al gemeene stemmen den Spaan6chen ge zant dr. Manuel Amicva gekozen tot ad ministrateur van Tanger. Ofschoon Spanje sedert de instelling van den in ternationalen status van 1923 als naar bevolkingsaantal sterkste vertegenwoor diger het recht had den administrateur der zóne aan te wijzen, werd dit recht door de Franschen steeds weer gesabo teerd. DE VER Dl 'IS TERING Zonsondergang 21.33 uur. Zonsopgang 6.00 uur. (Zomits men weet is iedereen ver- nlicht tusschen zunsnndersune en znnsnnknmsi te verduisteren

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1