DE OPWINDING IN TOKIO DUURT NOG VOORT Nog meer Japanners gearresteerd De nieuwe economische politiek in Frankrijk: GROOT BRITTANNIES „OUDE ZONDEN" DE EEMLANDER Zeer scherpe reacties De wederopbouw in Spanje Een klacht van Lloyd George Opvoeding der jeugd Maandag 5 Augustus 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39 e Jaargang No. 31 Lord Halifax heeft de Japansche eisch tot vrijlating der gearresteerden afgewezen Japansch-Fransche moeilijkheden CORPORATIEVE ORGANISATIES AARTSBISSCHOP SPREEKT DE AMERIKAANSCHE LUCHTVLOOT AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per - u/eek f 0.15 Binnenland tranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 PRIJS DER ADVtRTENTIEN van 1—4 regels i 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigbeids-advertcntiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 TOKIO, 5 Augustus (D.N.B.). Drie Japansche zakenlieden wer den, naar de Asahi Sjimboen meldt, door de Britsche autoriteiten te Rangoon gearresteerd. Bovendien is in Singapore de leider van het plaatselijke bureau van het Japansche persagentschap Domei, Kobayashi in arrest gesteld. De woordvoerder van het Japansche departement van buitenlandsche zaken heeft verklaard, dat het ministerie ten aanzien van de arrestatie van Japanners in Engeland geen definitieve houding kan aannemen zoo lang geen uitvoerige berichten uit Londen ontvangen zijn. Deze berichten komen met vertraging bin nen. Het feit van de arrestaties is pas tien uren later bevestigd. Tot dusver zijn er zes arrestaties bevestigd, n.l. vier te Londen, een te Singapore en een te Hongkong. Hoewel de Japansche ambassadeur te Londen in een onder houd met Lord Halifax gepoogd heeft de onmiddellijke vrij lating van de gearresteerde Japanners te verkrijgen om een ern stige wending te vermijden, is de vrijlating afgewezen met de motiveering dat het hier een gewone gerechtelijke aangelegen heid betreft, meldt de Nitsji Nitsji uit Londen. Bovendien zouden er bewijzen tegen andere Japanners zijn met wier arrestatie men nog gewacht heeft. Alle voorbereidingen zijn echter getroffen voor verdere arrestaties. Ook in de Britsche koloniën. OP de opmerking van den am bassadeur Shigemitsoe dat alle pogingen voor een regeling der betrekkingen tusschen beide landen zouden kunnen mislukken, heeft Lord Halifax niet geant woord. Het blad meldt voorts, dat Engeland in deze kwestie met de Vereenigde Staten samenwerkt, om gemeenschappelijk de Japan sche politiek in Oost-Azië te ver storen. De Londensche ambassadeur heeft met name gesproken over twee zeer be kende Japanners, n.l. Makihara en Ta- nado. In de Japansche ambassade werd ver klaard, dat deze beide mannen reeds zeer lang in Engeland woonden en we- pens hun groote verdiensten voor het bevorderen van de Engelsch-Japansche economische betrekkingen algemeen be kend waren. Deze beide Japanners zijn absoluut rechtschapen, zoodat hun wer kelijk geen verwijt kan worden ge maakt. De Japansche ambassade kan de Britsche maatregelen op geen enkele manier begrijpen en in Japansche krin gen vreest men, dat deze arrestaties nog zeer onaangename gevolgen zullen heb ben, vooral nu de Engelsch-Japansche betrekkingen op het oogenblik meer dan ..delicaat" te noemen zijn. In deze krin gen wenscht men daarom niet, deze kwestie met overdreven commentaren op te smukken en niet objectief te behan delen. In verband met. de arrestatie van tal van Japanners door de Britsche autoriteiten vindt heden een belang rijke conferentie plaats tusschen ver tegenwoordigers van het departe ment van buitenlandsche zaken, en het ministerie van oorlog en marine. Tevens verwacht men in politieke kringen, dat heden de minister van buitenlandsche zaken Matsoeoka den Britschen ambassadeur Craigie om opheldering zal verzoeken. De woordvoerder van het Japansche ministerie van buitenlandsche zaken heeft in een persconferentie bevestigd, dat de Britsche regeerine stappen heeft ondernomen over de arrestatie van Britsche staatsonderdanen in Japan. De woordvoerder zeide verder, dat geen pro. test is ingediend, doch alleen stappen zijn ondernomen. Japan zal waarschijnlijk een krachtige houding aannemen tegenover Engeland en de onmiddellijke vrijlating eischen van de ririe gearresteerde Japanneezen en tevens allen Japanneezen. die in Engeland verblijf houden, bevel geven het land te verlaten, met uitzondering van degenen, die in betrekking staan tot regeeringsorganen zoo meldt de „Miyako Sjimboen". Engeland heeft klaarbliikchik de drie Japanneezen ge arresteerd in verband met de recente aanhouding van Engelschen in Japan, beschuldigd van spionnage, in een po ging tot politieke tactiek tegen een mo- gelijken ommekeer in de Japansche di plomatie en bij wijze van economische sanctie tegen Japan. Het blad voorspelt dat Japan de onmiddellijke vrijlating der drie Japanneezen zal eischen niet op bilateralen maar op unilateralen grondslag. De „Tokio Asahi Sjimboen" vermoedt, dat achter de arrestatie van de Lonclen- sche vertegenwoordigers van groote Ja pansche handelsconcerns bepaalde be doelingen verborgen gaan, welke ver band houden met de relaties, welke deze concerns in Engeland en Amerika bezit ten. Het blad eischt. dat de Japansche regeering tegenover Engeland zal han delen naar het beginsel „oog om oog. tand om tand". De „Tokio Nitsji nitsji" bestempelt het F.ngelsche ontreden als een provocatie en als een kenmerkende uiting van de gewelddadigheden van de heerschende klasse in Engeland. Alleen reeds uit overwegingen van prestige dient Japan energiek terug te slaan, daar dit de eenige taal is, die Engeland verstaat, Duifsch commentaar Onder het opschrift „de Japansche razzia" wijdt ook de „Berliner Boersen- zeitung" een hoofdartikel aan het spek takel in de Engelsche bladen over de arrestaties van Engelschen in Japan. Het blad schrijft: „Misschien doet men er in Londen toch beter aan, wanneer men deze dingen vanuit van werkelijk heidszin getuigende politieke gezichts punten bekijkt. Ten slotte zijn er dezer dagen niet alleen in Japan en in het door Japan gecontroleerde deel van China arrestaties verricht, doch werden dezer dagen ook Britsche agenten uit Zuid-Amerika gezet. Britsche agenten maken de Engelsche concessiehavens, zoo schrijft het blad verder, tot broeiplaatsen van anti-.Tapan- sche agitatie Door de onmiddellijk hier uit voortvloeiende gevolgen is het Chi- neesch-Japansche conflict veel scherper geworden Engelsch goud is in de zak ken van de misdadigers gevloeid, aan wier aanslagen in de laatste jaren be kende Japansche politici en staatslieden ten offer zijn gevallen. Credieten voor de industrieën MADRID, 5 Aug. (D.N.B.). De staatscourant publiceert een wet. welke het instituut voor den wederopbouw machtigt allen levenskrachtige in dustrieën, die uit eigen middelen de schade van den burgeroorlog niet kun nen herstellen, credieten te verleenen tot een bedrag van 60 procent der waarde van de bruikbare machines en van de industrieele installatie. De terugbetaling van de leeningen moet op ziin laatst over 15 jaar geschieden. Het blad „Madrid" publiceert gegevens over den Spaanschen scheepsbouw. In Bilbao zijn 6 vischtrawlers in aanbouw, elk groot 1300 ton. In Cadis wordt een tanksöhik gebouwd van 10.900 ton. Van de schepen, die in den Spaanschen be vrijdingsoorlog in verschillende havens tot zinken werden gebracht, kon reeds 200.000 ton scheepsruimte weer in dienst gesteld worden, terwijl nog 200.000 ton hersteld w?ordt. De onderhandelingen ten aanzien van Indi-China vërloopen ongunstig TOKIO, 5 Augustus. (D.N.B.) - De Japansch-Fransche onderhan delingen nemen een zeer ongun stig verloop, meldt de „Nitsji Nitsji" uit Hanoi. Het blad vervolgt: Na de wisseling in de functie van den Franschen gouver neur-generaal van Indo-China zouden belangrijke kw esties van verkeer, spoor wegen en luchtbescherming alsmede de kwestie der opeenhooping van goede ren sterk vertraagd zijn. zoodat kolonel Sato als vertegenwoordiger van den naar Tokio ontboden generaal Nishihara bij den gouverneur-generaal stappen heeft ondernomen. Deze heeft, na onderzoek van de bezwaren, een antwoord voor la ter in het vooruitzicht gesteld. ENGELSCHE SCHIPBREUKELINGEN AANGEKOMEN MADRID, 5 Aug. (D.N.B.). Aan boord van de Engelsche schepen „Pilot- ty" en „Palacios" zijn heden 35 schip breukelingen van Engelsche vracht schepen, die op den Atlantischen Oceaan zijn getorpedeerd, te Cadiz aan gekomen, waar zij werden ontscheept. Na een kort oponthoud hebben de sche pen hun reis naar Gibraltar voortgezet. tKmm Amsterdam bouwt bruggen. De constructie van de nieuwe brug over den Am- stel bij de Halvemaansteeg in de hoofdstad nadert haar voltooiing De toestand in Engeland Amerikaansch deskundige be rekent, dat Engeland 2500U vliegtuigen tekort heeft In een artikel, verschenen in de .Journal American", beklaagt Lloyd George zich o\er de „volko men ongerechtvaardigde beperkin gen van de persoonlijke vrijheid door de tegenwoordige Britsche re geering". Deze regeering, zoo zegt hij, wordt dagelijks onverdraagza mer. De Amërikaansche vliegtuigcoYistruc- teur en uitvinder Grover Loening uit Litchfield in Connecticut heeft een le zing gehouden voor studenten aan de Columbia-Universiteit. Hij zei, dat Engeland voor een doel treffende verdediging van zijn lange kustlijn tegen Duitsohe aanvallen minstens 25.000 -vliegtuigen te weinig heeft. Engeland bezit 6lechts 5000 toe stellen: Het zou er 30-000 moeten heb ben, waarvan 16.000 voortdurend zouden moeten patrouilleerpn om tegen aan vallen langs de geheele kust op te tre den. De Londensche correspondent van de „Paris Soir", Blanchard, publiceert eenige bijzonderheden, die aangeven, in wrelkc mate de Britsche scheepvaart van de zeeën verdwenen is. Op 19 Juli vertrok Blanchard met het personeel van de Fransche ambassade en een aantal andere landgenooten aan boord van 'het oude passagiersschip Orduna uit een Engelsche haven, om over Portugal naar Frankrijk terug te keeren. Twee dagen na het vertrok had hij langs de geheele Zuidkust van Ier land geen enkel schip gezien, dat naar Engeland \oer of uit Engeland vertrok ken was. Het eenige, wat de eenzaam heid der zee verbrak, was een verlaten reddingsboot. Pas bij de Portugeesche kust had men een paar vissc-hersvaar- tuigen in het oog gekregen. Het Londensche blad „Sunday Picto rial" stelt zijn lezers de vraag, of zij d* politiek van Duff Cooler goedkeuren. De vraag is als volgt ingekleed: „Duff Cooper ontvangt jaarlijks van de Britsche regeering 50Ö0 pond sterling als minister van voorlichting. Gelooft ge, dat hii de geschikte man voor de zen post is? Gelieve te antwoorden met ja of neen." Vertegenwoordigers van het blad heb ben reeds mondeling dezelfde vraag aan het publiek in hun kring gesteld. Een en zestig procent antwoordde ont kennend. In Amsterdam inspecteerde de Duitsche Rijkscommissaris, Rijksminister dr. Seyss-lnquart persoonlijk den Reichsarbeitsdienst, die Zondag een marsch door de stad maakte. Tijdens de inspectie door dr. Seyss-lnquart. GENEVE, 4 Augustus (D.N.B.)De Fransche minister voor de productie, Belin, heeft tegenover een vertegen woordiger van het nieuwe, in Clermont Ferrand verschijnende blad „Effort" verklaringen afgelegd, o\er de grond trekken van de nieuwe economische politiek. Het gaat niet aan. zoo verklaarde de minister dat menschen honger lijden en geen werk vinden, terwijl een groot deel van Frankrijk weer opgebouwd moet worden. De regeering wil het particulie re initiatief niet onderdrukken en de economie niet aan den staat trekken, maar zij wil corporatieve organisaties, welke algemeene eco nomische oriënteering geven en LONDEN, 5 Augustus (D.N.B.) Kar dinaal Hinsley, de aartsbisschop van Westminster, heeft Zondagavond in een radiorede o. a. gezegd: Er zijn schrijvers, die wijzen op de ongerechtigheden, welke Engeland in vroegere eeuwen bedreven heelt, op zijn aanvallen en veroveringen. Volko men juist, aldus de kardinaal. Enge land is niet vrij van schuld, maar ook niet degenen die van Engeland kwaad spreken. Waardig of onwaardig, Enge land bevindt zich aan de zijde van de. waarheid en de gerechtigheid in dit conflict. Engeland verdedigt het leven en de vrijheid van alle volkeren, groot of klein, machtig of zwak, en het lij kt mij een slecht argument thans de oude zonden van Engeland weer op te die pen. Ik beschouw dit conflict als den grooten strijd tusschen licht en duis »ernis, en wanneer ik zeg, dat deze oor log in zijn riiepsten zin de verdediging van de christelijke beschaving betee- kent, dan bedoel ik daarmede niet, dat het wenschelijk is de tegenwoordige ordening te handhaven. Er is zeer veel, dat voor een radicale verbetering spreekt van de huidige toestanden op sociaal, economisch en politiek gebied in Groot-Brit tannië en in Europa. Duitsche perscommentaren De Duitsche bladen kenmerken deze rede als nieuw bewijs, dat zelfs voor aanstaande geestelijken van de Engel sche staatskerk niet als dienaren Gods werken, doch in het belang van het plutocratische stelsel, voor leugen en ophitsing niet terugschrikken. Voor den Engelschen aartsbisschop, schrijft b.v. „Der Montag", is datgene waarvoor de regeerders in Londen zijn losgebroken de handhaving van de plutocratie en de poging, het Duitsche volk te vernietigen. een goede zaak. In zijn rangorde van aardsche en god delijke dingen staan Britsche soldaten aan de zijde van engelen. „Strijdt als Christelijke soldaten'-, roept hij hun toe. Voor hem zijn Britsche troepen dus christelijke soldaten. Hun daden van geweid, plunderingen, roof moord, zooals zij in Noorwegen, Neder land, België, Frankrijk, kortom overal waar Engelschen in dezen oorlog aan de oppervlakte verschenen zijn aan de orde van den dag waren, zijn uitdruk king van het christendom, zooals de aartsbisschop van Westminster het ver staat. „Ge biedt weerstand aan den aanval van bruut geweld", zoo be weert de kardinaal. Wie heeft er aan gevallen? zoo vragen daartegenover de Duitsche bladen. Duitschland of Enge land? Wie heeft den oorlog verklaard? Wie heeft cle vredeshand van den Fuehrer steeds weer afgewe. en? Wat Londen wil, zoo besluit „Der Montag" hebben zijn regeerders zoo dikwijls cy nisch toegegeven, dat op de schijnhei lige verzekering van een Britschen aartsbissdhop, volgens welke men al leen den rechtvaardigen vrede herstel len wil, niemand meer inloopt. Versterking van tegenover Rusland gelegen steun punten WASHINGTON. 5 Aug. (D.N.B.). - Het ministerie van marine heeft op drachten verstrekt voor het uitbreiden van de steunpunten voor de marine luchtvaart op de voor Alaska liggende eilanden Kodiak en Unalaska. De kosten hiervan bedragen in totaal 4.3 millioen dollar. In dit verband schrijft de Associated Press, dat deze stap van het ministerie van marine slechts veertien dagen later Aolgt op de publicatie \an de verster king van de groote Sovjet Russische Diomedes eilanden in de Benngstraat. van te voren arbeids- en productie voorwaarden definieeren. De minister schetste de taken der re geering als volgt: 1. Een zoo groot mogelijk aantal men schen terugbrengen naar den arbeid. 2. In het leven roepen van de voor waarden voor een stabiele huishouding, die voor lange jaren een factor moot zijn \an vrede en vooruitgang. De grondslag van den ecennmischen wederopbouw van liet land zal de ar beid der menschen en de hervatting der productie zijn. Men denkt in de eerste plaats aan den wederopbouw van de verwoest^ gebieden, aan pen vervolle diging der economische uitrusting des lands, wederopbouw van de koopvaar dijvloot, en uitbreiding van verschil- lende takken van industrie. Veel plunderaars In Zuidoost Frankrijk neemt, de poli tie maatregelen tegen personen, die zich tijdens den terugtocht van het, Fran sche leger aan plundering hebben schul dig gemaakt. Geheele spnorwegdepots en andere opslagplaatsen waren geheel leeggehaald. Tot dusverre zijn onge veer 250 personen in hechtenis geno men. Reeds voor het vertrek der Fran sche troepen had de politie bijna 100 plunderaars gearresteerd. In Bron bij voorbeeld had men alles uit een huis weggehaald. In een enkelen nacht in Mei waren 40 plunderaars betrapt en gearresteerd. Colonnes vrachtwagens moesten de gestolen goederen terug brengen. Ook voorraden wapens en mu nitie waren onUTeemd. Jeugdorganisatie Het „Petit Journal" meldt, dat naar een vertegenwoordiger van het minis terie voor familie en jeugd heeft mede gedeeld, de nieuwe Fransche jeugdor ganisatie geen militair karakter zal hebben, maar er naar zal streven om door een gezond gemeenschapsleven het jonge geslacht solidariteitsgevoel bij te brengen. De jeugdkampen, welke deze organisatie zal organiseeren zullen de opvoeding tot den arheid tot taak hebben. Allereerst zal aandacht worden gewijd aan bosch- en landarbeid. Voor een later tijdstip is gedacht aan de op richting van werkplaatsen. Aan lichaamsoefeningen zal zeer veel tijd worden ingeruimd. Uit Yiehv meldt de „Nouvellistc". dat de president generaal van Marocco, ge neraal Nogues, Zaterdagmorgen in Vi chy is aangekomen voor besprekingen met de regeering. Rijkskanselier Hitier heeft den gevol machtigde van het ministerie van bui tenlandsche zaken hij den militairen bevelhebber in Frankrijk, Abetz, tot ambassadeur benoemd. DE LUCHTAANVALLEN OP ENGELAND LONDEN, 5 Aug. (Reuter). Het ministerie van luchtvaart heeft medege deeld, dat de vijandelijke luchtactie hoofdzakelijk beperkt bleef tot de mon ding van de Theems en de Oostkust wan Schotland. Er zijn bommen geworpen. DE VERDUISTERING Zonsondergang 21 26 uur. Zonsopgang 6.07 uur. (Zooals men weet ts Iedereen ver plicht tusschen zonsondergang en zonsopkomst te verduisteren

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1